Predvolebná anketa kandidátov na primátora

Prinášame odpovede všetkých kandidátov na primátora, ktorým sme poskytli rovnaký priestor, aby sa formou ankety predstavili voličom, predostreli svoj program a načrtli svoje plány. Anketa je zostavená tak, aby si čitatelia dokázal vytvoriť komplexný obraz o kandidátoch a ich volebnom programe. Zvolili sme sedem tematických okruhov:

1. VZDELANIE – Aké školy ste navštevovali? Aké máte najvyššie dosiahnuté vzdelanie?
2. KARIÉRA – Môžete priblížiť vašu pracovnú kariéru?
3. STRANÍCKA PRÍSLUŠNOSŤ – Ste, boli ste členom nejakej politickej strany alebo hnutia? Prosím vypíšte všetky od minulosti až po súčasnosť. Boli ste pred rokom 1989 členom komunistickej strany?
4. FINANCOVANIE KAMPANE – Koľko financií plánujete investovať do svojej predvolebnej kampane? Z akých zdrojov kampaň financujete? Môžete zverejniť svojich sponzorov a sumy, akými vám na kampaň prispeli?
5. TÍM – Využívate služby poradcov? Máte volebný tím? Môžete ich predstaviť? V prípade, že budete úspešný, príde niekto z nich na radnicu spolu s vami?
6. VOLEBNÝ PROGRAM – Aké sú 3 najdôležitejšie body vášho volebného programu? Ako ich chcete realizovať? Prosím, buďte čo najviac konkrétny.
7. PLÁN – Čo prvé urobíte vo funkcii primátora mesta Kremnica? Máte pripravené konkrétne opatrenia, ktoré budete v prípade svojho úspechu realizovať?

Vojtech Adamec

37 r., stavbár, ČSA 203/41, NEKA
b_adamecVZDELANIE
Mám stredoškolské vzdelanie na stavebnej škole v Prievidzi, odbor murár.

KARIÉRA
Po škole som bol robotník, potom rok vojny. Po vojne som pracoval v autodoprave u Vladka Baláža, ktorý mi dal veľa rád do života a veľmi mi pomohol. Potom som sa dal na podnikanie v odbore, v ktorom som sa vyučil a to robím až doteraz.

STRANÍCKA PRÍSLUŠNOSŤ
Nie som v žiadnej strane a vlastne, ktorá je tá dobrá???

FINANCOVANIE KAMPANE
Financovanie kampane – však z výplaty. Aj tak treba šetriť a podľa mňa tu ide o ľudí Kremnice a nie kto koľko má peňazí na kampaň, tu je to o Voličoch mesta.

TÍM
Tak to sú moji blízki známi a potom uvidíme či.

VOLEBNÝ PROGRAM
Priorita číslo 1: zrušiť poplatky za parkovanie pred bytovkami, domami, ako aj poplatky za uskladnenie palivového dreva, za ktoré ľudia platia. Veď občania platia dane a iné poplatky a to sú aj podľa mňa už aj tak vysoké. Parkovné pri Jednote bezplatné, a prečo za jeden nákup papuča alebo pokuta, tak takto si to občania Kremnice nezaslúžia. A kúpalisko Katarína získať pod správu mesta a vybudovať systém celoročnej prevádzky. A 3. bod je taký, ktorý ma dve veci spojené: plat primátora polovičný a rozdiel sa preinvestuje na mestské škôlky a centrum voľného času, ktoré sa starajú o deti a tam tie peniaze fakt potrebujú, sám mam deti a viem, ako to tam funguje, je to na hranici únosnosti!!!

PLÁN
Som jednoduchý občan, aj ja mám chyby, ale som skromný a viem si občanov vážiť veď dôležití sú občania a oni tvoria mesto a to mesto je naša Kremnica. A ako prvé by som sa chcel stretnúť z občanmi mesta a vypočuť si od nich svoje požiadavky a problémy, tak sa dozviem oveľa viac a budeme to riešiť spoločne.

