STEFE začalo s rozkopávkami mesta

Spoločnosť STEFE  začína s obnovou a výmenou starých, opotrebovaných tepelných rozvodov. Práce budú trvať približne 4 mesiace a s rozkopávkami začnú dnes. 

Pri prvej etape prebehne výmena rozvodov za nové oceľové predizolované potrubia, pričom bude potrebné rozkopať trasu v celej jej dĺžke. Ako informovala hovorkyňa STEFE Zuzana Navrátilová, v úzkych miestach bude nadbytočná zemina odvážaná na blízku skládku. Miesta prác budú riadne označené a opatrené zábranami či prechodovými lavičkami tak, aby sa zamedzilo pádu do výkopu. Odstávky teplej vody nastanú len v nevyhnutnom prípade, pričom budú dotknutým odberateľom vopred oznámené.

Po ukončení zváračských prác bude potrebné ponechať trasu  rozkopanú ešte niekoľko týždňov z dôvodu vykonania tlakových skúšok a tepelného predpínania. Rozkopané plochy spoločnosť STEFE následne uvedie do pôvodného stavu. Podľa Zuzany Navrátilovej, spoločnosť plánuje zrealizovať stretnutia so zástupcami Spoločenstiev vlastníkov bytov a správcovskými spoločnosťami. “Pevne veríme, že všetky práce pôjdu podľa plánov. Občanov mesta Kremnica prosíme o trpezlivosť a pochopenie. Táto investičná akcia našim zákazníkom v budúcnosti zabezpečí kvalitnejšiu, efektívnejšiu a ekologickejšiu výrobu a dodávku ústredného kúrenia a teplej vody. Obyvatelia môžu v prípade potreby kontaktovať našu spoločnosť STEFE Zvolen na telefónnom čísle: 0800 700 777, alebo 0918 733733.”

 

stefe_mapa

Kliknutím sa obrázok zväčší

Popis 1. a 2. etapy plánovanej investičnej akcie spoločnosti STEFE

1.etapa – Teplovodné potrubie je od kotolne K5 na Ulici Jula Horvátha vedené popod štátnu cestu III/065029, ďalej križuje severnú časť areálu ľahkoatletického ihriska, Kremnický potok, prechádza popod štátnu cestu I/65 smerom na východ, medzi bytovými domami na Dolnej ulici č. 51/25 a 52/27 sa trasa pred radovými garážami rozdeľuje. Jedna vetva smeruje južne k bytovým domom č. 52/27 a 53/29 na Dolnej ulici, pokračuje popod miestnu komunikáciu k bytovým domom č. 54/31, 55/33 a 56/35 na Dolnej ulici, odkiaľ prechádza späť popod miestnu komunikáciu k bytovému domu č. 137/2 na Veterníckej ulici. Druhá vetva vedie severným smerom k objektom na Dolnej ulici a to k bytovému domu č. 50/23, za ktorým sa zo západnej strany pripojí jestvujúce bezkanálové potrubné vedenie k objektu bytového domu. č. 96/60,62,64, smerom na sever vedie popod miestnu komunikáciu k budove 4-obvodového zdravotného strediska č. 49/21 a východným smerom pokračuje popod miestnu komunikáciu a ďalej severným smerom popri miestnej komunikácii k bytovým domom č. 110/5, 111/7, 112/9 a 113/11 na Veterníckej ulici, k bytovým domom a objektom č. 377/2, 378/4, 379/6 a 380/8 na Matunákovej ulici a pokračuje popod miestnu komunikáciu smerom na západ k objektu materskej školy č. 57/37 na Dolnej ulici. Za objektom slobodárne č. 378/4 na Matunákovej ulici vedie potrubie východným smerom, kde sa odkláňa smerom na juh a následne vedie popod miestnu komunikáciu k bytovému domu č. 354/18,20 na Zechenterovej ulici, pokračuje popri miestnej komunikácii južným smerom a prechádza popod miestnu komunikáciu k bytovému domu č. 109/1,3 na Veterníckej ulici.

2.etapa – Trasa navrhovaných potrubných rozvodov je v existujúcich trasách primárnych rozvodov. Teplovodné potrubie je od kotolne K5 vedené v pôvodných trasách južnej a severnej vetvy rozvodu tepla po ul. J. Hovátha, západne od štátnej cesty I/65.

Zdieľať tento príspevok.