Zápisnica č. 06/2014 z riadneho Mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 06/2014 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 12. 06. 2014 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Prítomní

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Marián Vojtko

Neskorší príchod nahlásili:
-Ing. Klára Popová
-Ing. Lujza Pračková

Ospravedlnení:
-Ing. Milan Žabka
-Ing. Janka Volková
-Ivan Petráš
-Ing. Beáta Kirková
-Dušan Privalinec
-Mgr. Igor Kríž

Prizvaní a hostia:
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici
Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvorila o 16:00 hod. RNDr. Balážová primátorka mesta Kremnica (ďalej „RNDr. Balážová“). Privítala prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatovala, že toto zasadnutie MsZ je 6. v tomto roku, štyridsiateôsme v tomto volebnom období. RNDr. Balážová konštatovala, že podľa prezentačnej listiny je prítomných (5) poslancov MsZ a nie je teda schopné rokovať a uznášať sa.

RNDr. Zuzana Balážová ukončila zasadnutie mestského zastupiteľstva o 16:05 hod. podľa § 12 ods. 7, Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení a podľa Čl. 6,
ods. 3, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici. RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že podľa zákona zvolá nové zasadnutie MsZ do 14 dní.

Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

RNDr. Zuzana Balážová, Primátorka mesta
Zapísala: Viktória Gretschová

Zdieľať tento príspevok.