Uznesenia z 8. Mestského zastupiteľstva v Kremnici

Uznesenia z 8. Mestského zastupiteľstva v Kremnici konaného dňa 10. júla 2014

Uznesenie číslo 88/1407

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 89/1407

vo veci vzdania sa poslaneckého mandátu

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
1. že Ing. Beáta Kirková sa listom zo dňa 13.06.2014 doručeným mestskému úradu dňa 13.06.2014 vzdala mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici
2. podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov účinky vzdania sa mandátu nastali dňom 13.06.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 90/1407

vo veci odvolania Ing. Beáty Kirkovej z funkcie predsedu ekonomickej komisie a majetku mesta.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Ing. Beátu Kirkovú z funkcie predsedu ekonomickej komisie a majetku mesta.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 91/1407

vo veci odvolania Ing. Beáty Kirkovej z funkcie predsedu dotačnej komisie.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Ing. Beátu Kirkovú z funkcie predsedu dotačnej komisie.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 92/1407

vo veci odvolania Ing. Beáty Kirkovej z funkcie člena komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Ing. Beátu Kirkovú z funkcie člena komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 93/1407

vo veci odvolania Ing. Beáty Kirkovej z funkcie člena komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Ing. Beátu Kirkovú z funkcie člena komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 94/1407

vo veci odvolania Ing. Beáty Kirkovej z funkcie člena komisie mestských lesov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Ing. Beátu Kirkovú z funkcie člena komisie mestských lesov.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 95/1407

vo veci odvolania Ing. Beáty Kirkovej z členstva školskej rady a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta mesta – Základná škola, Ulica Angyalova.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Ing. Beátu Kirkovú z členstva školskej rady a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – Základná škola, Ulica Angyalova.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 96/1407

vo veci I. zmeny plánu nákladov a výnosov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2014

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
I. zmenu nákladov a výnosov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2014

Plán nákladov a výnosov: výnosy hlavná činnosť 149 744 €
náklady hlavná činnosť 149 744 €
výsledok hospodárenia 0 €
Plán nákladov a výnosov I. zmena: výnosy hlavná činnosť 130 138 €
náklady hlavná činnosť 130 138 €
výsledok hospodárenia 0 €
Rozdiel: výnosy hlavná činnosť -19 606 €
náklady hlavná činnosť -19 606 €
výsledok hospodárenia 0 €

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 8 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová)

Uznesenie číslo 97/1407

vo veci zrušenia VZN č. 7/2002 Cintorínsky poriadok a zrušenia uznesenia MsZ č. 244/0611 zo dňa 23.11.2006.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í
1. VZN č. 7/2002 Cintorínsky poriadok
2. uznesenie MsZ č. 244/0611 zo dňa 23.11.2006, ktorým bol schválený prevádzkový poriadok pre pohrebisko „Mestský cintorín“ na Dolnej ulici v Kremnici, vypracovaný v zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve.

B/u k l a d á
mestskému úradu stiahnuť z webového sídla mesta Kremnica VZN č. 7/2002 Cintorínsky poriadok
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 17.07.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 98/1407

vo veci návrhu VZN č. 4/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska „Mestský cintorín na Dolnej ulici v Kremnici“

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
VZN č. 4/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska „Mestský cintorín na Dolnej ulici v Kremnici“ podľa predloženého návrhu

B/u k l a d á
mestskému úradu zverejniť po schválení VZN mesta Kremnica Prevádzkový poriadok pohrebiska „Mestský cintorín na Dolnej ulici v Kremnici“ v zmysle zákona
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 17.07.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Viera Mišíková, Ing. Klára Popová)

Uznesenie číslo 99/1407

vo veci návrhu Zmluvy o prevádzkovaní Mestského cintorína v Kremnici

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
Zmluvu o prevádzkovaní Mestského cintorína v Kremnici podľa predloženého návrhu so spoločnosťou T.B.S. servis-služby, spol. s r. o., so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO: 36 050 831, DIČ: 20 21 59 72 15, zápis v obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7370/S ako prevádzkovateľom Mestského cintorína v Kremnici

B/u k l a d á
mestskému úradu zabezpečiť podpísanie Zmluvy o prevádzkovaní Mestského cintorína v Kremnici podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 10.08.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 100/1407

vo veci stanovenia nájomného za prenájom hrobového miesta v Mestskom cintoríne v Kremnici v zmysle článku 5 ods. 5.3 Zmluvy o prevádzkovaní Mestského cintorína v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
výšku nájomného za prenájom hrobového miesta v Mestskom cintoríne v Kremnici v zmysle článku 5 ods. 5.3 Zmluvy o prevádzkovaní Mestského cintorína v Kremnici nasledovne:
a) hrobové miesto 3,00 €/rok
b) urnové miesto v urnovej stene 4,00 €/rok
c) hrobového miesta na urnu 3,00 €/rok

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ spoločnosti T.B.S. servis-služby, spol. s r.o.,
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 10.08.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 101/1407

vo veci časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 a programového rozpočtu mesta Kremnica na roky 2015 – 2017.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
časový harmonogram zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 a programového rozpočtu mesta Kremnica na roky 2015 – 2017 podľa predloženého návrhu.

