Zápisnica č. 08/2014 z riadneho Mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 08/2014 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 10. 07. 2014 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Prítomní

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ing. Beáta Kirková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Mgr. Igor Kríž
Neskorší príchod nahlásili: Ing. Lujza Pračková, Ing. Janka Volková
Ospravedlnení: Milan Miškóci
Prizvaní a hostia:
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici
Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvorila o 15:40 hod. RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica (ďalej „RNDr. Balážová“). Privítala prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatovala, že toto zasadnutie MsZ je 8. v tomto roku, päťdesiate v tomto volebnom období. RNDr. Balážová konštatovala, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (9) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:
2) Sľub poslanca MsZ v Kremnici
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Vzdanie sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici
5) Informácia rekonštrukcie teplovodných rozvodov v meste Kremnica spoločnosťou STEFE ECB, s. r. o., Banská Bystrica
6) 1. Zmena plánu nákladov a výnosov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2014
7) Návrh Prevádzkového poriadku pohrebiska „Mestský cintorín na Dolnej ulici v Kremnici“
8) Návrh Zmluvy o prevádzkovaní Mestského cintorína v Kremnici
9) Časový harmonogram zostavovania a schvaľovania rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 a programového rozpočtu mesta Kremnica na roky 2015 – 2017
10) Majetkové veci:
a) Žiadosť o zmenu predmetu nájmu – ARTON, s. r. o., Žilina
b) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Jastrabá agro, s. r. o., Horná Ždáňa
c) Žiadosť o odkúpenie pozemkov po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku – Ivan Sedláček a manželka Jana Sedláčková
d) Žiadosť o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zámenou a odkúpením – STEFE ECB, s. r. o., Banská Bystrica
11) Blok informácií a správ:
a) O plnení investičnej činnosti výstavby za I. polrok 2014 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov
b) O činnosti Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 2. štvrťrok 2014
c) O činnosti Mestského úradu za 2. štvrťrok 2014
12) Rôzne
13) Interpelácie
14) Záver

RNDr. Balážová – opýtala sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu. Mgr. Igor Kríž – vzhľadom k tomu, že druhý náhradník, ktorý mal byť za hlavnú kontrolórku bývalú poslankyňu Ing. Kirkovú sa ešte nevyjadril, či prijíma mandát poslanca navrhol, aby bol bod č. 2 vypustený z programu dnešného MsZ.

RNDr. Balážová dala hlasovať k programu. Poslanci hlasovaním jednohlasne program prijali.

Program:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Vzdanie sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici
5) Informácia rekonštrukcie teplovodných rozvodov v meste Kremnica spoločnosťou STEFE ECB, s. r. o., Banská Bystrica
6) I. zmena plánu nákladov a výnosov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2014
7) Návrh prevádzkového poriadku pohrebiska „Mestský cintorín na Dolnej ulici v Kremnici“
8) Návrh Zmluvy o prevádzkovaní Mestského cintorína v Kremnici
9) Časový harmonogram zostavovania a schvaľovania rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 a programového rozpočtu mesta Kremnica na roky 2015 – 2017
10) Majetkové veci:
a) Žiadosť o zmenu predmetu nájmu – ARTON, s. r. o., Žilina
b) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Jastrabá agro, s. r. o., Horná Ždáňa
c) Žiadosť o odkúpenie pozemkov po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku – Ivan Sedláček a manželka Jana Sedláčková
d) Žiadosť o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zámenou a odkúpením – STEFE ECB, s. r. o., Banská Bystrica
11) Blok informácií a správ:
a) O plnení investičnej činnosti výstavby za I. polrok 2014 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov
b) O činnosti Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 2. štvrťrok 2014
c) O činnosti Mestského úradu za 2. štvrťrok 2014
12) Rôzne
13) Interpelácie
14) Záver

Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva

RNDr. Zuzana Balážová navrhla, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan
9 9 0 0
RNDr. Balážová konštatovala, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

O 15:44 hod. prišla na rokovanie MsZ Ing. Janka Volková.

návrhová komisia – Viera Mišíková, Dušan Privalinec
9 9 0 0
RNDr. Balážová konštatovala, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

pracovné predsedníctvo – RNDr. Balážová, Mgr. Igor Kríž, Norbert Boldiš,
9 9 0 0
RNDr. Balážová konštatovala, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určila Viktóriu Gretschovú zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určila Ing. Milana Žabku a Mgr. Igora Kríža. RNDr. Balážová informovala poslancov, že na stôl im boli pripravené doplňujúce materiály k mestskému zastupiteľstvu.

RNDr. Balážová – informovala, že si na dnešné rokovanie MsZ dovolila osobne pozvať Elenu Haškovú a Alfréda Haška. V posledných mesiacoch obidvaja ukončili svoju dlhoročnú prácu ako ľudia, ktorí viedli naše 2 školské zariadenia. Poprosila ich, aby prišli k nej. Elena Hašková takmer 25 rokov viedla našu ZUŠ-ku a myslí si, že zanechala veľmi hlbokú pečať v živote nášho mesta. Nie je to len vec vedenia školy, výchovy novej generácie, ale určite aj rozvoja umenia a kultúry v našom meste. Vyjadrila jej pred poslancami MsZ a pred zamestnancami MsÚ veľkú vďaku. Elena Hašková – poďakovala za pozvanie a za slová, ktoré odzneli. Myslí si, že pre ZUŠ-ku spravila veľmi veľa, ale mrzí ju jej odchod, ale nie z dôvodu toho, že sa sama rozhodla odísť. Myslí si, že po 20. rokoch má právo viesť ZUŠ-ku niekto iný. Mrzí ju ale to, ako odišla, pretože ešte v čase keď bola riaditeľkou ZUŠ-ky dostala ponižujúcu dohodu o zmene pracovných podmienok a keď ju neprijala, dostala veľmi ponižujúcu výpoveď. Veľmi ju to mrzí, pretože sa so svojou milujúcou školou ide súdiť. RNDr. Balážová – informovala, že Alfréd Haško viac ako 10 rokov viedol CVČ. Tak ako pani Hašková, nie len viedol školu, vychovával mladú generáciu, ale urobil veľmi veľa pre rozvoj športu v našom meste. Poďakovala mu za všetko. Alfréd Haško – vyjadril sa, že toto pozvanie nečakal, najmä v situácií v ktorej sa momentálne nachádza jeho manželka. Pripravil si malú odmenu. Podaroval kvety Mgr. Zlatošovej, RNDr. Balážovej a Mgr. Krížovi a konštatoval, že by ich bolo viacej, ale títo ľudia sú zodpovední za ten stav, aký je teraz tu na tomto MsZ, aký je stav na MsÚ a aký je stav v jeho rodine. Nikdy nečakal, že sa niekto v jeho rodine bude súdiť s mestom Kremnica a najmú so školou, v ktorej toľko rokov pracoval. Konštatoval, že podobný scenár bol pripravený pred pol rokom na neho ale našťastie RNDr. Balážová bola ochotná konzultovať svoje rozhodnutie a keď týmto trom ľuďom vysvetlil, že idú konať protiprávne, tak behom 24 hodín zmenili svoje rozhodnutie na právne. Dobrovoľne odišiel dňa 30. 06. do predčasného dôchodku. Tento stav je alarmujúci a nechce sa dostať do situácie niekedy v novembri, alebo v decembri po komunálnych voľbách, keď hypoteticky môže byť primátorom tohto mesta a bude musieť platiť odškodné jeho manželke. Žaloba je podaná, mesto to odsúva stále ďalej a ďalej, ale čas násobí finančné odškodné. Mrzí ho to, pretože z ich strany bola vôľa dohodnúť sa, ale mesto odmietlo. Poďakoval za pozornosť. Ing. Klára Popová – vyjadrila sa, že nerozumie tomu, čo sa udialo a chcela by vysvetlenie. RNDr. Balážová – konštatovala, že vysvetlenie jej dá, ale nie na verejnosti, z dôvodu osobných záležitostí ľudí, ktorých sa to týka.

Kontrola plnenia uznesení

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

RNDr. Balážová – dala slovo Ing. Beáte Kirkovej. Ing. Beáta Kirková – informovala, že materiály poslala v elektronickej forme, uznesenia, ktoré sú v platnosti sú v plnení, alebo sú rozpracované Marián Vojtko – vyzdvihol stav, že sme konečne v normálnom režime, kedy máme funkčnú funkciu hlavného kontrolóra. Konštatoval, že v e-maily napísal, že ďakuje za to, že po prečítaní materiálov je v obraze a má predstavu, ktoré uznesenia sa priebežne plnia. Bol by vďačný, keby sa to dalo vždy takto posielať.

RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 88/1406

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Vzdanie sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Je pripravených viacero uznesení. Ing. Kirková sa vzdala poslaneckého mandátu a tým pádom už nemôže byť v komisiách MsZ. Opýtala sa poslancov, či majú otázky. Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 89/1406

vo veci vzdania sa poslaneckého mandátu

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
1. že Ing. Beáta Kirková sa listom zo dňa 13.06.2014 doručeným mestskému úradu dňa 13.06.2014 vzdala mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici
2. podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov účinky vzdania sa mandátu nastali dňom 13.06.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 90/1406

vo veci odvolania Ing. Beáty Kirkovej z funkcie predsedu ekonomickej komisie a majetku mesta.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Ing. Beátu Kirkovú z funkcie predsedu ekonomickej komisie a majetku mesta.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 91/1406

vo veci odvolania Ing. Beáty Kirkovej z funkcie predsedu dotačnej komisie.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Ing. Beátu Kirkovú z funkcie predsedu dotačnej komisie.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 92/1406

vo veci odvolania Ing. Beáty Kirkovej z funkcie člena komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Ing. Beátu Kirkovú z funkcie člena komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 93/1406

vo veci odvolania Ing. Beáty Kirkovej z funkcie člena komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Ing. Beátu Kirkovú z funkcie člena komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 94/1406

vo veci odvolania Ing. Beáty Kirkovej z funkcie člena komisie mestských lesov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Ing. Beátu Kirkovú z funkcie člena komisie mestských lesov.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 95/1406

vo veci odvolania Ing. Beáty Kirkovej z členstva školskej rady a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta mesta – Základná škola, Ulica Angyalova.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Ing. Beátu Kirkovú z členstva školskej rady a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – Základná škola, Ulica Angyalova.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Informácia rekonštrukcie teplovodných rozvodov v meste Kremnica spoločnosťou STEFE ECB, s. r. o., Banská Bystrica

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Informovala, že na dnešnom rokovaní MsZ sú prítomní aj Ing. Vladimír Bella a Ján Bellak zástupcovia spoločnosti, ktorí by chceli osobne vysvetliť, čo mesto Kremnica čaká. Nie je to jednoduchá záležitosť, určite to prinesie občanom aj nejaké problémy, ale domnieva sa, že výsledkom bude určite zlepšenie stavu vykurovania. Dúfa, že možno aj zníženie cien za teplo a že to bude pre našich občanov prospešné. Poprosila Ing. Bellu aby sa vyjadril.

