Uznesenia mestského zastupiteľstva zo dňa 13. novembra 2014

Uznesenia z 11. Mestského zastupiteľstva v Kremnici konaného dňa 13. novembra 2014

Uznesenie číslo 163/1411

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 164/1411

vo veci návrhu VZN č.7/2014 o miestnej dani z nehnuteľností.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
VZN č 7/2014 o miestnej dani z nehnuteľností, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o dani z nehnuteľností podľa predloženého návrhu

B / u k l a d á
mestskému úradu po schválení VZN o miestnej dani z nehnuteľností zverejniť v zmysle zákona.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 20.11.2014

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 165/1411

vo veci návrhu VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa predloženého návrhu

B / u k l a d á
mestskému úradu po schválení VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zverejniť v zmysle zákona.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 20.11.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 166/1411

vo veci Finančného plánu pre rok 2015 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
Finančný plán pre rok 2015 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
-s celkovými výnosmi 3 334 050 €
-s celkovými nákladmi 3 312 300 €
-hospodárskym výsledkom – zisk 21 750 €
-a s nájomným pre prenajímateľa mesto Kremnica 385 000 €

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 167/1411

vo veci návrhu Programu rozvoja bývania v meste Kremnica na 2015 – 2025

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
Program rozvoja bývania v meste Kremnica na roky 2015 – 2025.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 168/1411

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.09.2014 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.09.2014 za Mestský bytový podnik Kremnica.
(v eurách)
Výnosy: HČ 99.501 VČ 1.083 spolu 100.584 plnenie HČ 76,2 %
Náklady: HČ 92.979 VČ 1.042 spolu 94.021 plnenie HČ 71,2 %
Saldo: HČ 6.522 VČ 41 spolu 6.563

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 169/1411

vo veci správy o plnení plánu nákladov a výnosov k 30.09.2014 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení nákladov a výnosov k 30.09.2014 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 170/1411

vo veci návrhu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2015 a roky 2016, 2017.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
1. Rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2015 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 748 774 €
výdavky: 3 737 783 €
saldo: 10 991 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 1 055 €
výdavky: 155 270 €
saldo: – 154 215 €
Finančné operácie: príjmy: 292 271 €
výdavky: 143 347 €
saldo: 148 924 €
2. Programový rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2015 vrátane programov a podprogramov

B/ b e r i e n a v e d o m i e
1. a) Rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2016 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 748 774 €
výdavky: 3 724 728 €
saldo: 24 046 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 700 €
výdavky: 0 €
saldo: 700 €
Finančné operácie: príjmy: 181 871 €
výdavky: 146 875 €
saldo: 34 996 €
b) Programový rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2016 vrátane programov a podprogramov

2. a) Rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2017 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 748 774 €
výdavky: 3 717 168 €
saldo: 31 606 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 0 €
výdavky: 0 €
saldo: 0 €
Finančné operácie: príjmy: 181 871 €
výdavky: 137 191 €
saldo: 44 680 €
b) Programový rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2017 vrátane programov a podprogramov.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Jaroslav Slašťan, Viera Mišíková)

Uznesenie číslo 171/1411

vo veci schválenia návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2015.
(v eurách)
Výnosy: HČ 130.596 VČ 1.011 spolu 131.607
Náklady: HČ 130.596 VČ 1.011 spolu 131.607
Saldo: HČ 0 VČ 0 spolu 0

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 172/1411

vo veci rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2015.

Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia:
výnosy hlavná činnosť 132 638 €
náklady hlavná činnosť 132 638 €
výsledok hospodárenia 0 €

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 173/1411

vo veci zmeny zmluvy o nájme nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
dodatkom k zmluve o nájme nebytových priestorov zmenu nájomcu nebytových priestorov. Pôvodný nájomca: Stanislav Kríž, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica ukončí nájom k 31.12.2014.
Nový nájomca: Bc. Iveta Ročiaková, Stará Kremnička 288, 965 01 Žiar nad Hronom, pristúpi k nájomnej zmluve dňom 01.01.2015.

B / u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia.
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.01.2015.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Igor Kríž)

Uznesenie číslo 174/1411

vo veci výpovede zmluvy o nájme nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / b e r i e n a v e d o m i e
výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorú podala spoločnosť Kremnické tepelné hospodárstvo, s. r. o., Dolná ul. 21/49, 967 01 Kremnica, IČO: 36 643 491. Nájomný vzťah týmto zaniká 31.12.2014.