B/u k l a d á
mestskému úradu, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám zriadeným mestom zabezpečiť dodržiavanie časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta na rok 2015 a programového rozpočtu mesta Kremnica na roky 2015 – 2017
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: podľa harmonogramu.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 2 (Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová)
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 102/1407

vo veci zvolania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 do radnej sály Mestského domu na deň, štvrtok, 30.októbra 2014, so začiatkom o 17:00 hod.

B/u k l a d á
mestskému úradu zverejniť obvyklým spôsobom oznámenie o termíne a mieste konania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta na rok 2015
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 20.10.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 103/1407

vo veci žiadosti spoločnosti ARTON, s. r. o., Komenského 27, 010 01 Žilina, IČO: 31 595 154, o zmenu predmetu nájmu podľa Nájomnej zmluvy č. 00888/12 resp. Arton NZ č. 64/12-EP-ZH zo dňa 26.07.2012 od 01.05.2014

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu predmetu nájmu podľa Nájomnej zmluvy č. 00888/12 resp. Arton NZ č. 64/12-EP-ZH zo dňa 26.07.2012 uzavretej so spoločnosťou ARTON, s. r. o., Komenského 27, 010 01 Žilina, IČO: 31 595 154 a výšku nájomného v roku 2014 od 01.05.2014 nasledovne:
-predmet nájmu predstavuje nájom pozemku parcela číslo CKN 1666/1 v katastrálnom území Kremnica na umiestnenie 1 kusa reklamného zariadenia,
-výška nájomného za prenájom pozemku na umiestnenie 1 kusa reklamného zariadenia činí v roku 2014 sumu 280,13 €,
-ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. 00888/12 resp. Arton NZ č. 64/12-EP-ZH zo dňa 26.07.2012 zostávajú bezo zmeny.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi a realizovať uzavretie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 15.08.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 104/1407

vo veci žiadosti spoločnosti Jastrabá agro, s. r. o., Horná Ždáňa 230, 966 04 Horná Ždáňa, IČO: 43 859 151, o predĺženie nájomnej zmluvy.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom poľnohospodárskych pozemkov parcely číslo EKN 2461, EKN 2462/1, EKN 2463/1, EKN 2464, EKN 2468, EKN 2479/2, EKN 2487, EKN 2510, EKN 2514 a EKN 2521 – všetky s kultúrou TTP o celkovej výmere 468 134 m2 v katastrálnom území Kremnica – lokalita Kremnický Štós spoločnosti Jastrabá agro, s. r. o., Horná Ždáňa 230, 966 04 Horná Ždáňa, IČO: 43 859 151, za účelom užívania na poľnohospodárske činnosti, na dobu určitú 5 rokov, za nájomné stanovené vo výške 3% z pôdy podľa BPEJ, t. j. 369,25 € s ročným navýšením o hodnotu jadrovej inflácie za predchádzajúci kalendárny rok, za podmienky rešpektovania poľovného práva na prenajatých pozemkoch v prospech spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s. r. o. a Poľovníckeho združenia ZLATÁ STUDŇA.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 15.08.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 105/1407

vo veci žiadosti Ivana Sedláčka a manželky Jany Sedláčkovej, Matunákova 377/2, 967 01 Kremnica, o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie MsZ číslo 17/1402 zo dňa 13. februára 2014-07-08

