Zápisnica č. 07/2014 z riadneho Mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 07/2014 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 19. 06. 2014 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Prítomní

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva
Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ing. Beáta Kirková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Mgr. Igor Kríž
Neskorší príchod nahlásili: Ing. Lujza Pračková
Neprítomní: –
Ospravedlnení: Milan Miškóci, Ing. Janka Volková
Prizvaní a hostia:
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici
Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvorila o 15:38 hod. RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica (ďalej „RNDr. Balážová“). Privítala prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatovala, že toto zasadnutie MsZ je 7. v tomto roku, štyridsiatedeviate v tomto volebnom období. RNDr. Balážová konštatovala, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (9 ) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa. Oznámila, že dňa 13. 06. 2014 sa vzdala svojho mandátu poslankyňa Ing. Beáta Kirková a dňa 16. 06. 2014 potom, čo bola zvolená za hlavnú kontrolórku mesta Kremnica sa ujala svojej funkcie s tým, že spolu uzatvorili pracovnoprávny vzťah. Privítala ju v novej pozícií a zaželala jej všetko dobré.

Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

3) Návrh VZN o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Kremnica
4) Návrh VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska „Mestský cintorín na Dolnej ulici v Kremnici“
5) Návrh Zmluvy o prevádzkovaní Mestského cintorína v Kremnici
6) Správa o plnení rozpočtu mesta Kremnica k 31. 03. 2014
7) Správa o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31. 03. 2014
8) Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014
9) Návrh 1. zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2014
10) Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 05. 2014
11) Informácia o priebehu výberového konania na miesto riaditeľa ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici
12) Majetkové veci:
a) Žiadosť o súhlas prenajímateľa dať do podnájmu nebytové priestory – ALFA, spol. s r. o., Banská Štiavnica
b) Žiadosť o súhlas so zmenou predmetu nájmu – SWAN, a. s., Bratislava
c) Zmena spoluvlastníckeho podielu nebytových priestorov v dome súp. č. 46/15 na Dolnej ulici v Kremnici
d) Žiadosť o odpredaj pozemkov – Denisa Šarköziová a Lukáš Špaňo
e) Zverenie objektov vo dvore radnice do správy Mestského bytového podniku v Kremnici
13) Rôzne
14) Interpelácie
15) Záver

RNDr. Balážová – opýtala sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.
Poslanci nemali pripomienky k programu.

RNDr. Balážová dala hlasovať k programu. Poslanci hlasovaním jednohlasne program prijali.

Program:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Návrh VZN o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Kremnica
4) Návrh VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska „Mestský cintorín na Dolnej ulici v Kremnici“
5) Návrh Zmluvy o prevádzkovaní Mestského cintorína v Kremnici
6) Správa o plnení rozpočtu mesta Kremnica k 31. 03. 2014
7) Správa o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31. 03. 2014
8) Návrh 1. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2014
9) Návrh 1. zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2014
10) Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 05. 2014
11) Informácia o priebehu výberového konania na miesto riaditeľa ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici
12) Majetkové veci:
a) Žiadosť o súhlas prenajímateľa dať do podnájmu nebytové priestory – ALFA, spol. s r. o., Banská Štiavnica
b) Žiadosť o súhlas so zmenou predmetu nájmu – SWAN, a. s., Bratislava
c) Zmena spoluvlastníckeho podielu nebytových priestorov v dome súp. č. 46/15 na Dolnej ulici v Kremnici
d) Žiadosť o odpredaj pozemkov – Denisa Šarköziová a Lukáš Špaňo
e) Zverenie objektov vo dvore radnice do správy Mestského bytového podniku v Kremnici
13) Rôzne
14) Interpelácie
15) Záver

Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

RNDr. Zuzana Balážová navrhla, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Jaroslav Slašťan, Dušan Privalinec
9 9 0 0
RNDr. Balážová konštatovala, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Marián Vojtko, Ing. Lujza Pračková
9 9 0 0
RNDr. Balážová konštatovala, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

pracovné predsedníctvo – RNDr. Zuzana Balážová, Mgr. Igor Kríž, Viera Mišíková
9 9 0 0
RNDr. Balážová konštatovala, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určila Viktóriu Gretschovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určila Ing. Milana Žabku a Ivana Petráša. RNDr. Balážová informovala poslancov, že na stôl im boli pripravené doplňujúce materiály k mestskému zastupiteľstvu.

Návrh VZN o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Kremnica

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Konštatovala, že sociálna komisia odporučila VZN doplniť o článok kontrola sankcie, čo bolo zapracované. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Ing. Klára Popová – poďakovala za to, že bod kontrola sankcie, ktorý navrhli bol zapracovaný a myslí si, že to posilní váhu VZN.

Uznesenie č. 72/1406
vo veci návrhu VZN č. 3/2014 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 3/2014 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Kremnica.
PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Návrh VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska „Mestský cintorín na Dolnej ulici v Kremnici“

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. VZN bolo prerokované v komisií výstavbovej, životného prostredia, odpadového hospodárstva, rozvoja školstva a práce s mládežou, cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta, ekonomickej a majetku mesta, sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky, kultúry, športu a služobných vzťahov. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

