Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie

Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie služby, vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom „Obnova meštianskeho domu na Štefánikovom námestí č. 33/40 v Kremnici“

č. Výst.2014/00638

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Mesto Kremnica
Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
IČO: 320 781
DIČ: 2020529676
Štatutárny orgán: RNDr. Zuzana Balážová – primátorka mesta
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK25 0200 0000 0029 8981 2455
Kontaktná osoba: Miriam Rajchmanová, oddelenie výstavby a životného prostredia
e-mail: miriam.rajchmanova@kremnica.sk
Telefón: 045/678 27 32
Fax: 045/674 25 05

2. Predmet obstarávania:
Názov zákazky: Obnova meštianskeho domu na Štefánikovom námestí č. 33/40 v Kremnici
Opis zákazky a jej rozsah: Realizačná projektová dokumentácia obnovy objektu na Štefánikovom námestí č. 33/40 v Kremnici, ktorá bude riešiť nasledovné časti:
a) Zameranie súčasného stavu celého objektu
b) V objekte knižnice riešiť:
– vybudovanie bezbariérového prístupu do priestoru čitárne
– statika objektu s návrhom riešenia porúch konštrukcie krovu
– výmena krytiny vrátane klampiarskych výrobkov s napojením dažďových zvodov na kanalizáciu
– bleskozvod
– zateplenie povaly s pochôdznym riešením
– výmena okenných výplní
– rozvody elektroinštalácie
– vykurovanie objektu
– požiarna ochrana
– obnova interiéru budovy – povrchové úpravy stien, podláh, stropov, obnova sociálnych zariadení, riešenie odvetrania miestností pod interiérovým schodiskom.

Dokumentáciu požadujeme odovzdať v tlačenej forme v 6 paré a elektronicky na 3 CD, resp. DVD nosiči, vrátane položkového rozpočtu a výkazu výmer.
Dokumentácia musí rešpektovať rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. KPÚBB-2014/9704-3/32215/Mar zo dňa 04.06.2014, ktoré je prílohou tejto výzvy.
Dokumentácia musí byť v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie dokumentácie v stave jej rozpracovanosti s KPÚ BB aj za prítomnosti objednávateľa.
Objekt č. 33/40 na Štefánikovom námestí je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 1796.

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

3. Miesto dodania predmetu zákazky: Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

4 Typ zmluvy: Zmluva o dielo

5. Slovník spoločného obstarávania: CPV 71242000-6

6. Variantné riešenie: nie, nepovoľuje sa

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 30. 11. 2014

8. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: Ponuku predložte najneskôr do 18.07.2014 do 14,00 hod písomne doručením na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (rozhodujúci je dátum na pečiatke podateľne MsÚ Kremnica).

10. Podmienky účasti: Uchádzač k cenovej ponuke priloží: doklad o oprávnení podnikať

11. Pokyny na zostavenie ponuky: Všetky časti ponuky musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Cena v ponuke bude stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách ako cena maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť. Cena, prípadne spôsob stanovenia ceny v ponuke, pokryje všetky náklady a veci k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu predmetu obstarávania. Cena bude vyjadrená v mene euro. Súčasťou ponuky musí byť aj vyhlásenie o poskytnutí súhlasu k spracovaniu osobných údajov (podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov) pre potreby uvedenej verejnej súťaže. Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do hodnotenia. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve sa vráti uchádzačovi neotvorená.

12. Lehota viazanosti ponuky: do 30. 09. 2014

13. Podmienky financovania: Obstarávateľ nebude poskytovať preddavky na plnenie predmetu obstarávania. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry 20 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia, po riadnom a včasnom odovzdaní diela.

14. Kritéria na hodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH

15. Práva verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa po procese vyhodnotenia a skončenia lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o súťaži u verejného obstarávateľa. Ponuka uchádzača, v ktorej nebudú uvedené všetky požiadavky tejto výzvy, bude podľa § 42 ods.1 citovaného zákona zo súťaže vylúčená.

Príloha: rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. KPÚBB-2014/9704-3/32215/Mar zo dňa 04.06.2014

V Kremnici dňa 08.07.2014
RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Zdieľať tento príspevok.