Vyjadrenia poslancov Popovej a Petráša k prvému MsZ

Vyjadrenia poslancov Popovej a Petráša k prvému MsZ

Poslanci Klára Popová a Ivan Petráš odmietli autorizovať svoje vyjadrenia v článku “Prvé rokovanie nového zastupiteľstva zanechalo rozpačitý dojem” a požadovali, aby ich vyjadrenia boli uverejnené celé. Keďže nie je možné tak rozsiahle odpovede uverejniť celé priamo v článku, uverejňujeme ich v sekcii Blogy poslancov.

Klára Popová

1. Ako hodnotíte prvé rokovanie nového zastupiteľstva?
Toto bolo už moje tretie ustanovujúce zastupiteľstvo, ale zo všetkých bolo najslabšie pripravené. Podľa stále platných predpisov, rokovanie MsZ mala pripraviť ešte pôvodná Mestská rada spolu s primátorkou a novo zvoleným primátorom. Primátorka Mestskú radu na tento účel nezvolala. Neviem kto pripravoval program a materiál na ustanovujúce rokovanie zastupiteľstva.

2. Boli ste pred zastupiteľstvom oslovení väčšinou poslancov? Komunikovali ste spolu? Boli ste informovaní o plánoch pri zmenách komisií a ich personálnom zložení?
Neboli sme oslovení väčšinovou skupinou poslancov, teda tých, ktorí vo voľbách podporovali Igora Kríža na funkciu primátora a boli zvolení do zastupiteľstva ( 8 poslancov).
Na neformálne stretnutie nás pozval novo zvolený primátor. Neprišli všetci poslanci. Chýbali niektorí poslanci zo skupiny Igora Kríža. Novozvolení primátor nás informoval o svojej predstave fungovania zastupiteľstva a komisii. Za skupinu poslancov Igora Kríža bolo vyslovené, aby sme akceptovali, že ich prešlo osem a z rozhovoru vyplynulo, že chcú osem komisii a v každej chcú mať svojho predsedu. O ich personálnom zložení sme neboli informovaní. Na záver stretnutia bol predložený návrh, aby ustanovujúce rokovanie zastupiteľstva nerokovalo o komisiách, s čím sa stotožnila aj poslankyňa Dana Blahyjová zo skupiny Igora Kríža. Viac spoločných stretnutí nebolo.

3. Ako hodnotíte zostavenie nových komisií a ich personálne obsadenie?
Zostavenie nových komisii a ich personálne obsadenie som prvý krát počula pri čítaní návrhu uznesenia na rokovaní ustanovujúceho zastupiteľstva. Materiál na rokovanie zastupiteľstva nám nebol doručený v písomnej podobe ani v termíne podľa platných predpisov, t.j. minimálne 5 dní pred začiatkom rokovania. Nemali sme možnosť sa s ním oboznámiť ani sa k nemu vyjadriť. Doteraz som ho v písomnej podobe nedostala. Na rokovaní zastupiteľstva menovaných poslancov nezastavil ani fakt, že porušujú stále platné predpisy a neprijali ani podávanú ruku na spoluprácu. Celý priebeh zastupiteľstva bol v rozpore s tým, čo skupina „ Igora Kríža“ hovorila vo voľbách ako napr. že, chcú byť iní ako predchádzajúce zastupiteľstva,; vytvoria priestor pre komunikáciu a spoluprácu; príjmu memorandum o spolupráci; navodia pozitívnu atmosféru…… Podľa výsledku rokovania zastupiteľstva sa stal pravý opak! Bola som prekvapená správaním skupiny poslancov „ Igora Križa“.

4. Čo hovoríte na zámer zrušiť mestskú radu? Má podľa Vás tento orgán opodstatnenie?
Zrušiť či nezrušiť Mestskú radu ( MsR) je vecou zastupiteľstva. MsR má svoje opodstatnenie, ktoré je podložené aj zákonom o obecnom zriadení. Druhou stranou mince je, či bola MsR akceptovaná zastupiteľstvom a primátorkou.
MsR bola zriadená zastupiteľstvom ako jej orgán, ktorý bude pripravovať rokovania zastupiteľstva. Zároveň zo zákona je poradným orgánom pre primátora a primátor pred nepodpísaním uznesenia si mal vypočuť stanovisko MsR. Fakt, že primátorka ani MsR neakceptovala nebudem komentovať.
Je na rozhodnutí tohto zastupiteľstva, aký model pre prípravu materiálov a programu na rokovanie zastupiteľstva si zvolí.