 

Norbert Boldiš

51 r., strojník, J. Horvátha 892/14, NEKA

Názov: DPP_14-08-02_IMG_4231VZDELANIE
V rokoch 1979 – 1983 učňovská škola odbor elektromechanik rozvodných zariadení pre Rudné Bane Kremnica – 1983 – 1985 večerná prie­myslovka ukončená maturitnou skúškou. V súčasnej dobe študujem v druhom ročníku Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

KARIÉRA
– od 1983 – 1985 pracovník elektroúdržby Rudné Bane Kremnica
– 1985 – 1992 samostatný referent oddelenia technickej kontroly pri výrobe AKU pecí
– 1992 – 2013 SZČO v oblasti televíznej techniky
– Od 4. 9. 2013 konateľ Boldiš a spol., s.r.o. Kremnica
– Od 1. 1. 2008 pracovník Kremnickej banskej spoločnosti s.r.o. Kremnica ako operátor energetických zaria­dení

STRANÍCKA PRÍSLUŠNOSŤ
1987 – 2002 člen KSS, po transformácii KSS člen SDĽ, po zlúčení zo stranou Smer SD členom strany SMER SD. Od 2012 bez politickej príslušnosti

FINANCOVANIE KAMPANE
Svoju kampaň si financujem z vlastných zdrojov. Rozpočet by nemal prekročiť 1000 Eur. Náklady na tlačoviny.

TÍM
Volebný tím konkrétny nemám. Pri tvorbe volebného programu som požiadal o pomoc miestne osobnosti, ktoré pracujú vo vedúcich funkciách v jednotlivých oblastiach tak, ako sú prezentované vo volebnom programe. Keďže sú to vedúci pracovníci v záujme ich bezpečnosti, nebudem ich mená zverejňovať. Neplánujem nikoho z nich v prípade volebného úspechu brať ako kolegu na mestský úrad.

VOLEBNÝ PROGRAM
Na túto otázku sa veľmi ťažko odpovedá, nakoľko považujem všetky otázky vo volebnom programe za veľmi dôležité. Oblasť mestský úrad. Snáď za najdôležitejšie považujem transformáciu oddelení mestského úradu za účelom zvýšenej efektivity práce a priblíženia sa k občanom. Oblasť výstavba. Začatie bytovej výstavby, ktorá tu nefunguje od r. 1989, vybudovanie obchodného reťazca a krytej tržnice, oprava chodníkov. Oblasť zdravotníctva. Zvýšenie zdravotnej starostlivosti zabezpečením lekárskych služieb rôznych oblastí, skultúrnenie priestorov polikliniky, výmena sanitného vozidla. Toľko v skratke z troch oblastí, ktoré sú veľmi žiadané medzi občanmi. Realizáciu však rozoberať podrobne nebudem, nakoľko všetko závisí od výsledku volieb poslancov MsZ a pružnosti súčasného vedenia pri odovzdávaní úradu. Kompletný volebný program zverejnený v termíne od 28. októbra 2014. V prípade záujmu a e-mailovej požiadavky na adresu boldisaspol@gmail.com vo vyššie uvedenom termíne bude volebný program kompletne odoslaný.

PLÁN
V prípade úspechu vo voľbách a nástupu do funkcie bude nasledovať množstvo rokovaní s poslancami a predstaviteľmi politických strán úspešných vo voľbách za účelom v čo najkratšej dobe zaistiť normálnu činnosť úradu a Mestského úradu, príprava volebného programu mestského zastupiteľstva, naštartovať všetky projekty, ktoré budú potrebovať dlhšiu dobu na realizáciu.

 

Alexander Ferenčík

Ing. Mgr., 36 r., súkromný podnikateľ, Zechenterova 362/36, NEKA

b_ferencikVZDELANIE
Po absolvovaní ZŠ v Kremnici som študoval na kremnickom gymnáziu. Ďalej sa moje kroky uberali ekonomickým smerom – na Ekonomickej fakulte UMB Banská Bystrica som vyštudoval odbor Verejná ekonomika a správa. Po jeho ukončení som sa ešte dal na štúdium práva, tiež v Banskej Bystrici, kde som promoval v roku 2008. Na tejto fakulte v súčasnosti absolvujem rigorózne konanie. Mojim najvyšším dosiahnutým vzdelaním je vysokoškolské (zatiaľ) 2. stupňa.

KARIÉRA
Počas štúdia som krátko podnikal v oblasti reštauračných a pohostinských služieb. Po skončení štúdia, presnejšie od roku 2004 podnikám v oblasti stavebnej výroby až dodnes.

STRANÍCKA PRÍSLUŠNOSŤ
Nie som členom žiadnej politickej strany ani hnutia. Kandidujem ako nezávislý kandidát bez akejkoľvek straníckej podpory.