RNDr. Balážová – opýtala sa, ako dopadlo pripomienkové konanie. Ing. Eva Ihringová – konštatovala, že neboli žiadne pripomienky.
Ing. Klára Popová – informovala, že prevádzkový poriadok najviac pripomienkovala ona a že veľká väčšina pripomienok, ktoré vzniesli bola zapracovaných, za čo poďakovala zamestnancom MsÚ. Má však výhrady voči cenníku, ktorý je súčasťou prevádzkového poriadku pohrebiska Mestský cintorín na Ul. Dolnej v Kremnici. Ohľadom cenníka mali sedenie so súčasným prevádzkovateľom mestského cintorína s firmou TBS, s. r. o. a s jeho zástupcom pánom Rajterom a tiež za účasti poslankyne Viery Mišíkovej. Vzniesli tam pripomienky voči cenám, ktoré navrhuje za jednotlivé služby, ktoré poskytuje občanom na Mestskom cintoríne a v budovách, ktoré sú pánovi Rajterovi prenajaté. Na niektorých veciach sa dohodli, cenník doplnil, ale niekde sa asi celkom nerozumeli a preto využila príležitosť a chcela by cenník poskytovania služieb pripomienkovať. Vyjadrila sa, že Mestský cintorín má v prenájme pán Rajter a mesto za to, že tam firma TBS, s. r. o. podniká s naším majetkom, neplatí žiadny nájom. Má za to, že občania mesta Kremnica by mali mať zľavu na cenách, ktoré prevádzkovateľ poskytuje a to na službách, ktoré vyplývajú z tohto cenníka služieb. Konkrétne má na mysli položku č. 1, kde je navrhovaná cena 80,- € za prenájom Domu smútku pri vykonaní pietneho aktu a k mŕtvym obyvateľom mesta Kremnica. Podotkla, že okrem tejto položky je ďalej účtovaná aj položka č. 6 20,- € príplatok za služby v obradnej sieni po 14:00 hod. Takmer všetky obrady sa konajú po 14:00 hod. a myslí si, že nie je na mieste, aby sa účtoval príplatok ďalších 20,- € za použitie Domu smútku. Ďalej položka č. 8 15,- € povinná účasť prevádzkovateľa, organizácia pohrebu, ďalej v položke č. 9 je 10,- € hudba reprodukovaná, položka č. 13 5,- € zhotovenie pozadia a položka č. 14 17,- € réžia. Konštatovala, že tieto položky okrem položky č. 1 sú vo výške 47,- € a navrhla, aby pre prenájom Domu smútku pri vykonaní pietneho aktu a k mŕtvym obyvateľom mesta Kremnica bol od týchto položiek oslobodený a aby bola táto položka účtovaná jednou položkou 80,- €. Podotkla, že okrem týchto položiek, ktoré sú nutné k tomu, aby bol pietny akt vykonaný sa účtuje aj položka č. 3 prevzatie zosnulého pohrebnou službou 10,- €, použitie chladničky 10,- € a dokopy to vychádza okolo 180,- € len na základných poplatkoch. Preto navrhla, aby obyvateľ mesta Kremnica bol aspoň od týchto 4 položiek oslobodený a bolo to v tej sume 80,- €. Mgr. Igor Kríž – poďakoval Ing. Ihringovej, Ing. Novákovej, JUDr. Vaskému a poslancom, ktorí sa intenzívne zaoberali týmto prevádzkovým poriadkom. VZN spravili aj vďaka tomu, že sa do tvorby tohto procesu zapojil aj pán Rajter a myslí si, že odo dňa 03. 02. 2014, keď prišla žiadosť súkromného podnikateľa zo Žiaru nad Hronom mali dosť času na to, aby prevádzkový poriadok, zmluvu aj cenník riešili. Informoval, že pán Rajter bol pozvaný na minulé MsZ, ale teraz sa ospravedlnil. Nevie, či by bolo vhodné schváliť toto VZN bez jeho prítomnosti. Bolo by vhodné spraviť ďalšie stretnutie s poslancami aj s ekonomickým oddelením. Podal návrh na stiahnutie bodu 4 a bodu 5 z programu. Ing. Klára Popová – nestotožňuje sa s tým, čo povedal Mgr. Kríž, pretože z poslancov to bola ona a Viera Mišíková, ktoré sa zaoberali prevádzkovým poriadkom cintorína. V podstate problém ostal už len v cenníku služieb, ale na druhej strane si myslí, že je to VZN mesta Kremnica a pán Rajter bol informovaný o tom, že sa nestotožňujú s tým, čo menovala a napriek tomu ďalšie stretnutie nebolo. Upozorňovali ho na to, že suma je vysoká. Vzhľadom na to, že tento materiál už niekoľkokrát sťahovali z rokovania MsZ je za to, aby bol tento materiál predmetom rokovania dnešného MsZ. Viera Mišíková – doplnila, že boli na rokovaní s pánom Rajterom a dopredu ho informovali o tom, že nebudú súhlasiť. Tak isto ho informovali aj o svojich výhradách a návrhoch na sumy. Porovnali mestá, ktoré tak isto prenajímajú Dom smútku, akú sumu platia za prenájom týchto priestorov obyvatelia týchto miest a boli to oproti 80,- € oveľa nižšie ceny. Je to len o tom, že je to náš majetok, naše VZN a pán Rajter vedel o tom, že budú ceny kresať dolu. Myslí si, že je to nad vecou mesta ako si on postaví latku, keď sa doteraz nikto ďalší nezapojil do aktívneho konania. Mestský úrad s pánom Rajterom rokoval, predkladal mu návrhy a veľa vecí, ktoré pán Rajter akceptoval sa podarilo vyriešiť. Osobne je za to, aby skúsili zmeniť cenník podľa toho, ako chcú. Mrzí ju, že tu pán Rajter nie je a nemohol vedieť, že bude MsZ posunuté, keďže je na dovolenke. Norbert Boldiš – opýtal sa, čo by sa stalo, keby sa to o mesiac posunulo a upravilo až potom, keď tu pán Rajter bude. Marián Vojtko – vidí to tak, že je to vzťah dvoch subjektov a to mesta Kremnica a poskytovateľa služieb. Osobne by si nedovolil robiť zmenu bez toho, aby sa o tom rozprával s druhou stranou. To, že tu pán Rajter dnes nie je neznamená, že nemá záujem o tejto veci s nami diskutovať a byť ústupčivý. Ak nie je pripravený materiál do hotového alternatívneho cenníka navrhol, aby sa tento materiál stiahol a nech sa pán Rajter pozve v pondelok na stretnutie s nami a nech už konečne ekonomické oddelenie nerobí štvorakú robotu a nech sa nájde zdravý kompromis, pretože aj ten podnikateľ musí predsa vedieť, aké má náklady na jednotlivé úkony. Nebráni sa tomu, je to veľmi dobrý nápad, ale treba to spraviť poriadne, aby nám nikto nemohol vyčítať, že sme sa rozhodli bez druhej strany. Ivan Petráš – opýtal sa, či musí byť súčasťou VZN prevádzkového poriadku pohrebiska aj cenník, pretože sa mu to zdá zvláštne. Konštatoval, že cenník by mal byť súčasťou nejakej zmluvy. Ing. Eva Ihringová – informovala, že v priebehu stretnutí s právnym zástupcom mesta a s pánom Rajterom bolo povedané aj to, že cenník by nemusel byť súčasťou. Obidvaja páni, ktorí sa zúčastňovali pri tvorbe a spracovaní pripomienok to prerokovali s pánom Rajterom vždy podľa toho, po kade bol predložený materiál. Tak isto ako pán poslanec Vojtko a Mgr. Kríž má pocit, že by bolo lepšie stiahnuť tento materiál a prerokovať ho neskôr.
RNDr. Balážová – konštatovala, že sú tu 2 návrhy. Pozmeňujúci návrh Ing. Popovej vyňať z cenníka niektoré položky a druhý návrh stiahnuť tento materiál z rokovania. konštatovala, že podľa rokovacieho poriadku budú hlasovať o týchto pozmeňujúcich návrhoch tak, ako padli. Ing. Klára Popová – stiahla svoj návrh s tým, že to ponecháva pre prejednanie s pánom Rajterom na budúce rokovanie MsZ. Prípadne ak zvážia, príde osobne na stretnutie s pánom Rajterom. RNDr. Balážová – dala hlasovať o stiahnutí tohto materiálu z rokovania.

PREZENTÁCIA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ing. Beáta Kirková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Mgr. Igor Kríž)
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ing. Beáta Kirková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová – konštatovala, že o tomto bode uznesenia sa hlasovať ani rokovať nebude. Informovala, že súvisiaci s tým, je aj bod č. 5) Návrh zmluvy o prevádzkovaní Mestského cintorína v Kremnici, o ktorom sa taktiež hlasovať, ani rokovať nebude.

