Prevádzkový poriadok pohrebiska

Mestské zastupiteľstvo v Kremnici v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: Prevádzkový poriadok pohrebiska „Mestský cintorín na Dolnej ulici v Kremnici“

§ 1
Úvodné ustanovenia

1. Tento prevádzkový poriadok upravuje v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej „zákon o pohrebníctve“) prevádzkovanie pohrebiska „Mestský cintorín na Dolnej ulici v Kremnici“ (ďalej aj „Mestský cintorín v Kremnici“ alebo „cintorín“) a s tým súvisiace práva a povinnosti všetkých dotknutých subjektov. Vzťahuje sa na všetky fyzické a právnické osoby, nájomcov hrobových miest, prevádzkovateľov pohrebných služieb a návštevníkov pohrebiska.

2. Prevádzkovateľom pohrebiska Mestský cintorín v Kremnici je spoločnosť T.B.S. servis – služby, spol. s r. o., so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO: 36 050 831, DIČ: 20 21 59 72 15, zápis v obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7370/S (ďalej „prevádzkovateľ pohrebiska“).

§ 2
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

1. Prevádzkovateľ pohrebiska Mestský cintorín v Kremnici poskytuje tieto služby:

a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) vykonávanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) správu pohrebiska,
e) správu Domu smútku,
f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.

2. Prevádzkovateľ pohrebiska vykonáva činnosti uvedené v predchádzajúcom odseku v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. V mimopracovnej dobe je zabezpečená časovo neobmedzená pohotovostná služba na číslach: mobil 0903 508 274, mobil 0903 429 545 a mobil 0904 384 262.

§ 3
Základné povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

1. Prevádzkovateľ pohrebiska Mestský cintorín v Kremnici je povinný:

a) viesť v zmysle § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve stanovenú evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska,
b) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť účasť registrovaných cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
c) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov,
d) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 odsek 1 zákona o pohrebníctve,
e) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 odsek 3 zákona o pohrebníctve,
f) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 odsek 1 zákona o pohrebníctve,
g) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona o pohrebníctve,
h) nakladať s odpadmi v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení,
i) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
j) umiestniť pri hlavnom vstupe na cintorín vývesku s názvom prevádzkovateľa pohrebiska, telefonickým kontaktom a uvedením času otvárania a zatvárania pohrebiska,
k) umiestniť pri hlavnom vstupe na cintorín cenník služieb, ktorý tvorí prílohu tohto prevádzkového poriadku,
l) otvárať a uzamkýnať cintorín podľa schválených otváracích hodín.

2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný predložiť mestu Kremnica na schválenie prevádzkový poriadok pohrebiska a predkladať mestu na schválenie aj jeho zmeny.

§ 4
Prístup na pohrebisko

1. Mestský cintorín v Kremnici je verejnosti prístupný:
• v období od 1.4. do 3.11. denne od 7:00 hod. do 20:00 hod.
• v období od 4.11. do 31.3. denne od 8:00 hod. do 17:00 hod.

2. Tieto otváracie hodiny môže Mesto Kremnica podľa potreby operatívne upraviť (napr. v období Pamiatky zosnulých).

3. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelej osoby.

4. Návštevníci sú povinní pohrebisko opustiť pred uplynutím stanovených otváracích hodín bez osobitného upozornenia prevádzkovateľom.

5. Sprístupnenie pohrebiska iným osobám v súvislosti s uskutočňovaním stavebných prác mimo stanovenej doby je možné po dohode s prevádzkovateľom pohrebiska.

6. V období Sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých t. j. od 25. 10. do 08. 11. je zakázaná akákoľvek realizácia kamenárskych a stavebných prác na pohrebisku.

7. Na pohrebisko je zakázaný vstup so psom s výnimkou psov, ktoré sprevádzajú nevidiace osoby a majú príslušné označenie.

8. Na pohrebisku nie je povolený pohyb na bicykloch, kolieskových korčuliach, kolobežkách a podobných dopravných prostriedkoch.

9. Vstup motorových vozidiel do areálu pohrebiska je možný za týchto podmienok:
• pre invalidných občanov – držiteľov preukazu ZŤP – bez poplatku,
• pre nevládnych občanov – bez poplatku,
• pri oprave a úprave hrobu/hrobky pre nájomcu – za poplatok podľa platného cenníka.
• pre kamenárstva a pohrebné služby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia s viditeľným označením názvu organizácie na vozidle – za poplatok podľa platného cenníka,
• pri prechádzaní vstupnou bránou umožní vodič prehliadku prevážaného materiálu a predloží potvrdenie o zaplatení poplatku za vjazd motorovým vozidlom alebo povolenie na vjazd.

