Zápisnica č. 09/2014 z riadneho mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 09/2014 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 18. 09. 2014 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Prítomní

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva
Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ing. Beáta Kirková, Ivan Petráš, Marián Vojtko, Mgr. Igor Kríž, Milan Miškóci,

Neskorší príchod nahlásili:
-Ing. Klára Popová
-Ing. Lujza Pračková

Neprítomní:
-Ing. Janka Volková

Ospravedlnení:
-Dušan Privalinec

Prizvaní a hostia:
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici
Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvorila o 15:39 hod. RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica (ďalej „RNDr. Balážová“). Privítala prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatovala, že toto zasadnutie MsZ je 9. v tomto roku, päťdesiateprvé v tomto volebnom období. RNDr. Balážová konštatovala, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (8) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa. RNDr. Balážová informovala, že bývalá poslankyňa Ing. Beáta Kirková nastúpila na pozíciu hlavnej kontrolórky mesta. Na jej bývalé miesto poslankyne nastúpi Mgr. Margita Fodorová. Požiadala ju, aby prišla k nej a zložila sľub poslanca. Mgr. Margita Fodorová – sľúbila na svoju česť a svedomie, že bude riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať ústavu Slovenskej Republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecne záväzné práva a predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca Mestského zastupiteľstva ich bude uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. RNDr. Balážová jej zaželala všetko dobré v jej práci. Podala jej osvedčenie a poprosila ju, aby sa zapísala do Pamätnej knihy.

Sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 116/1409

vo veci nastúpenia náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / v y h l a s u j e
nastúpenie Mgr. Margity Fodorovej ako náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici vo volebnom obvode č. 2.
B / k o n š t a t u j e,
že Mgr. Margita Fodorová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
C / ž i a d a
primátorku mesta, aby odovzdala Mgr. Margite Fodorovej osvedčenie o tom, že sa stala poslancom Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1(Mgr. Margita Fodorová)

Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

4) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
5) Kontrola plnenia uznesení
6) Návrh VZN o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov o zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica
7) Protest prokurátora proti VZN č. 11/2000 o zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva mesta Kremnica
8) Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora, ktorý bude zvolený vo voľbách, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014
9) Určenie volebných obvodov a počet poslancov, ktorý sa má v nich voliť – voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014
10) Sprava o plnení rozpočtu mesta Kremnica k 30. 06. 2014
11) Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30. 06. 2014 za Mestský bytový podnik Kremnica
12) Správa o plnení plánu nákladov a výnosov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30. 06. 2014
13) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe: Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1. polrok 2014
14) Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014
15) Návrh 2. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2014
16) Schválenie dotácií z rozpočtu mesta k 31. 08. 2014
17) Majetkové veci:
a) Žiadosť o odkúpenie pozemku po predložení geometrického plánu – Jozef Holečka a manželka Gabriela
b) Žiadosť o odpredaj pozemku – Akad. sochár Milan Ormandík s manželkou
c) Žiadosť o odpredaj alebo prenájom pozemku – Stredoslovenská energetika, Žilina
d) Užívanie poľovných pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnica, ktoré sú súčasťou poľovného revíru Kremnica
e) Žiadosť o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Branislav Králik
f) Návrh na ukončenie nájomného vzťahu dohodou – STEFE Zvolen, s. r. o., Zvolen
g) Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov – Božena Hrašková
h) Súhlas s osadením pamätnej tabule na priečelí budovy Knižnice J. Kollára – Mgr. Alfréd Haško
18) Blok informácií a správ:
a) O vybavovaní sťažností a petícií
b) O činnosti hlavného kontrolóra
c) O ochrane pred požiarmi v mestr Kremnica za 1. polrok 2014
d) O počte a výške stanovených poplatkov za MZZO a ich úhrade
19) Rôzne
20) Interpelácie
21) Záver

RNDr. Balážová – opýtala sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.
Poslanci nemali pripomienky k programu.

RNDr. Balážová dala hlasovať k programu. Poslanci hlasovaním jednohlasne program prijali.

Program:

1) Otvorenie
2) Sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici
3) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
4) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre 2. polrok 2014
5) Kontrola plnenia uznesení
6) Návrh VZN o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov o zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica
7) Protest prokurátora proti VZN č. 11/2000 o zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva mesta Kremnica
8) Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora, ktorý bude zvolený vo voľbách, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014
9) Určenie volebných obvodov a počet poslancov, ktorý sa má v nich voliť – voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014
10) Správa o plnení rozpočtu mesta Kremnica k 30. 06. 2014
11) Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30. 06. 2014 za Mestský bytový podnik Kremnica
12) Správa o plnení plánu nákladov a výnosov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1. polrok 2014
13) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe: Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1. polrok 2014
14) Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014
15) Návrh 2. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2014
16) Schválenie dotácií z rozpočtu mesta k 31. 08. 2014
17) Majetkové veci:
a) Žiadosť o odkúpenie pozemku po predložení geometrického plánu – Jozef Holečka a manželka Gabriela
b) Žiadosť o odpredaj pozemku – Akad. sochár Milan Ormandík s manželkou
c) Žiadosť o odpredaj alebo prenájom pozemku – Stredoslovenská energetika, Žilina
d) Užívanie poľovných pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnica, ktoré sú súčasťou poľovného revíru Kremnica
e) Žiadosť o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Branislav Králik
f) Návrh na ukončenie nájomného vzťahu dohodou – STEFE Zvolen, s. r. o., Zvolen
g) Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov – Božena Hrašková
h) Súhlas s osadením pamätnej tabule na priečelí budovy Knižnice J. Kollára – Mgr. Alfréd Haško
18) Blok informácií a správ:
a) O vybavovaní sťažností a petícií
b) O činnosti hlavného kontrolóra
c) O ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2014
d) O počte a výške stanovených poplatkov za MZZO a ich úhrade
19) Rôzne
20) Interpelácie
21) Záver

Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

RNDr. Zuzana Balážová navrhla, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Jaroslav Slašťan, Marián Vojtko
8 8 0 0
RNDr. Balážová konštatovala, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Milan Miškóci, Ivan Petráš
8 8 0 0

RNDr. Balážová konštatovala, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

O 15:50 hod. prišla na rokovanie MsZ Ing. Lujza Pračková.

pracovné predsedníctvo – RNDr. Zuzana Balážová, Mgr. Igor Kríž, Norbert Boldiš,
8 8 0 0
RNDr. Balážová konštatovala, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

O 15:51 hod. prišla na rokovanie MsZ Ing. Klára Popová.

Za zapisovateľku zápisnice určila Viktóriu Gretschovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určila Ing. Milana Žabku a Ing. Lujzu Pračkovú. RNDr. Balážová informovala poslancov, že na stôl im boli pripravené doplňujúce materiály k mestskému zastupiteľstvu.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre 2. polrok 2014

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky. Opýtala sa, či k tomu chce Ing. Kirková ešte niečo dodať.

Ing. Beáta Kirková – konštatovala, že si to poslanci mali naštudovať a závisí od nich, či majú pripomienky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 117/1409

vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky pre 2. polrok 2014.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky pre 2. polrok 2014.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Kontrola plnenia uznesení

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítali návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 118/1409

vo veci kontroly plnenia uznesení.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ v Kremnici.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Návrh VZN o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov o zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisie prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 119/1409

vo veci návrhu VZN č. 5/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení VZN č. 6/2011, 1/2013, 2/2013 a 4/2013.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
VZN č. 5/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení VZN č. 6/2011, 1/2013, 2/2013 a 4/2013.
B / p o v e r u j e
vedúcu oddelenia oznámiť nové skutočnosti riaditeľom školských zariadení
termín: do 30.09.2014.
PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Milan Miškóci)
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Protest prokurátora proti VZN č. 11/2000 o zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva mesta Kremnica

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Toto VZN, ako aj niektoré iné, bolo schválené skôr, ako bol neskôr prijatý zákon a stalo sa z pohľadu právnikov obselentné a z tohto dôvodu si myslí, že môžeme prokurátorovi vyhovieť. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

Marián Vojtko – konštatoval, ak by tu mala byť nejaká kontrola toho, či sú VZN v platnosti, či sú v súlade s novelizáciami jednotlivých zákonov a legislatívnych noriem, tak aby sa nám do budúcna nestávalo to, že MsZ bude musieť pristupovať až na základe pripomienok a protestov prokurátora k tomu, aby zrušilo takéto VZN, ktorých tu už tento aj minulý rok bolo niekoľko. RNDr. Balážová – uvedomila si, že musíme spraviť revíziu týchto VZN a dať to do poriadku. Ing. Lujza Pračková – konštatovala, že revíziu VZN v tomto volebnom období sme už ukladali MsÚ, aby prehodnotil všetky VZN, ktoré je potrebné a ktoré nie je potrebné a aby postupne dával na MsZ návrh na úpravu, alebo aktualizáciu. Myslí si, že takéto uznesenie bolo prijaté ešte na začiatku volebného obdobia. Pán Vojtko chcel poukázať asi na niečo takéto. RNDr. Balážová – konštatovala, že sa k tomu sama nevie momentálne vyjadriť. Bolo to zjavne pozabudnuté. Pri niektorých iných VZN, ako pri VZN o zákaze požívania a podávania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách bol celý proces zložitejší.
Ing. Milan Žabka – konštatoval, že to bolo naozaj zjavne opomenuté.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 120/1409

vo veci protestu prokurátora spisová značka Pd 83/14/6613-5 zo dňa 25.08.2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica číslo 11/2000 o zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva mesta Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / b e r i e n a v e d o m i e
protest prokurátora spisová značka Pd 83/14/6613-5 zo dňa 25.08.2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica číslo 11/2000 o zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva mesta Kremnica.
B / v y h o v u j e
protestu prokurátora spisová značka Pd 83/14/6613-5 zo dňa 25.08.2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica číslo 11/2000 o zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva mesta Kremnica.
C / z r u š u j e
všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 11/2000 o zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva mesta Kremnica.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Milan Žabka)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora, ktorý bude zvolený vo voľbách, ktorú sa budú konať 15. novembra 2014

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 121/1409
vo veci určenia rozsahu výkonu funkcie primátora, ktorý bude zvolený vo voľbách, ktoré sa budú konať dňa 15. novembra 2014.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – u r č u j e
podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že primátor mesta Kremnica, ktorý bude zvolený vo voľbách, ktoré sa budú konať dňa 15. novembra 2014 bude svoju funkciu vykonávať na plný úväzok. Toto určenie sa vzťahuje na celé funkčné obdobie novozvoleného primátora.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Určenie volebných obvodov a počet poslancov, ktorý sa má v nich voliť – voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie
Uznesenie číslo 122/1409

vo veci konania volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 15. novembra 2014.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie piatich viacmandátových volebných obvodov pre voľby do mestského zastupiteľstva a schválený počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici vo volebnom období 2014 – 2018, ktorý sa bude voliť v meste Kremnica vo voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 15. novembra 2014,
2. utvorenie piatich volebných okrskov a určenie volebných miestností na území mesta na odovzdanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov a to nasledovne:
Okrsok č. 1: (zahŕňa volebný obvod č. 1 – 829 voličov) volia sa 2 poslanci
pre voličov bývajúcich v uliciach: Zámocké námestie, Zlatá ulica, Továrenská ulica, Ulica Jurka Langsfelda, Ulica Ľudovíta Štúra, Ulica Rumunskej armády, Kutnohorská ulica, Banská cesta, Nová dolina, Ulica Jula Horvátha (čísla domov 860,861,862,863,865,871,872,878,887,888,892,893,894,896,897,898,899,900,901,912,913,916,917,918,919,920 a 922), Revolta
volebná miestnosť – Hasičská zbrojnica, zasadačka, Ulica Jurka Langsfelda č. 698/13
Okrsok č. 2: (zahŕňa volebný obvod č. 2 – 850 voličov) volia sa 3 poslanci
pre voličov bývajúcich v uliciach: Ulica Sama Chalupku, Ulica Československej armády, Zechenterova ulica (čísla domov 327,328,329,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,349,350,352,362,363,364,365,366,
367,368,369,370,371,372,373,374 a 1179)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vpravo, Ulica Pavla Križku č. 391/6
Okrsok č. 3: (zahŕňa volebný obvod č. 3 – 854 voličov) volia sa 2 poslanci
pre voličov bývajúcich v uliciach: Štefánikovo námestie, Námestie SNP, Angyalova ulica, Bystrická ulica, Partizánska dolina, Ulica Pavla Križku, Ulica Jána Kollára, Mesto Kremnica (bez určenia ulice a čísla domu)
volebná miestnosť – Mestský úrad, radná sieň, Štefánikovo námestie č. 1/1
Okrsok č. 4: (zahŕňa volebný obvod č. 4 – 935 voličov) volia sa 3 poslanci
pre voličov bývajúcich v uliciach: Matunákova ulica, Dolná ulica (čísla domov 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1362, 47, 48, 49, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 a 96), Ulica Jula Horvátha (čísla domov 902, 903, 904, 905, 924, 954, 955, 956 a 957)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vľavo, Ulica Pavla Križku č. 391/6
Okrsok č. 5: (zahŕňa volebný obvod č. 5 – 982 voličov) volia sa 3 poslanci
pre voličov bývajúcich v uliciach: Veternícka ulica, Dolná ulica (čísla domov 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 65, 66, 100, 102 a 108) Zechenterova ulica (čísla domov 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 a 360) Ulica Jula Horvátha (čísla domov 879, 881, 883, 884, 925, 926, 927, 928 a 929), Galandov majer
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vľavo vzadu, Ulica Pavla Križku č. 391/6
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1(Milan Miškóci)

RND. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Správa o plnení rozpočtu mesta Kremnica k 30. 06. 2014