FINANCOVANIE KAMPANE
Presný finančný obnos, ktorý predvolebná kampaň „spotrebuje“ si netrúfam odhadnúť. Predvolebnú kampaň financujem výlučne z vlastných zdrojov. Predstava sponzorov alebo darcov vo volebnej kampani sa v mojom myslení spája s pojmami ako vďačnosť v lepšom prípade, alebo skôr poslušnosť (…) v horšom prípade.

TÍM
Vo svojej kampani nevyužívam tím poradcov, väčšinu vecí riešim sám (mimo grafickej úpravy, fotografií a pod.) V prípade úspechu vo voľbách budem „svojich ľudí“ vyberať skôr podľa odbornosti a skúseností než na báze zásluhovosti.

VOLEBNÝ PROGRAM
Vzhľadom na východiská, ktoré Kremnica má, volebné programy kandidátov budú mať mnoho spoločného, ide skôr o spôsob, aký použijú na dosiahnutie svojich cie­ľov. Nemyslím, že na dôveryhodnosti pridáva fakt, ak niektorí z volených zástupcov 4, 8 alebo dokonca 12 rokov hovoria o riešení všetkých možných problémov a reálne skutky – aj to len tie, ktoré sú „na očiach“ a vyzerajú dobre pre voliča – vidíme len rok pred voľbami. Vadí mi politická kultúra v kremnických poslaneckých laviciach – spory sa vyostrili práve v čase profilovania volebných zoskupení. Slová o novej, lepšej politickej kultúre neznejú presvedčivo od tých, ktorí celú dobu svojho pôsobenia v zastupiteľstve autoritatívne presadzovali svoje názory resp. názory svojich skupín. Aj keď najdôležitejším je fungovanie samosprávy ako celku, ciele môjho pôsobenia by som zhrnul do týchto bodov:
Cestovný ruch – rozvoj mesta je úzko spätý s rozvojom turizmu. Negatívom je hlavne to, že v našom prípade sa jedná prevažne o tzv. jednodňovú turistiku, kde návštevníci mesta po prehliadnutí pamiatok a okolia nezotrvajú u nás dlhšie ako jeden deň, to znamená neprenocujú, nevyužívajú ďalšie služby v našom regióne.
Deti, rodina – pre vytváranie pracovných miest má mesto len malé možnosti. Podstatnú časť dňa však obyvatelia trávia v mieste bydliska, či pri oddychu. Bytová výstavba v Kremnici stagnuje. Okrem financovania a úspešného ukončenia projektov, ktoré sa už realizujú, mám v pláne na báze tohoto modelu (výstavba nájomných bytov) ďalšie projekty. Ako relatívne čerstvého rodiča vidím tiež nedostatky v možnostich využívania voľného času pre matky s malými deťmi. Táto téma má súvislosť s relatívne silnými populačnými ročníkmi. Nemám na mysli detské ihriská, ale priestory pre matky s deťmi.
Mesto – možností pre ďalší rozvoj je mnoho. Ale naozaj už musí ísť o rozvoj – Technické služby majú priestor pre vykonávanie podnikateľskej činnosti, Mestské lesy tiež majú priestor pre rozšírenie. Chcem hlavne podporiť existujúce a fungujúce aktivity v meste, aby následne mohol byť financovaný rozvoj a údržba miestnych komunikácií, ale tiež priestorov pre voľný čas. Podrobnejšie sa týmto témam budem venovať v mojich predvolebných materáloch.

PLÁN
Svoj prvý krok nemám naplánovaný. Nejde o silné slová o prvom opatrení, ide skôr o to, čo sa bude diať celé štyri roky funkčného obdobia.

 

Alfréd Haško

Mgr., 62 r., pedagóg, S. Chalupku 306/67, MOST – HÍD, OKS

b_HaškoVZDELANIE
Som rodený Kremničan, základná a stredná škola – Kremnica, vysoká škola – PF UK Bratislava. Certifikáty preškolení – 2000 UMB B.Bystrica, 2000 UKF-Nitra, 2001 Žilinská univerzita.

