Správa Mestskej volebnej komisie v Kremnici o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta Kremnica konaných dňa 15. 11. 2014

Správa Mestskej volebnej komisie v Kremnici o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta Kremnica konaných dňa 15. 11. 2014

Časť I.

V poradí siedme slobodné a demokratické voľby do orgánov samosprávy mesta Kremnica od obnovenia mestskej samosprávy v roku 1990 sa uskutočnili dňa 15. novembra 2014. Celý volebný proces prebiehal posledný krát na základe zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o voľbách“), keďže ďalšie obecné voľby sa budú riadiť už novým zákonom číslo 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Základné princípy a postupy však zostávajú nemenné.

Podľa § 11 ods. 1 zákona o voľbách, voľby do orgánov samosprávy mesta riadi mestská volebná komisia. Mestská volebná komisia v Kremnici (ďalej „MVK“) bola utvorená v súlade so zákonom o voľbách delegovaním piatich členov politickými stranami, takže nebolo potrebné zo strany primátorky mesta menovať členov MVK. Členmi MVK sú: Jana Golhová za KDH, PaedDr. Elena Hašková za koalíciu MOST-HÍD, OKS, Mgr. Mariana Novotná za stranu SIEŤ, Ing. Ľubomír Pop za koalíciu SMER-SD, SNS a JUDr. Anton Vaský za koalíciu SDKÚ-DS, NOVA. Po dohode členov MVK bol za predsedu MVK určený JUDr. Anton Vaský a za podpredsedníčku Mgr. Mariana Novotná. Primátorka v súlade s volebným zákonom vymenovala za zapisovateľku MVK Mgr. Ľubu Ďurčovú, zamestnankyňu mesta Kremnica. Rovnakým spôsobom boli dňa 31.10. 2014 konštituované aj Okrskové volebné komisie v počte päť a ich zapisovatelia.

MVK zahájila svoju činnosť dňa 24.09.2014 zložením zákonom predpísaného sľubu členmi MVK a zapisovateľkou. Následne ešte na tomto zasadnutí, MVK preskúmala predložené kandidátne listiny a uskutočnila registráciu kandidátov na primátora a na poslancov. Pre voľby primátora mesta bolo predložených celkom osem kandidátnych listín; z toho dve podali politické strany a šesť nezávislí kandidáti na primátora. Pre voľby do mestského zastupiteľstva politické strany a koalície politických strán predložili šesť kandidátnych listín a sedemnásť kandidátnych listín predložili nezávislí kandidáti na poslancov.

MVK po preskúmaní predložených kandidátnych listín zaregistrovala všetky predložené kandidátne listiny pre voľbu primátora mesta a voľby poslancov. Celkový počet zaregistrovaných kandidátov na primátora mesta bol osem kandidátov, z toho šesť nezávislých kandidátov a dvaja kandidáti politických strán. Celkový počet zaregistrovaných kandidátov na poslancov MsZ bol štyridsaťtri kandidátov, z toho sedemnásť nezávislých kandidátov a dvadsaťšesť kandidátov za politické strany. Pre porovnanie, pred štyrmi rokmi vo voľbách v roku 2010 bolo zaregistrovaných dvanásť kandidátov na primátora mesta, z toho desať nezávislých kandidátov a dvaja kandidáti za politické strany a šesťdesiattri kandidátov na poslancov MsZ, z toho dvadsať nezávislých kandidátov a štyridsaťtri kandidátov za politické strany.

Žiadny zo zaregistrovaných kandidátov sa nevzdal svojej kandidatúry a ani žiadneho kandidáta neodvolala politická strana, ktorá ho kandidovala. Priebeh volebnej kampane MVK nehodnotí, lebo to nepatrí do jej kompetencie. Pri samotnom volebnom akte dňa 15.11.2014 sa nevyskytli žiadne mimoriadne udalosti alebo problémy.

MVK nemala žiadne výhrady proti výsledkom volieb poslancov vo volebných obvodoch, ako boli zistené jednotlivými OkVK a tieto v plnom rozsahu akceptovala. Za poslancov MsZ boli zvolení:
vo volebnom obvode č. 1 – Ing. Viera Vaská a Mgr. Ing. Martin Novodomec,
vo volebnom obvode č. 2 – Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, Iveta Ceferová a Maroš Kraml,
vo volebnom obvode č. 3 – MUDr. Dana Blahyjová a Ing. Klára Popová,
vo volebnom obvode č. 4 – Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Alexander Sekaj a Miloš Bíreš,
vo volebnom obvode č. 5 – Bc. Martin Kapšo, Jaroslav Slašťan a Bc. Klára Štroffeková.

