Výzva na predloženie ponuky na obnovu oporného múru

Výzva na predloženie ponuky na obnovu oporného múru

Výzva č. 2014/01175 na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie služby s názvom „Obnova oporného múru na parcele č. C-KN 518“– realizačný projekt stavby.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Mesto Kremnica
Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
IČO: 320 781
DIČ: 2020529676
Štatutárny orgán: RNDr. Zuzana Balážová – primátorka mesta
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu-IBAN: SK 38 0200 0000 0000 1472 8422
Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Gašparíková, oddelenie výstavby a ŽP
e-mail: veronika.gasparikova@kremnica.sk
Telefón: 045/678 27 16
Fax: 045/674 25 05

2. Predmet obstarávania:

2.1. Názov zákazky
„Obnova oporného múru na parcele č. C-KN 518“– realizačný projekt stavby.

2.2. Opis zákazky a jej rozsah:
Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie a statického posudku pre obnovu kamenného oporného múru na Štefánikovom námestí, ktorý je súčasťou záhrady objektu súp. č. 3/5 a nachádza sa na parcele č. C-KN 518. V úseku cca 13 m došlo k úplnému rozpadu múru a zosuvu svahu. Celková dĺžka oporného múru je 14,5 m, výška cca 5 m bez základov. Súčasťou výzvy je zjednodušený priečny rez oporného múru a zápisnica z miestnej obhliadky Krajského pamiatkového úradu (ďalej KPÚ) Banská Bystrica, na základe ktorej KPÚ Banská Bystrica vydá záväzné stanovisko, ktorého podmienky budú zapracované do projektu.

2.2.1 Realizačný projekt stavby v 6 vyhotoveniach a 1x v elektronickej forme na CD. :
1. Statické posúdenie s návrhom stavebného riešenia,
3. Rozpočet s výkazom výmer.

2.3. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

3. Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Kremnica

4 Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

5. Slovník spoločného obstarávania: CPV 71200000-0

6. Variantné riešenie: Nie

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 12. 09. 2014

8. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
Ponuku predložte najneskôr do 08. 08. 2014 do 13,00 hod písomne doručením alebo mailom na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (rozhodujúci je dátum na pečiatke podateľne MsÚ Kremnica).

10. Podmienky účasti:
Uchádzač k cenovej ponuke priloží:
– identifikačné údaje uchádzača,
– cenovú ponuku,
– doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky.

11. Pokyny na zostavenie ponuky:

11.1. Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku.

11.2. Cena v ponuke bude stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť. Cena, prípadne spôsob stanovenia ceny v ponuke, pokryje všetky náklady a veci k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu predmetu obstarávania. Cena bude vyjadrená v mene euro. Obstarávateľ nie je plátcom DPH.

11.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo prerokovať stav prác na PD a technické riešenie na výrobných poradách v štádiu rozpracovania a v závere prác.

11.4. Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do hodnotenia.

11.5. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve sa vráti uchádzačovi neotvorená.

11.6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť.

12. Lehota viazanosti ponuky: do 31. 10. 2014

13. Podmienky financovania:
Obstarávateľ nebude poskytovať preddavky na plnenie predmetu obstarávania. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 20 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

14. Kritéria na hodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia
cena za predmet zákazky s DPH.

15. Práva verejného obstarávateľa:

15.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk napr., ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa.

15.2. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

15.3. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa po procese vyhodnotenia a skončenia lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o súťaži u verejného obstarávateľa.

15.4. Ponuka uchádzača, v ktorej nebudú uvedené všetky požiadavky tejto výzvy, bude podľa § 42 ods.1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo súťaže vylúčená.

V Kremnici dňa 28. 07. 2014, RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Príloha: Situácia, Priečny rez, Zápisnica KPÚ Banská Bystrica

Zdieľať tento príspevok.