Zápisnica č. 13/2014 z riadneho zasadnutia Mestskej rady

Zápisnica č. 13/2014 z riadneho zasadnutia Mestskej rady

Zápisnica č. 13/2014 z riadneho zasadnutia Mestskej rady v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 8. 10. 2014

Prítomní

RNDr. Zuzana Balážová
Členovia Mestskej rady v Kremnici:
Mgr. Igor Kríž, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová
Prizvaní a hostia:
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne
Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít

Otvorenie

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica o 15,18 h otvorila rokovanie zasadnutia MsR v Kremnici. Privítala prítomných členov MsR a ospravedlnila Ing. Beatu Kirkovú, hlavnú kontrolórku. Toto zasadnutie MsR je trináste v tomto roku. Podľa prezenčnej listiny konštatovala, že sú prítomní všetci členovia MsR a rokovanie MsR je teda uznášania schopné.
Za zapisovateľku zápisnice určila Mgr. Ľubu Ďurčovú, vedúcu oddelenia organizačné a správne.

Program zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 8.10.2014

RNDr. Balážová sa opýtala, či majú výhrady k predloženému návrhu programu MsZ. Neboli pripomienky k návrhu programu MsZ.

1. Otvorenie
2. Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh VZN Vyhradenie miest pre umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15. novembra
5. Návrh 2.zmeny rozpočtu nákladov a výnosov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2014
6. Majetkové veci:
a) Poskytnutie voľného vstupu do Relax centra na Skalke a minibusu pre obyvateľov DDaDSS Kremnica
b) Bezplatný prenájom in line dráhy na Skalke pre OZ TJ Biela stopa Kremnica
c) Žiadosť o prenájom pozemku – Ing. Branislav Hanula
d) Žiadosť o prenájom pozemku – Mgr. Iveta Hriňová
e) Žiadosť o prenájom pozemku – Mgr. Ivana Šebeňová
f) Žiadosť o prenájom pozemku – Jana Kraková
g) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
h) Žiadosť o odpredaj pozemku – Jozef Daxner – TEMPO
7. Blok informácií a správ:
a) O stave kroniky mesta za rok 2013
b) O činnosti Mestskej polície v Kremnici za 1.polrok 2014
c) O činnosti Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 3.štvrťrok 2014
d) O činnosti mestského úradu za 3.štvrťrok 2014
8. Rôzne
9. Interpelácie
10. Záver

Mgr. Zlatošová podala informáciu k materiálu – Bezplatný prenájom in line dráhy na Skalke pre OZ TJ Biela stopa Kremnica.
Ing. Popová konštatovala, že keď to bolo len v školskej komisii, tak prečo to nebolo v ekonomickej komisii, ktorá je kompetentná vyjadriť sa k majetku mesta a od leta bolo dosť času. Mgr. Zlatošová odpovedala, že nemali ešte stanovisko. Ing. Popová sa vyjadrila, že aj tak to malo byť v ekonomickej komisii.
V. Mišíková požiadala o písomné vysvetlenie p. Lichtnerovej k p. Janovskému a aby prišla na MsZ a povedala to v krátkosti na kameru, lebo z jeho vystúpenia nepochopila o čo ide. Ing. Nováková vysvetlila, že na zasadnutí MsZ nemohla hneď odpovedať, nakoľko k danej veci prišla odpoveď z finančného riaditeľstva až dnes. Písomne to pripravia a p. Lichtnerová nemá problém prísť a povedať. RNDr. Balážová odporučila, aby p. Lichtnerová prišla radšej na predzastupiteľstvo, lebo sú to citlivé informácie. V. Mišíková chce, aby to bolo povedané na kameru, že mesto nepochybilo a robilo to správne. Mgr. Kríž podporil návrh primátorky mesta, aby to rozobrali v pondelok. Ing. Popová súhlasila s tým, aby prišla v pondelok, rozoberieme si to celé dopodrobna a vedúca to zhrnie a vo štvrtok to povie, aby bola aj reakcia pre p. Janovského.
Ing. Popová požiadala do materiálov MsZ uviesť, že po komisii mestských lesov bude p. Lichtnerová.

Záver

Zasadnutie MsR o 15,25 h RNDr. Zuzana Balážová ukončila.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.