§ 5
Užívanie hrobového a urnového miesta

1. Právo užívať hrobové miesto a urnové miesto (ďalej „hrobové miesto“) vzniká uzavretím písomnej nájomnej zmluvy.

2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára písomne, a to na dobu neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon neustanovuje inak.

3. Poplatok za nájom hrobového miesta sa platí maximálne na 10 rokov vopred.

4. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto alebo urnové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

5. Pri uplatňovaní práva na uzavretie nájomnej zmluvy, sa osoba blízka preukáže úmrtným listom pôvodného nájomcu a predloží čestné prehlásenie, potvrdzujúce zákonný nárok na uzavretie novej nájomnej zmluvy.

6. Zmena nájomcu počas trvania nájomnej zmluvy je možná iba s písomným súhlasom doterajšieho nájomcu.

7. Zmena prevádzkovateľa pohrebiska nesmie ovplyvniť prevádzku pohrebiska. Pri zmene alebo zániku prevádzkovateľa pohrebiska preberá nový prevádzkovateľ pohrebiska všetky práva a povinnosti z nájomných zmlúv.

§ 6
Povinnosti nájomcu hrobového miesta

1. Nájomca je osoba, ktorej prevádzkovateľ pohrebiska prenechal za nájomné hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, a ktorá uhradila nájomné za užívacie právo k hrobovému miestu.

2. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto a jeho bezprostredné okolie v poriadku na vlastné náklady tak, aby nepôsobilo esteticky rušivo vo vzťahu k prostrediu pohrebiska, zabezpečovať údržbu hrobového miesta, pomníka, náhrobných kameňov, náhrobných dosiek a iného príslušenstva, udržiavať hrobové miesto v čistote, pokosené, odburinené, odstraňovať z hrobu zvädnuté kvety, vence a iné vädnúce ozdoby, vyhorené kahance a sviečky,
d) príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a pod.) musí byť osadené tak, aby neohrozovalo iných návštevníkov a okolité hrobové miesta,
e) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z.z.,
f) udržiavať poriadok na pohrebisku,
g) pred začatím prác na úprave hrobového miesta požiadať prevádzkovateľa pohrebiska o vytýčenie hrobového miesta.

3. V prípade, že nájomca neudržiava hrobové miesto podľa predchádzajúcich odsekov, môže tieto povinnosti splniť prevádzkovateľ pohrebiska na jeho náklady podľa platného cenníka.

4. Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na prenajatom hrobovom mieste len na základe písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska vydá súhlas na základe ohlásenia stavebno-kamenárskych prác.

5. Po ukončení prác na úprave hrobu je nájomca hrobového miesta povinný vyčistiť okolie a odstrániť zvyšný materiál, pričom zvyšky zo stavby sa nesmú ukladať do kontajnerov na pohrebisku a nájomcovia sú povinní stavebný odpad odviesť na vlastné náklady.

6. Subjekty, ktoré vykonávajú kamenárske, záhradnícke, či údržbárske práce na hroboch, sú oprávnené vstúpiť do areálu pohrebiska len s písomným súhlasom správcu pohrebiska a za podmienok ním určených.

7. Každý podnikateľský subjekt, vykonávajúci kamenárske práce, je povinný nepotrebné zvyšky kameňa a ostatných materiálov, používaných pri stavbe a oprave pomníkov, vyviesť z pohrebiska na vlastné náklady.

8. Nájomca je povinný pri stavbe hrobky zabezpečiť hrobku pred únikom zápachu do okolia a musí byť vystavaná tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

9. Nájomca je povinný včas zistiť, či rozmery a stav hrobu/hrobky zodpovedajú možnosti uložiť ďalšiu rakvu. Nájomca je povinný na svoje náklady demontovať tie časti hrobky, ktoré obmedzujú bezpečnosť a technologický postup výkopu v rozsahu určenom prevádzkovateľom.

10. Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je výlučne v kompetencii prevádzkovateľa pohrebiska.

