Uznesenia z 9. mestského zastupiteľstva zo dňa 18. 9. 2014

Uznesenia z 9. Mestského zastupiteľstva v Kremnici konaného dňa 18. septembra 2014

Uznesenie číslo 116/1409

vo veci nastúpenia náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / v y h l a s u j e
nastúpenie Mgr. Margity Fodorovej ako náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici vo volebnom obvode č. 2.

B / k o n š t a t u j e,
že Mgr. Margita Fodorová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

C / ž i a d a
primátorku mesta, aby odovzdala Mgr. Margite Fodorovej osvedčenie o tom, že sa stala poslancom Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1(Mgr. Margita Fodorová)

Uznesenie číslo 117/1409

vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky pre 2. polrok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky pre 2. polrok 2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 118/1409

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 119/1409

vo veci návrhu VZN č. 5/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení VZN č. 6/2011, 1/2013, 2/2013 a 4/2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
VZN č. 5/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení VZN č. 6/2011, 1/2013, 2/2013 a 4/2013.

B / p o v e r u j e
vedúcu oddelenia oznámiť nové skutočnosti riaditeľom školských zariadení
termín: do 30.09.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Milan Miškóci)

Uznesenie číslo 120/1409

vo veci protestu prokurátora spisová značka Pd 83/14/6613-5 zo dňa 25.08.2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica číslo 11/2000 o zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / b e r i e n a v e d o m i e
protest prokurátora spisová značka Pd 83/14/6613-5 zo dňa 25.08.2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica číslo 11/2000 o zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva mesta Kremnica.

B / v y h o v u j e
protestu prokurátora spisová značka Pd 83/14/6613-5 zo dňa 25.08.2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica číslo 11/2000 o zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva mesta Kremnica.

C / z r u š u j e
všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 11/2000 o zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Milan Žabka)

Uznesenie číslo 121/1409

vo veci určenia rozsahu výkonu funkcie primátora, ktorý bude zvolený vo voľbách, ktoré sa budú konať dňa 15. novembra 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – u r č u j e
podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že primátor mesta Kremnica, ktorý bude zvolený vo voľbách, ktoré sa budú konať dňa 15. novembra 2014 bude svoju funkciu vykonávať na plný úväzok. Toto určenie sa vzťahuje na celé funkčné obdobie novozvoleného primátora.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 122/1409

vo veci konania volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 15. novembra 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie piatich viacmandátových volebných obvodov pre voľby do mestského zastupiteľstva a schválený počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici vo volebnom období 2014 – 2018, ktorý sa bude voliť v meste Kremnica vo voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 15. novembra 2014,
2. utvorenie piatich volebných okrskov a určenie volebných miestností na území mesta na odovzdanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov a to nasledovne:
Okrsok č. 1: (zahŕňa volebný obvod č. 1 – 829 voličov) volia sa 2 poslanci
pre voličov bývajúcich v uliciach: Zámocké námestie, Zlatá ulica, Továrenská ulica, Ulica Jurka Langsfelda, Ulica Ľudovíta Štúra, Ulica Rumunskej armády, Kutnohorská ulica, Banská cesta, Nová dolina, Ulica Jula Horvátha (čísla domov 860,861,862,863,865,871,872,878,887,888,892,893,894,896,897,898,899,900,901,912,913,916,917,918,919,920 a 922), Revolta
volebná miestnosť – Hasičská zbrojnica, zasadačka, Ulica Jurka Langsfelda č. 698/13
Okrsok č. 2: (zahŕňa volebný obvod č. 2 – 850 voličov) volia sa 3 poslanci
pre voličov bývajúcich v uliciach: Ulica Sama Chalupku, Ulica Československej armády, Zechenterova ulica (čísla domov 327,328,329,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,349,350,352,362,363,364,365,366,
367,368,369,370,371,372,373,374 a 1179)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vpravo, Ulica Pavla Križku č. 391/6
Okrsok č. 3: (zahŕňa volebný obvod č. 3 – 854 voličov) volia sa 2 poslanci
pre voličov bývajúcich v uliciach: Štefánikovo námestie, Námestie SNP, Angyalova ulica, Bystrická ulica, Partizánska dolina, Ulica Pavla Križku, Ulica Jána Kollára, Mesto Kremnica (bez určenia ulice a čísla domu)
volebná miestnosť – Mestský úrad, radná sieň, Štefánikovo námestie č. 1/1
Okrsok č. 4: (zahŕňa volebný obvod č. 4 – 935 voličov) volia sa 3 poslanci
pre voličov bývajúcich v uliciach: Matunákova ulica, Dolná ulica (čísla domov 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1362, 47, 48, 49, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 a 96), Ulica Jula Horvátha (čísla domov 902, 903, 904, 905, 924, 954, 955, 956 a 957)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vľavo, Ulica Pavla Križku č. 391/6
Okrsok č. 5: (zahŕňa volebný obvod č. 5 – 982 voličov) volia sa 3 poslanci
pre voličov bývajúcich v uliciach: Veternícka ulica, Dolná ulica (čísla domov 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 65, 66, 100, 102 a 108) Zechenterova ulica (čísla domov 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 a 360) Ulica Jula Horvátha (čísla domov 879, 881, 883, 884, 925, 926, 927, 928 a 929), Galandov majer
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vľavo vzadu, Ulica Pavla Križku č. 391/6