B / u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia.
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.01.2015

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 175/1411

vo veci žiadosti Marty Budačovej, Ulica Československej armády 269/68, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1217/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 50 m2 v katastrálnom území Kremnica Marte Budačovej, Ulica Československej armády 269/68, 967 01 Kremnica, za účelom vybudovania prídomovej záhradky, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 1,00 €.

B / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.12.2014.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 176/1411

vo veci žiadosti Jozefa Šimkoviča, Ulica Československej armády č. 959/175, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1205/9 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou spolu 40,25 m2 v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Šimkovičovi, Ulica Československej armády č. 959/175, 967 01 Kremnica, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 nasledovne:
– pozemok s výmerou 10 m2 na účel umiestnenia drevárne za nájomné 2,00 €/m2/ročne, t.j. spolu 20,00 €/ročne,
– pozemok s výmerou 30,25 m2 na účel záhrady, za nájomné 0,02 €/m2/ročne, t.j. spolu 0,60 €/ročne, t.j. celkové ročné nájomné činí 20,60 €.

B / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.12.2014.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 177/1411

vo veci námietky Anny Balkovičovej, Nová Dolina 735/1, 967 01 Kremnica, voči prijatiu uznesenia MsZ č. 134/1409 zo dňa 18.09.2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / b e r i e n a v e d o m i e
námietku Anny Balkovičovej, Nová Dolina 735/1, 967 01 Kremnica voči prijatiu uznesenia MsZ č. 134/1409 zo dňa 18.09.2014.

B / t r v á
na prijatom uznesení č. 134/1409 zo dňa 18.09.2014.

C / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ Anne Balkovičovej.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.12.2014.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Margita Fodorová, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Viera Mišíková)

Primátorka mesta Kremnica RNDr. Zuzana Balážová podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavila výkon uznesenia MsZ číslo 177/1411 zo dňa 13.11.2014. Výkon uvedeného uznesenia pozastavila tak, že ho nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.

Uznesenie číslo 178/1411

vo veci žiadosti Ľubomíra Balkoviča a Anny Balkovičovej, Nová dolina 735/1, 967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 2179/1 – zastavané plochy a nádvoria (právna parcela číslo EKN 2599/4) s výmerou cca 30 m2 v katastrálnom území Kremnica Ľubomírovi Balkovičovi a manželke Anne, Nová dolina 735/1, 967 01 Kremnica, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku priľahlého k rodinnému domu súpisné č. 735, za kúpnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku, za podmienky, že žiadatelia dodajú geometrický plán a znalecký posudok, ktoré nechajú vypracovať na vlastné náklady a uhradia všetky náklady spojené s prevodom pozemku.

B / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.12.2014.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Margita Fodorová, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Viera Mišíková, Mgr. Igor Kríž)

Primátorka mesta Kremnica RNDr. Zuzana Balážová podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavila výkon uznesenia MsZ číslo 178/1411 zo dňa 13.11.2014. Výkon uvedeného uznesenia pozastavila tak, že ho nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.

Uznesenie číslo 179/1411

vo veci zverenia technického zhodnotenia majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica, IČO 00 634 336 od 01.11.2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
zverenie technického zhodnotenia budovy súpisné č. 1 – radnica na Štefánikovom námestí v Kremnici do správy Mestského bytového podniku, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica, IČO 00 634 336 od 01.11.2014 nasledovne:
• technické zhodnotenie stavby (účet 021) – po ukončení investičnej akcie „Rekonštrukcia Radnice“ v obstarávacej cene 678 394, 09 €, z toho:
– zdroje ŠR: 677 962,63 €,
– vlastné zdroje: 431,46 €

B / u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie technického zhodnotenia majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica, IČO 00 634 336.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.11.2014.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)

Uznesenie číslo 180/1411

vo veci správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2013/2014.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2013/2014.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 181/1411

vo veci správ o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa Uznesenia č. 193/0911 zo dňa 05.11.2009 za 3. štvrťrok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa Uznesenia č. 193/0911 zo dňa 05.11.2009 za 3. štvrťrok 2014.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 182/1411

vo veci Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií, chodníkov a schodíšť pre zimné obdobie 2014/2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií, chodníkov a schodíšť pre zimné obdobie 2014/2015.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Dušan Privalinec, člen návrhovej komisie
Ing. Janka Volková, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.