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. je to aj dôvodovej správe v textovej a tabuľkovej podobe. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 123/1409

vo veci plnenia Rozpočtu mesta Kremnica za rok 2014 k 30.06.2014
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o plnení Rozpočtu mesta Kremnica za rok 2014 k 30.06.2014 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 2 166 697 €, t.j. 56,65 %
výdavky: 1 670 171 €, t.j. 45,59 %
saldo: 496 526 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 395 814 €, t.j. 100,53 %
výdavky: 14 276 €, t.j. 1,83 %
saldo: 381 538 €
Finančné operácie: príjmy: 376 187 €, t.j. 100,00 %
výdavky: 63 265 €, t.j. 44,44 %
saldo: 312 922 €
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté

Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30. 06. 2014 za Mestský bytový podnik Kremnica

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 124/1409

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2014 za Mestský bytový podnik Kremnica
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2014 za Mestský bytový podnik Kremnica
(v eurách)
Výnosy: HČ 67.533 VČ 919 spolu 68.452 plnenie HČ 51,7 %
Náklady: HČ 66.530 VČ 866 spolu 67.396 plnenie HČ 50,9 %
Výsledok hospodárenia: HČ 1.003 VČ 53 spolu 1.056
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Správa o plnení plánu nákladov a výnosov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30. 06. 2014

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 125/1409

o veci správy o plnení nákladov a výnosov k 30.06.2014 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení nákladov a výnosov k 30.06.2014 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
.PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe: Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1. polrok 2014

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

Ivan Petráš – bolo by dobré, keby bolo v správe napísané, aké podujatia a výstavy boli, alebo sa ich mesto zúčastnilo v rámci cestovného ruchu. Ing. Zuzana Tileschová – konštatovala, že to bolo len v spolupráci so Slovensku agentúrou pre cestovný ruch Slovakia.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 126/1409

vo veci predloženej správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za I. polrok 2014.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za I. polrok 2014.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 127/1409

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za 1. polrok 2014.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za 1. polrok 2014 za Mestský bytový podnik Kremnica.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

Mgr. Igor Kríž – informoval, že má len dodatočný návrh na zapracovanie príspevku pre Cirkevný zbor vo výške 1 000 €. Poprosil aj ekonomické oddelenie, aby predložilo poslancom návrh tohto materiálu. Dňa 20. 08. 2014 nás Cirkevný zbor požiadal o finančný príspevok. Rokovali o tom s RNDr. Balážovou, aj s pánom farárom a hlavným dozorcom pánom Weissom. Tento návrh, ktorý predkladá nebude mať vplyv na konečné saldo a pripravil návrh, zobrať zo všeobecného materiálu a vytvoriť novú položku pre Cirkevný zbor. Jaroslav Slašťan – vyjadril sa, že nemá nič proti bratom evanjelikom a proti tomu, že požiadali o finančný príspevok vo výške 1 000 €. Opýtal sa, prečo to nebolo predložené v utorok na komisií na pred zastupiteľstve, keď žiadosť prišla dňa 20. 08. 2014. Teraz mu to príde ako predvolebná kampaň z mestských peňazí, čo by mohlo byť nefér voči ostatným. Mgr. Igor Kríž – konštatoval, že to nie je predvolebná kampaň, pretože mu včera telefonovala pani Schniererová. Podľa informácií, ktoré má, si myslí, že táto žiadosť bola predložená aj na ekonomickej komisií. Žiadosť bola zaevidovaná na MsÚ a riadne prerokovaná na ekonomickej komisií. Ing. Renáta Nováková – dodala, že v prílohe č. 2 pôvodného materiálu je poznámka, že príspevok Cirkevnému zboru 1 000 € sa nedostal do rozpočtu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pretože nevedeli postaviť rozpočet inak. Teraz našli zdroje, aby sa tento príspevok do rozpočtu dostal. Ekonomická komisia má aj preskenované žiadosti Evanjelickej cirkvi. Ing. Lujza Pračková – opýtala sa, aké je stanovisko ekonomickej komisie k tejto žiadosti. Ing. Renáta Nováková – informovala, že stanovisko ekonomickej komisie prijalo iba návrh, ktorý majú poslanci predložený v materiály. Ing. Milan Žabka – opýtal sa, kedy prijali toto stanovisko, pretože v utorok bolo sedenie, kde sa v podstate rozdeľovali peniaze z Mestských lesov. Je za, ale v utorok to mohli kľudne schváliť z dotácií Mestských lesov. Priklonil sa k tomu, čo povedal Jaroslav Slašťan, že to je predvolebná kampaň. RNDr. Balážová – opýtala sa, kedy prišla žiadosť do mesta. Ing. Renáta Nováková – informovala, že žiadosť bola podaná dňa 20. 08. 2014. Ing. Beáta Kirková – informovala, že sa zúčastnila ekonomickej komisie ako kontrolór, nie ako člen ekonomickej komisie. Ekonomická komisia vzhľadom na saldo rozpočtu riešila havarijný stav generátorov v sáunách v Relax Centre, kde bolo potrebné navýšiť o 2 500 € výdavky, čo znamená, že táto žiadosť, ktorú si podala Evanjelická cirkev nebola pre ekonomickú komisiu prioritná. Keď dali zapracovať 2 500 € pre Relax Centrum zostalo saldo 161 € a tým pádom ekonomická komisia nemá z ktorej položky ubrať a kam pridať. Vzhľadom na túto skutočnosť sa táto žiadosť neriešila na ekonomickej, ani na dotačnej komisií. Vníma to ako novú situáciu, ktorú keď poslanci chcú vyriešiť, tak sa k tomu poriadnym spôsobom vyjadria teraz, pretože vtedy neboli spravené ekonomické podklady tak, aby sa 1 000 € našlo. Marián Vojtko – konštatoval, že 1 000 € nie je položka, ktorá by zruinovala toto mesto, ani niektorú z položiek rozpočtu. Poukázal na niektoré aspekty mimo toho, že sa blížia voľby. Nejde hovoriť o tom, kto má akú pozíciu, je to úplne jedno. V podstate ide o to, že keď boli tieto žiadosti obdobného charakteru na rekonštrukciu strechy, tak sme to nemohli riešiť cez dotačnú komisiu, pretože nespĺňali podmienky pre poskytovanie dotácií. Na druhej strane sa poskytla dotácia na tábory Farnosti katolíckej, čo je trošku iná záležitosť ako kapitálová investícia, ktorú pojednáva táto žiadosť. Doteraz nebolo zvykom priamo z rozpočtu mesta podporovať či už farnosť katolícku, alebo evanjelickú. Z tohto aspektu ho to trošku prekvapuje, že sa to teraz vyťahuje a že to naozaj prichádza v tejto chvíli, hoci je to pravdepodobne len zhoda náhod, že aj evanjelici si požiadali práve v predvolebnom období o túto dotáciu, alebo o tieto peniaze. Osobne z principiálneho hľadiska by za toto ruku nezdvihol asi nikdy. Momentálne je situácia taká, aká je. V podstate by tie peniaze mohli dostať, len či to je zrovna dobrý spôsob a či to nie je precedens vstupovať do rozpočtu mesta a podporovať iný subjekt, ako mestský subjekt z rozpočtu mesta v kapitálových investíciách. Viera Mišíková – opýtala sa, či by nemal byť pôvodne predložený návrh, ktorý schválila ekonomická komisia, ktorá doporučila 2. zmenu rozpočtu tak, ako bola schválená a toto mal byť ako pozmeňujúci návrh, pretože sa môže stať, že sa poslanci zdržia práve kvôli hlasovaniu a 2. zmena rozpočtu neprejde. Ing. Renáta Nováková – informovala, že sa čísla nezmenia. Viera Mišíková – vie, že sa čísla nezmenia, ale každý má právo dať na MsZ ešte pozmeňujúci návrh. Ing. Eva Ihringová – konštatovala, že Mgr. Kríž podal pozmeňujúci návrh a poslanci majú materiál, ktorý vyplýva zo záverov ekonomickej komisie, kde sú všetky zapracované. Viera Mišíková – konštatovala, že procesne budeme najprv hlasovať o zmene návrhu a až potom o 2 zmene rozpočtu. Ing. Eva Ihringová – informovala, že sa to líši iba v tom, že v návrhu uznesenia, ktorý dostali poslanci dnes na stôl bude dovetok, pretože v tých základných číslach nevidieť bežné príjmy, výdavky a saldo, ale vidieť to iba v riadkoch. Norbert Boldiš – priznal, že keď dostal na stôl tento materiál nevedel o čo sa jedná. Myslí si, že Evanjelickú cirkev treba podporiť, pretože celé leto opravujú dvor, historicko – kultúrny majetok. Má skúsenosť v spolupráci s Evanjelickou cirkvou, aktívne sa do spoločenského života zapájajú a nepamätá si, že by sme ich doteraz nejakým spôsobom podporovali. Myslí si, že žiadosť vyšla z toho, že chcú urýchliť práce, aby mohli dokončiť opravu dvora, ktorý bol zničený. Je mu jedno, či sa to nazýva predvolebná kampaň a kto chce hľadať dôvody, tak si ich nájde. Poprosil, aby sme ich podporili a keď je možnosť, že oprava garážových dverí na MsÚ počká, treba im pomôcť. Osobne bude za tento návrh hlasovať a poprosil poslancov, aby dali zelenú tejto žiadosti. Ivan Petráš – informoval, že v materiály sú 3 položky pod čiarou, ktoré z dôvodu finančných prostriedkov nie sú zapracované do návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014. Príspevok na činnosť KIC je 2 500 €, Cirkevnému zboru 1 000 € a cestná doprava a údržba komunikácie 3 500 €. Prvá a tretia položka nebudú naplnené, pretože na to nebudú peniaze. Opýtal sa, na čo je tých 2 500 €. Ing. Renáta Nováková – informovala, že je to pôvodne na Kultúrne a Informačné centrum na opravu 2 jednotiek v saunách. Ivan Petráš – informoval, že je pokazené aj čerpadlo v hale na čerpanie vody. Pre neho je prioritou opraviť si vlastné veci, lebo ak nebudeme čerpať vodu v bazénoch, darmo dajú na dlažbu a nikto im do haly nepríde. Ak peniaze máme, tak nemá problém. Ale keď vidí v materiály 3 položky, ktoré sú pod čiarou, myslí si, že z nich je prioritné riešiť chod mestských objektov.
Ing. Lujza Pračková – myslí si, že nikto z poslancov nespochybňuje to, že túto žiadosť treba podporiť a poskytnúť finančné prostriedky žiadateľovi. Ide o formu a spôsob, ako to poslancom zase bolo predložené. Pripomienkujú, že to dostali dnes na stôl, hoci mali v utorok stretnutie, na ktorom o tomto nehovorili. Myslí si, že sa asi viacerí zhodnú v tom, že nejde o to, či poskytnúť, alebo nie, ale o formu, akou to bolo predložené. Marián Vojtko – opätovne zopakoval, či to nie je precedens z rozpočtu mesta financovať kapitálové výdavky inej organizácie, ako mestskej, pretože sme vedeli nájsť možnosti financovania vydania jednej, aj druhej knihy, financovania a sponzorovania športových aktivít jednotlivcov, ktorí reprezentujú mesto a presne v tejto veci sme mohli hľadať podobné riešenia pre poskytnutie financií na túto vec, ktorá je potrebná pre Evanjelickú cirkev a je taká, že človek nemá dôvod nezdvihnúť za to ruku. Konštatoval, že to asi naozaj bude o tom, čo hovoril Jaroslav Slašťan a Ing. Milan Žabka. Netreba využívať svoje pracovné pozície a pracovnú dobu na veci, ktoré prichádzajú dňa 15. novembra 2014. Mgr. Igor Kríž – znovu zopakoval, že ako poslanec má nárok na to, aby dal nejaký návrh. Informoval, že je tu pani Schniererová, ktorá mu včera večer telefonovala. Nie je to nič poza chrbát a na jej telefonickú žiadosť pripravil tento návrh. Či sa s ním poslanci stotožnia ukážu potom v hlasovaní. RNDr. Balážová – konštatovala, že žiadosť sa tak, ako sa mala dostať, dostala na ekonomickú komisiu. Veľmi dobre vedia, že dotačné fondy sú na podporu kultúry, športu a sociálnych vecí a nie na podporu nejakých investičných aktivít. súhlasí s poslancom Norbertom Boldišom. Všetci sa snažíme o obnovu kultúrnych pamiatok v meste a súhlasí s ním v tom, že je určite veľmi záslužné, že sa Evanjelická cirkev snaží opraviť objekty kostola, fary a príslušných objektov, ktoré s tým súvisia. Sú to objekty zapísané v zozname kultúrnych pamiatok a je dôležité, aby sa to opravovalo. Rovnako si myslí, že záleží na poslancoch, aké k tomu zaujmú stanovisko. Tak, ako jej káže rokovací poriadok dá hlasovať o tomto návrhu. Ing. Milan Žabka – nevie, akým tokom na MsÚ prídu písomnosti, ktoré sú zaevidované. Keď pošle nejakú písomnosť na MsÚ, musí ju niekto zaevidovať, prevziať a rozdeliť. Konštatoval, že primátorka mesta by poštu mala dostať a dať niekomu na vybavenie. Konštatoval, že RNDr. Balážová aj Mgr. Kríž sa tvária, že o tej žiadosti odo dňa 20. 08. 2014 nevedeli. Bola dotačná komisia a stretnutie dňa 08. 09. 2014, kde sa rozdeľovali peniaze, ktoré bolo možné rozdeliť z Mestských lesov a teraz bolo povedané, že sa len včera dozvedeli o tom, že táto žiadosť je, pritom bola dňa 20. 08. zaevidovaná. Opýtal sa, kto preberá na MsÚ žiadosti. RNDr. Balážvá – konštatovala, že netvrdia, že sa o nej dozvedeli včera. Ing. Milan Žabka – konštatoval, že Mgr. Kríž povedal, že mu včera volala pani Schniererová a že on o tej žiadosti nevedel a preto sme nemohli v utorok rozhodnúť na Mestských lesoch, kde bolo toľko a toľko peňazí a vďačne by za tých 1 000 € zahlasoval. Mgr. Igor Kríž – nepovedal, že o tejto žiadosti nevedel, ale na začiatku, keď prezentoval tento bod sa vyjadril, že rokovali aj s pánom farárom aj s pánom Weissom. Čiže o tejto žiadosti vedeli. Jaroslav Slašťan – aby uviedol veci na pravú mieru konštatoval, že nespochybňujú ani úmysel, ani to, že peniaze Evanjelickej cirkvi treba dať. Ale teraz sa dostali do situácie, ktorá má minimálne 3 roviny. Prvá rovina je tá, o ktorej hovoril poslanec Norbert Boldiš, že ich treba podporiť. Druhá rovina je tá, čo hovoril poslanec Ivan Petráš, že ak máme peniaze tak ich treba podporiť a ak peniaze nemáme, treba podporiť mestský majetok. Tretia rovina je rovina precedensu, o čom hovoril poslanec Marián Vojtko. Z tohto dôvodu požiadal o prestávku, aby sa mohli poradiť. Viera Mišíková – poprosila hlavnú kontrolórku mesta Ing. Kirkovú, aby sa vyjadrila k tomu, či môžeme podporovať priamo kapitálový výdavok z rozpočtu mesta. Ing. Beáta Kirková – konštatovala, že to nie je kapitálový výdavok, ale oprava. Mgr. Igor Kríž – informoval, že v materiály je napísané, že je to z bežných výdavkov, čiže zo všeobecných služieb a iba sa to presúva z jednej položky do druhej. Viera Mišíková – chápe, že sa to presúva. Opýtala sa, na aký výdavok to bude. Marián Vojtko – konštatoval, že o týždeň tu môže byť iná žiadosť na základe precedensu. RNDr. Balážová – vyhlásila krátku prestávku. RNDr. Balážová – po prestávke sa opýtala na výsledok porady. Viera Mišíková – informovala, že sa dohodli na hlasovaní. RNDr. Balážová – informovala, že ju počas prestávky požiadala pani Schniererová, či by mohla prehovoriť. Opýtala sa poslancov, či môže pani Schniererová na MsZ so svojím príspevkom vystúpiť. Poslanci súhlasili.

