Zápisnica č. 14/2014 z riadneho zasadnutia Mestskej rady v Kremnici

Zápisnica č. 14/2014 z riadneho zasadnutia Mestskej rady v Kremnici

Zápisnica č. 14/2014 z riadneho zasadnutia Mestskej rady v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 5. 11. 2014

Prítomní

RNDr. Zuzana Balážová
Členovia Mestskej rady v Kremnici:
Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová
Ospravedlnení: Mgr. Igor Kríž
Prizvaní a hostia:
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne
Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít

Otvorenie

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica o 15,30 h otvorila rokovanie zasadnutia MsR v Kremnici. Privítala prítomných členov MsR a ospravedlnila Ing. Beatu Kirkovú, hlavnú kontrolórku a Mgr. Igora Kríža, člena MsR. Toto zasadnutie MsR je štrnáste v tomto roku. Podľa prezenčnej listiny konštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov MsR a rokovanie MsR je teda uznášania schopné.
Za zapisovateľku zápisnice určila Mgr. Ľubu Ďurčovú, vedúcu oddelenia organizačné a správne.

Program zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 13. 11. 2014

1. Otvorenie
2. Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh VZN o miestnej dani z nehnuteľností – MsR odporúča predložiť do MsZ.
5. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – MsR odporúča predložiť do MsZ tak, aby súčasťou materiálu boli vyhodnotené predložené pripomienky.
6. Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.9.2014 za Mestský bytový podnik– MsR odporúča predložiť do MsZ
7. Správa o plnení plánu nákladov a výnosov k 30.9.2014 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica– MsR odporúča predložiť do MsZ
8. Správa o plnení rozpočtu mesta Kremnica k 30.9.2014– MsR odporúča predložiť do MsZ
9. Návrh rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015B a roky 2016, 2017– MsR odporúča predložiť do MsZ
10. Návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2015– MsR odporúča predložiť do MsZ
11. Návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2015– MsR odporúča predložiť do MsZ
12. Program rozvoja bývania v meste Kremnica na roky 2015 – 2025– Mi. Preložiť tento bod za VZN. MsR odporúča predložiť do MsZ
13. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií, chodníkov a schodíšť pre zimné obdobie 2014/2015 – MsR odporučila predložiť do MsZ v bode Blok informácií a správ.
14. Majetkové veci:
a) Zmena zmluvy o nájme nebytových priestorov – Stanislav Kríž, Bc. Iveta Ročiaková– MsR odporúča predložiť do MsZ
b) Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov – Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o. – MsR odporúča predložiť do MsZ
c) Žiadosť o prenájom pozemku – Marta Budačová– MsR odporúča predložiť do MsZ
d) Žiadosť o prenájom pozemku – Jozef Šimkovič– MsR odporúča predložiť do MsZ
e) Žiadosť o odpredaj pozemku – Jozef Daxner – TEMPO, Kopernica– MsR odporúča predložiť do MsZ
f) Žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy a odkúpenie pozemkov – STEFE ECB, s.r.o., Banská Bystrica– MsR odporúča predložiť do MsZ
g) Námietka voči prijatiu uznesenia MsZ č. 134/1409 zo dňa 18.9.2014 – Anna Balkovičová; žiadosť o odkúpenie pozemku – Ľubomír Balkovič a Anna Balkovičová– MsR odporúča predložiť do MsZ
h) Zverenie technického zhodnotenia majetku do správy – Mestský bytový podnik– MsR odporúča predložiť do MsZ
15. Blok informácií a správ:
a)O výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2013/2014 – MsR odporúča opraviť chyby v materiáli a predložiť do MsZ
b) O hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 3. štvrťrok 2014 – MsR odporúča opraviť chyby v materiáli a predložiť do MsZ
16. Rôzne
17. Interpelácie
18. Záver

Ing. Popová informovala, že na poslednom zasadnutí mestské zastupiteľstvo prejavilo ochotu oceniť občanov mesta neposlancov, ktorí boli členmi komisii a zabezpečiť to cez komisiu ZPOZ. V. Mišíková navrhla odovzdať im ďakovný list. Ing. Popová navrhla, že by to mohlo byť na začiatku MsZ a urobiť zápis do kroniky. MsR odporučila do MsZ ako bod 2 „Poďakovanie členom komisií – neposlancom pri MsZ 2010 – 2014“ a ako dar sa im dá kniha p. Kianičku – Kremnica mesto príbehov.
V. Mišíková dala na vedomie informáciu, ktorá prebehla v televízii, že od 1.12. je platný nový zákon ohľadom pyrotechniky, takže od decembra máme neplatné VZN. RNDr. Balážová sa vyjadrila, že sa opýta náčelníka mestskej polície.

Záver

Zasadnutie MsR o 15,54 h RNDr. Zuzana Balážová ukončila.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.