Ing. Vladimír Bella – poďakoval za priestor, aby mohli predstaviť zámer spoločnosti, ktorá od 01. 01. 2014 spravuje tepelné hospodárstvo v meste Kremnica. Sú spoločnosť STEFE ZVOLEN, s. r. o., kde 34 % podielu vlastní mesto Zvolen a 66 % vlastní STEFE SK. V našom meste kúpili rozvody od tepelného hospodárstva v Kremnici a pripravujú jeho rekonštrukciu. Už keď vstupovali na pôdu nášho mesta a keď si zisťovali čosi o stave tepelného hospodárstva v našom meste mali určité predstavy a vedeli, že v krátkej dobe budú musieť realizovať rozsiahlu rekonštrukciu rozvodov, nakoľko už aj ich vek dosiahol svoje. Potom čo tu zažili aj určité poruchy a odkryli to, čo sa pod zemou skrýva, presiahlo to aj ich očakávanie a naozaj stav rozvodov je v havarijnom stave. Obáva sa, že bez toho, čo sa pripravuje urobiť pred zimnou sezónou by boli v zime veľké problémy. Predpokladali, že to zrealizujú na 2 etapy. Prvú etapu zrealizujú tento rok a druhú etapu na budúci rok nakoľko zhruba pred 2 týždňami mali haváriu na spodnom okruhu. Prišli na to, že aj druhú časť budú musieť realizovať v tomto roku. Vo Zvolene sa rozvody realizovali v určitých kanálových rozvodoch, ale tu kanále nemajú ani betónové dno, nie sú zaizolované, sú polámané krycie panely. V súčasnosti za to nenesie nikto chybu, je to iba konštatovanie jestvujúceho stavu. Aj vo Zvolene nachádzajú miesta, kde je potrubie prehrdzavené. Kvôli tomu, aby brali ohľad aj na vývoj cenových nákladov v našom meste, urobia všetko preto, aby cenu stabilizovali. Po rekonštrukcií očakávajú, že s tým bude pokoj minimálne na 30 – 50 rokov. Bude to veľký zásah v našom meste. Treba si uvedomiť, že výkopy ostanú v určitých častiach otvorené 6 týždňov, kým sa potrubie vymení, urobia sa všetky skúšky a až potom sa to môže zahŕňať. Budú potrebovať porozumenie a pochopenie, tak isto bude treba pripraviť aj občanov. Urobia všetko pre to, aby to spravili čo najrýchlejšie a aby bol život v meste čo najmenej dotknutý. RNDr. Balážová – informovala, že vedľa Ľahkoatletického ihriska bude využitá plocha na dočasné uskladnenie rozvodných rúr a nevie, kde budú potrebovať uložiť dočasne vykopanú zeminu, lebo nie je možné to dávať na chodníky. Konštatovala, že sa mesto bude snažiť byť nápomocné. Informovala, že najbližší pondelok bude stretnutie v MsKS s občanmi mesta, aby boli priamo informovaní o tom, čo ich čaká a aby to prešlo čo najhladšie. Marián Vojtko – konštatoval, že má niekoľko otázok, pretože sa to dotkne aj ich lokality, kde žijú a fungujú aj autami. Opýtal sa, kedy sa to začne robiť a či budú aj nejaké obmedzenia v dodávke teplej vody. Ing. Vladimír Bella – konštatoval, že v pondelok sa začína kopať a určité trasy už boli vypieskované. Začínajú etapou smerom na Ul. Dolnú. Predpokladajú, že nenastanú obmedzenia dodávok teplej vody, pretože dodávka cez jestvujúce potrubie bude zabezpečená. Ak by sa niečo vyskytlo, riešili by to iba rýchlou opravou. S dlhodobejšími odstávkami nepočítajú. Marián Vojtko – konštatoval, že rozkopávky obmedzia parkovania, výjazdy z garáží bytových domov, kde majú ľudia spoločné priestory. Pri Ul. Dolnej je tiež množstvo garáží. Opýtal sa, či budú rozkopávky prehradené nejakými dočasnými rampami, cez ktoré by sa dalo prechádzať. Ing. Vladimír Bella – informoval, že súčasťou projektu je aj dopravné značenie a dodávateľ má povinnosť všetky prechody cesty a chodníky zabezpečiť. Ján Bellák – informoval, že pri garážach bude skrátená etapa, do zeme sa dajú chráničky tak, aby sa úsekmi dalo do garáží prechádzať. Určite sa vyskytne garáž, ktorá bude musieť byť napríklad 2 – 3 dni odstavená, s majiteľom sa budú musieť dohodnúť, ale budú sa to snažiť robiť tak, aby to bolo čo najkratšie. Marián Vojtko – opýtal sa, či bude zabratá iba určitá časť plochy pri Ľahkoatletickom ihrisku, pretože určite nastane problém na Ul. Jula Horvátha, kde parkuje veľa áut. Rozkopávka tam bude dosť značná a už teraz je tam problém parkovať. Pravdepodobne budú chcieť majitelia áut parkovať oproti na tej ploche, ktorá tam je. Opýtal sa, či sa tam bude vôbec možné pohnúť. Ing. Vladimír Bella – konštatoval, že toto všetko budú určite zohľadňovať. Majú skúsenosti aj z centra mesta, kde naozaj na mesiace obmedzovali veľké parkoviská a s ľuďmi to vedeli zvládnuť. Budú potrebovať našu pomoc a sú ochotní sa s ľuďmi stretávať a hľadať pre nich riešenie. Ján Bellák – informoval, že prvá dodávka potrubia bude dňa 22. 07. 2014 a druhá dňa 30. 07. 2014. Dovtedy by už mali mať určitý úsek otvorený a pripravený. Budú sa postupne roznášať po výkopoch, zvážať a ukladať. Viera Mišíková – opýtala sa, či mesto Zvolen vlastní Kremnické tepelné hospodárstvo z 34 %. Ján Bellák – informoval, že tepelné hospodárstvo v Kremnici vlastní spoločnosť STEFE a celý predaj muselo schváliť aj mesto Zvolen na svojom MsZ. Viera Mišíková – informovala, že bola nespokojná s predchádzajúcim dodávateľom tepla. Bola rada, keď sa tu pred rokom boli predstaviť zástupcovia firmy STEFE ECB. Potešila ju informácia, že od januára tohto, alebo budúceho roku, by cenu fixu vedeli vrátiť späť o rok dozadu. Spoločnosť, ktorá tu pred tým bola, takéto investície nerobila. Nepotešilo ju, že sa investície presunú do ceny tepla. Ing. Vladimír Bella – konštatoval, že nemá problém sa pred nás postaviť aj o rok. Vedia stabilizovať cenu tepla a na začiatku tohto roku odberateľom posielali list, kde prepočítavali, aký vplyv má variabilná a fixná zložka. Urobili prepočet na konkrétny dom, na konkrétny odber a s porovnaním v minulosti dom zaplatí menej. Je to naozaj problém vyznať sa v tom a preto stále porovnávajú staré jednotky a ceny na GJ, pretože sú na to ľudia zvyknutí a vedia to chápať. Ako náhle začnú hovoriť o kW a o kWh je to dosť neprehľadné. Stále vedia robiť porovnávania na SK a na GJ, ale vedia to vyhodnocovať až po určitom období. Je tam veľa vplyvov a v Kremnici je zavedené to, že každý má na objednané množstvo svoje fixné náklady. Nedochádza tu k prerozdeleniu ako vo Zvolene, alebo v iných mestách. Prerozdelenie fixných nákladov znamená, že aj po skončení vykurovacieho roku všetci odberatelia majú rovnakú cenu tepla. Každý odberateľ má inú cenu podľa toho, koľko skutočne odobral a koľko mal skutočne objednané. Ján Bellák – konštatoval, že sa to časom vyrovná a čo sa týka nákladu, alebo ročnej ceny tak doteraz skôr skákala hore dolu z dôvodu častých porúch. Teraz, keď sa to celé opraví, poruchy môžu klesnúť o 90 % – 95 % a cena zostane stabilná. Ing. Vladimír Bella – informoval, že bolo rozhodnuté, že táto investícia sa robí z vlastných zdrojov. Aj to je prístup toho, že naozaj vieme, aký je problém na trhu, vedia to riešiť, ale zázraky spraviť nevedia. Viera Mišíková – konštatovala, že odbery už nie sú v takých množstvách a veľký vplyv má aj to, aká je zima. Dodávateľ musí s tým počítať, aby nešiel do mínusu. Vyjadrila sa, že im drží palce, aby všetko dobre dopadlo a dúfa, že budú občania spokojní. Ing. Klára Popová – nepostrehla, či 1. etapa začína na Ul. Dolnej, Ul. Matunákovej a Ul. Veterníckej a opýtala sa, kedy bude predbežné ukončenie tejto etapy. Ing. Vladimír Bella – informoval, že sa to sfunkční zhruba do 2 mesiacov. Z časti to už bude zasypané a rozdelené na etapy. Ale musia to byť také etapy, kde sa to dá predhriať, urobiť tlakové skúšky a môže sa to zasypávať, kým sa už súbežne bude kopať ďalšie. Ing. Klára Popová – informovala, že jej ide skôr o informáciu pre občanov, ktorí tam bývajú, aby vedeli, ako dlho tam práce budú prebiehať. Ing. Vladimír Bella – konštatoval, že do 2 mesiacov by to malo byť zasypané, ale aj na jar sa určite úpravy po zime robiť budú. Ing. Klára Popová – opýtala sa, či 2. etapa je celá Ul. Jula Horvátha a či tam tiež očakávajú predbežné ukončenie zhruba do 3 mesiacov. Ing. Vladimír Bella – konštatoval, že to zhruba do 2 – 2,5 mesiaca musí byť sfunkčnené. Ing. Klára Popová – opýtala sa, či budú rozvody ťahané aj cez chodníky a či to bude zabezpečené tak, aby ľudia nespadli a prešli tam aj kočíkom. Ing. Vladimír Bella – informoval, že všetky plochy, ktoré otvoria a budú dávať na poriadok budú v lepšom stave, ako sú teraz. Minimálne v takom stave je ich povinnosť odovzdať to mestu, takže ich snahou bude určite niečo vylepšiť. Ing. Klára Popová – opýtala sa, či rekonštrukciou budú vymenené všetky rozvody. Ing. Vladimír Bella – informoval, že budú v zásade vymenené všetky rozvody okrem rozvodu na Ul. Bystrickej. Ing. Milan Žabka – myslí si, že je trošku chyba, že stretnutie s občanmi dotknutých ulíc nebolo ešte pred začatím akcie, pretože ľudia budú určite zvedaví. Je presvedčený o tom, že to padne na mesto, pretože je to citlivá otázka. Myslí si, že mesto malo spraviť informáciu pre občanov, ktorých sa to priamo dotkne. Máme šťastie, že nie je teraz sezóna na kúpalisku, pretože by sa problémy znásobili. Osobne si myslí, že mali byť občania informovaní. Opýtal sa, či by neboli ochotní sa pripojiť aj iní správcovia inžinierskych sietí, že by tam vznikli aj iné aktivity. Ing. Vladimír Bella – informoval, že sa všetci správcovia siete k tomu vyjadrovali. Predpokladajú, že popri ich rozvodoch budú položené rozvody optickej siete. Stretnutie so zástupcami bytových domov sa bude konať v pondelok a čakalo sa na právoplatnosť stavebného povolenia, aby mali istú trasu, kade pôjdu. Aj pri dielčich prácach okolo jednotlivých domov budú informovaní, keď sa to bude týkať blízkeho okolia toho domu. Kým nemali právoplatné stavebné povolenie nechceli ani oni vychádzať von s informáciami, ktoré by sa potom nemuseli podariť. Ján Bellak – informoval, že začiatkom tohto roka osobne navštívili všetkých zástupcov bytových spoločenstiev, aby ich informovali o tom, čo sa bude robiť. Mgr. Igor Kríž – vyzdvihol korektnosť rokovania firmy STEFE s mestom Kremnica. Myslí si, že informovanosť je na veľmi dobrej úrovni. Myslí si, že mladá generácia, ktorá sleduje webovú stránku mesta má možnosť byť informovaná, tak isto aj cez Kremnické noviny. Táto koncepcia, alebo tento projekt je veľmi významný pre mesto. Určite bude sem tam nejaký problém, ale myslí si, že to má dlhodobo pre mesto veľký význam. V každom prípade si myslí, že to bude mať veľký význam aj na vrecká obyvateľov mesta Kremnica. Ing. Vladimír Bella – konštatoval, že v súčasných rozvodoch sú straty zhruba 25 % – 27 %. RNDr. Balážová – poďakovala sa a skonštatovala, že určite príde na pondelkové stretnutie s občanmi. Informovala, že v posledných, alebo predposledných Kremnických novinách vyšla veľká dvojstranová informácia aj grafická, takže občania už nejakú informáciu majú. Ak budú mať záujem, tak na pondelkové stretnutie prídu.
Poslanci nemali ďalšie otázky.