Správa o plnení rozpočtu mesta Kremnica k 31. 03. 2014

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

Ing. Klára Popová – chcela by vedieť, v akom štádiu rozpracovania máme čerpanie finančných prostriedkov pridelených z rozpočtu Ministerstva financií v roku 2012 na obnovu kultúrnych pamiatok, ktoré majú byť minuté do 31. 12. 2014. Bolo to v celkovej výške 275 500,- € a čerpanie bolo rozdelené uznesením MsZ na jednotlivé kultúrne pamiatky. Informovala, že boli minuté finančné prostriedky na obnovu Zechenterovho domu, na Radnicu, na obnovu okien a čelnej fasády, sklenená stena, reštaurátorské práce na Radnicu, reštaurovanie vestibulu čo je zhruba 76 000,- €, na rekonštrukciu schodov na Fare 12 000,- € a opýtala sa v akom štádiu rozpracovanosti sme na projektovej dokumentácií na objekt Knižnice, kde bolo vyčlenených 30 000,- € a na projektovú dokumentáciu obnova budovy Úradu práce 23 000,- €. Opýtala sa, ako stojíme s použitím týchto finančných prostriedkov na tieto akcie. Ing. Marián Sikorai – informoval, že na nasledujúce MsZ je pripravený samostatný bod programu, kde sa majú dokladovať práve investičné akcie ako sú pripravené. V súčasnosti prebieha pamiatkový výskum, ktorý bol obstaraný. Z menovaných akcií je ukončená iba rekonštrukcia schodov a ostatné sú v štádiu riešenia. Väčšina akcií, ktoré sú naplánované, alebo presunuté, tak fakturácie neprebehli. Sú to zdĺhavé procesy, takže očakávajú fakturáciu až niekedy v septembri, alebo v októbri. Ing. Klára Popová – konštatovala, že akcie na projektovej dokumentácií obnova Zechenterovho domu sú už je zrealizované. Radnica, reštaurátorská obnova okien na čelnej fasáde, sklenená stena, reštaurátorské práce vo výške 51 000,-€ sú zrealizované. Radnica, reštaurovanie vestibuly, 2. etapa 23 000,- € je zrealizované. rekonštrukcia schodov na Faru na Štefánikovom námestí 12 000,- € je zrealizované a myslí si, že už aj zaplatené. Ďalej je projektová dokumentácia obnovy budovy Úradu práce, myslí si, že je to tam nesprávne napísané. Malo by tam byť obnova Meštianskeho domu na Ul. Dolnej vo výške 25 000,- €. Robí sa tam pamiatkový výskum, ale na stretnutí, ktorého sa zúčastnila bolo povedané, že nič nebráni tomu, aby sa projektová dokumentácia mohla pripraviť. Ak si dobre zapamätala, tak pani Husovská nemala výhrady voči tomu, aby sa vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Opýtala sa, v akom štádiu prípravy je vyhlásenie verejného obstarávateľa na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Ing. Marián Sikorai – konštatoval, že zatiaľ neboli spracované podmienky výskumu projektovej dokumentácie. Ing. Klára Popová – konštatovala, že Poľovnícka reštaurácia by mala byť tiež inak pomenovaná, pretože je to tiež pravdepodobne meštiansky dom na Štefánikovom námestí. Podľa projektovej dokumentácie boli finančné prostriedky na obnovu časti Zechenterovej záhrady na podnet poslancov presunuté na obnovu II. ZŠ P. Križku a doteraz nevie, že by boli dostali informáciu o tom, čo z týchto finančných prostriedkov sa bude opravovať a ako je tam zabezpečený postup prác. Ing. Marián Sikorai – informoval, že tam prebehol reštaurátorský výskum, spracoval sa reštaurátorský návrh a v súčasnosti prebieha príprava výberového konania na zhotoviteľa stavby. Ing. Klára Popová – opýtala sa, či je tam už vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie. Ing. Marián -Sikorai – informoval, že nie je vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie, ale na zhotoviteľa stavby. Vyfakturovaná faktúra je už na reštaurátorský výskum a spracovanie reštaurátorského návrhu. Verejné obstarávanie zhotoviteľa má byť zverejnené na portáli budúci týždeň. Ing. Klára Popová – konštatovala, že sa niekoľko krát pýtali, či finančné prostriedky bude mesto schopné prefinancovať do 31. 12. 2014. Opýtala sa RNDr. Balážovej, ako zabezpečí to, aby bolo naplnené uznesenie MsZ z roku 2012 a ako počuje nie je vyhlásené ani verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie. Sú to stavby, ktoré niekoľkokrát pripomienkovala a primátorka s nimi nesúhlasila, ale napriek tomu VZN MsZ opakovane potvrdilo. RNDr. Balážová – konštatovala, že na realizácií týchto úloh pracujú a ako povedal Ing. Sikorai musia rešpektovať stanoviská a požiadavky Krajského pamiatkového úradu a najskôr zrealizovať pamiatkový výskum. K tomu sa Krajský pamiatkový úrad vyjadrí a potom budú vedieť stanoviť podmienky pre dodávateľa stavby a na základe toho, budú môcť robiť verejné obstarávanie. Ing. Klára Popová – súhlasí, až na to, že finančné prostriedky boli schválené uznesením MsZ dňa 26. 01. 2012 a vtedy sa vedelo, že finančné prostriedky majú byť minuté do 31. 12. 2014. Dnes je jún 2014 a reálne hrozí, že finančné prostriedky nebudú využité a budú musieť byť vrátené Ministerstvu financií. Z jej pohľadu to berie ako prinajmenšom nekorektný prístup k plneniu uznesenia MsZ. Ing. Milan Žabka – opýtal sa, kto bude zodpovedný za to, že sa tieto pridelené finančné prostriedky nevyčerpajú. Ako povedala Ing. Popová je jún a máme na projektovú dokumentáciu 6 mesiacov. Potom je mesiac na verejné obstarávanie na dodávateľa a rok je v ťahu. Každá jedna obec a každé jedno mesto by to pripravilo technicky tak, aby to už bolo zrealizované a nie, že my teraz v júni bádame, či to bude, alebo nebude. Opýtal sa, kto bude zodpovedný za to a ako bude postihnutý ak finančné prostriedky nevyčerpáme. Je to hanba, že mesto Kremnica nedokáže vyčerpať finančné prostriedky. Opýtal sa, či sa to znova ide hodiť v decembri na poslancov. Ing. Lujza Pračková – opýtala sa, čo aparát Mestského úradu a aj primátorka urobila pre naplnenie uznesenia od januára 2012. Je to 2 a pol roka a vie sa, že finančné prostriedky sú takto MsZ vyčlenené. Dobre si spomína, že tu boli 3 alebo 4 pokusy zo strany primátorky tieto finančné prostriedky presunúť na iné aktivity v rámci mesta a v rámci kultúrnych pamiatok. Ani jeden z tých návrhov, ktoré predložila nebol poslancami MsZ schválený a to znamená, že v platnosti je uznesenie zo začiatku roka 2012. Opýtala sa, čo sa spravilo v príprave projektovej dokumentácie Knižnica a Poľovnícka reštaurácia a projektová dokumentácia Úrad práce prvé vo výške 29 200,- € a druhé 25 000,- €. Opýtala sa primátorky, aké kroky z jej strany boli od januára 2012 urobené preto, aby tieto finančné prostriedky bolo možné vyčerpať tak, ako to ukladajú podmienky štátneho rozpočtu, na základe ktorého finančné prostriedky dostali. RNDr. Balážová – vyjadrila sa, že z hlavy odpovedať nevie, ale odpoveď dostane. Ivan Petráš – opýtal sa primátorky, či má pripravený aj iný scenár. Nech povie teraz, čo spravíme, keď príde koniec roka a nebude to zrealizované a peniaze budú presunuté niekde inde. RNDr. Balážová – konštatovala, že v tomto momente nevie odpovedať. Viera Mišíková – požiadala o malú prestávku, aby sa poslanci mohli poradiť. RNDr. Balážová – vyhlásila krátku prestávku. Viera Mišíková – po krátkej prestávke informovala, že sa dohodli na znení uznesenia.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie

Uznesenie číslo 73/1406
vo veci použitia finančných prostriedkov z fondu Ministerstva financií určených na financovanie obnovy kultúrnych pamiatok, ktoré boli schválené uznesením MsZ č. 17/1201 zo dňa 26. januára 2012
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ k o n š t a t u j e,
že čerpanie finančných prostriedkov, ktoré mesto Kremnica získalo z fondu Ministerstva financií na obnovu kultúrnych pamiatok vo výške 275 500 € v roku 2012, a ktoré boli uznesením mestského zastupiteľstva č. 17/1201 zo dňa 26. januára 2012 schválené na financovanie obnovy kultúrnych pamiatok vo vlastníctve mesta Kremnica sa použilo len na obnovu Radnice spolu vo výške 76 000 €, na projektovú dokumentáciu – obnova Zechenterovho domu a na rekonštrukciu schodov na faru vo výške 12 000 €

B/ v y j a d r u j e
nespokojnosť s postupom financovania ostatných prác a obavu, že zvyšné finančné prostriedky nebudú do 31.12.2014 použité v zmysle citovaného uznesenia t.j. na projektovú dokumentáciu obnovy objektu knižnice, projektovú dokumentáciu obnovy meštianskeho domu na ulici Dolná č. 95/58, Kremnica a presunuté finančné prostriedky zo Zechenterovej záhrady vo výške 114 500 € na obnovu Základnej školy Pavla Križku a budú musieť byť vrátené Ministerstvu financií

C/ u k l a d á
Mestskému úradu:
1. vyhlásiť verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie pre obnovu objektu knižnice
2. vyhlásiť verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie obnovy meštianskeho domu na ulici Dolná č. 95/58, Kremnica
3. predložiť MsZ dňa 10.07.2014 plán na vyčerpanie zvyšných finančných prostriedkov vo výške 180 500 €, ktoré je potrebné vyčerpať do 31.12.2014
zodpovedný: v texte
termín: ihneď
PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Igor Kríž)
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

RNDr. Zuzana Balážová – konštatovala, že spolu s oddelením výstavby pripraví informáciu na budúce MsZ a zároveň sa aj vyjadrí k tomuto uzneseniu.

Správa o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31. 03. 2014

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky. Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 75/1406
vo veci správy o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2014 za Mestský bytový podnik Kremnica
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu k 31.03.2014 za Mestský bytový podnik Kremnica
PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 76/1406
vo veci správy o plnení plánu nákladov a výnosov k 31.03.2014 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení nákladov a výnosov k 31.03.2014 za Kultúrne a informačného centrum mesta Kremnica.
PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov či majú otázky. Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Viera Mišíková – opäť požiadala o prestávku pre poslancov. RNDr. Balážová – dala hlasovať o vyhlásení prestávky. Väčšina poslancov bola za vyhlásenie prestávky. Viera Mišíková – po prestávke informovala, že pri odchodnom do dôchodku si môže zriaďovateľ žiadať z Ministerstva školstva odchodné pre odchádzajúceho učiteľa. Opýtala sa, či sa to dá, alebo nedá a či sa to skladá aj na CVČ. Mgr. Hana Zlatošová – informovala, že ak ide o odchodné pre učiteľov, pedagógov a zamestnancov základných škôl tak áno. Ale ak ide o školské jedálne a družiny, CVČ, materské školy, ZUŠ-ka, je to financované z rozpočtu mesta. Tak isto aj odchodné a všetky náležitosti idú z rozpočtu mesta.
Uznesenie číslo 77/1406
o veci návrhu 1. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2014.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 820 790 €
výdavky: 3 659 853 €
saldo: 160 937 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 393 719 €
výdavky: 781 910 €
saldo: – 388 191 €
Finančné operácie: príjmy: 376 187 €
výdavky: 142 362 €
saldo: 233 825 €
PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Ing. Milan Žabka, Mgr. Igor Kríž, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Viera Mišíková)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Návrh 1. zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2014

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov či majú otázky. Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie
O 17:14 hod. odišiel z rokovania MsZ Mgr. Igor Kríž.

Uznesenie číslo 78/1406
vo veci schválenia návrhu 1. zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2014.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2014
Rozpočet 2014 I. zmena 2014 Rozdiel
Príjmy: HČ 126.596 € HČ 130.596 € 4.000 €
Výdavky: HČ 126.596 € HČ 130.596 € 4.000 €
Saldo: HČ 0 € HČ 0 €
PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RND. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 05. 2014

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky. Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 79/1406
vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2014 pre oblasť kultúra.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2014 pre oblasť kultúra v celkovej výške 1.342 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu kultúry vo výške 1.342 € nasledovne:
a) KREMNICKÉ DIVADO V PODZEMÍ n.o. 1.000 €
b) Matica Slovenská 150 €
c) Knižnica Jána Kollára 192 €
B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 31.07.2014.
PREZENTÁCIA: 9
ZA:9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 80/1406
vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2014 pre oblasť telesná kultúra.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2014 pre oblasť telesná kultúra. v celkovej výške 800 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu športu pre TJ Kremnica – volejbalový oddiel vo výške 800 €.
B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnuté dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 31.07.2014.
PREZENTÁCIA: 9
ZA:8 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Dušan Privalinec)
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Informácia o priebehu výberového konania na miesto riaditeľa ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Výberové konanie prebehlo v zmysle zákona a výberová komisia s predsedom komisie s pani Máriou Michalkovou vybrala Mgr. Art. Mareka Žufku za riaditeľa ZUŠ-ky J. L. Bellu v Kremnici. Mgr. Art. Žufka – bude sa snažiť pokračovať v práci súčasnej pani riaditeľky a na tom, aby táto ZUŠ-ka bola aj naďalej garantom umeleckého vzdelávania v Kremnici a naďalej dávala deťom radosť z činností, ktoré poskytuje. RNDr. Balážová – zaželala mu všetko dobré v jeho práci.

Opýtala sa poslancov, či majú otázky. Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 81/1406
vo veci informácie o priebehu a výsledkoch výberového konania na miesto riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
1. informácie o priebehu a výsledkoch výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici
2. návrh výberovej komisie na vymenovanie riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici
3. vymenovanie Mgr. art. Mareka Žufku za riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici primátorkou mesta Kremnica dňom 01.07.2014.
PREZENTÁCIA: 9
ZA:9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Majetkové veci:
Žiadosť o súhlas prenajímateľa dať do podnájmu nebytové priestory – ALFA, spol. s r. o., Banská Štiavnica