KARIÉRA
1971 – 1974 robotník Elektrovod, ČSUP, 1974 – 1976 ZVS, 1976 – 1981 vychovávateľ OŠI, 1981 – 1999 učiteľ ZŠI pre SPM, 1999 – 2002 vedúci odboru OUZH, 2002 – 2003 SZČO, 2003 – 2014 riaditeľ CVČ Cvrček, ktoré som tento rok odovzdal v dobrej kondícii. V deväťdesiatych rokoch poslanec FZ ČSFR a MsZ Kremnica. Od r. 1990 – dodnes v aktívnom kontakte so samosprávou mesta. I keď som nekandidoval, pripravoval som volebné programy a dokumenty.

STRANÍCKA PRÍSLUŠNOSŤ
Od r. 1989 člen VPN, po jej zániku r. 1992 člen DS, po zániku DS člen OKS dodnes. 4x ma verbovali do KSS, nikdy som nepodľahol a ak niekto v mojej neprítomnosti tvrdí niečo iné – je klamár!

FINANCOVANIE KAMPANE
Som finančne zabezpečený slobodný človek, nemám dlhy, ani na krku exekútora, nemusím prosiť straníckeho šéfa alebo otca o povolenie čokoľvek urobiť. Funkcia primátora neznamená pre mňa zabezpečenie, ale poslanie. Koľko financií budem investovať neviem, so sponzormi rokujem, všetko zverejním pred moratóriom, ale určite nebudem nikomu zaviazaný a nikomu nič nesľubujem!!!

TÍM
Nikto z môjho súkromného tímu (rodina a priatelia) nepríde po voľbách na radnicu, ale o poslancoch rozhodnete Vy občania. Verím, že noví poslanci budú takí, ktorí si ctia právo, spravodlivosť a štátne sviatky – nie ako väčšina terajších.

VOLEBNÝ PROGRAM
Sľúbiť sa dá čokoľvek, ale ja nepatrím k tým, ktorí tak činia. Som realista a až po vyčistení stola budem vedieť, ako je na tom naše mesto. Ale začnem asi takto:
a/ Uzatvoriť všetky kauzy mesta za posledné obdobie a vyvodiť osobnú zodpovednosť!!!
b/ Zrealizovať personálny audit MsU a organizácií mesta, čo ma už teraz stojí časť voličov. Ale s tým treba počítať, všetkým sa nedá vyhovieť. Koľko ľudí toľko chutí.
c/ Začať sa konečne venovať základným potrebám obyvateľov: cesty, múry, opatrovníctvo seniorov, zlepšovanie podmienok podnikateľov, pozastavenie odlivu mladých, ale najmä spoločne zrealizovať moje volebné heslo spred 16 rokov ZOBUĎME NAŠE KRÁSNE MESTO SKUTKAMI.

PLÁN
Pokúsim sa navodiť priaznivú atmosféru na MsU, najmä vo vzťahu k občanom (ochota a úsmev), po audite upravím stav zamestnancov – chcem odborníkov i keď menej, vynasnažím sa zapojiť do vecí verejných čo najväčší počet ochotných občanov mesta, bez navýšenia rozpočtu. Uzatvorím partnerské kontakty v Rakúsku a Chorvátsku, ktoré som pripravil, ale nebola vôľa z našej kremnickej strany. Uvítam všetky individuálne a kolektívne zmysluplné aktivity občanov a budem ich všemocne podporovať. Budem služobníkom občanov mesta, tak ako som to robil celý život – moje aktivity sú známe. V roku 2018 už nebudem kandidovať, lebo ak mi dáte svoje hlasy, pripravím pôdu pre mladších a spokojne odídem. Nech mi Boh pomáha.

 

Igor Kríž

Mgr., 52 r., učiteľ, Štefánikovo námestie 27/28, NEKA

b_krizVZDELANIE
Som učiteľ. V roku 1987 som promoval na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Stredoškolské vzdelanie mám strojárske – na SPŠ strojníckej vo Zvolene.

KARIÉRA
Dodnes som pôsobil len v školstve a v samospráve. V rokoch 1988 – 2003 som vykonával povolanie učiteľa, zástupcu riaditeľa či riaditeľa školy. Začal som v ZŠ v Jastrabej a postupne prešiel na ZŠ na Ul. P. Križku, ktorú som neskôr aj viedol a oblasť školstva som opúšťal ako riaditeľ CVČ. Od roku 2003 pracujem pre mesto Kremnica. Najskôr ako vedúci oddelenia na mestskom úrade, v rokoch 2007 – 2012 ako prednosta mestského úradu, no a aktuálne ako zástupca primátorky.