11. Výrezy a výruby stromov realizuje prevádzkovateľ pohrebiska na základe rozhodnutia príslušného úradu. Žiadosti nájomcov o výrezy prijíma prevádzkovateľ vždy do konca augusta bežného kalendárneho roka. Výrezy sa smú vykonávať len v období vegetačného pokoja.

12. Nájomcom sa zakazuje na pohrebisku vysádzať stromy a kry. Nájomca môže pri prenajatom hrobovom mieste osadiť lavičku na základe písomného súhlasu prevádzkovateľa.

13. Práce na pohrebisku, okrem bežnej údržby hrobového miesta, možno vykonávať len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Stavebné práce na hrobovom mieste sa počas víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja môžu vykonávať len výnimočne, po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa. Stavebnými prácami sa na účely tohto prevádzkového poriadku rozumie osadenie, demontáž, oprava a rekonštrukcia pomníka a okolia hrobu.

§ 7
Povinnosti návštevníkov pohrebiska

1. Návštevník pohrebiska je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov,
b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska.

2. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku spôsobom zodpovedajúcim piete miesta a sú povinní zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti zomretých alebo mravného cítenia pozostalých a verejnosti, nesmú robiť hluk, púšťať prenosné nosiče zvuku alebo obrazu, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň na pohrebisku.

3. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený vykázať z pohrebiska fyzické osoby, ktoré ponúkajú tovary a služby na pohrebisku tak, že obťažujú svojim správaním iných návštevníkov pohrebiska.

4. Nikto nesmie na pohrebisku páliť trávu a iný odpad. Odpad je nutné odkladať na určené miesta.

5. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo mieste na to vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska. Rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipulácia s otvoreným ohňom môžu byť v odôvodnených prípadoch prevádzkovateľom pohrebiska obmedzené alebo zakázané.

6. Ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na trávnaté porasty a miesta okolo hrobových miest je zakázané.

7. Návštevníci sú povinní kvety, vence a iný odpad odhadzovať len do kontajnerov na to určených.

8. Návštevníci pohrebiska sa po pohrebisku pohybujú na vlastné riziko a prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za prípadné úrazy návštevníkov.

§ 8
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest

1. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú do hrobu alebo do hrobky. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú do urnového miesta v urnovej stene alebo na inom hrobovom mieste. Tieto činnosti uskutočňuje prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorý je pri ich vykonávaní povinný dodržiavať plán pohrebných obradov a pochovávaní určení prevádzkovateľom pohrebiska, tento prevádzkový poriadok a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.

2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m (nevzťahuje sa na dvojhrob a viachrob)
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m.

3. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.

4. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.

5. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.

6. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami; rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

7. Pre hrob alebo hrobku môžu byť prepožičané miesta týchto rozmerov:
• Pre hrob/hrobku dospelého 110 x 245 cm
• Pre dvojhrob/hrobku dospelého 210 x 245 cm
• Pre dieťa do 6 rokov 80 x 140 cm
• Pre dieťa do 14 rokov 90 x 200 cm
Táto plocha je vrátane obrubníka (tzv. chodník, alebo podstienka).

8. Pre uloženie urny sa prepožičiava miesto v rozmeroch 100 x 100 cm s vymurovaným základom.

9. Nájomca je povinný dodržať základné označenie hrobu podľa tohto prevádzkového poriadku. Základným označením hrobu, po uložení rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého, je pomník, kríž, prípadne obelisk, ktorý sa osadí do zeme v záhlaví hrobového miesta bezprostredne po pochovaní. Na pomníku, kríži, alebo obelisku, musí byť uvedené meno a priezvisko zomrelého príp. len priezvisko rodiny.

10. Obstarávateľ pohrebu sa musí dostaviť na pohrebisko, aby dohodol s prevádzkovateľom rozsah poskytovaných služieb, určil miesto pochovania, miesto uloženia urny.

11. Pri pochovávaní do hrobu sa používajú rakvy s takých materiálov, aby v stanovenej tlecej dobe zotleli spolu s ľudskými ostatkami. Nesmú byť použité rakvy z nerozložiteľných materiálov. Pri pochovávaní do hrobiek sa používajú rakvy dubové alebo z iného tvrdého dreva, so zinkovou vložkou, s nepriepustným dnom alebo kovové rakvy. Všetky rakvy musia byť pevne uzavreté a označené štítkom s menom zomrelého, dátumom narodenia a dátumom pohrebu.