I. zmena plánu nákladov a výnosov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2014

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

Ing. Klára Popová – konštatovala, že veci, ktoré sa týkajú zmeny rozpočtu by bolo dobré predložiť na ekonomickú komisiu, kde by sa o tom dalo diskutovať a vysvetliť to. Informovala, že tento materiál komisiou neprešiel. Ing. Milan Žabka – vyjadril sa, že sa stotožňuje s Ing. Popovou. Marián Vojtko – opýtal sa, či je toto nadväznosť na I. zmenu rozpočtu mesta Kremnica, kde bola táto zmena už zapracovaná a bola schválená. Má za to, že táto informácia komisiami prešla a toto je len úprava rozpočtu jednej inštitúcie, ktorá vychádza z I. zmeny rozpočtu, ktorý sa pred mesiacom schválil. RNDr. Balážová – informovala, že celkové čísla, ktoré sa v rozpočte mesta objavujú komisiami prešli a konštatovala, že v pôvodnom rozpočte je výsledok hospodárenia 65 000,- €. Ing. Zuzana Tíleschová – nevie, či by nebolo jednoduchšie pozrieť sa do dôvodovej správy. RNDr. Balážová – konštatovala, že výsledok hospodárenia sa nemení. V rámci rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica sú urobené zmeny vzhľadom na vyňatie telocvične z hospodárenia. Ing. Zuzana Tíleschová – informovala, že stále dobiehajú aj to, že nevideli niektoré položky ako napr. elektriku a vodu. Sú tam iba doplnené položky, niečo je znížené, niečo navýšené. Nebola na ekonomickej komisií, ale s pani vedúcou ekonomického oddelenie s Ing. Novákovou hovorila a závažné veci, ktoré žiadala v návrhu vôbec zapracované neboli. Ing. Milan Žabka – opýtal sa, prečo sa to má schváliť v uznesení. RNDr. Balážová – poprosila Ing. Ihringovú, aby sa vyjadrila. Ing. Eva Ihringová – informovala, že každá organizácia zriadená mestom má svoj vlastný rozpočet a príspevková organizácia Kultúrne a informačné centrum je v rozpočte mesta iba jedným riadkom výškou príspevku a z toho nevidieť žiadnu platbu výdavkov ani príjmov. Majú svoje príjmy, toto je ich rozpočet a preto má za to, že sa to má predkladať, ako to v termíne predložil Mestský bytový podnik. Aj keď to nie je podmienka, že to musí byť predložené v termíne. Z nášho rozpočtu mesta vidieť iba výšku príspevku, čo je jedno číslo. Ing. Milan Žabka – konštatoval, že sa to musí schváliť v uznesení.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 96/1406

vo veci I. zmeny plánu nákladov a výnosov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2014

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
I. zmenu nákladov a výnosov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2014

Plán nákladov a výnosov: výnosy hlavná činnosť 149 744 €
náklady hlavná činnosť 149 744 €
výsledok hospodárenia 0 €
Plán nákladov a výnosov I. zmena: výnosy hlavná činnosť 130 138 €
náklady hlavná činnosť 130 138 €
výsledok hospodárenia 0 €
Rozdiel: výnosy hlavná činnosť -19 606 €
náklady hlavná činnosť -19 606 €
výsledok hospodárenia 0 €

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 8 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová)

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Návrh Prevádzkového poriadku pohrebiska „Mestský cintorín na Dolnej ulici v Kremnici“

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov či majú otázky.

O 16:43 hod. prišla na rokovanie MsZ Ing. Lujza Pračková.