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1(Milan Miškóci)

Uznesenie číslo 123/1409

vo veci plnenia Rozpočtu mesta Kremnica za rok 2014 k 30.06.2014

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o plnení Rozpočtu mesta Kremnica za rok 2014 k 30.06.2014 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 2 166 697 €, t.j. 56,65 %
výdavky: 1 670 171 €, t.j. 45,59 %
saldo: 496 526 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 395 814 €, t.j. 100,53 %
výdavky: 14 276 €, t.j. 1,83 %
saldo: 381 538 €
Finančné operácie: príjmy: 376 187 €, t.j. 100,00 %
výdavky: 63 265 €, t.j. 44,44 %
saldo: 312 922 €

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

Uznesenie číslo 124/1409

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2014 za Mestský bytový podnik Kremnica

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2014 za Mestský bytový podnik Kremnica
(v eurách)
Výnosy: HČ 67.533 VČ 919 spolu 68.452 plnenie HČ 51,7 %
Náklady: HČ 66.530 VČ 866 spolu 67.396 plnenie HČ 50,9 %
Výsledok hospodárenia: HČ 1.003 VČ 53 spolu 1.056

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 125/1409

vo veci správy o plnení nákladov a výnosov k 30.06.2014 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení nákladov a výnosov k 30.06.2014 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
.PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)

Uznesenie číslo 126/1409

vo veci predloženej správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za I. polrok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za I. polrok 2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 127/1409

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za 1. polrok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za 1. polrok 2014 za Mestský bytový podnik Kremnica.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 128/1409

vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
2. zmenu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 845 350 €
výdavky: 3 695 465 €
saldo: 149 885 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 397 443 €
výdavky: 780 992 €
saldo: – 383 549 €
Finančné operácie: príjmy: 376 187 €
výdavky: 142 362 €
saldo: 233 825 €
so zapracovaním príspevku vo výške 1.000 € na poškodené čerpadlo pre Relax centrum.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan)

Uznesenie číslo 129/1409

vo veci schválenia návrhu 2. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
2. zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2014
I. zmena rozpočtu II. zmena rozpočtu Rozdiel
Výnosy: HČ 130.596 HČ 130.596 HČ 0
Náklady: HČ 130.596 HČ 130.596 HČ 0
Výsledok hospodárenia: HČ 0 HČ 0 HČ 0

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 130/1409

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2014 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2014 pre oblasť kultúra v celkovej výške 931 € v nasledovnom členení:
1. Domov dôchodcov a DSS Kremnica 200 €
2. Knižnica Jána Kollára 300 €
3. OZ Kusy cukru 231 €
4. OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L.Bellu 200 €

B / u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 15.10.2014

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 131/1409

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2014 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2014 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 1.332 € v nasledovnom členení:
1. TJ Biela stopa 450 €
2. TJ Kremnica – kulturistický oddiel 350 €
3. TJ Kremnica – kolkársky oddiel 220 €
4. TJ Kremnica – kolkársky oddiel 312 €

B / u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 15.10.2014

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)

Uznesenie číslo 132/1409

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2014 pre oblasť telesná kultúra z rozpočtu mesta pre rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2014 pre oblasť telesná kultúra pre rok 2015 z fondu športových podujatí pre TJ Biela stopa v celkovej výške 2.500 €.

B / u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 15.10.2014

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)

Uznesenie číslo 133/1409

vo veci žiadosti Jozefa Holečku a manželky Gabriely, Revolta 1559/5, 967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / r u š í
uznesenie MsZ č. 56/1404 zo dňa 10.apríla 2014.

B / s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku novovytvorené parcelné číslo CKN 2335/16 – trvalé trávne porasty s výmerou 2 001 m2 v katastrálnom území Kremnica zameraného geometrickým plánom č. 34611771-27/2014 zo dňa 01.05.2014 Jozefovi Holečkovi, rod. Holečkovi a manželke Gabriele Holečkovej, rod. Littrichovej, Revolta 1559/5, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu dohodou celkom vo výške 4 002,- €. Podmienkou odpredaja pozemku je, že kupujúci uhradia správne poplatky za prevod vlastníctva pozemku.
Pozemok sa predáva za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku prístupovej cesty k stavbám postaveným na pozemkoch parcelné číslo CKN 2335/7, 2335/9, 2335/10, 2335/11, zapísaným na liste vlastníctva č. 2760 pre katastrálne územie Kremnica. Všeobecná hodnota pozemku podľa Znaleckého posudku číslo 11/2014 zo dňa 07.07.2014, vypracovaného Ing. Darinou Hermanovou, znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor poľnohospodárstvo, odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy a spracovanie poľnohospodárskych produktov – ovocinárstvo, evidenčné číslo znalca 911086, je 61,03 €.
Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

C / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľom a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.10.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 134/1409

vo veci žiadosti Akad. sochára Milana Ormandíka a manželky Miroslavy, Nová dolina 764/59, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 2179/1 – zastavané plochy a nádvoria (právna parcela číslo EKN 2599 ) s výmerou cca 42 m2 v katastrálnom území Kremnica Akad. sochárovi Milanovi Ormandíkovi a manželke Miroslave, Nová dolina 764/59, 967 01 Kremnica, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku priľahlého k rodinnému domu súp. č. 764, za kúpnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku, za podmienky, že žiadatelia dodajú geometrický plán a znalecký posudok, ktoré nechajú vypracovať na vlastné náklady a uhradia všetky náklady spojené s prevodom pozemku.

B / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.10.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Mgr. Igor Kríž, Milan Miškóci)

Uznesenie číslo 135/1409

vo veci žiadosti spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 o odpredaj alebo prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / n e s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 3282/30 – lesné pozemky (právna parcela číslo EKN 2563/1) s výmerou 12 m2 v katastrálnom území Kremnica spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151.

B / s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 3282/30 – lesné pozemky (právna parcela číslo EKN 2563/1) s výmerou 12 m2 v katastrálnom území Kremnica, spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, za účelom umiestnenia projektovanej stavby vonkajší VN rozvádzač, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 3,00 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné za prenájom pozemku činí 36,00 €.

C / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.10.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 136/1409

vo veci užívania poľovných pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnica, ktoré sú súčasťou poľovného revíru Kremnica žiadosti Poľovníckeho združenia Zlatá studňa so sídlom v Kremnici, Zechenterova ulica 345/39, 967 01 Kremnica o predbežný súhlas s užívaním poľovných revírov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/d á v a
predbežný súhlas, aby užívateľom poľovných pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnica s výmerou cca 1770 ha (výmera bude upresnená na základe vypracovaných geodetických podkladov), ktoré sú súčasťou poľovného revíru Kremnica, ktorý bol uznaný rozhodnutím Lesného úradu v Žiari nad Hronom číslo Poľov. 34/95 zo dňa 8.5.1995 na 15-ročné obdobie počnúc od 01.05.2015 bolo Poľovnícke združenie Zlatá studňa so sídlom v Kremnici, Zechenterova 345/39, IČO: 35654201, ktoré je aj doterajším užívateľom týchto poľovných pozemkov a poľovného revíru Kremnica.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľom
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.10.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 137/1409

vo veci žiadosti Branislava Králika, Dolná ulica 73/14, 967 01 Kremnica o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Kremnica ako budúcim povinným z vecného bremena a Branislavom Králikom ako budúcim oprávneným z vecného bremena na pozemky s výmerou 566 m2 a to parcelné číslo CKN 2779/1 s výmerou 6 m2 v katastrálnom území Kremnica, na ktorých bude vybudovaný odbočovací pruh z cesty I/65 a vjazd na pozemok vo vlastníctve stavebníka, za podmienky, že stavebník predloží mestu Kremnica najneskôr 2 mesiace pred ukončením kolaudačného konania geometrický plán a znalecký posudok na ohodnotenie ročného nájmu za výmeru dotknutých pozemkov tak, aby Mestské zastupiteľstvo v Kremnici schválilo definitívne zriadenie vecného bremena do dňa vydania kolaudačného rozhodnutia.

B / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.10.2014.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 138/1409

vo veci návrhu na ukončenie nájomného vzťahu dohodou.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A /n e s c h v a ľ u j e
ukončenie nájomného vzťahu dohodou medzi Mestom Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 a spoločnosťou STEFE Zvolen, s.r.o., Unionka 54, 960 01 Zvolen, IČO: 31612300 k 1.9.2014.

B/ u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi.
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.10.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 7 (Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 (Jaroslav Slašťan, Ing. Milan Žabka, Marián Vojtko)

Uznesenie číslo 139/1409

vo veci výpovede zmluvy o nájme nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / b e r i e n a v e d o m i e
výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorú podala Božena Hrašková, Jula Horvátha 903/36/D, 967 01 Kremnica. V zmysle zmluvy výpoveď začína plynúť dňom 01.08.2014 a končí 31.10.2014.

B / u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 30.11.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 140/1409

vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Igor Kríž)

Uznesenie číslo 141/1409

vo veci predloženej správy o činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica
za mesiace jún-august 2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 142/1409

vo veci správy o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2014.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 143/1409

vo veci informácie o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 144/1409

vo veci poverenia.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – p o v e r u j e
riaditeľku Mestského bytového podniku v Kremnici dopracovaním Programu rozvoja bývania v spolupráci s komisiou zdravotnou, sociálnou a bytovou.
termín: 13.11.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 145/1409

vo veci návrhu na 1. zmenu finančného plánu pre rok 2014 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.,“).

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. zmenu finančného plánu pre rok 2014 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
-s celkovými výnosmi 3 385 550 €
-s celkovými nákladmi 3 358 250 €
-hospodárskym výsledkom – zisk 27 300 €
-a s nájomným pre prenajímateľa Mesto Kremnica 385 000 €

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová primátorka mesta
Milan Miškóci, člen návrhovej komisie
Ivan Petráš, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.