Mgr. Božena Schniererová – poďakovala za slovo a skonštatovala, že nevystupuje za ich zariadenie, ale je tu iba ako splnomocnená od pána Jozefa Haceka. Informovala, že tak, ako má mesto svoje Mestské zastupiteľstvo má Evanjelická cirkev svoje prezbytenstvo a aj ona je jeho členkou. Poprosila poslancov o ich usúdenie z tej ľudskej stránky. Prichádzajú tam mnohí ľudia, nie len Kremničania, mnohé návštevy aj zo zahraničia a myslí si, že do každého domu keď človek vstupuje a ide dvorom je to to prvé, čo človeka privíta. Informovala, že stavba dvora je už dokončená. Konštatovala, že by bola veľmi vďačná za to, keby sa poslancom podarilo zbaviť politickej stránky a nabrať tú ľudskú stránku. RNDr. Balážová – podľa rokovacieho poriadku dala hlasovať o pozmeňujúcom návrh Mgr. Kríža. Opýtala sa poslancov, či súhlasia s tým, aby sme zo všeobecného materiálu presunuli 1 000 € pre Evanjelický zbor.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 2
PROTI:
ZDRŽAL SA: 9

Ing. Klára Popová – na základe rozhodnutia poslancov predložila ďalší pozmeňujúci návrh. Keďže čerpadlo na Skalke je v nevyhovujúcom stave a ohrozuje to naše zariadenie a našli sa peniaze 1 000 € navrhla, aby boli presunuté na účet Kultúrneho a informačného centra, alebo do jeho rozpočtu. Čo sa týka poskytnutia príspevku Cirkevnému zboru a Evanjelickej cirkvi našli aj na toto riešenie a Evanjelický zbor o tom upovedomia, ale bude to mimo rozpočtu mesta Kremnica.

RNDr. Balážová – dala hlasovať o pozmeňujúcom návrh Ing. Popovej presunúť 1 000 € na účet KIC.

