Uznesenia mestského zastupiteľstva zo dňa 16. októbra 2014

Uznesenia z 10. Mestského zastupiteľstva v Kremnici konaného dňa 16. októbra 2014

Uznesenie číslo 146/1410

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 147/1410

vo veci výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Materskej školy na Dolnej ulici, 57/37 v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / o d v o l á v a
Mgr. Janu Daubnerovú z funkcie riaditeľky Materskej školy na Dolnej ulici 57/37 v Kremnici dňom 30.11.2014.

B / v y h l a s u j e
výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky Materskej školy na Dolnej ulici 57/37 v Kremnici podľa § 3, ods. 1 zákona SNR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
1) Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
a) kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
b) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
c) najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
d) bezúhonnosť,
e) zdravotná spôsobilosť / telesná i duševná /,
f) ovládanie štátneho jazyka
2) Ostatné kritériá a požiadavky:
a) organizačné a riadiace schopnosti,
b) práca s PC,
c) komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
d) znalosť príslušnej legislatívy,
e) flexibilita.
3) Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
b) profesijný životopis,
c) overené doklady o nadobudnutom vzdelaní,
d) doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,
e) doklad o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady,
f) výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
g) písomný návrh koncepcie rozvoja školy
h) písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Súčasťou prihlášky do výberového konania je i návrh koncepcie rozvoja Materskej školy, Dolná 57/37 v Kremnici a elokovaného pracoviska na Ul. J. Langsfelda v Kremnici.
Termín podania: prihlášku do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 31. októbra 2014 na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka MŠ v Kremnici“.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 148/1410

vo veci návrhu VZN č. 6/2014 Vyhradenie miest pre umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15. novembra 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 6/2014 Vyhradenie miest pre umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15. novembra 2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 149/1410

vo veci 2. zmeny rozpočtu nákladov a výnosov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
2. zmenu nákladov a výnosov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2014.

Plán nákladov a výnosov 1. zmena: výnosy hlavná činnosť 130 138 €
náklady hlavná činnosť 130 138 €
výsledok hospodárenia 0 €
Plán nákladov a výnosov 2. zmena: výnosy hlavná činnosť 133 638 €
náklady hlavná činnosť 133 638 €
výsledok hospodárenia 0 €
Rozdiel: výnosy hlavná činnosť 3 500 €
náklady hlavná činnosť 3 500 €
výsledok hospodárenia 0 €

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 150/1410

vo veci poskytnutia voľného vstupu do Relax centra na Skalke a minibusu pre obyvateľov DDaDSS Kremnica pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
poskytnutie jedného voľného vstupu do Relax centra na Skalke a minibusu pre obyvateľov DDsDSS Kremnica v mesiaci november pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
zodpovedná: Ing. Tileschová
termín: do 30.11.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 151/1410

vo veci žiadosti Ing. Branislava Hanulu, Ulica Sama Chalupku 293/35, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1170 – trvalý trávny porast (právna parcela EKN 2282/1) s výmerou 200 m2 v katastrálnom území Kremnica Ing. Branislavovi Hanulovi, Ulica Sama Chalupku 293/35, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia včelstiev na pozemku v zimnom období, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02/m2/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 4,00 €, za podmienky, že si nájomca prenajatú plochu upraví na vlastné náklady.

B / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.11.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 152/1410

vo veci žiadosti Mgr. Ivety Hriňovej, Ulica Československej armády č. 960/177, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1205/9 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou spolu 180 m2 v katastrálnom území Kremnica Mgr. Ivete Hriňovej Ulica Československej armády č. 960/177, 967 01 Kremnica, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 nasledovne:
– pozemok s výmerou 15,75 m2 na účel umiestnenia drevenej stavby na náradie za nájomné 2,00 €/m2/ročne, t. j. spolu 31,50 €/ročne,
– pozemok s výmerou 159,25 m2 na účel záhrady, za nájomné 0,02 €/m2/ročne, t. j. spolu 3,19 €/ročne,
-pozemok s výmerou 5,00 m2 na uloženie palivového dreva, za nájomné 2,00 €/m2/ročne, t. j. spolu 10,00 €/ročne,
t. j. celkové ročné nájomné činí 44,69 €.

B / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.11.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 153/1410

vo veci žiadosti Mgr. Ivany Šebeňovej, Zlatá ulica 628/8, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 372/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18,62 m2 v katastrálnom území Kremnica Mgr. Ivane Šebeňovej, Zlatá ulica 628/8, 967 01 Kremnica, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 nasledovne:
– pozemok s výmerou 15,00 m2 na účel predzáhradky za nájomné 0,02 €/m2/ročne, t. j. spolu 0,30 €/ročne,
– pozemok s výmerou 3,62 m2 za nájomné 2,00 €/m2/ročne, t. j. spolu 7,24 €/ročne, t. j. celkové ročné nájomné činí 7,54 €.

B / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.11.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 154/1410

vo veci žiadosti Jany Krakovej, Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 – zastavané plochy a nádvoria (právna parcela EKN 2297/20) s výmerou 16,25 m2 v katastrálnom území Kremnica Jane Krakovej, Ulica Československej armády 201/37, 976 01 Kremnica, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 nasledovne:
– pozemok s výmerou 7,50 m2, na účel postavenia drevárne, za nájomné 2,00 €/m2/ročne, t. j. spolu 15,00 €/ročne,
– pozemok s výmerou 8,75 m2, na účel státia osobného auta, za nájomné 2,00 €/m2/ročne, t. j. spolu 17,50 €/ročne,
t. j. celkové nájomné činí 32,50 €.

B / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.11.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 6 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko)
PROTI:1 (Milan Miškóci)
ZDRŽAL SA: 4 (Viera Mišíková, Mgr. Igor Kríž, Mgr. Margita Fodorová, Dušan Privalinec)

Uznesenie číslo 155/1410

vo veci žiadosti spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 56, o predĺženie nájomnej zmluvy.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu podľa Nájomnej zmluvy zo dňa 05. 09. 1994 na prenájom pozemku parcelné číslo CKN 3234/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 25 m2 v katastrálnom území Kremnica – lokalita Skalka, s nájomcom Slovenský plynárenský priemysel, a. s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 56, na dobu 10 rokov s výpovednou lehotou 3 mesiace, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 3,00 €/m2/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 75,00 € s tým, že nájomné bude každoročne zvýšené o mieru ročnej inflácie zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

B / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie dodatku k nájomnej zmluve.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.11.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 156/1410

vo veci informácie o stave kroniky mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o stave kroniky mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 157/1410

vo veci správy o činnosti mestskej polície za 1. polrok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti mestskej polície za 1. polrok 2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 158/1410

vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 3. štvrťrok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predlženú správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 3. štvrťrok 2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 159/1410

vo veci správy o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 3. štvrťrok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 3. štvrťrok 2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 160/1410

vo veci predloženej správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 3. štvrťrok 2014, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 161/1410

vo veci prenájmu in line dráhy v stredisku cestovného ruchu Skalka pri Kremnici pre Občianske združenie TJ Biela stopa Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A /b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o záujme Občianskeho združenia TJ Biela stopa Kremnica o prenájom in line dráhy a čerpacej stanice na zasnežovanie lyžiarskych bežeckých tratí v stredisku cestovného ruchu Skalka.

B /s c h v a ľ u j e
zámer na uzavretie nájomnej zmluvy vo veci prenájmu in line dráhy a čerpacej stanice na zasnežovanie lyžiarskych bežeckých tratí v stredisku cestovného ruchu Skalka.

C /u k l a d á
Kultúrnemu a informačnému centru mesta Kremnica na najbližšie zasadnutie ekonomickej komisie pripraviť kompletný materiál s návrhom textu nájomnej zmluvy s dopadom na rozpočet mesta Kremnica a s prílohou, v ktorej bude uvedený súpis majetku, ktorý bude predmetom nájmu s popisom jeho stavu
zodpovedná: Ing. Tileschová
termín: 27.10.2014

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 162/1410

vo veci vykonania kontroly.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – ž i a d a
hlavnú kontrolórku o vykonanie kontroly nefunkčného zariadenia čerpacia stanica Skalka – zasnežovanie bežeckých tratí hlavne:
a) komu bol majetok zverený do správy
b) kedy došlo ku škode
c) kto spôsobil nefunkčnosť a čím
d) aká je výška škody po položkách a spolu
e) aký bol postih za spôsobenú škodu a kedy to bolo prejednané v škodovej komisii
termín: ihneď
zodpovedný: v texte

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Igor Kríž)

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Mgr. Margita Fodorová, člen návrhovej komisie
Milan Miškóci, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.