STRANÍCKA PRÍSLUŠNOSŤ
Nikdy som nebol členom žiadnej politickej strany, ani to neplánujem. V minulom režime sme spolu s bratom mali dokonca problémy. Keďže môjho otca v minulosti vylúčili z komunistickej strany, takmer nám neumožnili študovať.

FINANCOVANIE KAMPANE
Mám zriadený transparentný účet, na ktorom si každý môže pozrieť prehľad financovania mojej kampane. Nájdete ho na stránke www.igorkriz.sk. Na výdavky spojené s kampaňou mi prispel najväčší zamestnávateľ v Kremnici, spoločnosť Elba. Podľa slov jej generálneho riaditeľa, som pre nich zárukou, že mesto sa bude vyvíjať smerom k rozvoju a taktiež ma vnímajú ako garanciu, že v otázke ťažby zlata nepoľavíme. Elba ani ja nemáme dôvod finančnú podporu tajiť, je to úplne transparentné a legitímne, nikto odo mňa nič nechce, iba mi pomôcť. Rozpočet na kampaň som naplánoval na 4000 eur, vrátane pre celý môj volebný tím.

TÍM
Môj volebný tím sú v prvom rade spolukandidáti na funkcie poslancov. Taktiež ľudia z OZ Kremnica nad zlato, politických strán Sieť a KDH, ktoré mi vyslovili podporu a ponúkli pomoc. Môj syn mi pomáha s grafickými prácami. Radím sa s viacerými ľuďmi z Kremnice i mimo nej. Medzi poradcami mám predstaviteľov športu, podnikateľského sektora, odborníkov na ekonomiku a cestovný ruch, umelcov, učiteľov, experta na komunikáciu či predstaviteľov iných miest a obcí, ktorých osobne poznám. Každú radu si cením a zvažujem. Ak by som sa stal primátorom, nemám dôvod zamestnávať na radnici nových ľudí. Tím ľudí, ktorý tam je v súčasnosti, dobre poznám a chcem sa o ich prácu opierať i naďalej. Určite by som potreboval skúseného a kvalitného prednostu. Jeho výber veľmi zvažujem, kandidátov však neprezradím.

VOLEBNÝ PROGRAM
1. Z Kremnice chcem spraviť centrum turistického ruchu. S majiteľom kúpaliska sme už hovorili na tému spolupráce pri vytvorení aquaparku z dnešného kúpaliska, ktorý by počas celého roka lákal do Kremnice turistov. Taktiež chcem vytvoriť tematický park spájajúci lokality Šturec, Kalvária, Nová Dolina, ktorý by odkazoval na banícke tradície a prírodné zaujímavosti, jeho súčasťou by bol náučný chodník a atrakcie pre deti. 2. Kremnicu chcem zatraktívniť samotným Kremničanom. Napríklad vytvorením moderného športového areálu na dnešnom ľahko­atletickom ihrisku, postavením nákupného centra ­­a zatraktívnením Zechenterovej záhrady. Zabezpečím vypracovanie územného plánu zóny Veterník a nás­ledne začneme s prípravou infraštruktúry na začatie výstavby rodinných viliek a bytov. 3. Chcem ľudí spájať. Do mesta chcem priniesť pokoj, spoluprácu, otvorenosť a pria­teľstvo. Medzi predstaviteľmi mesta, medzi mestom a obyvateľmi a medzi Kremničanmi a návštevníkmi.

PLÁN
Mojou výhodou je, že by som neprišiel ako nový primátor, ktorý potrebuje čas na zoznámenie sa s prostredím a procesmi, ale do plného pracovného nasadenia môžem nastúpiť hneď po inaugurácii. Ako viceprimátor a bývalý prednosta poznám Kremnicu, mestský úrad a samosprávu výborne. Ako prvé by som vytvoril memorandum, prípadne prísahu predstaviteľa mesta Kremnica, ktorá by sa týkala primátora a poslancov o vzájomnej konštruktívnej spolupráci. Aby sme spoločne pred ľuďmi deklarovali, že nebudeme po sebe útočiť, že sa nebudeme priečiť, ale naopak, aj keby sme mali odlišné názory, musíme nakoniec dospieť k dohode a urobiť všetko pre rýchly rozvoj Kremnice. Naše mesto si totiž nemôže dovoliť ďalšie volebné obdobie plné škriepok a teda stagnácie.