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky. Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 82/1406
vo veci súhlasu prenajímateľa dať do podnájmu nebytové priestory v objekte súp. č. 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ u d e ľ u j e
súhlas prenajímateľa na podnájom nebytových priestorov v zmysle Čl. 5 bod 3 Zmluvy o nájme uzatvorenej medzi Mestom Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica a spoločnosťou ALFA, spol. s r. o., Dolná 19, 969 01 Banská Štiavnica (ďalej len „ALFA, spol. s r. o.“) pre podnájomcu – spoločnosť Neurolocus, s. r. o., Dolná 49/21, 967 01 Kremnica, IČO: 36 787 451 (ďalej len „Neurolocus, s. r. o.“).
Udelenie súhlasu je podmienené splnením nasledovných podmienok:
1. Spoločnosť ALFA, spol. s r. o., sa zaväzuje počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy zabezpečiť nájomcu so súhlasom prenajímateľa do nebytových priestorov po spoločnosti Neurolocus, s. r. o.
2. V prípade, že sa spoločnosti ALFA, spol. s r. o. nepodarí zabezpečiť nájomcu do uvoľnených nebytových priestorov po spoločnosti Neurolocus, s. r. o., spoločnosť ALFA, spol. s r. o. sa zaväzuje znášať nájom a náklady súvisiace s nájmom podľa poslednej platnej nájomnej zmluvy so spoločnosťou Neurolocus, s. r. o. a mestom Kremnica.
B/ u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme podľa bodu A/ uznesenia .
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31. 07. 2014
PREZENTÁCIA: 9
ZA:9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Žiadosť o súhlas so zmenou predmetu nájmu – SWAN, a. s., Bratislava

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky. Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
RNDr. Balážová – jedná sa o rozšírenie nájmu na ďalšiu anténu jednotku na budove ČSA 260/11.

Uznesenie číslo 83/1406
vo veci žiadosti o súhlas so zmenou predmetu nájmu.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zmenu nájomnej zmluvy zo dňa 20.05.2004 so spoločnosťou SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 680 202 nasledovne:
1. rozšírenie predmetu nájmu o anténnu jednotku podľa priloženej projektovej dokumentácie
2. navýšenie nájomného o 100 €/rok z dôvodu rozšírenia predmetu nájmu
B/ u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.07.2014.
PREZENTÁCIA: 9
ZA:8 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Marián Vojtko)
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Zmena spoluvlastníckeho podielu nebytových priestorov v dome súp. č. 46/15 na Dolnej ulici v Kremnici

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne a že táto záležitosť prešla komisiou výstavby, ktorá súhlasila so zmenou spoluvlastníckeho podielu. Opýtala sa poslancov, či majú otázky. Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 84/1406
vo veci zmeny spoluvlastníckeho podielu nebytových priestorov v dome súp. č. 46/15 na Dolnej ulici v Kremnici.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zmenu spoluvlastníckeho podielu zapísaného na LV č. 2861 pre katastrálne územie Kremnica nasledovne:
Nebytový priestor vo vchode 15 v suteréne domu č. súp. 46
– podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 570/35924 (pivnica),
Nebytový priestor na prízemí v nebytovej budove (dreváreň) č. súp. 1389
– podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 1187/35924
B/ u k l a d á
Mestskému bytovému podniku zrealizovať zmenu podľa uznesenia na LV č. 2861
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.10.2014.
PREZENTÁCIA: 9
ZA:9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Žiadosť o odpredaj pozemkov – Denisa Šarköziová a Lukáš Špaňo

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Jedná sa o pozemok na Troch Domkoch na Lansfeldovej Ulici. Je tam len otázka toho, že pôvodne žiadali väčší pozemok, ale nie je možné im odpredať pozemok pod bývalou práčovňou. V takomto znení je aj návrh na uznesenie. Viera Mišíková – informovala, že na komisií výstavbovej sa touto záležitosťou zaoberali a práve tam ich pani riaditeľka Bytového podniku upozornila kvôli bývalej práčovni zo susedného domu. Bol tam aj návrh, aby nebola zatvorená prístupová cesta, kvôli druhému nájomníkovi domu. Tieto pripomienky dali do zápisnice, že súhlasia s tým, aby bol odpredaj pozemku, ale aby boli dodržané tieto dve veci. RNDr. Balážová – informovala, že v návrhu uznesenia je „okrem časti pozemku pod prístupovým chodníkom ku vchodu domu súpisné číslo 711 a časti pozemku pod bývalou práčovňou.“ Viera Mišíková – konštatovala, že za týchto podmienok komisia súhlasila s tým, že tam odpredaj pozemku môže byť.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
O 17:31 hod. odišla z rokovania MsZ Ing. Beáta Kirková.

Uznesenie číslo 85/1406
vo veci žiadosti Denisy Šarköziovej, bytom Ulica Jurka Langsfelda 711/39, Kremnica a Lukáša Špaňu, bytom Perecká 12, Levice o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 213 – zastavené plochy a nádvoria (právna parcela EKN 1419/6) a časti pozemku parcelné číslo CKN 212 – záhrady v katastrálnom území Kremnica, spolu s výmerou cca 260 m2 , okrem časti pozemku pod prístupovým chodníkom ku vchodu domu súpisné číslo 711 a časti pozemku pod bývalou práčovňou, Denise Šarköziovej, bytom Ulica Jurka Langsfelda711/39, Kremnica a Lukášovi Špaňovi, bytom Perecká 12, Levice, za kúpnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku. Podmienkou odpredaja pozemkov je, že žiadatelia predložia geometrický plán a znalecký posudok, ktoré nechajú vypracovať na vlastné náklady a uhradia správne poplatky za prevod vlastníctva pozemkov. Pozemky sa odpredávajú za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov priľahlých k polovici domu súpisné číslo 711, ktorá je vlastníctvom žiadateľov, zapísaná na liste vlastníctva č. 2829 pre katastrálne územie Kremnica.
Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
B/ u k l a d á
mestskému úradu OEaPA oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom. K zameraniu pozemkov prizvať zástupcov OVa ŽP a Mestského bytového podniku.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.07.2014.
PREZENTÁCIA: 9
ZA:9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Zverenie objektov vo dvore radnice do správy Mestského bytového podniku v Kremnici