PREZENTÁCIA: 11
ZA : 9
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 1

RNDr. Balážová – informovala, že pred časom mala rokovanie s pánom riaditeľom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici s pánom Šulekom. Keďže je stále medzi poslancami názor, že by bolo potrebné urobiť rekonštrukciu a obnovu budovy, kde dnes sídli Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Išla za ním preto, lebo nevedeli zadefinovať podmienky a požiadavky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre obnovu tejto budovy, pretože nevedeli akým spôsobom sa budú v budúcnosti Úrady práce uberať. Od pána riaditeľa Šuleka dostala informáciu, že ku dňu 01. 01. 2015 sa majú Úrady práce zlúčiť do jednej organizačnej jednotky, čo je v podstate nejaká formálna úprava týchto organizácií. Avšak ku dňu 0l. 07. 2016 by sa mali zmeniť úplne spôsoby práce a organizácie týchto pracovísk. Práca sa má rozdeliť na tzv. frontoffice a backoffice. Frontoffice je ten výkon práce, ktorý súvisí priamo s občanom a backoffice je vlastne práca v pozadí, ktorá nakoniec nemusí byť realizovaná na danom pracovisku. Sú to nové moderné metódy, ktoré by sa mali zaviesť s tým, že pán riaditeľ jej vôbec nevedel povedať, ako budú konkrétne pracoviská vyzerať, koľko pracovísk bude vo frontofficoch a v backofficoch, či to bude na tých istých miestach ako teraz, alebo sa to bude zlučovať, alebo presúvať niekde inde. Doslova jej povedal, že dnes nevieme ako budú tieto pracoviská fungovať. Na to mu položila otázku, čo by robil na našom mieste, keďže uvažujeme o obnove tej budovy a nevieme zadefinovať podmienky, ako by mala vyzerať. Pán Šulek jej na to jednoznačne povedal, že by počkal, kým budú veci jasné. Na to sa ho opýtala, kedy asi budú veci zrejmé a jasné. Jeho odpoveď bola taká, že to nevie 100 % povedať, ale očakáva sa, že sa tieto veci vyjasnia v polovici budúceho roka. Toto by mali poslanci vedieť, čo sa týka úvah, či už riešiť projektovú dokumentáciu a už vôbec nie realizáciu obnovy tejto budovy. Ing. Milan Žabka – vyjadril sa, že nevie čo týmto RNDr. Balážová chcela povedať. Opýtal sa, či je to budova pána riaditeľa Šuleka, riaditeľa Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, keď za ním bola. Je to budova Kremnice a skonštatoval, že RNDr. Balážová je permanentne od roku 2012 proti tomu, aby sa tá budova opravila. Nevie z akých zištných dôvodov, ale je jednoznačne proti tomu. Je to kultúrna pamiatka a RNDr. Balážová stopla projekt na túto budovu. Konštatoval, že RNDr. Balážová je verejný činiteľ, ktorý sa podľa zákona o obecnom zriadení musí starať o majetok mesta a verejný činiteľ je volený občanmi mesta. Vôbec nezáleží na tom, či tam je Jano, Fero, alebo Ing. Popová. Je samozrejmé, že pán Šulek, ako riaditeľ Úradu sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici nevie, lebo sú zmeny, budú nové štruktúry, ale budova ostane naša. A za to, že pán Šulek nevie, ako to bude v roku 2016, tak RNDr. Balážová už v roku 2013 hovorila, aké budú podielové dane na rok 2015. V podstate ani on nemôže vedieť a RNDr. Balážová tým pádom nechá budovu mesta kultúrnu pamiatku schátrať. Nestará sa ako verejný činiteľ o verejný majetok. Ospravedlnil sa a dovolil si to tvrdiť, pretože naozaj tie peniaze na to boli. Ešte príde k tomu, keď RNDr. Balážovej povie, ako hecuje ľudí proti poslancom a jeden z dôvodov je to, že rozhadzujeme peniaze na Knižnicu a na budovu Úradu práce. RNDr. Balážová – povedala Ing. Žabkovi, že ju asi nepočúval, čo hovorila. Keď chce dať spracovať projektovú dokumentáciu na obnovu nejakej budovy musí vedieť, ako sa tá budova bude využívať. Uviedla ako príklad Zechenterov dom, kde sa zhodli na tom, že bude v budúcnosti využívaný ako priestor pre aktivity občanov, vzdelávacie, kultúrne a akékoľvek akcie, ktoré by sa uskutočnili v meste. Vedeli povedať projektantom, čo očakávame od tej budovy a ako ju chceme mať vyriešenú. V prípade budovy Úradu práce sociálnych vecí a rodiny to povedať nevie. Preto sa bola pýtať na ústredí, aby porozumela tomu, ako by sme mali zadefinovať úlohu, alebo vyriešenie vnútorných priestorov tejto budovy. Dodnes to nevedia. Ing. Milan Žabka – konštatoval, že sa mala ísť spýtať na Ministerstvo práce a sociálnych vecí, pretože oni majú koncepciu, ktorá je asi taká, že bude teraz nová štruktúra na Úrade práce. Vzniknú tri nové Úrady práce, a to v Žiari nad Hronom, v Detve a tretí na východe. Pod Žiar nad Hronom bude patriť aj Kremnica, bude to ďalej fungovať, zrušia im právnu subjektivitu a budú mať jedno IČO a DIČ pod Bratislavou. Konštatoval, že sa RNDr. mala ísť spýtať do Bratislavy a myslí si, že budova Úradu práce sociálnych vecí a rodiny si zaslúži, aby sa opravila. RNDr. Balážová – konštatovala, že prvá etapa ku dňu. 01. 01. 2015 znamená viac menej formálne zlúčenie do jednej organizačnej jednotky v Bratislave, čo Ing. Žabka potvrdil. Ing. Milan Žabka – konštatoval, že budú dve organizačné jednotky a to Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom s jedným IČOM. RNDr. Balážová – konštatovala, že ku dňu 01. 07. 2016, ako ju informoval pán riaditeľ Šulek sa bude meniť aj fungovanie Úradov práce s tým, že sa budú ich pracoviská deliť na tzv. frontoffice a backoffice. Ing. Milan Žabka – povedal RNDr. Balážovej, že hľadá spôsob, ako nedať peniaze do našej budovy. Je to nelogické. Znova zopakoval, že RNDr. Balážová je verejný činiteľ a nemôže nechať tú budovy zruinovať, keď je to kultúrna pamiatka a nemôže dať ako verejný činiteľ túto latku nad verejné záujmy. RNDr. Balážová – nemá žiadny osobný záujem, ale verejný záujem. Máme rozbehnutú opravu II. ZŠ P. Križku. Dnes bolo opakované rokovanie s dodávateľom stavby. Konštatovala, že sa snažíme školu riešiť po etapách, pretože nemáme dosť peňazí na celú opravu. Celková vysúťažená cena je 1 400 000 €. Teraz sa snažíme dohodnúť s dodávateľom stavby na tom, ako urobiť jednu ucelenú etapu tak, aby škola mohla fungovať. Nemá presné čísla, zatiaľ iba orientačné, že budeme tento rok potrebovať približne 383 000 €. Hľadá finančné prostriedky tak, aby sme školu mohli aspoň v jednej ucelenej etape urobiť. Ing. Milan Žabka – informoval, že mu v utorok volali niektorí rodičia detí v rámci toho, že je v rade školy na II. ZŠ. P. Križku, že RNDr. Balážová bola tam a doslova hecovala ľudí, aby prišli na dnešné MsZ, pretože poslanci nechcú schváliť finančné prostriedky na II. ZŠ P. Križku na výmenu okien. Ak si dobre pamätá, bolo asi 116 000 € na Zechenterovu záhradu, ktoré poslanci vo februári v rozpočte presunuli na II. ZŠ P. Križku, pretože si to rozdebatovali. Potom presunuli ďalšie peniaze e RNDr. Balážová vštepuje rodičom aj učiteľom to, že poslanci s tým nesúhlasia. Uznesením to vo februári schválili. Dnes je september a od februára mesto nespravilo nič. a pred troma týždňami sa robilo iba verejné obstarávanie. Opýtal sa, čo mesto spravilo preto, aby to verejné obstarávanie bolo skorej. Povedal RNDr. Balážovej, aby nevravela rodičom a učiteľom, že poslanci sú proti tomu, pretože sú za to, aby sa finančné prostriedky presunuli. RNDr. Balážová používa svoju pracovnú metódu, zavádza a klame. Nerád to vraví, ale nie je to prvý krát, čo to počúva. Osobne ho mrzí to, že jej to musí povedať, ale je to naozaj tak. Sú tu kolegovia a nech sa k tomu vyjadria aj oni, aby nehovoril iba on. RNDr. Balážová – nikdy nepovedala, že poslanci nechceli presunúť 120 000 na školu. Dáva veľký pozor na to, čo hovorí a upozornila na to, keď chceme urobiť ucelenú etapu, aby škola bola použitia schopná potrebujú na to viac peňazí a nemôžeme nechať v polovici stavby školu tak. Túto informáciu poslanci dostali, budú hlasovať v rozpočte a nemieni už o tom diskutovať. Ivan Petráš – myslí si, že diskutovať ešte chvíľku budeme, pretože z toho, čo povedal Ing. Žabka je pravda skoro všetko. O Úrade práce a o jeho oprave sa rozprávali v zmysle opravy. Nevie, že by bolo možné historickú budovu stavebne tak prestavať, ako si to niektorí predstavujú. Nie je to dispozične možné prestavať tak, aby to bolo na požiadavky akéhokoľvek úradu úplne perfektne. Osobne, keď sa zúčastňoval MsZ bol vždy v tom, že ideme robiť v prvom rade rekonštrukciu, či už zateplenia, alebo odizolovania strechy. To, čo RNDr. Balážová spravila ako takú nadprácu je presne o tom, čo povedal Ing. Žabka. O presunutí finančných prostriedkov na II. ZŠ P. Križku a aj o tom, že ju treba opraviť hovorili prvý poslanci a Zechenterovu záhradu presadzovala RNDr. Balážová. Samozrejme bolo to veľa peňazí na to, čo tam bolo naplánované, ale bolo by potrebné podstatne viac, aby to nejako vyzeralo. Ale finančné prostriedky sa na II. ZŠ P. Križku presunuli vďaka odsúhlaseniu poslancov. Skutočne ako stavbár si myslí, že RNDr. Balážová zavádza tým, že sa to dá dispozične nejako zvláštne prestavať. Osobne si myslí, že nie. Pamiatkári by to jednak ani nedovolili a nedovolila by to ani statika budovy. Tak isto, ako bol aj problém v budove MsKS, kde spadol strop. Čiže to nie je také jednoduché prestavať staré budovy podľa toho, ako si niekto zmyslí. Treba uvažovať do budúcna. Možno tam skutočne nebude Úrad práce navždy, možno tam bude niečo iné. Ale boli na to odsúhlasené peniaze a malo sa to vykonať. Viera Mišíková – konštatovala, že je jedno, či tam bude Úrad práce, alebo tam bude niekto iný. Myslí si, že pán riaditeľ Šulek nám nemá čo hovoriť, čo ideme robiť s našimi kultúrnymi pamiatkami. Na Úrad práce mali ísť tie peniaze kvôli odvodneniu, pretože tá budova je vlhká a ženy tam sedia vo vlhku. Sú tam vlhké múry a jednoducho tam bolo treba urobiť jednoduchý malý projekt a za tie peniaze bolo treba našu, mestskú budovu odvodniť. Pán riaditeľ Šulek s tým nemá nič spoločné. Máme spoločné my, že nám vlhne naša budova a že prenajímame vlhkú budovu. Čiže o nič iné tam nešlo a nebolo treba robiť žiadny veľký projekt. To bolo to, o čom sa poslanci rozprávali s Úradom práce, že by chceli, aby sa spravilo aspoň toto. Ing. Lujza Pračková – nedá jej nezopakovať to, čo povedal pán Petráš, pretože rekonštrukciu II. ZŠ P. Križku RNDr. Balážová veľmi rada používa na rôznych fórach, ako niečo, čo extrémne presadzuje. Zopakovala, že prvá myšlienka presunúť finančné prostriedky zo Zechenterovej záhrady na rekonštrukciu budovy II. ZŠ P. Križku vyšla zo strany poslancov. Takže keby to mal niekto prezentovať takým spôsobom, akým to prezentuje RNDr. Balážová, tak by to mali byť poslanci, od ktorých ten nápad vyšiel. Návrh na presun finančných prostriedkov z akcií Úrad práce a Knižnica RNDr. Balážová osobne v tomto MsZ predložila aspoň 3-krát, čo si osobne pamätá. Ani jeden krát to neprešlo, pretože poslanci si uvedomujú, že je v tomto meste potrebné zrekonštruovať II. ZŠ P. Križku, čo je všetkým jasné. Ale máme tu aj iné objekty, na ktoré je potrebné pripraviť aspoň projektovú dokumentáciu a ak prídu finančné prostriedky v budúcom roku opäť z obnovy kultúrnych pamiatok, aby ich bolo možné použiť aj na iné objekty a nie len na jeden. Treba sa pripraviť aj na iné alternatívy, nie len na jeden objekt. Máme veľa kultúrnych pamiatok a práve tieto finančné prostriedky na to slúžia. Potvrdila slová Ing. Žabku, pretože tiež má informáciu od rodičov detí, ktoré navštevujú II. ZŠ P. Križku, ktorí ju informovali, že ich RNDr. Balážová inštruovala v tom zmysle, ak majú pripomienky, aby prišli na MsZ, pretože poslanci nechcú dať peniaze na II. ZŠ P. Križku, čo nie je pravda. Nebola pri tom rozhovore, ale ako jej to bolo povedané, tak to pretlmočila. Zostala prekvapená, pretože to, čo sa dalo, tak v rámci možností mesta na túto rekonštrukciu dali. V roku 2015 prídu ďalšie finančné prostriedky, možno opäť 275 000 €. Predpokladá, že za vrchom stola bude sedieť niekto iný, na mieste poslancov bude tiež sedieť niekto iný a pevne verí, že sa poslanci rozhodnú, aby sa objekt II. ZŠ P. Križku dokončil k spokojnosti. Rodičia detí sa čudujú, a pýtajú sa, prečo sa ide rekonštruovať II. ZŠ P. Križku počas plnej prevádzky, akým spôsobom bude zabezpečený chod a vyučovací proces v rámci budovy, keď sa budova ide rekonštruovať a možno aj otázku na výkonný aparát, či naozaj nebolo možné pripraviť veci tak, aby sa aspoň časť veľkých prác dala urobiť cez prázdniny. Marián Vojtko – chce byť menej konfrontačný, ako je doteraz táto debata. Sám je rodičom detí, ktorí navštevujú II. ZŠ P. Križku a na rodičovskom združení odznelo to, ak chcú vedieť, prečo sa nezačala rekonštrukcia, aby išli vo štvrtok na MsZ, čo je 100 % pravda. Vec, ktorá ľudí a rodičov viac zaujíma je to, prečo sa to nezačalo tak, ako to poslanci nejakým spôsobom pripomienkovali. Celá škola už bola nastavená na to, že sa v júni posledné týždne učiť v MsKS. Malo sa robiť júl, august a dúfa, že poslanci dostanú adekvátne vysvetlenie prečo nie a kde naozaj zostal ten zádrhel. Konštatoval, že RNDr. Balážová asi úplne nedopovedala to, čo chcela povedať tým, že sa stretla s pánom riaditeľom Šulekom a čo tým vlastne zamýšľala. Či chce presunúť peniaze ktorá sú určené na to práve na II. ZŠ P. Križku, alebo chce urobiť nejakú inú zmenu v dotáciách za rok 2012 a 2014. Pretože od toho tu sedíme a stále sme pri II. zmene rozpočtu a ešte stále si neuvedomil, že by prešli do bodu nejakej rekonštrukcie II. ZŠ P. Križku a podobne. Preto by bol veľmi rád, keby sa vrátili naspäť k merítku veci tohto bodu a povedali si plus, mínus, čo vlastne RNDr. Balážová sleduje tým príhovorom, ktorý mala a čo chce urobiť s peniazmi. Pretože v dôvodovej správe je to, čo ekonomická komisia odporučila v kapitálových výdavkoch, čo sú veci, ktoré treba riešiť prioritne v tom, že nie 18 550 € poďme na II. ZŠ P. Križka, ale či vôbec toto všetko nesúvisí s tým, že máme trošku problém v tom, či ideme vyčerpať dotáciu, ktorú potrebujeme vyčerpať do konca roka 2014. Toto sú pre neho dve podstatné otázky. Prečo sa nezačalo s rekonštrukciou koncom júna a čo ideme urobiť v II. zmene rozpočtu na rok 2014 s tým, že nám horí termín a možnosť nevyčerpania dotácií. Je tu konkrétny návrh, tak by sme sa mohli zapodievať tým. A chce počuť návrh RNDr. Balážovej, či naozaj smeruje k tomu, aby sme úplne tie peniaze zobrali z budovy, ktorá nám patrí. Je úplne jedno, či tam bude sídliť Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, alebo tam bude ďalšia rodina detského domova Maurícius, je to úplne jedno, ale je to stále naša budova, ktorú naozaj musíme zrekonštruovať, aby sa zabránilo tomu najhoršiemu, Pretože o 2, o 3 roky to môže byť havarijný stav a nemusí sa tam robiť nič. To sú dve otázky, ktoré chcel položiť. Prečo rekonštrukcia mešká a nezačala vtedy, keď povedali aby začala a čo ideme spraviť s peniazmi, ktoré máme na tieto akcie a hrozí, že nebudú vyčerpané. RNDr. Balážová – konštatovala, že pán Vojtko položil otázku správne a nepovažuje za rozumné, aby sme mali tak povediac rozbabraných niekoľko stavieb a čiastočne urobených a nedokončených budov. Pre II. ZŠ P. Križku sa snažili nájsť také riešenie, aby sme ju mohli opravovať v etapách. To je asi každému jasné. Dnes nemáme finančné prostriedky na opravu celej školy. Marián Vojtko – opýtal sa, či sme ešte stále na tom tak, že odmietame zobrať úver na kapitálové výdavky tohto mesta? RNDr. Balážová – vyjadrila sa, že áno, pretože úver nepotrebujeme. hovorí o odhadovanej sume, stále sa to snažíme spresniť. Dodávateľom stavby a ide o to, aby sa urobila jedna ucelená etapa. Nemôžeme nechať v polovici obkladačky nedokončené. znamená to, že 326 200 € máme zarezervovaných. 161 100 € je z dotácie z roku 2012 a 165 100 € je z dotácie z roku 2014. Upozornila na to, že v roku 2013 sme dotáciu nedostali a nemáme žiadnu istotu, že na budúci rok tá dotácia bude. Navyše má 100 % informáciu o tom, že už nebude možné používať euro fondy na opravu základných škôl a iné peniaze asi nezoženieme. Vysúťažená cena je okolo 1 300 000 €, presne si to nepamätá. Keby sme dotáciu dostali aj každý rok, tak nám bude minimálne 4 roky trvať kým dokážeme školu opraviť celú.. Vypočítala si, že nám bude chýbať približne 55 000 € možno 57 000 €, čo bude vedieť po spresnení týchto čísiel od dodávateľa. Tam smerovali jej úvahy a preto poslancov o týchto veciach informovala. Čo sa týka budovy Úradu práce môže byť aj taký scenár, že sa napríklad celé tie bag offici presunú niekde do Bratislavy a zostane v tej budove päť ľudí. Nechce hovoriť dopredu, že to takto bude, pretože to nikto nevie. Ale možné to je. Ing. Milan Žabka – opýtal sa, prečo riešime to, či tam bude 5, alebo 10 ľudí. Sme diametrálne niekde inde. Povedal RNDr. Balážovej, aby hovorila k veci, pretože tam zbytočne sedia. RNDr. Balážová – konštatovala, že Ing. Pračková upozorňovala na to, že je potrebné mať dostatočný počet pripravených projektov. Máme pripravené projekty na rekonštrukciu Zechenterovho domu, Bellovho domu, Barbakanu a II. ZŠ P. Križku. Sú to štyri veľké projekty a peniaze na realizáciu nemáme. Ing. Klára Popová – informovala, že na rekonštrukciu II. ZŠ P. Križku máme stále 326 200 €. To čo chýba, nie je problém vyfinancovať z úveru, pretože mesto je zaťažené úverom vo výške 19 %. To že RNDr. Balážová na tento scenár nepristúpila, je v podstate jej problém. Ale nemôžeme hovoriť o tom, že nemáme peniaze na to, aby sme dokončili rekonštrukciu II. ZŠ P. Križku. Vyjadrila sa k tomu, čo sa týka budov a toho, čo teraz RNDr. Balážová povedala, že máme pripravené projektové dokumentácie. Projektové dokumentácie sú pripravené väčšinou na budovy, ktorú sú tak povediac mŕtve a nevieme ich veľké využitie. Aj od rekonštrukcie Zechenterovho domu z časti upustili preto, pretože sa zmenili podmienky a CVČ, ktoré tam chceli presunúť, presunuli do školy. Ani tam nie je jasné, či to bude tak, ako o tom pôvodne uvažovali. Ich zámysel, keď sa rozhodovali o rozdelení finančných prostriedkov bol, aby sme v prvom rade opravili z financií kultúrne pamiatky, ktoré sú tak povediac živé a preto boli poslancami vybraté, odsúhlasené a niekoľko krát prehlasované objekty, o ktorých sa tu hovorilo. Stotožnila sa s tým, že celá obnova II. ZŠ P. Križku bola na základe podnetu poslancov a nie RNDr. Balážovej. RNDr. Balážová – zopakovala, že je veľmi vďačná za to, že tie peniaze na obnovu starej školy presunuli, pretože to bol aj jej cieľ. Samozrejme bez návrhu, a súhlasu poslancov, by to nebolo možné. Jaroslav Slašťan – myslí si, že tu vôbec nejde o tú budovu. Bol sa pozrieť na stavbu tej budovy osobne a videl tam dosť zvláštne plesne. Zvláštne hovorí preto, pretože on, ani nikto z ľudí, ktorí na dnešnom MsZ sú, ich doma určite nemajú. Odobral vzorky plesní a poslal ich odborníkovi na plesne, ktorý mu potvrdil, že sú to plesne veľmi negatívne vplývajúce na zdravie človeka. Ľudia, ktorí v budove sú, tam musia sedieť osem hodín a pracovať. Preto je za to, aby sa finančné prostriedky na túto budovu ponechali, aby sa odvodnila, vysušila a urobilo sa všetko pre to, aby tam ľudia mali vhodné podmienky. Či tam bude jeden človek, päť ľudí, alebo sa Úrad práce zruší. RNDr. Balážová – konštatovala, že o rozpočte budú hlasovať poslanci, nie ona.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 128/1409

vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
2. zmenu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 845 350 €
výdavky: 3 695 465 €
saldo: 149 885 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 397 443 €
výdavky: 780 992 €
saldo: – 383 549 €
Finančné operácie: príjmy: 376 187 €
výdavky: 142 362 €
saldo: 233 825 €
so zapracovaním príspevku vo výške 1.000 € na poškodené čerpadlo pre Relax centrum.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan)
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Marián Vojtko – nevie, či ideme čakať do bodu rôzne, alebo či ľudia dostanú odpoveď ohľadne rekonštrukcie II. ZŠ P. Križku. RNDr. Balážová – dala slovo pani riaditeľke II. ZŠ P. Križku Ing. Mgr. Márií Slašťanovej. INg. Mgr. Mária Slašťanová – poďakovala za slovo a konštatovala, že sa jedná o budovu, ktorú navštevuje 233 žiakov. Ešte raz poďakovala poslancom za návrh presunúť finančné prostriedky na rekonštrukciu II. ZŠ P. Križku. Samozrejme chápe, že sa v meste nachádzajú aj iné budovy, ktoré potrebujú obnovu a preto prijala rozhodnutie, ktoré bolo také, že finančné prostriedky pôjdu inde. Ale ide o to, keby v podstate približne 40 000 € prepadlo a presunuli by sa ešte na II. ZŠ P. Križku, ktoré je ešte potrebné do konca roka 2014 vyčerpať. Dočítala sa, že sa na II. ZŠ P. Križku aj presunú. Potom sa tie finančné prostriedky, ktoré sa nevyčerpajú, zo školy vrátia. Myslí si, že toto bol zmysel toho celého, čo aj poslanci schválili. Túto informáciu dostali aj rodičia na rodičovskom združení, kde rodičom povedala, že sa asi budú presúvať finančné prostriedky na ich školu a keď chcú počuť rozhodnutie, môžu sa prísť pozrieť na dnešné MsZ. To bola jediná veta, ktorá odznela a preto je veľmi prekvapená, že rodičia telefonujú a hovoria, že sú vyzývaní k tomu, aby prišli na MsZ. RNDr. Balážová bola v škole, na pracovnom stretnutí, kde boli prítomní stavbári, Ing. Sikorai a Žofia Urgelová a vôbec neprišla do styku ani s rodičmi, ani s učiteľmi a preto ju prekvapuje informácia, že huckala rodičov proti poslancom. Nevie, prečo sa šíria takéto nepriateľské reči. Uvítajú každé €, pretože škola je fakt v dezolátnom stave a budú si veľmi ceniť, keď v budúcnosti opäť presunú finančné prostriedky aj na ich školu. Skutočne nie je dobré šíriť takéto polopravdy a niekoho obviňovať. Mrzí ju, že obnova školy vyvoláva nepriateľské nálady. Naše deti si zaslúžia pekné prostredie a verí, že sa im to podarí. Skutočne chápe, že v meste sú aj iné kultúrne pamiatky, ktoré treba obnoviť. Preto sa prihlásila o slovo a veľmi ju mrzí, keď je niekto obviňovaný a tak isto ju prekvapuje aj reakcia rodičov, že vyvolávajú a hovoria nepravdy. Ešte raz poďakovala za všetky finančné prostriedky, aj za podporu II. ZŠ P. Križku. Rodičia chceli dnes prísť v hojnom počte, ale neprišli, pretože prezentovať sa na verejnosti je určite ťažšie, ako len tak rozprávať. Zaujímalo ich hlavne to, čo bude s ich deťmi, ako sa deti, ktoré majú alergie a podobné choroby budú učiť. Spolu s RNDr. Balážovou túto otázku dnes zadali stavebnej firme, ktorá jednoducho vysvetlila, že uzavrie pol chodby, na ktorej sa bude pracovať sadrokartónovou stenou. Určite to nebude bez prachu a hluku, ale ak to bude nad mieru únosnosti, tak sa jednoducho odsťahujú. Sú priestory v MsKS a firma má skúsenosť, že počas prevádzky chirurgie a nemocnice dokáže rekonštruovať, kde ozaj musí byť prostredie sterilné. Tak isto rekonštruovali aj školu, kde sa maturovalo. Uvedomujú si, že pracujú s deťmi a predsa ich neohrozia prašnosťou, hlukom a nebezpečenstvom. Tešia sa, že sa rekonštrukcia od októbra začne a jednoducho keď treba finančné prostriedky do konca roka 2014 vyčerpať im neostáva nič iné, ako začať s rekonštrukciou počas školského roka. RNDr. Balážová – zhrnula priebeh prác, ktoré museli byť vykonané skôr, než môže začať pracovať stavebná firma. Začínali verejným obstarávaním na vypracovanie projektovej dokumentácie, čo bolo vo februári 2011. Potom, čo projektanti projektovú dokumentáciu spracovali a dodali ju, dňa 19. 03. 2013 sme od Krajského pamiatkového úradu dostali nesúhlasné stanovisko k tejto projektovej dokumentácií. Krajský pamiatkový úrad v zásade nesúhlasil s využitím podkrovia budovy, čo by boli bývali určite všetci uvítali. Bolo potrebné nanovo dohodnúť a objednať zmenu projektovej dokumentácie a bolo ju treba prepracovať. Súčasne od januára do apríla 2014 prebiehala inžinierska činnosť, čo znamená, že sme si museli vyžiadať stanoviská dotknutých orgánov potrebné k vydaniu stavebného povolenia. Celkovo to bolo 14 orgánov a organizácií. Nakoniec sme po prepracovaní projektovej dokumentácie podali žiadosť o rozhodnutie k zámeru, ktorá bola niekedy v januári 2014 a nadobudla právoplatnosť dňa 26. 03. 2014. Sú to procedúry, ktoré je potrebné absolvovať, či sa vám to páči, alebo nie. Nakoniec Krajský pamiatkový úrad vydal rozhodnutie k návrhu na reštaurovanie. Najskôr sme museli robiť verejné obstarávanie na dodávateľa reštaurátorského výskumu, čo prebiehalo od marca do apríla tohto roku. Výsledok reštaurátorského výskumu bol dodaný v máji 2014. Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu, ktoré nám vydal dňa 07. 07. 2014 nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 07. 2014. Až vtedy sme vôbec mohli začať obstarávať dodávateľa stavby, pretože reštaurátorský výskum a stanovisko Krajského pamiatkového úradu k nemu boli vlastne súčasťou podkladov pre verejné obstarávanie. Medzitým sme ešte riešili inžiniersku činnosť. Žiadosť o stavebné povolenie bola podaná dňa 17. 04. 2014. Bola vydané dňa 13. 06. 2014 a stala sa právoplatnou dňa 24. 07. 2014. Pokiaľ sa dalo, robili sme práce súbežne, aby sme ich urýchlili. Samozrejme, že v niektorých situáciách sa musí počkať najskôr na vyjadrenie jedného orgánu, potom sa môže žiadať o ďalšie stanovisko. Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby bolo začaté dňa 04. 07. 2014 a ukončené bude podpisom zmluvy s dodávateľom dňa 29. 09. 2014. Zmluva sa nemôže podpísať skôr, pretože sú na to zákonné lehoty. Podotkla, že bola uskutočnená elektronická aukcia, ktorej sa zúčastnila komisia a niektorí poslanci MsZ. Dúfa, že sme dostatočne transparentne preukázali, že nerobíme žiadne nekalosti, čo sa týka obstarávania a všetko robíme tak, ako určuje zákon. Takto prebiehala príprava. Tiež si myslí, že nie je dobré, že sme nemohli začať v júni. Dúfali, že všetko pôjde rýchlejšie, ale keď sa má vyjadriť každý orgán do 30 dní, tak garantovala, že sa vyjadrí 29. deň. Nie sú ochotné spolupracovať a urýchliť kroky. Tiež ju mrzí to, že sme nemohli začať skôr, ale musíme dodržiavať zákony. Čo sa týka obáv rodičov, samozrejme, že aj pri I. ZŠ aj pri tejto veľmi dôsledne dbáme jednak na bezpečnosť detí a na ich zdravie. S dodávateľom stavby dohodli, že sa bude riešiť 1. poschodie školy s tým, že sa tam prebuduje a vymení elektrická inštalácia, aby bolo možné v čo najväčšom možnom počte tried vymeniť vykurovacie telesá, ktoré sú v dezolátnom stave a hrozí, že staré pece prevádzku už neudržia. Samozrejme ide aj o to, aby sme znížili náklady na energie. Takže dve nosné veci by sa mali urobiť a to výmena okien, čím by sa znížili náklady na elektrickú energiu a na vykurovanie. Ďalej sa na 1. poschodí zrekonštruuje elektrická inštalácia a vymenia sa vykurovacie telesá. Samozrejme je s tým spojené aj vyspravovanie omietok a všetko to, čo výmena elektrických vedení a osvetlovacích telies obnáša. Takto je to zhruba navrhnuté. Je možné práce vykonávať tak, že sa urobí jedna polovica podlažia od schodiska na jednu stranu a zvlášť druhá polovica. Práve preto navrhol dodávateľ, že vybudujú sadrokartónovú stenu, aby boli stavebné práce úplne oddelené od ostatných priestorov školy. Pani riaditeľke ponúkla ďalšie opatrenie, že jej zabezpečíme pracovníkov, ktorí budú systematicky zmývať priestory školy, ak by sa tam predsa len nejaký prach dostal. Keďže dodávateľ stavby vyhlásil, že sa bude pracovať približne 10 – 11 hodín denne, aj soboty a nedele, tak je možné koordinovať stavebné práce tak, že tie najzložitejšie a najťažšie búracie práce, počas ktorý je najviac prachu a hluku sa budú snažiť robiť v neskorých popoludňajších hodinách, respektíve počas víkendov. Tento dodávateľ už má skúsenosti s takouto prácou počas prevádzky. Naposledy rekonštruovali chirurgický pavilón v nemocnici v Ružomberku počas plnej prevádzky a zvládli to. Tak isto sme s pani riaditeľkou pripravení riešiť náhradné vyučovacie priestory v MsKS prípadne na I. ZŠ. Dúfa, že rodičov uspokoja a nebudú mať obavy. Určite budeme robiť všetko pre to, aby neboli deti nejakým spôsobom ohrozené. Čo sa týka organizovania prác, použijeme systém, ktorý sa nám osvedčil aj v minulosti. Každý týždeň bude jeden deň kontrolný, kedy sa budú priebežne prípadné prevádzkové problémy riešiť. Ivan Petráš – opýtal sa, či sme sa ako mesto nevyjadrili, že chceme opraviť podkrovie. Zdá sa mu to ako mrhanie časom a prostriedkami, pretože zoberieme projekt a potom nám oznámia, že nemôžeme spraviť podkrovie. RNDr. Balážová – problém vznikol práve v tom, že napriek tomu, že pani Maršalková sa zúčastňovala konzultácií s projektantom a vedela o tom, že chceme riešiť podkrovie a nenamietala voči tomu, tak nakoniec sme dostali nesúhlasné stanovisko k projektovej dokumentácií. Voči tomu sme sa odvolali, ale nakoniec nám ani Krajský pamiatkový úrad súhlas nedal. Ing. Marián Sikorai – ako už RNDr. Balážová povedala, napriek tomu, že bol projekt konzultovaný s Krajským pamiatkovým úradom prišlo nakoniec záporné stanovisko k využitiu podkrovia a k vybudovaniu schodiska, ktoré malo byť súčasťou hlavného schodiska. Dňa 19. 03. 2013 nám dali takéto záporné stanovisko a potom v máji 2013 požiadali Krajský pamiatkový úrad Bratislava o preskúmanie záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu. Pamiatkový úrad slovenskej republiky listom zo dňa 06. 09. 2013 potvrdil záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica. Celý rok 2013 sa teda niesol v tomto duchu. Od marca až do septembra sa snažili presvedčiť pamiatkárov, aby nám dali zelenú. V septembri sme definitívne vyčerpali opravné prostriedky, s čím sa museli zmieriť. Dovtedy sme nemali ani finančné krytie na ďalšie práce, ktoré sa školy týkajú. MsZ v októbri 2013 prijalo uznesenie, kde presunulo finančné prostriedky a v podstate dalo škole zelenú. Začali pripravovať realizáciu, čo bolo niekedy v októbri. Dňa 21. 10. 2013 sa s pamiatkármi stretli a hľadali spôsob. Všetky veci v podstate vyhodili tak, aby sa stal projekt priechodný. V novembri objednali dopracovanie projektu, kde boli rozvody, elektrika, sanita atď. Podkrovie museli vyčistiť a projektant v podstate za mesiac opravil projekt. Samozrejme si to vyžadovalo finančné prostriedky, ktoré ale mali kryté rozpočtom. S takou vecou by nemohli začať, keby to nemali kryté rozpočtom. Následne v januári znova rozbehli prerokovanie cez orgány. Potom dali pamiatkári stanovisko, ktoré už bolo kladné. To už bol pomaly apríl, ako RNDr. Balážová povedala. Aby sa mohlo začať verejné obstarávanie bol potrebný ešte reštaurátorský výskum. Ten nemali finančne vykrytý a preto sa mohol realizovať až po schválení nového rozpočtu po februári 2014. Bola to jedna z podmienok Krajského pamiatkového úradu. Je to kultúrna pamiatka, čo znamená, že bez reštaurátorského návrhu žiaden dodávateľ nedokáže oceniť stavbu. Mali víziu, že ak v januári začnú, do júna to stihnúť. Sám reštaurátorský návrh im zabral 4 mesiace kým im ho zase pamiatkári schválili. Až vtedy mohli vyhlásiť verejnú súťaž na dodávateľa. Tri dni pred tým ako im prišlo oficiálne rozhodnutie, súťaž vyhlásili, pretože vedeli, že čaká iba na podpis. Všetky tie jednotky museli súhlasiť s tým, čo dával reštaurátor, čo dávali stavbári , bolo to potrebné poprepájať. Ako bolo povedané okolo 1 400 000 € je celá stavba a ročne potrebujeme na prestavbu zhruba 400 000 €, ak to chceme za 4 roky zrealizovať. Ak teraz dokážme prestavať 320 000 € tak si nejaký balík stále tlačia pred sebou. V súčasnosti sa kúri pecami, ktoré idú na nočný prúd. Teraz sa zrekonštruuje celé poschodie, prestavajú elektrický spôsob kúrenia, ale prízemie ostáva nevyriešené. Sú to otázky, ktoré potrebujú aj s predstihom mať ošetrené. Prihovárajú sa, aby sa naozaj našli finančné zdroje, aby 400 000 € do tej stavby dokázali dať, pretože ak budeme dávať menej tak jednoducho nezrealizujeme všetky kroky, ktoré tam sú a bude to len mrhanie prostriedkov. Parapety, ktoré sú okolo celej budovy sú tiež jej špecifikom. Teraz idú vymieňať okná, narušia plechovú ochranu parapet. Ak to hneď neopravia, tak budú napadnutí za poškodenie. Vie, že celú fasádu nestihnú opraviť, čo znamená, že možno rok by takáto fasáda bez ochrany bola. To sú naozaj veci, ktoré tam potrebujú naakumulovať a nemôže nám stačiť 150 000 €, alebo 200 000 €. Rozsah prác musí byť taký, aby sme nenarobili viac škôd, ako je. Ing. Milan Žabka – konštatoval, že tak ako RNDr. Balážová povedala, sa to začalo v roku 2011 projektovou dokumentáciou. Teraz je rok 2014. Osobne vynechal veľmi málo MsZ z pracovných, alebo osobných dôvodov, ale toto počuje prvý krát. Opýtal sa, prečo neboli poslanci takto priebežne informovaní, aby mohli aj ľuďom a učiteľom školy podať informácie. Pretože aj on je v rade školy na II. ZŠ P. Križku. Tak isto ako aj Viera Mišíková. Bolo by to lepšie aj pre RNDr. Balážovú, pretože by sa mohla obhájiť. Opýtal sa jej, kde bola doteraz. RNDr. Balážová – opýtala sa Ing. Žabku, či jej nechce povedať, že poslanci nevedeli o tom, že sa pripravuje projektová dokumentácia na II. ZŠ P. Križku. Ing. Milan Žabka – konštatoval, že tieto podrobnosti a informácie nedostali. Viera Mišíková – konštatovala, že nevedeli o tom, že neprešiel projekt n a II. ZŠ P. Križku. Ing. Klára Popová – konštatovala, že na jar sa pýtali, čo sa bude na II. ZŠ P. Križku robiť a RNDr. Balážová in informáciu nepodala.
Viera Mišíková – konštatovala, že nám chýbajú finančné prostriedky, ako sama RNDr. Balážová povedala. Poslanci navrhovali to, aby sa zobral úver a urobilo sa to ucelene. Na rekonštrukciu I. ZŠ sme si bez problémov vzali úver. Tak isto sme si zobrali úver, keď sa robilo Štefánikovo Námestie. Preto si myslí, že nie je problém zobrať si úver za tejto situácie, ktorá je. Potrebujeme 53 000 €, čo vôbec nie je veľký peniaz, aby sme si zobrali úver a oprava bola dokončená so všetkým, čo treba. RNDr. Balážová – informovala, že si pamätá, že poslancom urobila veľmi podrobnú analýzu, ktorú dostali aj písomne. Aké sú podmienky, čo musíme dodržať ako samospráva, v akej situácií je štát, k čomu nás núti zákon. Nebude už opakovať to, prečo je proti tomu, aby sme si zobrali úver. Na druhej strane, keď máme zdroje. Poslanci boli rozhodnutí úver zobrať, ale RNDr. Balážová odmietla a sama sa vyjadrila, že úver nepodpíše. Aj napriek tomu, že bývalý hlavný kontrolór pán Rožko niekoľkokrát povedal, že nie sme až tak zaťažený, aby sme si to nemohli dovoliť. Podmienky pre úver sú výhodné a mesto to dokáže zaplatiť. Takže to, čo teraz hovorí RNDr. Balážová nie je pravda. RNDr. Balážová – vyhlásila prestávku v trvaní 10 minút.