Na záver chcem vysloviť presvedčenie, že noví poslanci hlavne zo skupiny Igora Križa sa rozhodovali pod stresom a verím, že prehodnotia vzniknutú situáciu a podávanú ruku sa spoluprácu prijmú. Bolo by to v záujme nás všetkých.

 

Ivan Petráš

1. Ako hodnotíte prvé rokovanie nového zastupiteľstva?
Presne tak, ako že to bolo „prvé rokovanie nového MZ“. Aj ja som sa v predchádzajúcom volebnom období učil, našťastie som sa mal od koho, za čo sa (funkčne) starším poslancom chcem aj takto poďakovať. Myslím si že pán primátor to hneď na začiatku nemal jednoduché, ale určite to zvládol. Viac sa k tomu vyjadrovať nebudem, lebo stále verím že dohoda a spolupráca v prospech mesta a jeho občanov je možná aj keď to tak možno vo štvrtok nevyzeralo.

2. Boli ste pred zastupiteľstvom oslovení väčšinou poslancov? Komunikovali ste spolu? Boli ste informovaní o plánoch pri zmenách komisií a ich personálnom zložení?
Stretli sme sa iba raz na podnet pána primátora Ferenčíka aj to nie všetci. Mal som pocit že sme sa tam dohodli na termíne stretnutia ku komisiám a to po slávnostnom MZ vo štvrtok večer. Zrejme som to zle pochopil (?). Nik ma neinformoval o zložení komisií a ani žiadne stretnutie všetkých poslancov MZ k tomu nebolo.

3. Ako hodnotíte zostavenie nových komisií a ich personálne obsadenie?
Zostavenie komisií mesta nehodnotím, dodnes som ich písomnú podobu nedostal. Počul som ich obsadenie iba raz pri čítaní uznesenia na MZ bez predchádzajúcej diskusie. Keďže neviem tak rýchlo písať…, neviem ani ich presné zloženie. Za predchádzajúce 4 roky som sa s niečím podobným nestretol ani raz a bolo to naozaj ťažké obdobie. Mrzí ma tento spôsob prejavu „demokracie“. Možno si budem musieť zvyknúť , ale nikdy nebudem hlasovať pod tlakom a bez možnosti veci si dôkladne premyslieť, nech je to o čomkoľvek! Viem akceptovať vôľu väčšiny, ale nie na základe porušovania základného práva poslanca a to je: dostať materiál k hlasovaniu včas na preštudovanie a prípadné pripomienkovanie!

4. Čo hovoríte na zámer zrušiť mestskú radu? Má podľa Vás tento orgán opodstatnenie?
Ani v predchádzajúcom volebnom období nebola MR od začiatku. Vznikla až neskôr z dôvodu nekvalitne pripravovaných podkladov pre rokovania MZ a našich sťažnostiach. Neinformovanie poslancov, zlá kvalita materiálov a neprenášanie informácií z komisií na MZ prišlo hlavne po odstúpení Mgr. Lujzy Pračkovej z funkcie zást. primátorky a menovaní do funkcie zástupcu primátorky Mgr. Kríža (keď si uplatnil uvoľnený mandát poslanca MZ a skončil ako prednosta). Ak budú pripravované materiály na MZ v poriadku, kvalitné a včas, MR nie je potrebná. Verím novému vedeniu mesta a kvalite odd. mesta a preto nemám problém veci riešiť bez MR. Samozrejme všetko musí prebehnúť v súlade s rokovacím poriadkom a právnymi predpismi samosprávy.

Ďakujem za možnosť vyjadrenia sa, a aj touto cestou by som rád požiadal všetkých kolegov poslancov MZ o korektnú spoluprácu a využitie hlavne odborných vedomostí každého z nás. Osobne by som už nerád absolvoval také volebné obdobie, ako bolo to predchádzajúce. Skúsenosť, že pri hlasovaní nás bolo (v minulom volebnom období) jednotných často aj viac ako 10 poslancov, ale nakoniec to nikam neviedlo lebo p. primátorka mala názor iný, to už nechcem zažiť. Po takom hlasovaní určite nebol nikto víťazom a stávalo sa to často.

Zdieľať tento príspevok.