 

Miroslav Marko

Bc., 59 r., poštový doručovateľ, Angyalova 478/6, NEKA

b_MarkoVZDELANIE
Absolvoval som Pedagogickú fakultu a Univerzitu Mateja Bella v Banskej Bystrici, mám bakalársky titul a teda prvý stupeň vysokoškolského vzdelania. Strednú školu Drevársku som absolvoval vo Zvolene a základnú školu tu u nás v Kremnici.

KARIÉRA
Pracoval som 19 rokov na Mestskom úrade v Kremnici. Prešiel som mnohými pozíciami. Bol som prednosta úradu, ale aj referent kultúry, mal som možnosť pracovať pre občana v rôznych oblastiach komunitného života. Bol som tiež napríklad zástupcom mesta v hlavnom realizačnom tíme pri novom reštarte Kremnických gagov, kde som pomáhal ako vedúci techniky. Neskôr som bol manažérom logistiky spoločnosti BRIK a.s. zaoberajúcej sa výrobou slovenského nábytku. Momentálne som zamestnancom Slovenskej pošty a.s. ako poštový doručovateľ a viac ako tri roky počúvam o starostiach a problémoch ľudí v našom meste.

STRANÍCKA PRÍSLUŠNOSŤ
Nebol som členom žiadnej politickej strany ani hnutia.Kandidujem ako občiansky, finančne a politicky nezávislý kandidát.

FINACOVANIE KAMPANE
Dúfam, že moja volebná kampaň neprekročí hranicu sedemsto eur. Financujem si ju totiž z vlastných zdrojov.

TÍM
Volebný tím nemám, ale využil som služby grafika a fotografa. Inak sa neformálne radím s priateľmi a rodinou. Najdôležitejšie a podstatné podľa mňa je, že počúvam ľudí, ktorí žijú v našom meste, to sú moji hlavní poradcovia.

VOLEBNÝ PROGRAM
Volebný program vnímam skôr ako plán riešení pre lepšiu Kremnicu, ktorý vychádza z naozajstných kaž­dodenných potrieb ľudí, ktorí v tomto meste žijú a vychovávajú tu svoje deti. Za najdôležitejšie oblasti považujem cestovný ruch a rozvoj turizmu (propagácia mesta v zahraničí a podpora lokálneho podnikania), ochrana životného prostredia (nie ťažbe zlata a prepracovanejšia separácia mestského odpadu), otvorená samospráva (korektné vzťahy s poslancami, transparetné mesto a komunikácia s občanom), komunitný rozvoj a zvýšenie kvality života (podpora lokálnych aktivít, dobrý trh, tekvicové či jablkové hody, ale samozrejme aj riešenie bežných problémov ľudí). Našich spoluobčanov trápi adresné riešenie požiadaviek a problémov. Tu budem trochu konkrétny – havarijný stav oporného múru a potoka v Novej Doline, vytekanie vody na Banskú cestu, upchaté zvody nánosmi lístia po orezoch stromov na Zámockom námestí, upozorniť BBSK na opravu cesty Križkovej ulice, oprava uličky pri TS, problémy s prívodom pitnej vody v ulici ČSA. Takto by som mohol menovať množstvo ďalších podnetov, ktoré počúvam od našich spoluobčanov. Rád by som tiež poďakoval ľuďom za názory a postrehy, vďaka ktorým môže byť Kremnica lepším miestom pre život.

PLÁN
Bude potrebný finančný ale aj personálny audit pre lepšiu orientáciu v akej ekonomickej a odbornej kondícii je naša mestská samospráva. Treba poctivo preskúmať a vyhodnotiť, čo funguje, identifikovať problémy a realizovať kvalitnejšie riešenia. Svoj volebný úspech budem tiež vnímať aj ako volanie obyvateľov po inom type komunálnej politiky. Dôležitá bude nová kultúra komunikácie a najmä konštruktívnej spolupráce v trojuholníku primátor – poslanec – občan počas celého volebného obdobia a nielen pred voľbami. Samozrejme som realista, čaká nás množstvo úloh, ale poctivej práce sa nebojím.