RNDr. Balážová – po skončení prestávky informovala, že ju pán Peter Weiss poprosil, či by nemohol na MsZ prehovoriť. Opýtala sa poslancov, či môže Peter Weiss na MsZ so svojím príspevkom vystúpiť. Poslanci súhlasili.

Peter Weiss – ľutuje, že nemohol byť prítomný na celom zasadnutí MsZ, ale chce všetkým poďakovať za ochotu a snahu, ktorou chceme pomôcť a prispieť k tomu, aby požadovanú čiastku na rekonštrukciu farského dvora dostali. Verí, že snaha poslancov a iniciatíva bude úspešná a veľmi im pomôžeme. Pretože ich čaká inštalácia brata farára, čo je spojená aj s návštevou biskupa a predstaviteľov evanjelickej cirkvi. Dvor je naozaj v dezolátnom stave. Informoval, že dvor je už urobený, ale chýba im finančné dokrytie celého projektu. Ešte raz srdečne poďakoval všetkým, ktorí majú snahu a chcú im pomôcť.

Návrh 2. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2014

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 129/1409

o veci schválenia návrhu 2. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2014.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
2. zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2014
I. zmena rozpočtu II. zmena rozpočtu Rozdiel
Výnosy: HČ 130.596 HČ 130.596 HČ 0
Náklady: HČ 130.596 HČ 130.596 HČ 0
Výsledok hospodárenia: HČ 0 HČ 0 HČ 0
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Schválenie dotácií z rozpočtu mesta k 31. 08. 2014

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 130/1409

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2014 pre oblasť kultúra.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2014 pre oblasť kultúra v celkovej výške 931 € v nasledovnom členení:
1. Domov dôchodcov a DSS Kremnica 200 €
2. Knižnica Jána Kollára 300 €
3. OZ Kusy cukru 231 €
4. OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L.Bellu 200 €
B / u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 15.10.2014
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 131/1409

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2014 pre oblasť telesná kultúra.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2014 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 1.332 € v nasledovnom členení:
1. TJ Biela stopa 450 €
2. TJ Kremnica – kulturistický oddiel 350 €
3. TJ Kremnica – kolkársky oddiel 220 €
4. TJ Kremnica – kolkársky oddiel 312 €
B / u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 15.10.2014
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Uznesenie č. 132/1409

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2014 pre oblasť telesná kultúra z rozpočtu mesta pre rok 2015.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2014 pre oblasť telesná kultúra pre rok 2015 z fondu športových podujatí pre TJ Biela stopa v celkovej výške 2.500 €.
B / u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 15.10.2014
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Majetkové veci
Žiadosť o odkúpenie pozemku po predložení geometrického plánu – Jozef Holečka a manželka Gabriela

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 133/1409

vo veci žiadosti Jozefa Holečku a manželky Gabriely, Revolta 1559/5, 967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / r u š í
uznesenie MsZ č. 56/1404 zo dňa 10.apríla 2014.
B / s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku novovytvorené parcelné číslo CKN 2335/16 – trvalé trávne porasty s výmerou 2 001 m2 v katastrálnom území Kremnica zameraného geometrickým plánom č. 34611771-27/2014 zo dňa 01.05.2014 Jozefovi Holečkovi, rod. Holečkovi a manželke Gabriele Holečkovej, rod. Littrichovej, Revolta 1559/5, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu dohodou celkom vo výške 4 002,- €. Podmienkou odpredaja pozemku je, že kupujúci uhradia správne poplatky za prevod vlastníctva pozemku.
Pozemok sa predáva za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku prístupovej cesty k stavbám postaveným na pozemkoch parcelné číslo CKN 2335/7, 2335/9, 2335/10, 2335/11, zapísaným na liste vlastníctva č. 2760 pre katastrálne územie Kremnica. Všeobecná hodnota pozemku podľa Znaleckého posudku číslo 11/2014 zo dňa 07.07.2014, vypracovaného Ing. Darinou Hermanovou, znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor poľnohospodárstvo, odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy a spracovanie poľnohospodárskych produktov – ovocinárstvo, evidenčné číslo znalca 911086, je 61,03 €.
Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
C / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľom a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.10.2014.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Žiadosť o odpredaj pozemku – Akad. sochár Milan Ormandík s manželkou

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Nemáme jednoznačné stanovisko komisií, pretože sú pripravené dve uznesenia. Oddelenie výstavby a životného prostredia uvádza, že predmetný pozemok je v zmysle schváleného územného plánu aj podľa katastrálnych podkladov vymedzený ako miestna komunikácia. Z tohto dôvodu s odpredajom časti pozemku nesúhlasí. Komisia výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva vo svojom stanovisku uvádza, že neodporúča odpredaj pozemku tak, ako je navrhnuté v žiadosti. Komisia ekonomická a majetku mesta odporučila MsZ schváliť odpredaj časti pozemku. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

Viera Mišíková – opýtala sa, prečo komisia výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva neodsúhlasila odpredaj. RNDr. Balážová – myslí si, že z tých istých dôvodov, ako aj oddelenie výstavby a životného prostredia. V dôvodovej správe to nie je napísané. Viera Mišíková – poslanci to vedia, ale ostatní dôvodovú správu nemajú a preto chcela, aby bolo povedané, prečo to komisia výstavby neodporučila. Ing. Klára Popová – informovala, že sa na ekonomickej komisií s tým zaoberali a ten priechod, ktorý tam je, je spojnica medzi cestou popred pani Donovalovú. Je to spojnica, ktorá ako keby v podstate nespájala nič a chodníček ani nie je nejako extra využívaný. To, čo pán Ormandík žiada sú plochy, kde si zasadil zeleň, aby mal oddelené okno od vereného pozemku. Žiada odkúpiť to, čo ani v súčasnosti neslúži na priechod, čiže tam nedôjde k obmedzeniu ľudí, alebo k nejakému zhoršeniu komunikácií. Preto dala ekonomická komisia stanovisko v podstate v rozpore s oddelením výstavby a životného prostredia a odporučila to odpredať s tým, aby sa rodina Palkovičová s rodinou Ormandíkovou dohodla na tom, aká bude hranica, aby nebolo zamedzené vstupu rodine Palkovičovej do ich dvora. Myslí si, že po zvážení všetkých náležitostí bolo občanom vyhovené. Jaroslav Slašťan – konštatoval, že ako komisia výstavby a životného prostredia nedali súhlasné stanovisko, ale chce apelovať na kolegov poslancov, aby prehodnotili svoje stanovisko. Bol sa pozrieť na danom mieste a ako hovorí Ing. Popová tá cesta sa nevyužíva. Hoci v územnoplánovacej dokumentácií je riešená nejaká cestná komunikácia. Nevyužíva sa a v súčasnosti sú tam stavby rozmiestnené tak, že je tam jedna strecha vďaka ktorej by auto neprešlo. Keď pán Akad. sochár Ormandík staval dom žiadali ho, aby upustil zo svojho pozemku 2 m, aby tam cesta mohla byť rozšírená a aby sa tam autá mali kde vyhnúť, čo on vtedy samozrejme spravil. Papier na to nemá žiadny, ale nemá dôvod mu neveriť. Preto by bol skutočne rád, aby sa mu tých pár m2 odpredalo. RNDr. Balážová – dala slovo Ing. Sikoraiovi, aby vyjadril svoj názor. Ing. Marián Sikorai – musia strážiť územný plán a pokiaľ je to navrhnuté ako verejná komunikácia , tak by museli uvažovať o zmene územného plánu. Ako náhle by to odpredali a ponechali ako nejakú komunikáciu, naozaj by potom museli prehodnotiť územné plány. Nemajú z titulu toho nejaké výhrady, ale musela by sa dať táto komunikácia vylúčiť a riešiť ako nejaký iný pozemok. RNDr. Balážová – opýtala sa Ing. Sikoraia, či by už nebol po zmene územného plánu žiadny problém. Ing. Marián Sikorai – domnieva sa, že ak to dajú do návrhu a prejde to cez zmenu územného plánu, tak by tomu nebránilo nič. Najprv by odporučil zmenu územného plánu a až potom by sa mohol riešiť odpredaj. Dovtedy sa to môže riešiť formou prenájmu, alebo niečím takým. Norbert Boldiš – informoval, že táto lokalita je veľmi dobre známa, pretože sa tam celý rok rieši ulička pani Palkovičovej kvôli zatápaniu, keď sú dažde. S odpredajom tiež nevidí až taký veľký problém a tak isto ako kolega Jaroslav Slašťan navrhol, aby sa pánovi Ormandíkovi pozemok odpredal. Milan Miškóci – myslí si, že by sa mala najprv spraviť zmena územného plánu s tým, že by sa mohla dať do Kremnických novín, kto má nejaké problémy a podľa toho spraviť územný plán a z tohto dôvodu nesúhlasí. Jaroslav Slašťan – nevidí dôvod, prečo by sa mu to nemohlo odpredať a následne sa urobila zmena územného plánu. Marián Vojtko – ak chceme byť byrokrati, držme sa územného plánu, striktne ho dodržiavajme a tvárme sa, že nikto nemôže nič žiadať mimo schváleného územného plánu. Pritom vieme, že zmena akejkoľvek zóny v územnom pláne je zase len na vôli poslancov a na orgánoch, ktoré územný plán schvaľujú. Ak chceme byť ľudskí a normálni k ľuďom, tak vystupujme ako ľudia a nie ako byrokratickí úradníci. Je za to, aby sa pozemok odpredal skôr, ako bude zmena územného plánu.Norbert Boldiš – treba to schváliť a nie čakať na zmenu územného plánu, pretože pri tej rýchlosti ako to zvykne bežať to môže trvať aj 5, 10 rokov. Myslí si, že by to mohlo byť ako podklad pre oddelenie výstavby, aby pripomienky na zmenu územného plánu dávali do kopy a potom to riešili naraz. Ivan Petráš – vedia, aký územný plán je, dokonca ho odsúhlasili aj poslanci s tým, že nie je dobrý, pretože je už starý a nerieši veci, ktoré tam potrebovali zapracovať. Nevidí problém, aby nové MsZ nevedelo v krátkej dobe územný plán otvoriť a práve takéto miesta dať do súladu s územným plánom, alebo opačne. Je za to, aby sa to odpredalo, pretože to má veľa výhod aj pre mesto. Jaroslav Slašťan – pravda je, že pán Ormandík nemá 30 rokov je to človek vo svojom veku, v Kremnici prežil celý svoj život. Ak sa chceme držať územného plánu, tak potom vo všetkých prípadoch. Všetci vieme, že nie vždy sa dodržiaval územný plán mesta. Apeloval na ľudskosť, aby mu to bolo odpredané. RNDr. Balážová – opýtala sa Ing. Sikoraia, ako je to z pohľadu zákona a či môžeme tak rozhodnúť. Ing. Marián Sikorai – poukázal na to, ak by tam chcel vykonávať nejakú inú činnosť, tak mu to aj napriek tomu, že sa mu to odpredá nemôžu povoliť, pretože je tam podľa územného plánu komunikácia. Ak by sa to odpredalo s tým, že si tam chce rozšíriť objekt, tak to povoliť nemôžu, pretože by to bolo v rozpore s územným plánom. Ing. Klára Popová – v žiadosti je jasne napísané, že chce iba zachovať zeleň, ktorú tam má. Konštatovala, že sa to zbytočne naťahuje. RNDr. Balážová – konštatovala, že musí dať slovo každému poslancovi, ktorý sa hlási. Ing. Mgr. Vladimír Hudec – informoval, že v jednom návrhu uznesenia môžeme dať aj zmenu územného plánu. Môže sa vysloviť súhlas so zmenou plánu a neodsúhlasiť územný plán zvlášť, ale vysloviť súhlas so zmenou územného plánu a odsúhlasiť predaj. Tým pádom by bol aj zákon v poriadku.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 134/1409