Vo voľbách primátora, MVK sčítaním hlasov odovzdaných kandidátom v jednotlivých volebných obvodoch zistila, že najväčší počet hlasov – celkom 799 získal nezávislý kandidát Ing. Mgr. Alexander Ferenčík a bol zvolený za primátora mesta Kremnica na nasledujúce 4-ročné funkčné obdobie.

Členovia MVK podpísali zápisnicu o výsledku volieb v meste Kremnica dňa 15.11.2014 o 23,27 hodine, a to bez výhrad a týmto sa výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Kremnica stali právoplatnými. Proti výsledkom volieb neboli vznesené žiadne námietky. Žiadni pozorovatelia ani iné osoby okrem členov volebných komisií neboli prítomné vo volebnej miestnosti počas volieb ani pri sčítavaní hlasov a ani nikto nepožiadal o takúto účasť.

Niekoľko základných štatistických údajov o voľbách:
celkový počet voličov – 4.468,
počet voličov, ktorým boli vydané obálky – 2.530,
volebná účasť – 56,62 %, r. 2010 – 55 %
politické zloženie nového MsZ: KDH – 3, SMER-SD, SNS – 2, SDKU, NOVA – 1, SIEŤ – 1, NEKA – 6
doterajší poslanci – 2, noví – 11, r. 2010 doterajší 6, noví – 7
ženy – 6, muži – 7, r 2010 detto
počet neplatných hlasov pre voľby poslancov – 61
počet neplatných hlasov pre voľby primátora – 27

MVK blahoželá novozvolenému primátorovi Ing. Mgr. Alexandrovi Ferenčíkovi a novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva a želá im veľa úspechov v ich náročnej verejnej práci. Súčasne si dovoľujeme vysloviť želanie, aby sa novozvolení primátor a poslanci dokázali zjednotiť na tom, čo je v záujme mesta Kremnica a v prospech jeho obyvateľov a aby to dokázali v praxi aj presadiť.

Na tomto mieste v závere správy o priebehu a výsledku komunálnych volieb MVK pri každých minulých slobodných komunálnych voľbách, ktorých od roku 1990 bolo doposiaľ šesť mohla konštatovať, že voľby prebehli v pokojnej a dôstojnej atmosfére a že v priebehu volieb neboli zaznamenané žiadne mimoriadne udalosti. Žiaľ, po týchto posledných voľbách toto MVK nemôže konštatovať. Vo volebnom procese sa vyskytli určité negatívne javy ktoré tu pri minulých voľbách neboli zaznamenané. MVK považuje za potrebné o týchto negatívnych javoch informovať verejnosť nášho mesta v osobitnej časti II. tejto správy.

Na záver tejto časti správy chcem poďakovať všetkým členom volebných komisií a zapisovateľkám za ich odvedenú prácu vo volebnom procese. Bez ochoty a aktivity týchto ľudí by sa demokratické voľby nemohli uskutočniť.

Časť II.