Viera Mišíková – v prvom rade by chcela možno opraviť gramatickú chybu v Cenníku služieb, kde je uvedené „prenájom Domu smútku k vykonaniu pietneho aktu, mŕtvy je obyvateľom mesta Kremnica“. Opýtala sa, či by nebolo lepšie, keby tam bolo napísané bol, namiesto je. Osobne nesúhlasí s cenou prenájmu Domu smútku za 80 €. Porovnala si cenník služieb so Žiarom nad Hronom, kde majú prenájom Domu smútku za 55,- € a myslí si, že Kremnica nie je bohatšie mesto ako Žiar nad Hronom. Ďalej konštatovala, či by nemohlo byť použitie chladiarenskeho zariadenia, alebo chladničky do 24 hodín. RNDr. Balážová – opýtala sa, prečo to nepripomienkovala skôr. Viera Mišíková – konštatovala, že tých 80,- € pripomienkovala už od začiatku, hovorila to aj pánovi Rajterovi pri spoločnom rokovaní. Ostatné si uvedomila až teraz. RNDr. Balážová – konštatovala, že nevie čo s tým, pretože návrh na uznesenie je „ruší a schvaľuje“. Ing. Klára Popová – informovala, že keď sa po poslednom MsZ nerokovalo o tomto bode programu z dôvodu neprítomnosti pána Reitera, zástupcu firmy T.B.S, s. r. o., mali ekonomickú komisiu, ktorá sa zaoberala prevádzkovým poriadkom a cenníkom. Z výstupu ekonomickej komisie je okrem iného aj zápis, ktorý je súčasťou materiálu na MsZ vo veci cenníka služieb, kde sa týmto poriadkom aj cenníkom zaoberali. Ďalej bola pripomienka preveriť výšku sadzieb k návrhu predloženého cenníka služieb poskytovaných prevádzkovateľom Mestského cintorína v Kremnici s cenníkmi za cintorínske služby porovnateľných miest. Materiál, ktorý dostali dnes na rokovanie MsZ obsahuje cenník v rovnakej podobe, ako ho dostali pred mesiacom a pred tým, než ho pripomienkovali. Znovu dala pripomienku k cenníku služieb. Konštatovala, že ak sa koná pohreb v Kremnici je potrebné si prenajať Dom smútku za 80,- €, prevzatie zosnulého 10,- €, povolenie na vjazd pohrebnej služby 16,60,- €, príplatok po 15:00 hod. 20,- €, povinná účasť organizátora 15,- €, hudba 10,- €, chladnička 10,- €, réžia 17,- €, pozadie 5,- € a spolu je to 183,60,- €. Pozrela si cenník služieb v Žiari nad Hronom, ktorý je súčasťou prevádzkového poriadku, kde je prenájom Domu smútku v Žiari nad Hronom, kde sa za vykonanie obradu účtuje 55,- €. Okrem toho sa účtuje aj prevzatie zosnulého 10,- €, hudba 10,- €, chladnička 10,- € a keď priráta ešte použitie katafalku, čo u nás nemáme, dostaneme sa na sumu 85,- € – 94,- €. Konštatovala, že to je neporovnateľná cena medzi Žiarom nad Hronom a Kremnicou. Vyjadrila sa, že zastupuje občanov a s týmto cenníkom sa nezmieri. Povedala to aj pánovi Reiterovi, keď sa o tom rozprávali. Je to cenník nie pre občanom mesta Kremnica. RNDr. Balážová – informovala, že nebola pri rokovaniach a poprosila pani Ihringovú alebo pána Reitera aby sa vyjadrili. Ing. Eva Ihringová – konštatovala, že sa jej k tomu dosť ťažko vyjadruje, pretože to malo dosť veľa kôl. Prvý návrh VZN obsahoval asi 2 položky a vtedy dostali iniciované od poslancov a od MsZ, aby sa cenník dopracoval. Oslovili pána Reitera, ktorý stav prehodnotil a cenník rozšíril a upresnil s tým, že mal pracovné stretnutie s Ing. Popovou a Vierou Mišíkovou, aby si veci najpresnejšie dohodli. Posledne, keď sa materiál predložil, tu pán Reiter nebol. Potom to predložili na komisiu ekonomickú dňa 23. 06. 2014 a z tadiaľ išli len tie pripomienky k cenníku, ktoré sú komentované v uznesení ekonomickej komisie. RNDr. Balážová – citovala z výstupu komisie ekonomickej a majetku mesta „do návrhu VZH mesta Kremnica prevádzkový poriadok pohrebiska v § 6 ods. 12 doplniť text: nájomca môže pri prenajatom hrobovom mieste osadiť lavičku na základe písomného súhlasu prevádzkovateľa. Vo veci cenníka služieb poskytovaných prevádzkovateľom prehodnotiť duplicitnosť položky č. 8 povinná účasť prevádzkovateľa, organizácia obradu a položky č. 14 réžia. Preveriť výšku sadzieb k návrhu predloženého cenníka služieb poskytovaných prevádzkovateľom Mestského cintorína v Kremnici s cenníkmi za cintorínske služby porovnateľných miest.“ Dušan Reiter – už niekoľkokrát povedal, že cenníky na Slovensku sú rôzne. Mesto sa môže rozhodnúť, že bude investovať a občania nebudú platiť za prenájom Domu smútku a za hrobové miesta a z rozpočtu bude tieto veci dopĺňať. V tomto prípade spoločnosť TBS, s. r. o., ktorá už niekoľko rokov spravuje toto pohrebisko bolo dohodnuté tak, že spoločnosť TBS, s. r. o., spravuje pre mesto nejaký majetok, za túto správu nedostane žiadne peniaze a príjem z hrobových miest pôjde pre správcu pohrebiska. Každé investície navyše, okrem bežných opráv, ktoré robí správca platí mesto tak, ako to bolo dohodnuté v zmluve o správe Mestského cintorína. Podľa druhého zákona o pohrebníctve bol povinný ako správca pohrebiska predložiť prevádzkový poriadok. Vzhľadom na to, že si nemyslí, že má patent na rozum si vypočul pripomienky poslancov a na jeho podnet bolo osobné stretnutie s Ing. Popovou, na ktorom mal dojem, že sa v podstate na všetkom dohodli. Na ďalší deň prišli ďalšie pripomienky, niektoré veci rešpektoval a uznal ich, s niektorými nesúhlasil, ale tak isto ich prijal. Na niektoré veci pristúpiť nemohol, ktoré menia podmienky v zmluve o správe cintorína. Myslí si, že z jeho strany zo správcu pohrebiska vykonal maximum preto, aby bol prijatý prevádzkový poriadok, aby boli spokojní občania a aj mesto. Konštatoval, že jednotlivé položky v cenníku sú vykalkulované a primerané a to znamená, že vyjadrujú pomer počet pohrebov za rok, čo je príjem ku nákladom a výdajom. To znamená, že keď je v Kremnici 40 pohrebov tak nemôže byť prenájom Domu smútku za 50,- € ako v Žiari nad Hronom, kde je 150 pohrebov. Konštatoval, že on svoje peniaze na pohrebisko nosiť nebude. Práve teraz nadobudol dojem, že pripomienky poslankyne Ing. Kláry Popovej už nie sú o správcovi pohrebiska a meste, ale že sú osobné. Nie je zamestnanec mesta, ani Úradu práce, ktorý musí počúvať čo povie Ing. Popová. Je súkromná spoločnosť, ktorá musí na platbe zamestnancov zarobiť a zarobí na tom aj vtedy, keď nebude spravovať pohrebisko Kremnica. Nepotrebuje k tomu stranícke tričko, ani prezliekať stranícke tričká. Jeho partner je mesto Kremnica a od teraz už bude reagovať len na oficiálne stanovisko mesta Kremnica, ktoré bude podpísané štatutárom mesta Kremnica. Ing. Klára Popová – vyjadrila sa, že na invektívy pána Reitera nebude reagovať. Ona je poslanec a chráni záujmy obyvateľov mesta Kremnica. Pre ňu je neporovnateľné, aby občan mesta Kremnica zaplatil za službu, ktorá je spojená s obradom v Dome smútku 183,- € a a občan mesta Žiar nad Hronom maximálne 90,- €. Nestotožní sa s tým a pán Reitera si to môže vysvetľovať akokoľvek. Na stretnutí, ktoré bolo dňa 15. 05. 2014 tieto pripomienky predostrela, nemá tam žiadny zištný záujem, pretože nie je spoločníčkou žiadnej firmy, ktorú pán Reiter vlastní. Znovu zopakovala, že sa nestotožňuje s výškou služieb za prenájom Domu smútku a ďalších služieb, ktoré sú s tým spojené. Nech rozhodnú ostatní a nech si občan spraví obraz sám. Pre občanov mesta Kremnica je to jednoducho vysoká suma.
Dušan Reiter – konštatoval, že nemá problém odovzdať Dom smútku nie v šesť mesačnej lehote, ale za týždeň. Keď poslanci mesta Kremnica rozhodnú, že to tak bude, bude rešpektovať akúkoľvek výpovednú lehotu a akékoľvek podmienky. Ivan Petráš – informoval, že sa dnes stretol s pánom Reiterom a dal si niektoré veci vysvetliť. Ako podnikateľ sa ho musí zastať z toho dôvodu, keď mesto bude prevádzkovať cintorín bude si musieť všetky veci platiť a obáva sa, že nás to ako občanov mesta bude stáť viac. Keď vidí v akom stave je cintorín nie je to vec prevádzkovateľa, ale vec majiteľa. Keď sa pozrie na Dom smútku, nehovoriac o Trafostanici, ktorá je v katastrofálnom stave si myslí, že je na zamyslenie, či do toho ideme dávať veľa peňazí. Treba hľadať alternatívu a obáva sa, že nebude pre občanov lacnejšia. RNDr. Balážová – podľa rokovacieho poriadku dala hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch poslankyne Mišíkovej.

Zmena v cenníku služieb z „je obyvateľom“ na „bol obyvateľom“ a „nie je obyvateľom“ na „nebol obyvateľom“.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 6

RNDr. Balážová konštatovala, že pozmeňujúci návrh nebol prijatý.

Zmena sumy za prenájom Domu Smútku k vykonaniu pietneho aktu z 80,- € na 55,- €.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 2
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 8

RNDr. Balážová konštatovala, že pozmeňujúci návrh nebol prijatý.

Zmena z použitia chladničky jeden deň aj začatý na „použitie chladničky do 24 hod.“

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 1
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 9

RNDr. Balážová konštatovala, že pozmeňujúci návrh nebol prijatý.

RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 97/1406

vo veci zrušenia VZN č. 7/2002 Cintorínsky poriadok a zrušenia uznesenia MsZ č. 244/0611 zo dňa 23.11.2006.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í
1. VZN č. 7/2002 Cintorínsky poriadok
2. uznesenie MsZ č. 244/0611 zo dňa 23.11.2006, ktorým bol schválený prevádzkový poriadok pre pohrebisko „Mestský cintorín“ na Dolnej ulici v Kremnici, vypracovaný v zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve.

B/u k l a d á
mestskému úradu stiahnuť z webového sídla mesta Kremnica VZN č. 7/2002 Cintorínsky poriadok
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 17.07.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Uznesenie číslo 98/1406

vo veci návrhu VZN č. 4/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska „Mestský cintorín na Dolnej ulici v Kremnici“

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
VZN č. 4/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska „Mestský cintorín na Dolnej ulici v Kremnici“ podľa predloženého návrhu

B/u k l a d á
mestskému úradu zverejniť po schválení VZN mesta Kremnica Prevádzkový poriadok pohrebiska „Mestský cintorín na Dolnej ulici v Kremnici“ v zmysle zákona
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 17.07.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Viera Mišíková, Ing. Klára Popová)PREZENTÁCIA: 11

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté. VZN bolo schválené týmto uznesením.