12. Rakvu s telesnými pozostatkami zomrelého alebo urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami zomrelého možno uložiť do existujúceho hrobu len s písomným súhlasom nájomcu.

13. Uloženie urny s popolom na pohrebisku je osoba, ktorá urnu ukladá, povinná oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu o uložených urnách s popolom.

14. Plán hrobových miest vedie prevádzkovateľ prostredníctvom hrobových kníh a vlastného špecializovaného softvéru. Plán hrobových miest je zverejnený na pohrebisku. Bližšie informácie o hrobových miestach poskytuje prevádzkovateľ.

§ 9
Tlecia doba a exhumácia

1. Dĺžka tlecej doby je podľa § 19 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z.z. 10 rokov.

2. Ľudské ostatky je možné exhumovať na:
a) príkaz súdu alebo prokuratúry,
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.

3. Exhumáciu vykonávajú len pracovníci prevádzkovateľa pohrebiska.

4. Žiadosť o exhumáciu musí obsahovať:
a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím tlecej doby,
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí podľa § 42 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
c) nájomnú zmluvu s iným prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na inom pohrebisku,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.

5. Náklady za exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal.

§ 10
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska

1. Evidenciu hrobových miest vedie prevádzkovateľ v hrobových knihách a v elektronickej forme prostredníctvom vlastného špecializovaného softvéru.

2. Evidencia pohrebiska sa člení na:
• evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:
a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú zložené v hrobovom mieste,
b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,
c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoby; názov obce, ak je nájomcom obec,
e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov alebo či ide o vojnový hrob podľa zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov,
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu.
• evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať:
a) údaje o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) údaje o zrušení pohrebiska.

§ 11
Spôsob nakladania s odpadmi

1. Odpady vznikajúce v súvislosti s prevádzkovaním pohrebiska sú komunálnymi odpadmi.

2. Nájomcovia a návštevníci cintorína ukladajú odpad z hrobových miest ako zvyšky kvetinovej výzdoby, lístie, trávu, svietniky a iné ozdobné predmety, do zberných nádob na to určených. Tieto sú rozmiestnené na pohrebisku a pravidelne, podľa potreby, ich vyvážajú technické služby mesta Kremnica.

3. Nájomcovia a podnikateľské subjekty vykonávajúce kamenárske, rekonštrukčné a iné údržbárske práce na hroboch, sú povinní stavebný odpad vyviesť z pohrebiska na vlastné náklady.

4. Deratizáciu priestorov Domu smútku zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska na vlastné náklady v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Kremnica o deratizácii.

§ 12
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko a priebeh pohrebných obradov

1. Pohrebné obrady sa vykonávajú každý deň. Prenájom Domu smútku je spoplatňovaný v zmysle platného cenníka, ktorý tvorí prílohu prevádzkového poriadku.

2. Vo výnimočných prípadoch možno vykonať pohreb v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok. V prípade konania pohrebu v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok je podmienkou jeho konania úhrada poplatkov v zmysle cenníka služieb, ktorý tvorí prílohu tohto prevádzkového poriadku.

3. Pohrebné obrady sa konajú minimálne v hodinových intervaloch. Termíny obradov určuje prevádzkovateľ pohrebiska po dohode s obstarávateľom pohrebu. V prípade viacerých pohrebov v jeden deň má prednosť objednávateľ pohrebu, ktorý zadal skôr objednávku.

4. Pohrebné služby sú povinné priviesť rakvu s telesnými pozostatkami na pohrebisko najneskôr v deň obradu do 9,00 hod.

5. Obstarávateľ pohrebu sa musí na pohrebisko, alebo do kancelárie prevádzkovateľa pohrebiska, dostaviť osobne v takom časovom predstihu, aby dohodol rozsah poskytovaných služieb v Dome smútku a na pohrebisku a uzatvoril nájomnú zmluvu.

6. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.

7. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, plán pohrebných obradov a pochovávania určený prevádzkovateľom pohrebiska.

§ 13
Vojnové hroby a hroby významných osobností mesta Kremnica

1. Problematiku vojnových hroboch upravuje osobitný zákon č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.

2. Identifikovateľné hroby významných osobností mesta Kremnica sú uvedené v Súpise pamätihodností mesta Kremnica.

3. Prevádzkovateľ cintorína je povinný mať prehľad o umiestnení vojnových hrobov a hrobov významných osobností mesta Kremnica a v spolupráci s mestom Kremnica minimálne jeden krát ročne skontrolovať stav týchto hrobov.