 

Marián Vojtko

DiS.art., 41 r., pedagóg, J. Horvátha 905/40, NEKA

b_VojtkoVZDELANIE
Gymnázium v Žiari nad Hronom (maturita 1992), Stredná pedagogická škola Levice – pomaturitné nadstavbové štúdium – odbor vychovávateľ (maturita 1994), Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici (maturita 2008) a Konzervatórium Pink Harmony Academy vo Zvolene (absolutórium 2014). Vyššie odborné vzdelanie.

KARIÉRA
Po skončení SPgŠ v Levi­ciach som od 1. 9. 1994 pracoval ako pedagóg voľného času v CVČ v Kremnici. Od 1. 2. 1998 som pracoval ako živnostník pre reklamnú agentúru z Levíc na pozícií manažéra a vedúceho regionálnej pobočky v Žiari nad Hronom. Od 1. 3. 2000 som pracoval v ŠZŠI v Kremnici, ako THP pracovník a učiteľ hudobnej výchovy a zároveň od 1. 9. 2000 som sa stal učiteľom gitary na ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici, kde pôsobím dodnes. V rokoch 2011 a 2012 som súbežne so zamestnaním v ZUŠ pracoval ako živnostník pre súkromnú firmu, ako merač mobilných sietí a zariadení. Okrem svojej práce pôsobím ako externý dramaturg podujatí MsKC v Žiari nad Hronom. Tri volebné obdobia som poslancom MsZ v Kremnici.

STRANÍCKA PRÍSLUŠNOSŤ
Nie som a nikdy som nebol členom žiadnej politickej strany alebo hnutia.

FINACOVANIE KAMPANE
Na svoju kampaň vynaložím finančné prostriedky v objeme do 1000 Euro. Financovať kampaň budem vlastnými prostriedkami a prostriedkami mojej rodiny a blízkych priateľov. Ani cent nepochádza od politických strán, či podnikateľských subjektov. Nie som kandidát platený žiadnou politickou stranou, firmou, ani lobistickou skupinou.

TÍM
Využívam služby poradcov, ktorí majú skúsenosti s vedením predvolebných kampaní v rôznych mestách. Volebný tím mám a sú to práve moji poradcovia, ale najmä niektorí obyvatelia Kremnice, s ktorými sa stretávam a aktívne celú predvolebnú kampaň konzultujem. V úvahách, či niekto z nich príde so mnou na radnicu v prípade úspechu, som nezašiel do štádia, kedy by som na túto otázku vedel dať adekvátnu odpoveď. Kandidátov na „vlastných“ poslancov nesta­viam žiadnych. Dokážem si totiž predstaviť spoluprácu so zastupiteľstvom zloženým z rôznych ľudí a v širokom spektre. Určite však medzi kandidátmi v jednotlivých okrskoch mám svojich favoritov.

VOLEBNÝ PROGRAM
Môj volebný program je postavený na šiestich oblastiach, ktoré podrobnejšie rozvíja. Predstaviť ho iba v troch naj­dôležitejších bodoch nie je možné. Keďže však chcete vedieť tri najdôležitejšie body, tak by som vypichol nasledovné.
1. Každoročné budovanie nových parkovacích miest na našich sídliskách a kvalitná a hlavne pravidelná údržba a rekonštrukcia komunikácií, ktoré sú v našej správe. V tomto smere budem očakávať zlepšenie efektívnosti riadenia prác oddelenia technických služieb, ale aj verejno prospešných pracovníkov a okrem financovania z rozpočtu mesta aj využívanie možností čerpania grantov a fondov cielených na takéto projekty.
2. Výstavba obchodného reťazca v takej lokalite a v takej podobe, ktorá bude vyhovovať čo najväčšiemu počtu obyvateľov mesta, bude dostupná a neobmedzí aktivity občanov, naopak prinesie zhodnotenie vybranej lokality vo všetkých smeroch a zvýšenie kvality služieb pre nás všetkých. Dosiahnutie tohto cieľa je možné pokračovaním komunikácie s developermi, ktorá bola nezmyselne zastavená a najmä ďalšími diskusiami s občanmi a dotknutými inštitúciami pri hľadaní najlepšej alternatívy.
3. Budem aktívne pôsobiť pre možnosť využitia kremnickej termálnej vody pre celoročné rekreačné a liečebné účely. V tomto smere je pre mňa prioritou prebudovanie kúpaliska Katarína na moderný aquapark s celoročnou prevádzkou. Tento cieľ je možné dosiahnuť iba otvorenou komunikáciou s majiteľmi kúpaliska, ako aj s majiteľmi termálneho vrtu a postavením mesta do úlohy aktívneho činiteľa v tejto veci.