V deň volieb dňa 15.11.2014 o 8,41 hodine MVK obdržala od kandidáta na primátora Mgr. Igora Kríža telefonické oznámenie, že pri dome na Ulici Jána Kollára 560/2, sa pohybuje podozrivé čierne osobné motorové vozidlo. Oznamovateľ súčasne uviedol, že toto oznámenie učinil aj na Obvodné oddelenie Policajného zboru SR v Kremnici a na Mestskú políciu v Kremnici. Keďže bytový dom na Ulici Jána Kollára 560/2 sa nachádza v blízkosti budovy Mestského domu na Štefánikovom námestí 1/1, v ktorej zasadala MVK, po krátkej porade sme sa členovia MVK konsenzuálne dohodli, že sa pôjdeme všetci členovia MVK spoločne pozrieť, čo sa tam deje. Boli sme svedkami určitého neobvyklého pohybu osôb a motorových vozidiel na danom mieste. Ešte keď sme k bytovému domu na Ulici Jána Kollára 560/2 len prichádzali, videli sme, že pri bývalej predajni NIKA sa otáča čierne osobné motorové vozidlo a odchádza preč. Pre vzdialenosť sme evidenčné číslo ani typ auta nevedeli identifikovať. Je pravdou, že v bytovom dome na Ulici Jána Kollára 560/2 bývajú prevažne sociálne slabší obyvatelia. Zakrátko po našom príchode pred bytový dom sa na miesto dostavili motorizované hliadky štátnej polície aj mestskej polície, ktoré prevzali iniciatívu. Zastavili ďalšie osobné motorové vozidlo – strieborný VW Golf, ktoré sa z miesta ponáhľalo preč a legitimovali vodiča, pri ktorom sedel aj obyvateľ mesta, ktorý krátko pred tým vyšiel z bytového domu na Ulici Jána Kollára 560/2. Keďže MVK nemá žiadne možnosti takéto záležitosti riešiť na tvare miesta, tak sme po krátkom čase z miesta odišli. Prostredníctvom náčelníka Mestskej polície v Kremnici sme požiadali, aby situácia pred bytovým domom na Ulici Jána Kollára 560/2 bola počas volebného dňa monitorovaná. Týmto monitoringom nebolo už zistené pred uvedeným domov nič podozrivé vo vzťahu k možnej volebnej korupcii.

Medzi ďalšie neobvyklé javy, ktoré sa vyskytli v deň volieb, bola zrazu náhla nákupná horúčka u časti sociálne slabších obyvateľov nášho mesta. Ich nezvyčajne veľké nákupy v tomto období, keď je tesne pred termínom na výplatu sociálnych dávok (v našom meste je to od 18-neho dňa v mesiaci) vzbudili všeobecnú pozornosť. Nie je obvyklé, že títo ľudia robia takéto veľké nákupy okolo 15-teho dňa v mesiaci. Vyskytlo sa aj zvýšené požívanie alkoholických nápojov u niektorých týchto obyvateľov v deň volieb. Vyskytlo sa aj fotenie hlasovacích lístkov za plentou, čo však podľa stanoviska ÚVK nie je možné nikomu zakázať, aby si odfotil svoj vlastný hlasovací lístok a nemožno sa ho ani zo strany volebných orgánov dotázať, prečo to robí.

Máme tiež informácie, že vo veci podozrení z volebnej korupcie bola v mesta Kremnica dňa 15.11.2014 činná aj Národná kriminálna agentúra. Výsledky jej pôsobenia nám nie sú doposiaľ známe.

Ďalšou záležitosťou, na ktorú by sme chceli poukázať, je závažné porušenie volebného moratória, na ktoré MVK upozornil dňa 14.11.2014 v doobedňajších hodinách kandidát na primátora Mgr. Igor Kríž, ktoré však členovia MVK vnímali aj ako obyvatelia mesta Kremnica. Už v čase volebného moratória, pravdepodobne v nočných hodinách zo dňa 13. na 14. novembra 2014 došlo k doručeniu do poštových schránok časti obyvateľov mesta anonymných zásielok (v čistej obálke formátu A5 bez uvedenia odosielateľa a adresáta) obsahujúcich karikatúru, ktorá dehonestujúcim spôsobom znázorňuje dvoch kandidátov vo voľbách: kandidáta na primátora Mgr. Igora Kríža a kandidátku na poslanca RNDr. Zuzanu Balážovú. Súčasne v ranných hodinách v piatok dňa 14. novembra 2014 bola rovnaká karikatúra, ale vo zväčšenej forme, zverejnená na viacerých verejných priestranstvách v meste Kremnica. MVK sa domnieva, že týmto bola narušená slobodná a demokratická volebná súťaž a mohlo dôjsť k poškodeniu obidvoch zosmiešňovaných kandidátov, ako aj tým, že sa adresáti karikatúry, t.j. obyvatelia mesta Kremnica utvrdzovali v tom, že kandidát na primátora Mgr. Igor Kríž bude po voľbách úzko spolupracovať s bývalou primátorkou RNDr. Zuzanou Balážovou, čo on osobne niekoľkokrát verejne poprel a teda sa týmto dávalo počas volebného moratória, kedy sa napadnutí kandidáti prakticky už nemôžu brániť, výsmešnou formou verejne najavo, že kandidát Mgr. Igor Kríž klame a je nedôveryhodný.