Návrh Zmluvy o prevádzkovaní Mestského cintorína v Kremnici

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov či majú otázky. Ing. Klára Popová – informovala, že zmluva o prevádzkovaní Mestského cintorína je pripravená zhruba v kontexte toho, ako bola predtým pripravená zmluva s firmou TBS, s. r. o. Povedala pánovi Reiterovi, že podmienky pre prenájom Mestského cintorína sa mu nezmenili, pretože rovnako ako aj predtým bude smeti vyvážať mesto na náklady mesta. Nevznikajú mu ďalšie náklady, ako bolo pred tým dohodnuté v zmluve, ktorá platila doteraz.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie
Uznesenie číslo 99/1407

vo veci návrhu Zmluvy o prevádzkovaní Mestského cintorína v Kremnici

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
Zmluvu o prevádzkovaní Mestského cintorína v Kremnici podľa predloženého návrhu so spoločnosťou T.B.S. servis-služby, spol. s r. o., so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO: 36 050 831, DIČ: 20 21 59 72 15, zápis v obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7370/S ako prevádzkovateľom Mestského cintorína v Kremnici

B/u k l a d á
mestskému úradu zabezpečiť podpísanie Zmluvy o prevádzkovaní Mestského cintorína v Kremnici podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 10.08.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RND. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 100/1407

vo veci stanovenia nájomného za prenájom hrobového miesta v Mestskom cintoríne v Kremnici v zmysle článku 5 ods. 5.3 Zmluvy o prevádzkovaní Mestského cintorína v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
výšku nájomného za prenájom hrobového miesta v Mestskom cintoríne v Kremnici v zmysle článku 5 ods. 5.3 Zmluvy o prevádzkovaní Mestského cintorína v Kremnici nasledovne:
a) hrobové miesto 3,00 €/rok
b) urnové miesto v urnovej stene 4,00 €/rok
c) hrobového miesta na urnu 3,00 €/rok

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ spoločnosti T.B.S. servis-služby, spol. s r.o.,
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 10.08.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RND. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Časový harmonogram zostavovania a schvaľovania rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 a programového rozpočtu mesta Kremnica na roky 2015 – 2017

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

Ing. Klára Popová – má pripomienku k tomu, ako ideme pripravovať programový rozpočet mesta Kremnica na roky 2015 – 2017, keď nemáme program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica. RNDr. Balážová – konštatovala, že plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica je pripravený, záleží na poslancoch, či ho schvália, alebo nie. Ing. Klára Popová – informovala, že sa na ekonomickej komisií predložením plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja zaoberali a plán, ktorý je pripravený na schválenie nespĺňa to, čo má spĺňať plán pre programový rozpočet, pretože sa podľa neho nedajú nastaviť ciele a nie je možné stanoviť merateľné ukazovatele. Ing. Milan Žabka – konštatoval, že musíme vychádzať aj z PHSR, ktorá bude schválená Vyšším územným celkom. RNDr. Balážová – konštatovala, že túto záležitosť budú musieť vyriešiť ešte do konca roka. Opýtala sa poslancov, či im časový harmonogram vyhovuje a súhlasia s ním.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 101/1407

vo veci časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 a programového rozpočtu mesta Kremnica na roky 2015 – 2017.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
časový harmonogram zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 a programového rozpočtu mesta Kremnica na roky 2015 – 2017 podľa predloženého návrhu.

B/u k l a d á
mestskému úradu, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám zriadeným mestom zabezpečiť dodržiavanie časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta na rok 2015 a programového rozpočtu mesta Kremnica na roky 2015 – 2017
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: podľa harmonogramu.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 2 (Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová)
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 102/1407

vo veci zvolania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 do radnej sály Mestského domu na deň, štvrtok, 30.októbra 2014, so začiatkom o 17:00 hod.

B/u k l a d á
mestskému úradu zverejniť obvyklým spôsobom oznámenie o termíne a mieste konania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta na rok 2015
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 20.10.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Majetkové veci
Žiadosť o zmenu predmetu nájmu – ARTON, s. r. o., Žilina

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne.
Opýtala sa poslancov, či majú otázky. Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 103/1407

vo veci žiadosti spoločnosti ARTON, s. r. o., Komenského 27, 010 01 Žilina, IČO: 31 595 154, o zmenu predmetu nájmu podľa Nájomnej zmluvy č. 00888/12 resp. Arton NZ č. 64/12-EP-ZH zo dňa 26.07.2012 od 01.05.2014

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu predmetu nájmu podľa Nájomnej zmluvy č. 00888/12 resp. Arton NZ č. 64/12-EP-ZH zo dňa 26.07.2012 uzavretej so spoločnosťou ARTON, s. r. o., Komenského 27, 010 01 Žilina, IČO: 31 595 154 a výšku nájomného v roku 2014 od 01.05.2014 nasledovne:
-predmet nájmu predstavuje nájom pozemku parcela číslo CKN 1666/1 v katastrálnom území Kremnica na umiestnenie 1 kusa reklamného zariadenia,
-výška nájomného za prenájom pozemku na umiestnenie 1 kusa reklamného zariadenia činí v roku 2014 sumu 280,13 €,
-ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. 00888/12 resp. Arton NZ č. 64/12-EP-ZH zo dňa 26.07.2012 zostávajú bezo zmeny.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi a realizovať uzavretie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 15.08.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Jastrabá agro, s. r. o., Horná Ždáňa

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky. Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 104/1407

vo veci žiadosti spoločnosti Jastrabá agro, s. r. o., Horná Ždáňa 230, 966 04 Horná Ždáňa, IČO: 43 859 151, o predĺženie nájomnej zmluvy.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom poľnohospodárskych pozemkov parcely číslo EKN 2461, EKN 2462/1, EKN 2463/1, EKN 2464, EKN 2468, EKN 2479/2, EKN 2487, EKN 2510, EKN 2514 a EKN 2521 – všetky s kultúrou TTP o celkovej výmere 468 134 m2 v katastrálnom území Kremnica – lokalita Kremnický Štós spoločnosti Jastrabá agro, s. r. o., Horná Ždáňa 230, 966 04 Horná Ždáňa, IČO: 43 859 151, za účelom užívania na poľnohospodárske činnosti, na dobu určitú 5 rokov, za nájomné stanovené vo výške 3% z pôdy podľa BPEJ, t. j. 369,25 € s ročným navýšením o hodnotu jadrovej inflácie za predchádzajúci kalendárny rok, za podmienky rešpektovania poľovného práva na prenajatých pozemkoch v prospech spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s. r. o. a Poľovníckeho združenia ZLATÁ STUDŇA.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 15.08.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Žiadosť o odkúpenie pozemkov po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku – Ivan Sedláček a manželka Jana Sedláčková

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky. Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 105/1407

vo veci žiadosti Ivana Sedláčka a manželky Jany Sedláčkovej, Matunákova 377/2, 967 01 Kremnica, o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie MsZ číslo 17/1402 zo dňa 13. februára 2014-07-08

B/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku zameraného geometrickým plánom číslo 34611771 – 26/2014 zo dňa 04.05.2014 ako diel 1 s výmerou 36 m2 vytvoreného z parcely číslo EKN 8-571/3, ktorý vytvára novú parcelu číslo CKN 901/3-zastavané plochy a nádvoria s výmerou 36 m2 v katastrálnom území Kremnica, Ivanovi Sedláčkovi, rod. Sedláčkovi a manželke Jane Sedláčkovej, rod. Dobiasovej, Matunákova 377/2, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu dohodou celkom vo výške 278,- €. Podmienkou odpredaja pozemku je, že kupujúci uhradia správne poplatky za prevod vlastníctva pozemku.
Pozemok sa predáva za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou súp. číslo 485, ktorá je vlastníctvom kupujúcich, zapísaná na liste vlastníctva číslo 1841. Všeobecná hodnota pozemku podľa Znaleckého posudku číslo 142/2014 zo dňa 26.05.2014, vypracovaného Ing. Ľudmilou Beczányiovou, znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 910178, je 170 €.
Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9 a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9 a ods. 6 zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľom a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.08.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Žiadosť o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zámenou a odkúpením – STEFE ECB, s. r. o., Banská Bystrica

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky. Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 106/1407

vo veci žiadosti spoločnosti STEFE ECB, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 38 889 080 o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v katastrálnom území Kremnica zámennou zmluvou.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zameraných geometrickým plánom č. 34611771- 39/2009 zo dňa 26. 04. 2009 v katastrálnom území Kremnica zámennou zmluvou medzi mestom Kremnica a spoločnosťou STEFE ECB, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 38 889 080 nasledovne:
1. diel 2 s výmerou 40 m² a diel 3 s výmerou 15 m² vytvorené z parcely číslo CKN 1666/45, t. j. spolu výmera 55 m², vo vlastníctve mesta Kremnica, ktoré sa stávajú súčasťou parcely číslo CKN 1666/13 – zastavané plochy a nádvoria celá s výmerou 275 m², sa zamenia za novovytvorené parcely číslo CKN 1666/60 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 26 m² a číslo CKN 1666/61 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m², t.j. spolu výmera 31 m², vo vlastníctve spoločnosti STEFFE ECB, s.r.o.,
2. finančné vysporiadanie rozdielu výmery zamieňaných pozemkov celkom 24 m² v prospech mesta Kremnica v sume 576,- € (t. j. cena za 1 m² je 24 €),za podmienky, že žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností. Pozemky sa zamieňajú za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbou súp. č. 908, ktorá je vlastníctvom spoločnosti STEFFE ECB, s.r.o.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzatvorenie zámennej zmluvy
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.08.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Viera Mišíková – poprosila o vyhlásenie krátkej prestávky. RNDr. Balážová – vyhlásila krátku prestávku.

Blok informácií a správ:
O plnení a investičnej činnosti výstavby za I. polrok 2014 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

Ing. Lujza Pračková – opýtala sa, či projektová dokumentácia na Poľovnícku reštauráciu a Knižnicu bude vypracovaná do 30. 12. 2014 a či sa predpokladá, že tieto finančné prostriedky budú vyčerpané v tomto roku. Ďalej sa opýtala, o koľko nižšia bude tá suma. Ing. Marián Sikorai – informoval, že to vyplynie zo súťaže a keď porovnáme cenu projektu na II. ZŠ, kde sa vo väčšom rozsahu riešili veci ako kanalizácia, voda a elektrika, tak táto dokumentácia , jej cena by mohla byť ďaleko nižšia. Predpokladalo sa, že bude treba robiť aj pamiatkový výskum ale upustilo sa od neho. Ing. Lujza Pračková – opýtala sa, či bude urobená projektová dokumentácia na celý objekt. Ing. Marián Sikorai – konštatoval, že projektová dokumentácia bude urobená na celý objekt.

Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 107/1407

vo veci správy o plnení investičnej výstavby za 1. polrok 2014 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení investičnej výstavby za 1. polrok 2014 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

O činnosti Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 2. štvrťrok 2014

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky. Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 108/1407

vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 2. štvrťrok 2014

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 2. štvrťrok 2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 109/1407

vo veci správy o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 2. štvrťrok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 2. štvrťrok 2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

O činnosti Mestského úradu za 2. štvrťrok 2014

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky. Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 110/1407

vo veci predloženej správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 2. štvrťrok 2014, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Rôzne

Mgr. Igor Kríž – informoval, že na základe dohody skupiny poslancov má návrh na doplnenie niektorých členov do niektorých komisií za Ing. Beátu Kirkovú.

