Verejná vyhláška – zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Verejná vyhláška – zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Mesto Kremnica, Štefánikova námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781, v zastúpení splnomocnencom Ing. Karolom Mutňanským, bytom ul. Rumunskej armády 854/38, 967 01 Kremnica, narodeným 07.06.1969 ako vlastník viac ako 1/3 poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri KREMNICA, uznanom rozhodnutím bývalého Lesného úradu v Žiari nad Hronom č. Poľov. 210/94 zo dňa 27.12.1994 v súlade s ustanovením § 5 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“) zvoláva Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v spoločnom poľovnom revíri Kremnica, ktoré sa bude konať dňa 27. novembra 2014 o 8.30 hod. v rekreačnom stredisku Toliar, Bystrická 526 Partizánska dolina, 967 01 Kremnica.

Vlastníci, spoluvlastníci a oprávnení zástupcovia vlastníkov (spoluvlastníkov) poľovných pozemkov, ktoré sú súčasťou spoločného poľovného revíru Kremnica si môžu uplatniť svoje práva a právom chránené záujmy na tomto zhromaždení a to predložením dokladu totožnosti a dokladov o vlastníctve, resp. spoluvlastníctve k poľovným pozemkom.

Vlastníci, spoluvlastníci a oprávnení zástupcovia vlastníkov (spoluvlastníkov) poľovných pozemkov budú mať váhu hlasu v zmysle § 5 ods.6 zákona o poľovníctve.

Prezentácia vlastníkov, spoluvlastníkov a oprávnených zástupcov vlastníkov (spoluvlastníkov) poľovných pozemkov sa uskutoční od 08:15 hod. V listine prítomných bude uvedené meno alebo názov vlastníka, výmera poľovných pozemkov v jeho vlastníctve a podiel tejto výmery k výmere poľovného revíru.

Program:
1. Otvorenie, overenie uznášaniaschopnosti
2. Schválenie programu a voľba orgánov Zhromaždenia
3. Rozhodnutie o využití práva poľovníctva v spoločnom poľovnom revíri
4. Určenie náhrady za užívanie poľovného revíru
5. Rozhodnutie o užívateľovi spoločného poľovného revíru
6. Voľba splnomocnencov a určenie rozsahu zastupovania vlastníkov poľovných pozemkov podľa zákona o poľovníctve
7. Diskusia
8. Oboznámenie s prijatými uzneseniami
9. Záver

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Kremnica je neverejné, zúčastniť sa ho môžu iba vlastníci/spoluvlastníci poľovných pozemkov, alebo ich splnomocnení zástupcovia alebo pozvaní hostia. Priebeh zhromaždenia bude v zmysle § 5 ods. 5 zákona o poľovníctve osvedčený notárskou zápisnicou. Účastníci zhromaždenia sa preukážu dokladom totožnosti.

Za zvolávateľa:

Mesto Kremnica, Štefánikova námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781, v zastúpení splnomocnencom Ing. Karolom Mutňanským, bytom ul. Rumunskej armády 854/38, 967 01 Kremnica, narodeným 07. 06. 1969

Pozývajú sa:

1. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava
2. Ing. Ján Mozoľa, EuroForest, s.r.o. Zvolen
3. JUDr. Zora Belková – notár

Na vyvesenie:

Mestský úrad Kremnica
Obecný úrad Krahule
Obecný úrad Kremnické Bane
Obecný úrad Nevoľné

V Kremnici dňa 11. 11. 2014

Zdieľať tento príspevok.