Kandidát na primátora Mgr. Igor Kríž informoval MVK, že v tejto veci podal trestné oznámenie na Obvodné oddelenie Policajného zboru SR v Kremnici. Do dnešného dňa neobdržal žiadne vyrozumenie, ako bolo s vecou naložené resp. aké sú výsledky policajného vyšetrovania.

Nerobíme si ilúzie, že tieto negatívne javy, ku ktorým došlo v našom meste pri tohtoročných voľbách do orgánov mestskej samosprávy budú niekedy vyšetrené a bude vyvodená patričná zodpovednosť, najmä trestnoprávna, akú by si takéto činy nepochybne zaslúžili. Je samozrejmé, že takéto veci sa dejú v utajení a aktéri sú si dobre vedomí, že sa dopúšťajú niečoho nekalého, čo môže mať pre nich aj trestnoprávne dôsledky (trestná sadzba v najzávažnejších prípadoch volebnej korupcie je až päť rokov odňatia slobody). Nedá sa preto očakávať, že priami aktéri volebnej korupcie sa k tomuto dobrovoľne priznajú. Sme si vedomí že volebná korupcia sa objasňuje ťažko a nie je jednoduché získať dôkazy o nej. Napriek tomu si myslíme, že na to určené štátne orgány, v prvej línií samozrejme policajný zbor SR by mali v prípadoch takýchto podozrení postupovať razantnejšie, lebo bežné rutinné postupy v takýchto prípadoch určite nestačia. Veď podľa všetkého napr. stačí, keď podozriví aktéri polícií oznámia, že sa jedná o pôžičku a tým je to pre políciu spravidla vybavené. Podľa nášho názoru by sa polícia v týchto prípadoch nemala uspokojovať len s tvrdeniami podozrivých. Veď asi nie je reálne očakávať, že samotní aktéri volebnej korupcie sa k tomu dobrovoľne priznajú. Máme za to, že volebná korupcia je jeden z najnebezpečnejších negatívnych javov v demokratickom a právnom štáte a ohrozuje samotné základy právneho štátu, preto by príslušné štátne orgány voči podozreniam z volebnej korupcie mali postupovať čo najdôslednejšie a so zapojením všetkých dostupných síl a prostriedkov.

Žiaľ v našom štáte sa ani iné, možno aj ďaleko závažnejšie činy trestnoprávne nepostihujú, tak ako by to bolo potrebné, čo nepochybne povzbudzuje rôzne živly k porušovaniu zákona. Veď ako môže občan na to reagovať, keď príslušným štátnym orgánom nepostačuje ako dôkaz ani videonáhravka, na ktorej sa aktéri otvorene rozprávajú o korupcii a dohadujú si sumy úplatkov a súd aktérov prepustí z väzby a podľa všetkého ani takáto nahrávka nie je pre súd relevantný a hodnoverný dôkaz.

Sú to však predovšetkým občania, ktorí by k takýmto negatívnym javom akým je aj volebná korupcia, nemali zostať ľahostajní. Tam kde štát so svojimi orgánmi nestačí alebo dokonca zlyháva (viď napr. kauza Gorila a ďalšie nespočetné kauzy), je potrebné, aby zareagovala občianska spoločnosť a dala jasne najavo svoj názor. Všetka moc v právnom a demokratickom štátne predsa pochádza od občanov a politici sú len jej dočasnými vykonávateľmi a mali by konať vždy na prospech a v záujme občanov.

