Poslanci vyjadrili nespokojnosť s financovaním projektov

Poslanci vyjadrili nespokojnosť s financovaním projektov

Ministerstvo financií pridelilo v roku 2012 mestu Kremnica dotáciu na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok vo výške 275 500 €. Z dotácie, ktorá musí byť vyčerpaná do konca roka 2014, mesto doteraz použilo približne tretinu. Poslanci sa obávajú, že časť dotácie bude mesto nútené vrátiť.

Na júnovom mestskom zastupiteľstve poslanci konštatovali, že čerpanie finančných prostriedkov, ktoré mesto Kremnica získalo z fondu Ministerstva financií na obnovu kultúrnych pamiatok vo výške 275 500 € v roku 2012, boli použité len na obnovu Radnice spolu vo výške 76 000 €, 7 000 € na projektovú dokumentáciu Zechenterovho domu a na rekonštrukciu schodov na faru vo výške 12 000 €. Zároveň vyjadrili nespokojnosť s postupom financovania ostatných prác a obavu, že zvyšné finančné prostriedky nebudú do 31. 12. 2014 použité a budú musieť byť vrátené Ministerstvu financií. Jedná sa konkrétne o projektovú dokumentáciu obnovy objektu knižnice, projektovú dokumentáciu obnovy úradu práce a presunuté finančné prostriedky zo Zechenterovej záhrady vo výške 114 500 €, ktoré poslanci určili na obnovu Základnej školy Pavla Križku. Mestskému úradu zastupiteľstvo uložilo vyhlásiť verejné obstarávania na projektové dokumentácie pre obnovu objektu knižnice a úradu práce a predložiť zastupiteľstvu plán na vyčerpanie zvyšných finančných prostriedkov vo výške 180 500 €, ktoré je potrebné vyčerpať do 31. 12. 2014.

Podľa správy o plnení investičnej výstavby za 1. polrok 2014, ktorú Oddelenie výstavby a životného prostredia predložilo na júlové zasadnutie mestského zastupiteľstva, na dva z troch doposiaľ nezrealizovaných projektov už bola vypísaná verejná súťaž. “Na obnovu Základnej školy Pavla Križku je vydané stavebné povolenie a vyhlásená verejná súťaž na dodávateľa stavebných prác. Pri bezproblémovom verejnom obstarávaní predpokladáme, že rámcová dohoda by sa mohla podpísať prvý septembrový týždeň a ihneď zahájiť aj stavebné práce. Finančné prostriedky určené na túto akciu budú prestavané do konca roka 2014.” V júni bolo mestu doručené rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu k zámeru obnovy národnej kultúrnej pamiatky budovy knižnice a mesto vzápätí vyhlásilo verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie.

Primátorka vytiahla ESO

Podľa predloženej správy, na budove v ktorej sídli úrad práce, prebehol pamiatkový výskum v zmysle podmienok stanovených Krajským pamiatkovým úradom, ktorý bol predložený na posúdenie pamiatkovej komisii. Po zapracovaní pripomienok komisie bude výskum odovzdaný mestu a Krajský pamiatkový úrad k nemu vydá záväzné stanovisko. Na základe týchto podkladov bude možné vypísať verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie. Primátorka mesta Zuzana Balážová však priznáva, že projektovú dokumentáciu na obnovu budovy úradu práce mesto pravdepodobne zrealizovať nestihne a v danej situácii podľa nej ani nie je rozumné investovať do projektovej dokumentácie, pretože doposiaľ nie je jasné, ako sa úradu práce dotkne reforma ESO. Vládny program ESO – Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa, je reformou štátnej správy a má zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Opatrenia programu ESO majú znížiť náklady na fungovanie verejnej správy a zjednodušiť vybavovanie na úradoch. “Hovorila som s riaditeľom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica pánom Šulekom a pýtala som sa, čo prinesú plánované zmeny, aby sme vedeli projekt prispôsobiť potrebám úradu. V tejto chvíli to však nevedel ani on. Nepovažujem za rozumné nechať vypracovať projekt, keď projektantovi ani nevieme stanoviť požiadavky,” tvrdí Zuzana Balážová, ktorá už v minulosti vyhlásila, že poslankyňa Klára Popová je v aktivite na rekonštrukciu budovy úradu práce v konflikte záujmov. To, že medzi plánovanými opravami je aj budova jej pracoviska, je však podľa Popovej len zhoda náhod.

 

Silver Jurtinus

Zdieľať tento príspevok.