Uznesenie č. 111/1407

vo veci voľby Dušana Privalinca do funkcie predsedu ekonomickej komisie.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Dušana Privalinca do funkcie predsedu ekonomickej komisie.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 6 (Norbert Boldiš, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 (Mgr. Lujza Pračková, Viera Mišíková, Dušan Privalinec)

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Uznesenie č. 112/1407

vo veci voľby Dušana Privalinca do funkcie predsedu dotačnej komisie.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Dušana Privalinca do funkcie predsedu dotačnej komisie.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 6 (Norbert Boldiš, Ivan Petráš, , Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 5 (Ing. Klára Popová, Ing. Milan Žabka, Jaroslav Slašťan, Viera Mišíková, Dušan Privalinec)

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Ivan Petráš – konštatoval, že by bolo fajn si to premyslieť, pretože dotačná komisia má viac členov. RNDr. Balážová – konštatovala, že bolo zvykom, aby bol predseda ekonomickej komisie zároveň aj predsedom dotačnej komisie. Mgr. Ľuba Ďurčová – informovala, že vo VZN o dotáciách je uvedené, že členovia dotačnej komisie sú predsedovia všetkých komisií MsZ. Ing. Beáta Kirková – informovala, že predseda ekonomickej komisie je zároveň aj predsedom dotačnej komisie, čo je nepísané pravidlo. Ivan Petráš – súhlasí, ale konštatoval, že sa mohli dohodnúť. Ing. Lujza Pračková – myslí si, že je to dobrý návrh, aby bol predseda ekonomickej komisie zároveň aj predsedom dotačnej komisie. Ale pre ňu je to tak isto ako aj pre Ivana Petráša nová informácia. Konštatovala, že je škoda, že sa o tom ako poslanci nedozvedeli skôr a nemohli si to prediskutovať. Čakala, že bude zvolený trošku iný postup. Mgr. Igor Kríž – myslí si, že toto nie je prvýkrát, kedy sa nedohodli viacerí dokopy. Ing. Klára Popová – vyjadrila sa, že to nie je celkom štandardné, pretože si mnohé veci dokážu prekonzultovať cez e-maily, ale dnes sa jej to zdá ako neštandardné. Opýtala sa primátorky, či toto uznesenie podpíše, keďže nebol procesne zachovaný postup a nebolo to odkonzultované ani v e-mailovej komunikácií, a keďže z tohto istého dôvodu nepodpísala ani uznesenie o rokovacom poriadku. RNDr. Balážová – konštatovala, že vysvetlí, prečo nepodpísala uznesenie o rokovacom poriadku keď sa k tomu dostaneme.

Uznesenie č. 113/1407

vo veci voľby Ing. Janky Volkovej do funkcie člena komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Ing. Janku Volkovú do funkcie člena komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 7(Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 4 (Ing. Klára Popová, Ing. Janka Volková, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka)

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Primátorka mesta Kremnica RNDr. Zuzana Balážová podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavila výkon uznesenia MsZ číslo 113/1407 zo dňa 10.7.2014. Výkon uvedeného uznesenia pozastavila tak, že ho nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.

Ing. Lujza Pračková – informovala, že komisia konfliktu záujmov musí spĺňať zastúpenie politických strán a hnutí, ktoré sú v MsZ. Opýtala sa, či táto voľba, kde bola Ing. Beáta Kirková nominovaná za KDH, či bude parciálne zastúpenie v komisií splnené v rámci zákona. RNDr. Balážová – konštatovala, že nevie odpovedať, pretože túto záležitosť neriešila. Marián Vojtko – konštatoval, že to má byť pomerové rozdelenie, podľa nezávislých poslancov politickej strany atď. RNDr. Balážová – informovala, že tento istý problém je aj v MsR a záleží na poslancoch, ako budú hlasovať. Marián Vojtko – opýtal sa, kto je v komisií pre posudzovanie konfliktu záujmov. Mgr. Ľuba Ďurčová – informovala, že v komisií pre posudzovanie konfliktu záujmov je Ing. Milan Žabka, ktorý je predsedom, ďalej Milan Miškóci, Dušan Privalinec a Ivan Petráš. Marián Vojtko – vyjadril sa, že podľa neho je to v poriadku, pretože je tu viac nezávislých kandidátov, ako politických. Oficiálne je 6 poslancov za politické strany a 7 poslancov ako nezávislých kandidátov. Máme 3 poslancov za politické strany v komisií a 2 nezávislých kandidátov.

Uznesenie 114/1407

vo veci voľby Norberta Boldiša do funkcie člena rady školy v Základnej škole na Ulici Angyalovej.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Norberta Boldiša do funkcie člena rady školy v Základnej škole na Ulici Angyalovej.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9(Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Klára Popová, Ing. Milan Žabka)

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Viera Mišíková – informovala, že na minulom MsZ podala poslanecký návrh o doplnenie rokovacieho poriadku o bod priestor pre verejnosť. RNDr. Balážová toto uznesenie nepodpísala z toho dôvodu, že nebol prerokovaný v komisiách. RNDr. Balážová – hlavný dôvod je, že si myslí, že je na nej, aby boli všetky uznesenia v zmysle zákona a súvisiacich predpisov. Napríklad aj v zmysle nášho existujúceho rokovacieho poriadku. Ide o to, aby bol rokovací poriadok konzistentný. Nemá nič proti tomu, aby si schválili bod priestor pre verejnosť. Ide o to, že tak, ako navrhla doplnenie rokovacieho poriadku poslankyňa Viera Mišíková jej nedáva odpoveď na to, ako by ako predsedajúca mohla MsZ viesť. Ide len o to, akú formu doplnenie rokovacieho poriadku bude mať. Článok 12a ako ho navrhla Viera Mišíková nenadväzuje na článok 12 rokovacieho poriadku, pretože je tam zle zaradený a vhodný by bol za článok 7. V bode 4 je uvedené, že predsedajúci vedie MsZ tak, aby začiatok bodu priestor pre verejnosť bol dodržaný, čo nie je možné a nevie, ako by viedla MsZ, aby dodržala začiatok toho bodu. V článku 5 je uvedený text „predsedajúci záujemcov vyzýva na vystúpenie v trvaní 5 minút“. Je to logický nezmysel, pretože nemôže niekoho nútiť k tomu, aby vystúpil so svojím príspevkom práve v trvaní 5 minút. Malo by tam byť napísané v trvaní maximálne 5 minút. V článku 6 je uvedené „v prípade, ak občan nehovorí k téme, nedodrží rámec slušného vystupovania a časový limit, predsedajúci mu odoberie slovo“. Opýtala sa, k akej téme, pretože tému si zvolí občan sám. Podľa nej je to prebraté z existujúceho rokovacieho poriadku, kde sa viaže vystúpenie občana ku prerokovávanému bodu. Ďalej je tam nesúlad s článkom 7 ods. 12, kde je presne popísané, ako má viesť predsedajúci rokovanie v prípade, že sa prihlási občan, ktorý chce prehovoriť, ako dlho môže hovoriť, kedy mu predsedajúci môže odobrať slovo a čo v prípade, ak sa občan predsa len domáha. Treba to zosúladiť tak, aby to bolo v poriadku. Preto uznesenie nepodpísala, pretože musí dbať na to, aby mal rokovací poriadok hlavu aj pätu. Viera Mišíková – vyjadrila sa, že nechcela, aby sa prečíslovával celý rokovací poriadok. Bolo tam podrobne vysvetlené, ako predsedajúci môže čas dodržať s tým, že ak bude prerokovaný bod programu a bude 17:30 hod., v prvom rade sa dokončí bod prerokovávaného problému aj s uznesením. V žiadnom prípade to nebude tak, že by bolo rokovanie MsZ v polovici prerušené a niektoré veci nedojasnené. Mala to odkonzultované aj s právnikom a tému si občan zvolí sám. V tom prípade, ak začne s invektívami už nebude hovoriť k téme a vtedy mu má predsedajúci právo odobrať slovo. Ing. Klára Popová – informovala, že takýto istý problém mali pri poslednom doplnku rokovacieho poriadku, kedy boli nútení upraviť určité články rokovacieho poriadku a ani vtedy tento doplnok primátorka nepodpísala. Dokonca požiadala Prokuratúru o stanovisko. Ak si správne pamätá, tak z vyjadrenia Prokuratúry jej bolo jasné, že si rokovací poriadok schvaľuje MsZ a je výsostne právom MsZ, aký rokovací poriadok si schváli. Konštatovala, že tým, že primátorka nepodpísala uznesenie ohľadom doplnku rokovacieho poriadku zasiahla do právomoci MsZ. K výhradám, ktoré primátorka má, by možno našli mnohé veci, ktoré by mohli označiť tak, ako ich označila primátorka. Brala by to v tom prípade, keby sa nebola primátorka vyjadrila na minulom rokovaní MsZ, že uznesenie nepodpíše z toho dôvodu, že nebol zachovaný proces. Opýtala sa, do akej komisie mal byť predložený rokovací poriadok MsZ. RNDr. Balážová – konštatovala, že rokovací poriadok MsZ mal byť predložený minimálne do MsR. Ing. Klára Popová – vyjadrila sa, že nemal byť predložený minimálne do MsR, ale mohol byť. Opýtala sa, ako je možné, že schvaľovali I. zmenu rozpočtu, ktorá nebola prerokovaná v ekonomickej komisií a bola daná do podoby, ktorá bola predložená na schvaľovanie 2 dni pred rokovaním MsZ a nebola schválená ani v MsR. Týka sa to rozpočtu mesta, najdôležitejšieho dokumentu, o ktorom rozhoduje MsZ. Myslí si, že je vecou poslancov, ako sa rozhodnú a aký budú mať rokovací poriadok. Berie to, že rozpočet bolo nutné schváliť a do budúcna by bola rada, keby sa rozlišovalo čo áno a čo nie, a kedy áno a kedy nie. RNDr. Balážová – čo sa týka rozpočtu poprosila Ing. Ihringovú aby sa vyjadrila, ak by vedela časovo zosumarizovať to, koľkokrát sa chceli rozpočtu venovať a poslanci nemali záujem. Ing. Klára Popová – berie, že rozpočet bolo nutné schváliť. Znovu sme mali Damoklov meč, že ak rozpočet nebude schválený, bude problém na Mestskom úrade. Bola by rada, aby sa rozlišovalo čo áno, čo nie a kedy áno a kedy nie. Vyjadrila sa, že nechce o tom polemizovať, len poukázala na to, že rozpočet, ktorý schvaľovali na MsZ v júni bol zmenený aj na podnet hlavnej kontrolórky Ing. Beáty Kirkovej, ale neprešiel rokovaním ekonomickej komisie, ani MsR. Dostali ho v elektronickej podobe, nemali voči nemu výhrady a schválili ho. Bola by rada, keby sa rovnako pristupovalo k rovnakým dokumentom ako aj k materiálom na rokovanie MsZ. RNDr. Balážová – konštatovala, že určite všetkým záleží na tom, aby mal rokovací poriadok hlavu aj pätu a bol súvislo napísaný. Nemieni o tom teraz polemizovať, záleží na poslancoch, či uznesenie potvrdia, alebo nie.