Ani my, obyvatelia Kremnice, by sme nemali zostať ľahostajní k vyskytnuvším sa vážnym podozreniam z volebnej korupcie v našom meste v komunálnych voľbách konaných dňa 15. novembra 2014, lebo sa nám to môže v budúcnosti vypomstiť. Tí, ktorí takéto niečo zorganizovali, sú nepochybne schopní aj horších skutkov a nemajú žiadne morálne ani iné zábrany. Podľa všetkého našli v radoch Kremničanov aj dosť pomocníkov a napokon sú tu medzi nami aj takí, ktorí sa dali naverbovať, aby svoj voličský hlas predali za peniaze, čo sa im určite zapáčilo (veď ich to nič nestálo a riziko sa ukázalo ako minimálne) a sú pripravení to zopakovať aj kedykoľvek v budúcnosti. Domnievame sa, že tí, ktorí pri týchto voľbách organizovali volebnú korupciu v našom meste a ich podporovatelia a pomáhači, budú vo svojom úsilí o získanie vplyvu v našom meste, ba aj o jeho ovládnutie pokračovať. Veď naše mesto je stále pre mnohých, nazvime ich neškrupulóznych ľudí, veľkým lákadlom, najmä rozsahom svojho nehnuteľného majetku a možnosťami na osobné obohatenie, ktoré z toho vyplývajú. Sme preto presvedčení, že pokusy o získanie rozhodovacieho vplyvu v našom meste neštandardnými a nedemokratickými metódami sa týmito komunálnymi voľbami neskončili a tieto budú ďalej pokračovať rôznymi, pred zrakmi verejnosti prevažne skrytými a zákernými formami.

Organizátori volebnej korupcie v týchto voľbách získali skúsenosti, že aj v našom meste to ide a dá sa predpokladať, že tieto skúsenosti budú chcieť zúžitkovať v ďalších voľbách, v ktorých svoj systém a postupy ešte zdokonalia a vyvarujú sa chýb a nedostatkov. Nepochybne by ich značne posilnilo a povzbudilo, keby sme to, čo sa dialo teraz, nechali bez povšimnutia. Bolo by potrebné, aby osoby, ktoré takéto niečo organizovali a sa na tom akýmkoľvek spôsobom zúčastňovali alebo o tom vedeli, či dokonca z toho profitovali, boli postihnutí aspoň morálnym odsúdením zo strany občianskej verejnosti. Aj keď sme aj v tomto skeptickí, lebo takéto typy si z toho nič nerobia; morálka im nič nehovorí a z morálky sa len vysmievajú. Podľa nich morálka je len pre slabých a bezmocných a oni sú silní a ničoho sa neboja, súc presvedčení, že za svoje skutky nebudú nikdy postihnutí.

Aj keď sa volebná korupcia pácha v prísnom utajení, keďže však je v tom zainteresovaných pomerne veľký počet ľudí (objednávateľ, organizátori, pomáhači znalí miestnych pomerov, voliči), nemožno to celkom zakryť pred očami verejnosti a na verejnosť vždy preniknú rôzne poznatky a indície, že sa deje čosi neobvyklé a nekalé; a toto sa môže stať aj po dlhšom čase. Napríklad niekto sa kdesi preriekne, ďalší si vypije v krčme a pochváli sa ako ľahko dostal 20 € a s celou rodinou to bolo 100 € a že sa už teší na ďalšie voľby a pod. Domnievame sa, že takýchto poznatkov je už aj teraz vo verejnosti mesta pomerne dosť; obávame sa avšak, že sa ich nikdy nepodarí zosumarizovať tak, aby mali pre naše orgány činné v trestnom konaní trestnoprávnu relevanciu a navždy zostanú len v rovine jednotlivých izolovaných a nedokázaných podozrení, tvrdení a fám. Ťažko dúfať, že sa nájde čo len jeden priamy aktér volebnej korupcie, v ktorom sa pohne svedomie a rozhodne sa prehovoriť.

Vážení spoluobčania,

sme si vedomí, že to čo uvádzame v tejto časti II. správy o priebehu a výsledku volieb v meste Kremnica dňa 15.11.2014 je minimálne čiastočne nad rámec našej pôsobnosti. Považovali sme však za nevyhnutné a potrebné Vás o týchto záležitostiach a súvislostiach informovať. Domnievame sa totiž, že keď je vážne podozrenie, že dochádza k podrývaniu základov demokratického systému a právneho štátu, tak by nikto nemal zostať v pasivite.

Nech nám je mementom známy výrok, pochádzajúci z doby nástupu fašizmu k moci: “Aby sa presadilo zlo, stačí keď slušní ľudia budú mlčať”.

Táto správa bola prejednaná a schválená na zasadnutí Mestskej volebnej komisie v Kremnici konanom dňa 02. decembra 2014.

Predseda MVK, JUDr. Anton Vaský
Podpredseda MVK, Mgr. Mariana Novotná
Členovia MVK:
PaedDr. Elena Hašková
Jana Golhová
Ing. Ľubomír Pop

Zdieľať tento príspevok.