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

Ing. Klára Popová – vyjadrila sa, že máme tu pripravený materiál, kde je návrh na zverenie objektov vo dvore Radnice do správy Mestského bytového podniku. Sú to priestory, o ktorých sa na pôde MsZ už dosť rozprávali, ale stále nedostali odpoveď na opakovanú interpeláciu Ing. Pračkovej, ktorá sa týkala nájomnej zmluvy za prenájom objektov pánom Luptákom a jeho firmou Restauro. Opýtala sa, či je tento problém uzavretý. Ak áno, kedy bola uzavretá nájomná zmluva a kedy zaplatil nájomné za prenájom priestorov, ktoré užíval. RNDr. Balážová – informovala, že odpoveď na interpeláciu Ing. Pračkovej napísala a myslí si, že je tam zodpovedaná celá história akým spôsobom poskytovalo mesto tieto priestory rôznym tímom reštaurátorov. Konštatovala, že si pán Lupták nakoniec vypratal veci z týchto priestorov a nechcel ich už ďalej užívať. Z tohto dôvodu ďalšiu nájomnú zmluvu neuzatvárali. Ing. Klára Popová – nebavili sa o predĺžení nájomnej zmluvy, ale o tom, že priestory a energie využíva na naše náklady. Opýtala sa primátorky, či dobrý hospodár takto hospodári s majetkom mesta. Ďalej sa opýtala, či bola uzavretá nájomná zmluva za to obdobie, ktoré tam on bol. RNDr. Balážová – konštatovala, že zhrnula celú históriu užívania týchto priestorov od kedy boli demontované originály sôch z Trojičného stĺpu. Konštatovala, že mesto nikdy nechcelo od reštaurátorských tímov nájomné za tieto priestory práve preto, lebo zároveň slúžili ako skladovacie priestory pre umelecké diela. Vo všetkých zmluvách, ktoré našla, je uvedené, že tieto priestory poskytne mesto v zmysle dobrej spolupráce. Keby tieto priestory neponúkli zároveň ako priestory a zázemie pre reštaurátorov a vybavenie staveniska, tak na jednej strane by si možno dohodli nejaký nájom s týmito partiami, alebo skupinami reštaurátorov, ale na druhej strane by si to oni zahrnuli do ceny svojej práce. Keby to vyfakturovali mestu, neboli by to oprávnené výdavky, ktoré by sme mohli sanovať a zaplatiť práve z fondu, ktorý sme dostali na obnovu pamiatok. Robila vzájomnú dohodu, nebolo to nič nové, iba pokračovala v tom, čo bolo začaté pánom primátorom Nárožným. Čo sa týka energií, tak práve v období, keď nastúpila do funkcie primátorky už sa nerobilo v dielňach, ale v priestoroch Radnice, kde nebolo možné zriadiť samostatné meranie elektrickej energie, keďže práce prebiehali počas prevádzky Radnice. Ing. Klára Popová – opýtala sa, či je bežné aby o prenájme majetku rozhodla mimo MsZ a či je normálne, aby podnikateľ, ktorý robí práce, za ktoré dostane nemálo peňazí mal aj grátis priestory v ktorých by mohol fungovať. RNDr. Balážová – vyjadrila sa, že to nebol prenájom. Ivan Petráš – informoval, že odovzdal návrh zmluvy v štandardom stavbárskom prostredí priamo na kultúrnu pamiatku. Body, ako sú napríklad využívanie elektriky, vody, prípadne nejakého objektu na uskladnenie sú presne zadefinované a určené určitými %, ktoré sa potom z fakturácie stiahnu. Žasne, keď si na tomto meste pozerá niektoré zmluvy na objekty za 100 000,- € ktoré majú 2, alebo 3 strany. Preto sa nečuduje, že tieto veci fungujú takým spôsobom, akým fungujú. Konštatoval, že to, čo povedala RNDr. Balážová je iba jej subjektívny výklad. Ing. Klára Popová – konštatovala, že jediný, kto mohol rozhodnúť o tom, aby pán Lupták neplatil za prenájom priestorov bolo MsZ svojím uznesením. RNDr. Balážová – informovala, že tie priestory sme využívali aj my na uskladnenie sôch. Ing. Klára Popová – povedala primátorke, že je to iba jej subjektívny výklad. Tie priestory, ktoré užíval pán Lupták mali byť predmetom nájomnej zmluvy a malo o tom rozhodnúť MsZ a nie, aby sa primátorka svojvoľne dohodla s pánom Luptákom. Konštatovala, že o majetku mesta rozhoduje MsZ. Ing. Milan Žabka – informoval, že sú tu dve roviny. Prvá je tá, že je verejné obstarávanie na dodávateľa reštaurátorských prác. V podstate je vybraný dodávateľ, ktorý dá na základe výzvy nejakú ponukovú cenu. S najnižšou ponukou sa dodávateľ vyberie, podpíše zmluvu a uvedenú rekonštrukciu bude realizovať. Druhá rovina je tá, ak chce využívať naše priestory a brať našu energiu bude to hneď v prvej zmluve, alebo sa s ním spraví ďalšia zmluva na tieto aktivity. Povedal primátorke, že si to vysvetľuje po svojom. Ivan Petráš – informoval, že súčasťou každého verejného obstarávania je aj návrh zmluvy. Zmluvy, ktoré videl na meste za posledné roky sú nepostačujúce a za posledných 5 – 8 rokov sú zmluvy fakt mizerné. Má dojem, že jediný pán Lupták nemusel platiť za vodu a za elektriku a ostatní, čo boli pred ním, platiť museli. RNDr. Balážová – informovala, že všetky zmluvy popísala, majú to poslanci v materiály a treba si to pozrieť a iba prvá zmluva obsahuje klauzulu o samostatnom meraní. Konštatovala, že tak, ako to prevzala pokračovala ďalej.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 86/1406
o veci zverenia objektov vo dvore radnice do správy Mestského bytového podniku v Kremnici.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zverenie objektov postavených vo dvore radnice do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, Kremnica, od 01.06.2014, a to:
– hospodárska budova súp. č. 1004, postavená na pozemku parc. č. CKN 513/9 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 0 €, hodnota oprávok 0 €, zostatková cena 0 €,
– hospodárska budova súp. č. 1005, postavená na pozemku parc. č. CKN 513/5 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 0 €, hodnota oprávok 0 €, zostatková cena 0 €,
– budova skladu súp. č. 1006, postavená na pozemku parc. č. 1006, postavená na pozemku parc. č. CKN 513/6 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 0 €, hodnota oprávok 0 €, zostatková cena 0 €,
– budova garáže súp. č. 1007, postavená na pozemku parc. č. CKN 513/7 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 0 €, hodnota oprávok 0 €, zostatková cena 0 €,
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Mestského bytového podniku, Kremnica
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.06.2014.
PREZENTÁCIA: 9
ZA:6 ( Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 (Jaroslav Slašťan, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková)
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Rôzne

RNDr. Balážová – naviazala na informáciu o priebehu výberového konania na miesto riaditeľa ZUŠ-ky. Dnes prebiehalo výberové konanie na vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia. Informovala, že komisia vybrala z celkom 3 uchádzačov Ing. Sikoraia, ako vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia a zaželala mu úspešnú prácu.

Viera Mišíková – informovala, že s poslancami sa už dlhšiu dobu bavili ohľadom návrhu na zmenu rokovacieho poriadku MsZ. Tento návrh zaslala e-mailom všetkým poslancom.

RNDr. Balážová – opýtala sa, či to konzultovala s právnikom. Viera Mišíková – konštatovala, že to s právnikom nekonzultovala, ale porovnávala si to s rokovacími poriadkami iných miest. RNDr. Balážová – informovala, že podľa Zákona o obecnom zriadení § 3, ktorý hovorí o tom, že obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalí pobyt, vymenúva, kto sa môže zúčastňovať na samospráve obce a môže žiadať o slovo na zasadnutí MsZ. Môže to byť obyvateľ obce, ktorý má na území obce trvalý pobyt, alebo má na území obce nehnuteľný majetok, alebo platí miestnu daň a miestny poplatok, alebo je prihlásený na prechodný pobyt, alebo má čestné občianstvo obce. Ing. Klára Popová – konštatovala, že je tam napísané, že na zasadnutiach MsZ môžu vystúpiť so svojím príspevkom občania mesta, FO a PO pôsobiace na území mesta. RNDr. Balážová – povedala Mišíkovej, že sme sa tomuto mohli vyhnúť, keby jej materiál dala k dispozícií a ona by ho poskytla právnikovi. Viera Mišíková – myslela si, že jej Mgr. Kríž tento materiál prepošle. RNDr. Balážová – konštatovala, že sami porušujú vlastné pravidlá, lebo si to poslanci povedali iba medzi sebou. Povedala Mišíkovej, že stále zdôrazňujete to, aby bol každý bod programu prerokovaný v komisiách a v MsR. V tomto prípade, sa ani jedno neuskutočnilo. Marián Vojtko – zastáva zmýšľanie primátorky v tejto veci, pretože Viera Mišíková im tento materiál poslala v utorok na e-maily, ale veci, ktoré tu pred chvíľou riešili v súvislosti s prvou zmenou rozpočtu mali v e-mailoch skôr a nevyjadrili sa k nim. Nemá dôvod riešiť rokovací poriadok aj z toho dôvodu, že je jún a čaká nás júlové MsZ septembrové, októbrové, novembrové MsZ. Sú 4 zasadnutia zo štvorročného volebného obdobia a nezdvihne ruku za rokovací poriadok, ktorý sa bude možno na ďalšom MsZ meniť. Body 3 a 4 sú z jeho pohľadu úplne nepraktické, nediskutovali o týchto zmenách a keď chceli pred rokom robiť zmeny v rokovacom poriadku tak nikto nemal záujem prikláňať sa k tomu. Nemá dôvod meniť teraz rokovací poriadok, keď nebola ochota a vôľa meniť ho pred rokom. RNDr. Balážová – Mišíková dala návrh na uznesenie v znení schválenia zmien rokovacieho poriadku. Dala hlasovať o tom, či poslanci súhlasia s návrhom zmien v rokovacom poriadku, ktoré navrhla poslankyňa Viera Mišíková.

RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 86/1406
vo veci návrhu na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. Doplnenie článku 2 odseku 4, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici o znenie:
„Súčasťou každého návrhu programu riadneho zasadnutia MsZ sú nasledovné body:
a) Priestor pre verejnosť
b) Interpelácie
c) Rôzne“
2. Za článok 12 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici dopĺňa nový článok 12 a), ktorý znie:
„Priestor pre verejnosť
1. Jedným z obligatórnych bodov programu riadneho zasadnutia MsZ je bod „Priestor pre verejnosť“. Mestské zastupiteľstvo môže v rámci schvaľovania programu na úvod svojho zasadnutia tento bod hlasovaním vylúčiť.
2. V rámci časového limitu určeného pre tento bod môžu občania mesta, fyzické a právnické osoby pôsobiace na území mesta (ďalej občan), vystúpiť so svojimi príspevkami dotýkajúcich sa ich potrieb, požiadaviek, návrhov, aktivít a pod. smerujúcich na orgány samosprávy mesta a organizácie v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta.
3. Bod „Priestor pre verejnosť“ je zaradený do programu v čase od 17,30 hod v trvaní 30 minút.
4. Predsedajúci vedie zasadnutie tak, aby začiatok bodu „Priestor pre verejnosť“ bol dodržaný.
Uvedený bod otvorí predsedajúci až po prerokovaní prebiehajúceho bodu vrátane schválenia uznesení. V prípade časového predstihu pokračuje MsZ v rokovaní ďalších bodov až do 17,30 hod.
5. Predsedajúci záujemcov vyzýva na vystúpenie v trvaní 5 minút. O možnom predĺžení limitu rozhodujú poslanci hlasovaním na návrh predsedajúceho.
6. V prípade, že občan nehovorí k téme, nedodrží rámec slušného vystupovania a časový limit, predsedajúci mu odoberie slovo.“
B/ ž i a d a
Mestský úrad zapracovať dodatok č. 4 do Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
PREZENTÁCIA: 9
ZA:5 (Jaroslav Slašťan, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová)
PROTI: 3 (Norbert Boldiš, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Pračková)
RNDr. Balážová – konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené, ale ona práve kvôli procesným dôvodom toto uznesenie nepodpíše.

Ivan Petráš – upriamil pozornosť na list, ktorý poslala pani Schmidtová v súvislosti s reklamnými plochami, ktoré sa v okolí Skalky nachádzajú. V liste ho zaujal záver, ktorý vystihuje situáciu na Skalke: „Mesto Kremnica už dlhodobo nerieši rekreačné stredisko Skalka ako významné a historické miesto cestovného ruchu a neuvedomuje si, že sem ročne príde dosť veľa turistov, ktorým treba ukázať hlavne to pekné, čo tu máme a nie zanedbanú časť mesta. Nehovoriac o tom, že je ťažké sem prilákať investorov. Zariadenia, ktoré sa na Skalke prevádzkujú, odvádzajú do mestskej kasy platby z miestneho poplatku, zamestnávajú obyvateľom mesta Kremnica a všetky budovy, či už funkčné, alebo nie, platia nemalú daň z nehnuteľností. Napriek tomu sme oproti zariadeniam cestovného ruchu, ktoré sú priamo v meste ukrátení o najzákladnejšiu spoločenskú vybavenosť. Na Skalke nie je dodnes vyriešené žiadne osvetlenie, nie sú osadené žiadne lavičky, žiadne koše, nikto sa nestará o čistotu a o úpravu a už vôbec nie o informačný systém. To všetko je základom pre fungovanie a rozvoj cestovného ruchu. Pre nás, ktorí sa na Skalke snažíme rozvíjať svoje služby je dosť zarážajúce, že namiesto podpory a pochopenia nevykladáte úsilie na rozvoj, ale na ešte väčší úpadok rekreačnej oblasti. Mesto Kremnica je malé historické mestečko, ktoré má perspektívu hlavne v budovaní cestovného ruchu a preto je nevyhnutné, aby v tomto smere začalo naplno konať a podporovať podnikateľov, ktorí to už aj tak v dnešnej ekonomickej situácií nemajú ľahké. Chcem požiadať Vás, zástupcovia mesta, ako aj pracovníkov oddelenia výstavby o zhovievavosť pri riešení našej žiadosti o povolenie informačno-reklamných zariadení tak, že budete ochotní nám aspoň v tejto veci vyjsť v ústrety.“ Myslí si, že mesto ako vlastník Skalky a zariadení, ktoré sa na Skalke nachádzajú, by malo ísť príkladom a malo by nejaké reklamné plochy vybudovať a informačný systém by tam tiež bez debaty mal byť. Mesto na Skalke nespravilo ani informačný systém, nepripravilo žiadne plochy, tak sa potom nemáme čudovať, že to na Skalke vyzerá ako v Kocúrkove. Verí, že sa Skalke začne konečne venovať aspoň taká pozornosť, ako minimálne tu v meste.

Interpelácie

Viera Mišíková – poďakovala sa všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o kúpu ďalšieho komponentu na detské ihrisku na Ul. J. Horvátha. Je to tam stále živšie a živšie a každý deň tam je veľa detí. V tejto súvislosti preniesla požiadavku mamičiek osadiť z každej strany tabuľku so zákazom vodenia psov a či by sa nedal oddeliť plotom spodok ihriska od potoka. Ďalej požiadala mesto, aby listom oslovilo SAD Zvolen, aby cez mesto Kremnica do mesta Martin išiel ďalší autobusový spoj, okrem toho, čo už je.

Norbert Boldiš – poďakoval TS, za opravu komunikácie v Novej Doline, ktorá bola v katastrofálnom stave a za opravu mosta na Továrenskej ulici. Požiadal, aby sa na poslednej autobusovej zastávke „na štvrtej“ postavilo svietidlo a provizórne koše pre kamionistov.

Norbert Boldiš – informoval, že na Zámockom námestí si niektorí obyvatelia robia skládku bioologického odpadu a poprosil MsPo, aby na to dohliadli.