PLÁN
Mojimi prvými krokmi budú stretnutia so zástupcami podnikov, firiem, inštitúcií, organizácií a spolkov, ktoré aktívne pôsobia v Kremnici v jednotlivých oblastiach spoločenského života. Bude potrebné, aby sme si predostreli svoje predstavy o budúcnosti Kremnice a našli spoločné ciele pre rozvoj Kremnice a na základe nich postavili nový, kvalitný a reálny Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na najbližšie obdobie, z ktorého sa budú odvíjať priority jednotlivých ročných rozpočtov mesta.

 

Milan Žabka

Ing., 58 r., riaditeľ sociálnej poisťovne, Dolná 51/25, SMER – SD, SNS

b_zabkaVZDELANIE
Základnú školu som absolvoval v Kremnici, strednú školu v neďalekej Banskej Bystrici (SOU spojov). V spojárine som pokračoval aj na Vysokej škole Dopravy a spojov Žiline.

KARIÉRA
Po ukončení vysokej školy (1981) som pracoval ako vedúci ATU, neskôr vedúci údržby na Okresnej správe spojov vo Zvolene. V r. 1986 som bol menovaný do funkcie riaditeľa spojov v Žiari nad Hronom. Po zmene štruktúry v r. 1991 a osamostatnení sa úseku telekomunikácií od pošty a PNS som zastával funkciu obchodno –technického námestníka telekomunikácií vo Zvolene. Neskoršie som túto funkciu vykonával aj pre okres Žiar nad Hronom. V r. 2007 som bol vládou SR menovaný do funkcie prednostu obvodného úradu v Žiari nad Hronom. Od roku 2012 vykonávam funkciu riaditeľa pobočky sociálnej poisťovne.

STRANÍCKA PRÍSLUŠNOSŤ
Do roku 1989 som bol členom KSS. Viem, že mi to mnohí neprajníci a možno aj protikandidáti predhodia na oči, ale nemám sa za čo hanbiť. Do strany som vstupoval ako mladík s ideálmi a treba si uvedomiť, že ak vtedy chcel niekto vstúpiť do občianskeho života a meniť veci k lepšiemu vo svojom okolí, na výber veľmi nebolo. To obdobie bolo samozrejme zdeformované normalizáciou a porušovaním ľudských práv, no ľudia mali vtedy istú prácu a zázemie. Ani porevolučné obdobie však nie je ideálne, preto som v roku 2002 vstúpil do strany Smer-SD, ktorá mi už vtedy bola najbližšia svojim sociálnym programom. V nej som doteraz.

FINANCOVANIE KAMPANE
Z časti ma podporuje Smer-SD, zvyšok si platím z vlastných úspor. Moja kampaň ale nebude vo veľkom štýle. O svojom programe a cie- ľoch budem ľudí informovať klasickým spôsobom. Používanie billboardov mi v tak malom meste ako je Kremnica, pripadá smiešne.

TÍM
Radíme sa spoločne s tímom našich kandidátov na poslancov. Sú to odborníci v rôznych oblastiach a profesiách. Neplatím teda drahé peniaze za poradcov. Pri zostavovaní programu počúvame najmä názory a potreby ľudí z Kremnice.

VOLEBNÝ PROGRAM
Problémov, ktorými žijú Kremničania je mnoho. Ak by som mal ale spomenúť základné okruhy, na ktoré sa chcem po voľbách zamerať, bola by to najmä sociálna oblasť. Ľudia potrebujú prácu a kvalitné sociálne prostredie. Mesto 8 rokov upadá a je potrebné naštartovať rozvoj Kremnice. Takisto turistický ruch je oblasť, ktorú pred voľbami každý spomína, no s mojím tímom pripravujeme konkrétne plány, nielen sľuby na papieri. Toto všetko sa dá dosiahnuť, občania si viac podrobností prečítajú v mojom volebnom programe.

PLÁN
Ak by som voľby vyhral, ako prvé by som sa najprv poďakoval voličom. Konkrétne opatrenia môžu prísť až po dôkladnej analýze stavu mesta.

Zdieľať tento príspevok.