vo veci žiadosti Akad. sochára Milana Ormandíka a manželky Miroslavy, Nová dolina 764/59, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 2179/1 – zastavané plochy a nádvoria (právna parcela číslo EKN 2599 ) s výmerou cca 42 m2 v katastrálnom území Kremnica Akad. sochárovi Milanovi Ormandíkovi a manželke Miroslave, Nová dolina 764/59, 967 01 Kremnica, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku priľahlého k rodinnému domu súp. č. 764, za kúpnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku, za podmienky, že žiadatelia dodajú geometrický plán a znalecký posudok, ktoré nechajú vypracovať na vlastné náklady a uhradia všetky náklady spojené s prevodom pozemku.
B / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.10.2014.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Mgr. Igor Kríž, Milan Miškóci)
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Žiadosť o odpredaj alebo prenájom pozemku – Stredoslovenská energetika, Žilina

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky. Jedná sa o pozemok, kde Stredoslovenská energetika požiadala o kúpu, alebo prenájom v lokalite Skalka za účelom umiestnenia vonkajšieho rozvádzača. Návrh na uznesenie je pripravený v takej podobe, že neschvaľujeme odpredaj, ale schvaľujeme prenájom. Myslí si, že je to takto dobré a rozumné, pretože nevieme, ako dlho tam ten rozvádzač bude fungovať. Nebolo by dobré, aby sme si nechávali rozdrobovať náš vlastný pozemok. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

Ivan Petráš – informoval, že bol prizvaný na výber miesta na Skalke, kde bol s Ing. Ihringovou, a Ing. Novákovou, čo zobral ako ústretovosť. Pôvodne bolo vybraté iné miesto, ale nebolo vhodné, pretože končilo na prvej ceste pod vysielačom, kde končilo parkovisko. Preto sa navrhlo iné miesto kúsok odtiaľ, s čím súhlasil už vtedy.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 135/1409

vo veci žiadosti spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 o odpredaj alebo prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / n e s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 3282/30 – lesné pozemky (právna parcela číslo EKN 2563/1) s výmerou 12 m2 v katastrálnom území Kremnica spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151.
B / s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 3282/30 – lesné pozemky (právna parcela číslo EKN 2563/1) s výmerou 12 m2 v katastrálnom území Kremnica, spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, za účelom umiestnenia projektovanej stavby vonkajší VN rozvádzač, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 3,00 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné za prenájom pozemku činí 36,00 €.
C / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.10.2014.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Užívanie poľovných pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnica, ktoré sú súčasťou poľovného revíru Kremnica

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či nemajú otázky. Do dnešného dňa dostali mesto dve žiadosti, jednu od poľovného združenia Zlatá studňa, druhú od poľovníckej spoločnosti Chotár. Túto problematiku veľmi podrobne prerokovali na komisií pre Mestské lesy. Komisia prijala uznesenie, v ktorom odporúča dať predbežný súhlas pre poľovné združenie Zlatá Studňa, ale musí sa to samozrejme odsúhlasiť aj na Msz. Opýtala sa poslancov, či môže Ing. Mgr. Vladimír Hudec so svojím príspevkom na MsZ vystúpiť.

Ing. Mgr. Vladimír Hudec – poďakoval za slovo a informoval, že čerpal z materiálov, ktoré boli uvedené na internete a plus s nejakých informácií, ktoré sa mu podarilo získať. Nie je poľovník a nikdy poľovníkom ani nebol. Diskutuje ako občan mesta, ktorému záleží na tom, aby bol majetok mesta využívaný efektívne, čo je v prospech občanov mesta. Podľa jeho informácií, nájomná zmluva končí niekedy v apríli budúceho roka. Preto si myslí, že nie je nutné, dnes v tejto veci rozhodnúť. Nech o tom rozhodne nové MsZ, ktoré vznikne po 15. Novembri 2014, aby sme dnes nezaviazali niekoho, kto bude aj naďalej za to zodpovedný. V dokumentácií, ktorá bola predložená je vyjadrenie Mestských lesov podpísané Ing. Mutňanským. Má informáciu, že Ing. Mutňanský je členom tohto združenia a tento fakt považuje za konflikt záujmov, ktorý by mal byť riešený. Toto vyjadrenie Ing. Mutňanského malo byť nahradené vyjadrením komisie Mestských lesov. Jeho vyjadrenie podlieha konfliktu záujmov. Združenie Zlatá Studňa ponúka ročný nájom 1 600 €. V dokumentácií je aj druhá ponuka, ktorá ponúka ročný nájom za viac ako 11 000 SK. Čiže rozdiel medzi týmito dvomi ponukami je 10 000 €. Na dnešnom MsZ lamentujeme o tom, že mesto nemá peniaze, pritom máme možnosť získať 10 000 € na viac a preto by bolo asi vhodné sa touto otázkou zaoberať. Buď aby ten, koho chceme presadiť navýšil cenu o 10 000 €, pretože v opačnom prípade by to bola škoda pre mesto. Nehovoria o tom, keby sa rozhodlo v tom znení, ako to je navrhnuté, je to podľa jeho názoru len preto, pretože je tam jednak škoda spôsobená mestu vo výške 10 000 €. Berie to ako porušenie zásad hospodárskej súťaže, pretože v tomto prípade sa jedná o hospodársku súťaž. Bol by rád, keby si to niekto osvojil, aby sa uvedený bod z rokovania stiahol s tým, aby sa od ostatných vyžiadalo dorovnanie ceny. RNDr. Balážová – všetkými týmito aspektmi sa zaoberali aj na komisií Mestských lesov.

RNDr. Balážová – opýtala sa poslancov, či môže pán Ing. Daniel Vojtko so svojím príspevkom na MsZ vystúpiť. Poslanci súhlasili.

Ing. Daniel Vojtko – konštatoval, že je takmer 20 rokov členom poľovného združenia Zlatá Studňa, ktoré je transparentné a dá sa povedať že ho z 80 % tvoria obyvatelia mesta Kremnica a blízkeho okolia. Skoro 50 rokov pôsobí v rôznych formách, v ktorom ľudia hospodária v tomto poľovnom revíry. Výsledky hospodárenia sa ukazujú aj v tom, že tu máme bohaté zastúpenia chránených druhov živočíchov. Na komisií debatili, nevedia kto za tým je. Možno sú tam mená našich rodičov, našich známych, priateľov obrali o nejaké nebankovky, o nejaké peniaze. Hovorí o tom, že tu niečo prezentovali, v meste ich poznajú ako hospodária, ako sa správajú a v podstate keby hospodárili zle, tak by to združenie už nebolo. Roky ho budovali, majú vybudované chodníky, krmné zariadenia, poľovnícke zariadenia a prezentujú sa v rámci poľovníckej komory. Pán Hudec nie je poľovník, ako sám povedal, ale radi ho uvítajú, ukážu mu výsledky aj v rámci okresu, kynológie, atď. Mesto podporuje záujmové združenia, podporuje cirkev, rôzne športové organizácie a oni sú tiež nejakým záujmovým združením, nejakou organizáciu, ktorú tvorí 80 % ľudí z mesta. Treba sa zamyslieť aj nad tým, kde a akým spôsobom človek peniaze zobral. Marián Vojtko – možno bude aj on napadnutý z konfliktu záujmov, nakoľko ide o jeho brata, ale je mu to úplne jedno. Nedávno sa mu sníval sen, v ktorom bola dedinka do ktorej prišli dobrí ľudia, ktorí tam chceli vybudovať niečo pekné na pozemku, ktorý bol v ponuke na predaj. Ale mali málo peňazí a bol to verejnoprospešný projekt, ktorý tam chceli vybudovať. Vybudovali ho a po veľmi dlhej dobe, kedy ten verejnoprospešný projekt fungoval a slúžil ľuďom z tej obce, prišli zlí ľudia, ktorí povedali, že tento pozemok je pre nich veľmi zaujímaví a pekní a chcú tam niečo vybudovať. Zrušia to, čo doteraz slúžilo ľuďom, ktorí v tej obci žili a postavia tam tepláreň. Pretože ju v tomto okrese potrebujú. Ponúkli 20 násobnú cenu za tento pozemok. Zrazu sa stalo to, že tí múdri povedali nie, pretože chcú, aby ten pozemok aj naďalej slúžil ľuďom, ktorí na tom naozaj nemajú ani najmenší prospech. Ale boli aj ľudia, ktorí povedali áno samozrejme, stojí to za to, pretože tie prachy nám sem donesú a je jedno, že sa nám zničí životné prostredie. Spomína si na jeden perfektný revír nad obcou Ihráč. Bol to revír mimoriadne bohatý na zveri. Dostal sa do hľadáčika podobných ľudí, ak nie tých istých, do ktorého sa dostal tento náš revír. Revír dnes vyzerá tak, že bol v prvom rade prekŕmený, potom vystrieľaný a napokon z neho zver ušla. Revír je úplne prázdny a zdevastovaný. Môžu tam nabehnúť ťažiari a urobiť čiernu ťažbu, aby ešte predali to, čo tam zostalo. On, ako človek, ktorý nechce, aby naše lesy takto dopadli, čo sa týka revíru, nie ťažby dreva, nikdy nezdvihne ruku za to, že niekto pridá 10 násobok ceny. Pretože už aj to, že niekto dá 10 násobok ceny niečím smrdí. A smrdí to peniazmi. Možno peniazmi jeho rodičov, alebo starých rodičov, ktoré im dodnes nikto nevrátil. Nebudeme si tu maľovať medové motúzy, ani ružové okuliare. Vieme, kto je za združením Chotár a ak sa mu bude niekto zase vyhrážať e-mailom, zistí si IP adresu z ktorého ten e-mail prišiel a bude to mať ešte ďalšie následky a dôsledky. Mgr. Igor Kríž – konštatoval, že s naším Kremnickým združením máme veľmi dobré skúsenosti, sú to dôveryhodní hospodári. Nepraktizujú poľovníctvo ako exkurzívnu kratochvíľu. Tento poľovný revír sa nachádza v priestoroch Mestských lesov a chvala pánu bohu, že je tam Ing. Mutňanský, pretože nepotrebuje niekoho, kto nás bude niečím ohrozovať na živote. Ivan Petráš – zopakoval to, čo povedal aj na komisií pre Mestské lesy. V Kremnických lesov nie sú iba poľovníci, ale aj horská služba, bežkári aj z radov TJ Biela stopa. Tiež si nevie dosť dobre predstaviť, keby teraz prišla JNT, ktorá buduje po Ázií bežecké trate po Štrbskom plese, ktorých je asi 5 km a niekto by sem prišiel a povedal, že dá mestu 100 000 € za vybudované bežecké trate. Teraz by to bol precedens, keby hlasoval za to, aby odtiaľto Kremničania odišli niekde inde a sem príde nejaká záujmová skupina. To isté sa môže stať aj s bežeckými traťami. Nie je poľovník, ale pozná zopár členov poľovného združenia a väčšinou to sú ľudia, o ktorých si myslí, že to robiť vedia. Je to otázka hlavne morálky a toho, že by sa fakt mohlo stať, že potom v budúcnosti aj tie trate v našich kremnických vrchoch ovládne skupina, ktorá ich nikdy nevymyslela, nikdy nevybudovala a potom sa budú všetci navzájom obviňovať z toho, čo dopustili. Norbert Boldiš – nevyzná sa v poľovníctve ale zaskočilo ho to, že v e-maily sa takto podpísali budúci žiadatelia mesta Kremnica. Máme tu občanov terajších, ktorý urobili kus dobrej roboty. Je tu niekto kto sa bojí, alebo hanbí podpísať svojím vlastným menom a vyhráža sa médiami. Nech skúsi kandidovať. Všetci, čo sedia na MsZ prišli kandidovať, pretože chcú pre mesto niečo urobiť. Naše organizácie a spolky sa snažia robiť všetko pre mesto a myslí si, že by sme mali predovšetkým uprednostniť našich aby robili robotu, hlavne keď ju robia dobre. Keď urobia budúci žiadatelia mestu nejakú škodu, tak kde ich budeme naháňať, keď sa podpísali, že sú budúci. Zaujímajú ho tí, ktorí sú súčasní a niečo robia. Nenechá sa vydierať a bude jednoznačne hlasovať za Zlatú Studňu. RNDr. Balážová – diskusiu uzavrela. Vysvetlila, že skutočne všetky aspekty o ktorých hovoril Ing. Mgr. Vladimír Hudec sa prerokovali na komisií pre Mestské lesy, poslanci k tomu prijali nejaké stanovisko. Nejedná sa o stanovisko Ing. Mutňanského, ale o stanoviská všetkých poslancov MsZ.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 136/1409

vo veci užívania poľovných pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnica, ktoré sú súčasťou poľovného revíru Kremnica žiadosti Poľovníckeho združenia Zlatá studňa so sídlom v Kremnici, Zechenterova ulica 345/39, 967 01 Kremnica o predbežný súhlas s užívaním poľovných revírov.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/d á v a
predbežný súhlas, aby užívateľom poľovných pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnica s výmerou cca 1770 ha (výmera bude upresnená na základe vypracovaných geodetických podkladov), ktoré sú súčasťou poľovného revíru Kremnica, ktorý bol uznaný rozhodnutím Lesného úradu v Žiari nad Hronom číslo Poľov. 34/95 zo dňa 8.5.1995 na 15-ročné obdobie počnúc od 01.05.2015 bolo Poľovnícke združenie Zlatá studňa so sídlom v Kremnici, Zechenterova 345/39, IČO: 35654201, ktoré je aj doterajším užívateľom týchto poľovných pozemkov a poľovného revíru Kremnica.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľom
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.10.2014.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Žiadosť o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Branislav Králik