RNDr. Balážová poprosila návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie 115/1407

vo veci potvrdenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 87/1406 zo dňa 19. 06. 2014, ktorého výkon primátorka podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369 /1990 Zb. o obecnom zria dení v znení neskorších predpisov pozastavila tým, že ho nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 11.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – p o t v r d z u j e
podľa § 13 ods. 8 Zákona č. 369/1990 Zb. o o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 87/1406 zo dňa 19. 06. 2014, ktorého výkon bol primátorkou podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavený tým, že ho nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 11.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 7

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.

Marián Vojtko – vyhlásil, že nakoľko sú 4 sedenia MsZ do konca volebného obdobia, tak od tohto MsZ a od tohto momentu odmieta hlasovať za akékoľvek uznesenie a veci, ktoré budú predložené v pondelok na pracovnej skupine poslancov, alebo budú predložené tesne pred MsZ, alebo v prestávkach. Bolo by dobré, aspoň týždeň dopredu sa o tom rozprávať, pretože sú to veci, ktoré mu už začínajú trošku vadiť. Ing. Lujza Pračková – citovala z Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004, ktorý platí aj v prostredí samosprávy. „Členom komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí, alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany, alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň 3 členov a ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany, alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov.“ Predpokladala, že predkladateľ návrhu si aspoň prečíta zákon, pretože iné pravidlá sa týkajú MsR a iné pravidlá sa týkajú práve tejto komisie, ktorej zloženie určuje zákon, ktorý na začiatku citovala, ako ústavný zákon. To, čo schválili, nebolo dodržané pretože Ing. Beáta Kirková bola nominovaná za KDH a momentálne táto komisia nemá žiadneho člena za KDH. Očakávala, že predkladateľ tohto návrhu si aspoň prečíta zákon. Marián Vojtko – konštatoval, že by sa malo zrušiť uznesenie. RNDr. Balážová – konštatovala, že záleží na poslancoch, či zrušia uznesenie teraz, alebo ho nepodpíše. Ing. Milan Žabka – konštatoval, že Ing. Pračková má pravdu. Mgr. Igor Kríž – poprosil poslancov, aby sa o slovo hlásili, ak chceme dodržiavať rokovací poriadok. Vyjadril sa, že má pripomienku k poslankyni Ing. Popovej, aby nezavádzala, čo sa týka rozpočtu, že by mal problém Mestský úrad. Mala by problém aj ZUŠ-ka, cez prestávku to podrobne vysvetľovali pani poslankyni Mišíkovej. Tak isto by mal problém aj vedúci technických služieb, pretože by nemohol obstarať napríklad plošinu, ktorá nám slúži na strechy a na verejné osvetlenie. Mali by sme problém s múrmi, s chodníkmi a s niektorými projektovými dokumentáciami, ktoré sami chceme, aby boli spravené na čas. Nezavádzajme tu ľudí, že by mal problém Mestský úrad. Ing. Eva Ihringová – informovala, že I. zmena rozpočtu bola prerokovávaná v komisií ekonomickej dňa 26. 05. 2014 a v ten istý deň sa prerokovával aj návrh rozpočtu Mestského bytového podniku. Bolo prijaté uznesenie, v ktorom sú položky 1 800,- € pre Mestský bytový podnik 2 000,- € vydanie knihy História Kremnickej kameninovej továrne a 3 000,- € na zabezpečenie kamerového systému Základnej školy. Dňa 30. 05. 2014 bol tento návrh rozpočtu zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke a bol pripravený na rokovanie MsZ dňa 12. 06. 2014, ktoré sa nekonalo a konalo sa až dňa 19. 06. 2014. Uviedla na pravú mieru, že tento materiál prerokovaný v komisií bol. Ing. Klára Popová – nemá výhrady voči návrhu, ale voči tomu, čo pani primátorka namietala.

Norbert Boldiš – informoval, že včera bolo pracovné stretnutie predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov v Kremnici, kde došlo k dohode, že v Kremnici vznikne Kremnický klub pre predsedov združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku. Poprosil tých, ktorí budú stáť na čele klubu, aby informovali aj predsedov bytových spoločenstiev. Konštatoval, že článok dá do najbližších Kremnických novín a poprosil aby sa im vyšlo v ústrety.

Norbert Boldiš – informoval, že dnes na začiatku MsZ predložil poslancom materiály ku ktorým vysvetlil, že mu dnes ráno o 09:00 hod. volal poslanec Národnej Rady pán Senko, kde ho požiadal, aby poskytol informáciu poslancom a na to mu poslal e-mailom článok „Pán Boldiš na základe Vášho telefonického rozhovoru s pánom poslancom Senkom zasielam v prílohe tohto e-mailu reakciu predkladateľov na zverejnenie článku v informačnom mesačníku samosprávy Kremnické noviny 23. ročník zo dňa 26. 06. 2014 na str. 6 pod názvom Balážová: Zákon o povoľovaní ťažby referendom je zlý.“

Marián Vojtko – vrátil sa k nezákonnému uzneseniu a konštatoval, že návrhová komisia, alebo predkladateľ by mali dať návrh na uznesenie, ktorým sa zruší uznesenie č. 113/1407, keďže počas rokovania zistili, že je v rozpore so zákonom.

Uznesenie č. 115/1407

vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 113/1407.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – r u š í
uznesenie MsZ č. 113/1407.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 8(Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Jaroslav Slašťan, Mgr. Igor Kríž)

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Primátorka mesta Kremnica RNDr. Zuzana Balážová podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavila výkon uznesenia MsZ číslo 115/1407 zo dňa 10.7.2014. Výkon uvedeného uznesenia pozastavila tak, žes ho nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.