4. Premiestniť, zmeniť alebo zrušiť hrobové miesto, na ktorom sa nachádza vojnový hrob alebo hrob významnej osobnosti mesta Kremnica, možno len s predchádzajúcim písomným súhlasom mesta Kremnica.

5. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný oznámiť mestu Kremnica hrobové miesta významných osobností a padlých obyvateľov mesta v SNP, ktorým hrozí zánik z dôvodu neuhrádzania poplatku za hrobové miesto.

§ 14
Kontrola a sankcie

1. Kontrolu dodržiavanie povinností prevádzkovateľom Mestského cintorína v Kremnici, ktoré má prevádzkovateľ podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa tohto Prevádzkového poriadku, vykonáva hlavný kontrolór mesta Kremnica.

2. Kontrolu dodržiavania povinností nájomcami hrobových miest a návštevníkmi Mestského cintorína v Kremnici, ktoré majú podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa tohto Prevádzkového poriadku, vykonáva Mestská polícia v Kremnici.

3. Skutkové podstaty priestupkov na úseku pohrebníctva sú uvedené v § 32 odseku l písm. a) až i) zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Za tieto priestupky možno uložiť pokutu do 663 €. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

4. Za priestupky podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 €.

5. Priestupky podľa § 32 odseku l písm. c) až i) zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve prejednáva a sankcie za ne ukladá mesto. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mesta.

§ 15
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č.98/1407 zo dňa 10. 07. 2014.

2. Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli na webovom sídle mesta Kremnica a v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 17. 07. 2014 do 31. 7. 2014.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 08. 2014.

Príloha k VZN č. 4/2014

Cenník služieb poskytovaných prevádzkovateľom Mestského cintorína v Kremnici

č.cenakódtext
1801753Prenájom DS k vykonaniu pietneho aktu – mŕtvy bol obyvateľom mesta Kremnica
2951753Prenájom DS k vykonaniu pietneho aktu – mŕtvy nebol obyvateľom mesta Kremnica
3101707Prevzatie zosnulého od pohrebnej služby (administratívne a fyzické)
4201707Prevzatie zosnulého od pohrebnej služby – mimo prevádzkových hodín
516,61754Povolenie na vjazd vozidlom do areálu cintorína pohrebnej službe
6201764 + príplatok za služby v obradnej sieni po 15,00 hod.
7701765 + príplatok za služby v obradnej sieni v deň pracovného voľna
8151734Povinná účasť prevádzkovateľa – organizácia obradu
9101708Hudba reprodukovaná
10101712Použitie chladiaceho boxu (1 deň – aj začatý)
1151758Vyhľadanie hrobového miesta v evidencii
12151759Vyhľadanie hrobového miesta v teréne (v cintoríne)
1351735Zhotovenie pozadia (meno, priezvisko, fotka a iné podľa objednávky)
14171744Réžia
15951721Výkop hrobu
16201722Sťažené podmienky (napr. poveternostné podmienky, voda, hornina)
17201723Výkop – prehĺbenie (dvojhĺbka)
18201724Výkop – podkopávanie (v prípade malej obruby)
19201731Zasypanie hrobu
2051732Formovanie hrobu
2151745Ohlásenie stavebno-kamenárskych prác na jednom hrobovom mieste
221001746Záloha na odstránenie odpadu po stavebných prácach
23101747Povolenie na vjazd do cintorína pre 1 nákladné vozidlo/1deň
2451748Povolenie na vjazd do cintorína pre 1 osobné vozidlo/1deň
25101761Vytýčenie hrobového miesta pri stavebných úpravách
2651787Povolenie na uloženie urny v cintoríne pohrebnej službe
276901801Exhumácia počas tlecej doby
284501801Exhumácia po tlecej dobe
293,7 Manipulačný poplatok za vystavenie písomnej výzvy/upomienky neplatičom
   hrobových miest a urnových miest vrátane poštovného
3020 Odstránenie starých kvetov, sviečok, upratanie hrobového miesta 
   podľa priania zákazníka, za 1 hodinu, na špeciálnu objednávku
312 Zapožičanie fúrika na 1 hodinu
321 Zapožičanie drobného náradia (motyčka, hrable a pod.)

Zdieľať tento príspevok.