B/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku zameraného geometrickým plánom číslo 34611771 – 26/2014 zo dňa 04.05.2014 ako diel 1 s výmerou 36 m2 vytvoreného z parcely číslo EKN 8-571/3, ktorý vytvára novú parcelu číslo CKN 901/3-zastavané plochy a nádvoria s výmerou 36 m2 v katastrálnom území Kremnica, Ivanovi Sedláčkovi, rod. Sedláčkovi a manželke Jane Sedláčkovej, rod. Dobiasovej, Matunákova 377/2, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu dohodou celkom vo výške 278,- €. Podmienkou odpredaja pozemku je, že kupujúci uhradia správne poplatky za prevod vlastníctva pozemku.
Pozemok sa predáva za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou súp. číslo 485, ktorá je vlastníctvom kupujúcich, zapísaná na liste vlastníctva číslo 1841. Všeobecná hodnota pozemku podľa Znaleckého posudku číslo 142/2014 zo dňa 26.05.2014, vypracovaného Ing. Ľudmilou Beczányiovou, znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 910178, je 170 €.
Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9 a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9 a ods. 6 zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľom a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.08.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 106/1407

vo veci žiadosti spoločnosti STEFE ECB, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 38 889 080 o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v katastrálnom území Kremnica zámennou zmluvou.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zameraných geometrickým plánom č. 34611771- 39/2009 zo dňa 26. 04. 2009 v katastrálnom území Kremnica zámennou zmluvou medzi mestom Kremnica a spoločnosťou STEFE ECB, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 38 889 080 nasledovne:
1. diel 2 s výmerou 40 m² a diel 3 s výmerou 15 m² vytvorené z parcely číslo CKN 1666/45, t. j. spolu výmera 55 m², vo vlastníctve mesta Kremnica, ktoré sa stávajú súčasťou parcely číslo CKN 1666/13 – zastavané plochy a nádvoria celá s výmerou 275 m², sa zamenia za novovytvorené parcely číslo CKN 1666/60 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 26 m² a číslo CKN 1666/61 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m², t.j. spolu výmera 31 m², vo vlastníctve spoločnosti STEFE ECB, s.r.o.,
2. finančné vysporiadanie rozdielu výmery zamieňaných pozemkov celkom 24 m² v prospech mesta Kremnica v sume 576,- € (t. j. cena za 1 m² je 24 €),za podmienky, že žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností. Pozemky sa zamieňajú za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbou súp. č. 908, ktorá je vlastníctvom spoločnosti STEFE ECB, s.r.o.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzatvorenie zámennej zmluvy
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.08.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 107/1407

vo veci správy o plnení investičnej výstavby za 1. polrok 2014 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení investičnej výstavby za 1. polrok 2014 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

Uznesenie číslo 108/1407

vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 2. štvrťrok 2014

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 2. štvrťrok 2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 109/1407

vo veci správy o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 2. štvrťrok 2014.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 2. štvrťrok 2014.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 110/1407

vo veci predloženej správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 2. štvrťrok 2014, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 111/1407

vo veci voľby Dušana Privalinca do funkcie predsedu ekonomickej komisie.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Dušana Privalinca do funkcie predsedu ekonomickej komisie.
PREZENTÁCIA: 9
ZA: 6 (Norbert Boldiš, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 (Mgr. Lujza Pračková, Viera Mišíková, Dušan Privalinec)

Uznesenie číslo 112/1407

vo veci voľby Dušana Privalinca do funkcie predsedu dotačnej komisie.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Dušana Privalinca do funkcie predsedu dotačnej komisie.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 6 (Norbert Boldiš, Ivan Petráš, , Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 5 (Ing. Klára Popová, Ing. Milan Žabka, Jaroslav Slašťan, Viera Mišíková, Dušan Privalinec)

Uznesenie číslo 113/1407

vo veci voľby Ing. Janky Volkovej do funkcie člena komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Ing. Janku Volkovú do funkcie člena komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 7(Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 4 (Ing. Klára Popová, Ing. Janka Volková, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka)

Primátorka mesta Kremnica RNDr. Zuzana Balážová podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavila výkon uznesenia MsZ číslo 113/1407 zo dňa 10.7.2014. Výkon uvedeného uznesenia pozastavila tak, že ho nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.

Uznesenie číslo 114/1407

vo veci voľby Norberta Boldiša do funkcie člena rady školy v Základnej škole na Ulici Angyalovej.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Norberta Boldiša do funkcie člena rady školy v Základnej škole na Ulici Angyalovej.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9(Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Klára Popová, Ing. Milan Žabka)

Uznesenie číslo 115/1407

vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 113/1407.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – r u š í
uznesenie MsZ č. 113/1407.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 8(Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Jaroslav Slašťan, Mgr. Igor Kríž)

Primátorka mesta Kremnica RNDr. Zuzana Balážová podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavila výkon uznesenia MsZ číslo 115/1407 zo dňa 10.7.2014. Výkon uvedeného uznesenia pozastavila tak, že ho nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Viera Mišíková, člen návrhovej komisie
Dušan Privalinec, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.