Ing. Lujza Pračková – informovala, že v rámci komisie kultúry hovorili o podujatí Cyklistický prejazd Kremnicou na pomoc onkologických pacientov. Komisia odporučila, aby sa mesto Kremnica nejakým spôsobom zapojilo do tohto podujatia. Prejazd sa mal konať dňa 09. 06. 2014 a opýtala sa, či sme sa do toho zapojili a či verejnosť bola informovaná o tom, že sa takéto podujatie malo konať. Mgr. Hana Zlatošová – vyjadrila sa, že verejnosť bola informovaná prostredníctvom Kremnických novín a cez webovú stránku mesta. Ing.Lujza Pračková – opýtala sa, či robil Mestský úrad privítanie týchto účastníkov. Ing. Milan Žabka – informoval, že sa pýtali Mgr. Kríža, pretože sa chceli aj poslanci zúčastniť tohto podujatia. Mgr. Kríž túto informáciu nemal, pretože zastupujúci Mgr. Zlatošovej Ing. Silver Jurtinus povedal, že sa v ten deň žiadne kultúrne akcie nekonajú. Zarazilo ho, že ani Mgr. Kríž nevedel o takejto akcií.

Ing. Lujza Pračková – pretlmočila poďakovanie rodičov detí, ktoré navštevujú CVČ novému pánovi riaditeľovi Mgr. Durbákovi za to, že aktivity, ktoré rozvinul po nástupe do funkcie sa stretli s pozitívnym ohlasom u detí a ich rodičov. Mgr. Peter Durbák – dúfa, že tie aktivity budú oveľa lepšie ako doteraz. Ing. Klára Popová – poprosila Mgr. Durbáka aby informoval, o aké akcie sa jedná. Mgr. Peter Durbák – informoval, že dnes dali von plagát hlavných akcií, ktoré sa budú cez leto konať. Z firmy BRIK, a. s. dostali nábytok a postupne zariaďujú 6 miestností. Okrem toho žiadali aj o náhradné pánty o poskytnutie finančného príspevku na zariadenie výtvarného ateliéru.

Ing. Klára Popová – vrátila sa k interpelácií, ktorú mala minulý rok, kde upozorňovala na nie priam najlepší vzhľad Pešej Zóny. Konštatovala, že keď sa zrealizovala Pešia Zóna bola pýchou Kremnice, čo sa o nej dnes už nedá povedať. Pred rokom sa pýtala na to, čo sa ide robiť pre to, aby sa vzhľad Pešej Zóny zlepšil. Znovu sa opýtala RNDr. Balážovej, aké kroky sa podnikli aj s ohľadom na to, že v auguste bude veľká akcia, kde sa očakávajú ľudia z celého Slovenska. V tejto súvislosti ju zaujíma, čo sa spraví preto, aby sme naše mesto čo najlepšie prezentovali. RNDr. Balážová – informovala, že o budovy, ktoré sú v súkromnom vlastníctve sa majitelia starajú, alebo nie. Sú to problémy, ktoré nie sú len na Pešej Zóne ale aj inde v meste. Vyzývajú majiteľov a robia štátny stavebný dohľad, ale nemôžu ich donútiť k tomu, aby sa o tieto stavby začali starať. Požiadala Bc. Groscha, aby sa vyjadril ohľadom košov a svietidiel. Bc. Grosch – informoval, že tento typ svietidiel sa už vôbec nevyrába, asi polovica lavičiek bola minulý rok natretá nanovo a koše boli asi pred mesiacom všetky privarené nanovo a špaky sa vysávajú skoro každý týždeň vysávačom. RNDr. Balážová – opýtala sa Ing. Popovej či schválili v rozpočte nejaké mimoriadne iné peniaze. Môžeme robiť len to, čo doteraz. Ing. Popová – povedala RNDr. Balážovej, že keď sa bavili o rozpočte, tak sa pýtala na to, či sa plánuje aj nejaká mimoriadna výsadba. RNDr. Balážová – požiadala Ing. Mutňanskú, aby sa vyjadrila. Ing. Andrea Mutňanská – nevie, čo má na túto otázku odpovedať a opýtala sa Ing. Popovej, čo mimoriadne by si predstavovala. Dá jej písomnú odpoveď. Ing. Klára Popová – konštatovala, že nepotrebuje písomnú odpoveď. Informovala, že sa minulý rok pýtala, ako ideme prezentovať naše mesto v súvislosti s touto akciou, ktorá bude na konci augusta. Vtedy jej rovnako nebolo odpovedané, tak isto jej nie je odpovedané ani teraz. Konštatovala, že nie je vedúca oddelenia Mestskej zelene, ani primátorka mesta Kremnica, iba sa pýtala na to, ako ideme prezentovať naše mesto. Ing. Andra Mutňanská – opýtala sa, či prezentácia mesta spočíva iba v zeleni a vo výsadbe a konštatovala, že na Pešej Zóne si nevie predstaviť inú výsadbu, ako je. Jedine nakúpiť mobilné črepníky a urobiť výsadbu, čo nebude stáť 500,- €, ale viac.
Ivan Petráš – opýtal sa Ing. Mutňanskej, či by sa nedal odstrániť strom na autobusovej zastávke pri hradbách.

Ivan Petráš – opýtal sa, v akom štádiu je štúdium Skalky spracovávané spol. ArchEco. Bol s pánom Garajom asi pred 3 mesiacmi a opýtal sa, či máme nejaký termín, alebo výstup. RNDr. Balážová – konštatovala, že v poslednej dobe s pánom Garajom nehovorila, ale zistí.

Ivan Petráš – mamičky ho oslovili, či by sa nedalo spraviť jednoduché oplotenie okolo detského ihriska pod hradbami. Bc. Peter Grosch- vyjadril sa, že nemá ani predstavu, ako by to tam mohlo vyzerať.

Ivan Petráš – opýtal sa, ako je zaúčtovaný príjem za nájom zjazdovky na Skalke. RNDr. Balážová – opýtala sa ekonomického oddelenia, či sa to nejako účtuje, alebo je to len v rámci zmluvy. Ing. Renáta Nováková – informovala, že ak platia nájomné, tak sa to účtuje iba do nájomného. Nie je tam zápočet, vedú to jedine ako pohľadávku. Ivan Petráš – má vedomosti, že nájom neplatia. Nevie, ako sa dá zápočet reálne spraviť, keď nemáme zaplatený nájom. Je koniec volebného obdobia a chce si dať veci do poriadku, pretože sa na túto istú vec pýta už 4. rok. RNDr. Balážová – podľa zmluvy sa staneme vlastníkom po započítaní celej ceny Ratraku zhruba o 8 rokov. Ivan Petráš – konštatoval, že zmluva je napísaná inak a nebola nikdy akceptovaná mestom. Nebude to tu rozoberať a bude sa pýtať znova. Povedal primátorke, že musí vedieť. ako je postavená zmluva o stroji na upravovanie a snežnom mechanizme.

Záver

RNDr. Balážová ukončila o 18:27 hod. 06. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, štyridsiateôsme v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

RNDr. Zuzana Balážová, Primátorka mesta
Ing. Milan Žabka, 1 . overovateľ
Ivan Petráš, 2. overovateľ
Zapísala: Viktória Gretschová

Zdieľať tento príspevok.