Interpelácie

Ing. Lujza Pračková – informovala, že sa viackrát na komisií kultúry, športu a služobných vzťahov zaoberali aktivitami, ktoré sa týkajú kultúry a športu v našom meste. Komisia niekoľkokrát vyslovila poďakovanie pracovníkom oddelenia školstva kultúry a športu, konkrétne Mgr. Zlatošovej, Svetlane Šverhovej a Richardovi Rothovi, za kultúrne aktivity, ktoré pomáhajú organizovať v našom meste. Asi je všetkým jasné, že kultúra v rámci mesta je značne personálne poddimenzovaná a nie je to tak, ako by sme si to predstavovali, ale vychádza to z rozpočtu mesta a možností, ktoré máme. Viackrát to na komisií preberali a chcela, aby to odznelo aj verejne, že si ich prácu vážia a ďakujú im za to, čo niekedy aj na úkor svojho voľného času venujú pre aspoň aké – také zachovanie kultúry v našom meste.
Marián Vojtko – informoval, že sa rozprával s Ing. Mutňanskou ohľadom pripomienky cesty na ROH, ktorá má stále dva svoje nedostatky – osvetlenie od konca Campu až po mostík, ktorý ide ku areálu ROH a druhý nedostatok je ten, že doteraz ešte nebol pokosený chodník. Ing. Mutňanská povedala, že to do 2 týždňov budú robiť, ale apeloval na to, pretože tam skoro každý deň chodia stovky Kremničanov a turistov a aby sa na kosenie toho chodníka nezabúdalo. Dňa 19. 05. 2011 dostal odpoveď, že treba urobiť projekt na osvetlenie, ale nikdy sa nedostal či už do rozpočtu, alebo do riešenia, hoci vie, že to pripomienkoval už aj poslanec Ivan Petráš. Večer, keď tadiaľ človek ide, si nevidí pod nohy. Poprosil, aby sme sa nad tým zamysleli a skúsili to spraviť. Ďalej poprosil, aby sa ROH pokosilo čo najskôr, pretože za chvíľu bude koniec júna. RNDr. Balážová – informovala, že Ing. Mutňanská na dnešnom rokovaní MsZ prítomná nie je, ale odpovie mu písomne. Ivan Petráš – konštatoval, že vyzerá smiešne, že podnikateľ má krásne vykosené okolo ROH a ďalej vykosené nie je. Nevrhá to dobré svetlo na mesto a v tomto prípade na mestskú zeleň. Bc. Peter Grosch – myslí si, že projekt netreba, stačí vyčleniť finančné prostriedky. Treba si uvedomiť, že s každým svetlom, ktoré interpelujú poslanci sa zvyšujú aj náklady na elektrickú energiu. RNDr. Balážová – konštatovala, že je to veľmi neobývaná časť mesta. Marián Vojtko – konštatoval, že ROH je naozaj navštevovaná lokalita, ľudia tam chodia oddychovať a relaxovať. Hnevá ho to, že od roku 2011 sme s tým nedokázali nejakým spôsobom pohnúť.
Marián Vojtko – informoval, že do schránok dostali Turčianskoteplické turistické noviny, kde sú z druhej strany Kremnické turistické noviny. Opýtal sa, kde sa asi stal problém, pretože ak by bol turista a návštevník tohto mesta, tak si to otočí na Turčiansko teplickú stranu, nasadne do auta a ide radšej tam. Sú tam osobnosti mesta, mapa, podujatia, kultúrne pamiatky, reklamy pre ubytovateľov, 16 strán a naše 4 strany sú o skopírovaných veciach z webovej stránky mesta, o informáciách ohľadom kultúrnych podujatí. Nevie, či zlyhali podnikatelia, alebo zlyhalo mesto Kremnica. RNDr. Balážová – konštatovala, že Ing. Tíleschová povie, ako sa zúfalo snažila presvedčiť podnikateľov v meste, aby si zaplatili malú reklamu o svojich zariadeniach, aby turista vedel, kde sa môže napríklad naobedovať, alebo navečerať. Poprosila Ing. Tíleschovú, aby sa vyjadrila. Ing. Zuzana Tíleschová – informovala, že informácie o tom, ako budú noviny vyzerať zbierali postupne. Urobila krátku informáciu, zoskenovala veľkosti plôch z Kremnických novín a podnikatelia sa mohli vyjadriť, kde chcú, aby to bolo distribuované. Prosila aj pána predsedu združenia Kremnica región, aby jej pomohol, ale nebol žiadny záujem. Osobne si myslí, že najväčší problém je v tom, že tieto noviny podnikatelia ešte nevideli. Rozhodla sa osloviť expozície a múzeá, ale nikto nemal záujem. S primátorkou hovorili o tom, že doplnia aj informácie o okolí, ako je napríklad Vyhliadka na Krahuliach. E-maily odosielala dňa 05. 05. 2014 a myslí si, že v tomto urobila maximum. RNDr. Balážová – konštatovala, že do Turčianskoteplických novín si podnikatelia svoje reklamy dali a preto sú také bohaté. My sme do toho dali toľko peňazí, čo je jedno vydanie Kremnických novín. Spolieha sa na to, že teraz už podnikatelia videli to, že sa na Turčianskoteplickej strane podnikatelia správajú inak a verí v to, že sa možno na budúci rok aj naši podnikatelia budú správať inak. Marián Vojtko – poďakoval za odpoveď a chcel, aby to verejne odznelo. Mgr. Hana Zlatošová – informovala, že sme nemali obmedzený počet strán, ale jednoducho tie finančné prostriedky sú jedna záležitosť a podnikatelia reagovali tak, ako reagovali. Snažili sa tam dať z kultúry len tie programy, ktoré sa týkajú leta a ktoré mali pripravené. V spolupráci s Kultúrnym informačných centrom to dali do kopy. Museli do určitej doby reagovať, ale snažili sa to urobiť tak, aby sme tam skutočne aspoň nejaký priestor mali a aby sme aj do budúcna mohli ukázať to, že je takáto možnosť pre našich podnikateľov. Zámerom z turčianskej strany je, ak budú mať záujem a úspech, aby vychádzali zhruba 2-krát do roka pred zimnou a letnou sezónou. Priestor opäť bude a potom uvidíme, ako sa k tomu naši podnikatelia postavia. RNDr. Balážová – konštatovala, že mesto Kremnica je polovica z Turčianskych Teplíc. Turčianske Teplice sú raz také veľké, je to kúpeľné mesto, tak isto tam chodia návštevníci. Podľa nej je to pre mesto Kremnica výhodnejšie, pretože tieto noviny vo väčšom náklade boli distribuované v Turčianskych Tepliciach. Takže viac ľudí, ktorí žijú, alebo prídu do Turčianskych Teplíc sa dozvedia o meste Kremnica, ako Kremničania o Turčianskych Tepliciach. S pánom primátorom Turčianskych Teplíc to z tohto pohľadu neriešili. Povedali si, že budú spolupracovať a vzájomne výhodné veci nás posúvajú dopredu. Jaroslav Slašťan – zostal prekvapený, keď si našiel v schránke Turčianskoteplické turistické noviny odhliadnuc od toho, koľko strán tam majú Turčianske Teplice a koľko strán tam máme my. Poslanci nevedeli o tom, že sa takéto niečo chystá. Stretáva sa len s negatívnymi pohľadmi na tieto noviny a oslovilo ho viac podnikateľov, ktorí fungujú v Kremnici v stravovacích, alebo ubytovacích službách s tým, že vôbec nevedeli o tom, že sa takého niečo chystá, nikým neboli oslovení, nemali možnosť si tam zaplatiť nejakú inzerciu. Je sklamaný z toho, že Turčianske Teplice tam majú 16 strán a my tam máme iba 4 strany napriek tomu, že návštevníkom máme čo ponúknuť. Opýtal sa, v akom náklade vychádzajú Turčianskoteplické turistické noviny. RNDr. Balážová – informovala, že bolo vydaných 4 000 kusov, ktoré išli do všetkých domácností a zvyšok dali napriek všetkému do stravovacích zariadení, do hotelov a do takých miest, kde sa návštevníci mesta Kremnica s nimi môžu stretnúť a môžu si ich prečítať. Opýtala sa Ing. Tíleschovej, či vie vymenovať koho oslovila, keďže sa Jaroslav Slašťan vyjadril, že podnikatelia o tom nevedeli. Ing. Zuzana Tíleschová – informovala, že boli oslovení členovia združenia, ako Kino Akropola, Zlatý Strom, apartmány na Krahuliach, Penzión Veža, Penzión pod Skalkou, Banské Múzeum, Hotel Golfer a prosila združenie podnikateľov o to, aby to rozšírili ďalej. Bol to hromadný e-mail, absolvovala x telefonátov o ktorých dôkaz nemá. Ing. Milan Žabka – opýtal sa, kto je styčným dôstojníkom za mesto Kremnica pri vydávaní Turčianskoteplických turistických novín a kto je zodpovedný za recenziu. Ing. Zuzana Tíleschová – informovala, že zodpovedná za recenziu je pracovná skupina, ktorou je Mgr. Igor Kríž, Mgr. Hana Zlatošová, Ing. Silver Jurtinus a Svetlana Šverhová. Ing. Milan Žabka – konštatoval, že na strane Turčianskych Teplíc sú na 12. strane uvedené ďalšie možnosti na celodenné výlety, kde sú spomenuté Krahule, aj historické centrum v meste Kremnica. V podstate informujú o meste Kremnica. Mgr. Zlatošová – konštatovala, že my sme do strán Turčianskych Teplíc nezasahovali. Ing. Milan Žabka – osobne mu to príde čudné, aby boli na strane Turčianskych Teplíc informácie o meste Kremnica. Jaroslav Slašťan – konštatoval, že by bolo možno dobré v budúcnosti uviesť na našu stranu aj redakčnú radu, alebo grafickú úpravu, aby sa podnikatelia, alebo sťažovatelia mali na koho obrátiť z toho dôvodu, aby neoslovovali poslancov. RNDr. Balážová – konštatovala, že to je prvotina a treba to brať tak, že je to prvý pokus, ktorý sme urobili a chceli pomôcť rozvoju cestovného ruchu. Netvrdí, že je to geniálne a že sa to nedá vylepšiť. Všetky pripomienky si poznamenajú a pokúsia sa to nabudúce spraviť lepšie a dúfa, že sa im to podarí. Norbert Boldiš – informoval, že sa mu sťažovali aj z Hotela Centrál, že ich nikto neoslovil. Tohto roku máme jedno významné podujatie, ktoré sa tak ľahko nebude opakovať a to je Stretnutie baníckych miest a obcí Slovenska, kde je tomu v novinách venovaného veľmi málo.
Norbet Boldiš – pochválil riaditeľa Technických služieb, Bc. Groscha za to, že chlapi dostali pracovné tričká, na ktorých majú označenie Technických služieb. Ďalej poprosil, či by nebolo možné osadiť aspoň jedno svietidlo pri Ferdinand šachte na Ul. Jula Horvátha kde nie je až po Kultúrny dom ani jedno pouličné svietidlo.
Ing. Janka Voková – opýtala sa, na základe podnetu obyvateľov Banskej cesty, ale aj vo svojom záujme, či sa plánuje rekonštrukcia Banskej cesty, ktorá je v nie dobrom stave. Konštatovala, že by chcela písomnú odpoveď aj s uvedením termínu rekonštrukcie.
Ing. Klára Popová – opýtala sa, v akom stave je oprava cesty pri CoolFode, kedy sa plánuje začať oprava cesty pri I. ZŠ na Ul. Angyalovej a kedy sa začne oprava múrov na Ul. Kollárovej a na Ul. Zlatej pri pánovi Cinkaničovi. Ďalej informovala, že po oprave cesty k bytovkám v Bystrickej doline, ostali fľaky.
Ivan Petráš – poďakoval za odpoveď na interpeláciu ohľadom nájmu zjazdovky Pekná vyhliadka, ale zdá sa mu to nedokončené. Opýtal sa, čo sa s tým ide robiť, s čím sa to po 15. rokoch započíta a ako ideme túto situáciu riešiť.
Ivan Petráš – ďalej konštatoval, že zmluva o snežnom mechanizme je jasne napísaná, stroj nemáme. Opýtal sa, ako to ideme riešiť. RNDr. Balážová – konštatovala, že z hlavy nevie odpovedať.
Ivan Petráš – informoval, že si našiel uznesenie č. 95/0403, kde MsZ schvaľuje odpredaj nedostavaného vodovodu na Skalke spoločnosti Coimex, Banská Bystrica za kúpnu cenu 1 500 000,- SK ešte v tej dobe s termínom dokončenia vodovodu do konca roku 2005. Zaujalo ho, že kupujúci preberá záväzok mesta vyplývajúci zo zmluvy. Vyjadril sa, že chce vidieť tú zmluvu a chce vedieť, aký záväzok malo mesto voči Slovenskému lyžiarskemu zväzu, ktorú preberá spoločnosť Coimex.
RNDr. Balážová – konštatovala, že zmluvu nájde.

Záver

RNDr. Balážová ukončila o 19:11 hod. 08. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, päťdesiate v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

RNDr. Zuzana Balážová, Primátorka mesta
Mgr. Igor Kríž, 1 . overovateľ
Ing. Milan Žabka, 2. overovateľ
Zapísala: Viktória Gretschová

Zdieľať tento príspevok.