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Jedná sa o vybudovanie odbočovacieho pruhu k jeho pozemku, kde vlastne podniká. Už mu schvaľovali prenájom, ale má s tým obrovský problém, pretože Okresný úrad odbor cestnej dopravy od neho žiada usporiadanie práv. Ak mu chceme pomôcť s tým, aby si pripájací pruh mohol vybudovať, malo by sa mu výjsť v ústrety. Je to skutočne administratívna a byrokratická záležitosť a nevie sa bez toho pohnúť ďalej. Presnejšie by to vedeli vysvetliť zamestnankyne majetkového oddelenia. Poprosila Ing. Ihringovú, aby sa vyjadrila.

Ing. Eva Ihringová – informovala, že celá stavba, ktorú chce Branislav Králik realizovať sa skladá z 2 častí. Prvá vec je areál na odstavovanie a opravu áut a druhá vec je, aby sa do tohto svojho areálu dostal, vybudovanie odbočovacieho pruhu a úprava kúska cesty, ktorá nie je priamo jeho pozemkom, ale je tiež naša. Na prenájom áut ide stavebné povolenie z nášho Stavebného úradu a to, čo sa týka cesty prvej triedy 1/65 povoľuje Okresný úrad odbor cestnej dopravy Banská Bystrica. Pôvodný nájom bol schválený tak, že je to na dobu určitú od vydania stavebného povolenia do doby ukončenia stavby odbočovacieho pruhu. Odbor cestnej dopravy žiada, aby bol vzťah k pozemku, kde je odbočovací pruh dlhší a preto treba ten vzťah k pozemku vysporiadať iným právom. Preto sa pán Branislav Králik obrátil na nás prostredníctvom Ing. Marcibalovej. Keď skončí stavbu, tak bude mať ďalší vzťah k pozemku vyriešený zmluvou o zriadení vecného bremena. Ale teraz v tejto etape by sa to dalo vyriešiť tým, že by sa uzavrela zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Pretože sa to vecné bremeno nedá zriadiť na celú parcelu, ktorá má v tomto prípade 550 m2. Zameranie sa dá urobiť následne, keď to bude vybudované. Keď to vybuduje sa to zameria a zriadi sa vecné bremeno presne na tie metre, kde bude odbočovací pruh. Bude teda aj zadosťučinené požiadavke Okresného úradu.

RNDr. Balážová sa opýtala poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 137/1409

vo veci žiadosti Branislava Králika, Dolná ulica 73/14, 967 01 Kremnica o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Kremnica ako budúcim povinným z vecného bremena a Branislavom Králikom ako budúcim oprávneným z vecného bremena na pozemky s výmerou 566 m2 a to parcelné číslo CKN 2779/1 s výmerou 6 m2 a parcelné číslo CKN 3373/1 s výmerou 560 m2 v katastrálnom území Kremnica, na ktorých bude vybudovaný odbočovací pruh z cesty I/65 a vjazd na pozemok vo vlastníctve stavebníka, za podmienky, že stavebník predloží mestu Kremnica najneskôr 2 mesiace pred ukončením kolaudačného konania geometrický plán a znalecký posudok na ohodnotenie ročného nájmu za výmeru dotknutých pozemkov tak, aby Mestské zastupiteľstvo v Kremnici schválilo definitívne zriadenie vecného bremena do dňa vydania kolaudačného rozhodnutia.
B / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.10.2014.
PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Návrh na ukončenie nájomného vzťahu dohodou – STEFE Zvolen, s. r. o., Zvolen

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

RNDr. Balážová – opýtala sa Ing. Reichlovej, aký dopad to bude mať na rozpočet Mestského bytového podniku. Ing. Lenka Reichlová – informovala, že ekonomická komisia odporučila ukončiť nájomný vzťah dohodou ku dňu 01.10. 2014 i keď žiadateľ žiadal ku dňu 01. 09. 2014, čo sa ale z organizačných dôvodov nedalo, pretože žiadosť bola podaná dňa 07. 08. 2014. Ekonomická komisia bola až koncom augusta a MsZ je až dnes 18. 09. 2014. Čo sa týka vplyvu na rozpočet, tak v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov je výpovedná lehota 3 mesiace. V prípade, ak nájomný vzťah ukončia dohodou podľa termínu, ktorý MsZ uzná, prídu v rozpočte na príjmovej stránke o nájom. Nevedela stanoviť, či chceme nájomný vzťah vôbec skončiť dohodou k nejakému dátumu, alebo budeme považovať tento ich návrh za výpoveď. Je to na nás, či budeme považovať ich návrh za výpoveď a skončíme ho dohodou v zmysle o nájme ku dňu 30. 11. 2014, alebo ustúpime a ukončíme nájom skôr s tým, že prídeme o nájom za tie mesiace, ako aj o to, že to rozpočet Mestského bytového podniku zaťaží za služby spojené s nájmom, čo znamená energie, všetky revízie a všetky ostatné veci, ktoré sa týkajú spoločných priestorov. RNDr. Balážová – opýtala sa, koľko je to priebežne mesačne. Ing. Reichlová – informovala, že to predložila aj v dôvodovej správe a mesačný nájom je 160,33 €, energie a predpis sú 71 €, čiže tých 260 € mesačne. V prípade ak sa ukončenie nájomného vzťahu schváli skôr, sa rozpočet o tú danú sumu navýši. Ekonomická komisia odporúča schváliť ukončenie nájmu k 01. 10. 2014, čo znamená, ako keby sme prišli o dva nájmy keby sme to brali ako výpoveď. Ale je na nás ako budeme postupovať. V návrhu sa zvykne písať, „ak neprijmete tento návrh, považujte túto žiadosť za výpoveď.“ Ak neschválime ukončenie nájomného vzťahu dohodou, budeme čakať na výpoveď, alebo budeme brať ako výpoveď toto, so skončením ku dňu 30. 11. 2014. V prípade, ak skončíme nájomný vzťah dohodou potrebuje v rozpočte navýšenie o tú danú čiastku. RNDr. Balážová – Mestský bytový podnik by potreboval zadotovať z mestského rozpočtu, ktorého saldo je 161 000 €, čo je maximum, čo by sme vedeli presunúť. Viera Mišíková – nemá na to riešenie ani návrh, ale doteraz sa obracali na ňu nájomníci z polikliniky, ktorí tam sú, pretože každý rok, keď sa rozpočítavajú energie platia stále viac. Ing. Lenka Reichlová – čo sa týka rozpočítania nákladov za neobsadené nebytové priestory, nerozpočitáva sa to medzi nájomcov, ale ide to na Mestský bytový podnik, pretože nemôžu rozpočítať náklady na energie na obsadených priestoroch nájomcom, ktorí ich neužívajú. Dajú sa tam dať merače, ale to je diskusia na dlho, mohli by si to rozobrať radšej na komisií. Ing. Milan Žabka – treba nájsť peniaze na to, aby sa rozpočet vyrovnal. Viera Mišíková – buď pôjdeme podľa zmluvy a bude 2 mesačná lehota, alebo musíme hľadať 500 € v rozpočte.
Mgr. Igor Kríž – myslí si, že firma STEFE, a. s., Zvolen je solídna na trhu aj čo sa týka prerábania vecí v dolnej časti mesta. Preto navrhol, aby sme nájomný vzťah ukončili podľa zmluvy. RNDr. Balážová – zrejme veľmi dobre vedeli čo robili, keď ten návrh dali ako návrh.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 138/1409

vo veci návrhu na ukončenie nájomného vzťahu dohodou.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A /n e s c h v a ľ u j e
ukončenie nájomného vzťahu dohodou medzi Mestom Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 a spoločnosťou STEFE Zvolen, s.r.o., Unionka 54, 960 01 Zvolen, IČO: 31612300 k 1.9.2014.
B/ u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi.
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.10.2014.
PREZENTÁCIA: 10
ZA: 7 (Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 (Jaroslav Slašťan, Ing. Milan Žabka, Marián Vojtko)
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov – Božena Hrašková

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

Poslanci nemajú otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie, Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 139/1409

vo veci výpovede zmluvy o nájme nebytových priestorov.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / b e r i e n a v e d o m i e
výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorú podala Božena Hrašková, Jula Horvátha 903/36/D, 967 01 Kremnica. V zmysle zmluvy výpoveď začína plynúť dňom 01.08.2014 a končí 31.10.2014.
B / u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 30.11.2014.
PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Súhlas s osadením pamätnej tabule na priečelí budovy Knižnice J. Kollára – Mgr. Alfréd Haško

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Pamätná tabuľa by mala pripomínať vybudovanie a činnosť klubu Labirint a všetky udalosti, ktoré s ním boli spojené. Ekonomická komisia súhlasí s umiestnením pamätnej tabule s tým, že odporúča prerokovať toto osadenie s Krajským pamiatkovým úradom. Komisia výstavby a životného prostredia zdôvodňuje, že mesto nemá spracované žiadne zásady pre povoľovanie takýchto pamätných tabúľ. Podľa stavebného zákona sa povoľuje ako reklamné informačné zariadenie a podlieha súhlasu Krajského pamiatkového úradu. Komisia nemá námietky voči zriadeniu pamätnej tabule, ale neodporúča ju umiestniť na priečelí, ale vybrať iné vhodné miesto.
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

Ing. Milan Žabka – bol by rád, keby sa prečítalo celé znenie textu, ktorý na pamätnej tabuli bude. RNDr. Balážová – informovala, že je to v materiáloch na strane 126. Ivan Petráš – začudoval sa, že mesto Kremnica nemá vypracovaný spôsobom umiestňovania tabúl a umiestňovať tabulu niekde do podchodu podľa neho nemá význam. Ak sme na niečo hrdí a chceme niečo ukázať tým, ktorí do nášho mesta prídu tak by to malo byť na viditeľnom mieste. Je rád, že nejaká tabuľa vôbec je, ale z tohto pohľadu sa mu zdá, že by bolo dobré, keby malo mesto spracovaný základný manuál k tomu, aká by to mala byť tabuľa a že by bola možno umiestňovať tabule aj na fasádach pamiatkových budov. Keď to môže byť vo Viedni, v Bratislave, nevidí dôvod, prečo by to nemohlo byť aj v Kremnici. Ing. Marián Sikorai – informoval, že na internete hľadal, ako majú iné mestá vyriešený tento problém. V podstate nenašiel veľmi veľa miest, ktoré by mali túto vec vyriešenú. Konkrétne v Ružomberku sa mu celkom páči spôsob, kde majú zásady pri osádzaní tabúľ a pomníkov na verejných priestranstvách mesta Ružomberok. Domnieva sa, že nejaké zásady budeme musieť prijať aj my a schváliť VZN, aby sme mali v tomto jasno. Práve preto, že je to kultúrna pamiatka, Pamiatkový úrad diktuje v tomto smere podmienky. Preto má obavu, že si môžeme povedať čokoľvek, ale Pamiatkový úrad s tým súhlasiť nebude. Návrh na umiestnenie pamätnej tabule, busty, alebo pomníka môže podávať primátor, MsR a poslanec. Ak by chceli niečo osadiť FO, alebo PO, tak by to museli predložiť prostredníctvom poslanca, ktorý má tú právomoc predložiť to MsZ. MsZ môže schváliť zhotovenie a vyvesenie pamätnej tabule, busty, alebo pomníka najmä za mimoriadne tvorivé výkony občanov, ktoré obohacujú ľudské poznatky, národnú kultúru, náboženské a duchovné hodnoty. Za mimoriadne aktivity obyvateľov, ktoré prispeli k rozvoju štátu, ekonomickému, spoločenskému a politickému rastu štátu. Za mimoriadne aktivity obyvateľov v boji za ľudské práva presadzujúce regionálny význam. Za mimoriadny význam osôb, alebo inštitúcií, ktoré sa zaslúžili o všestranný rozvoj a o nadregionálny význam v oblasti kultúry, politiky, športu a pod. V podstate to funguje tak, že by to malo byť nadregionálne, pretože istým spôsobom nám utekajú určité precedensy, s ktorými sa treba vysporiadať. Pamätných tabúľ nám akosi pribúda, čiže pripravia návrh vo forme VZN. Nevie, či sa podarí, aby to schválilo ešte toto Msz, ale nejaký podklad by určite pripravili. Teraz je na poslancoch, ako rozhodnú. Ing. Lujza Pračková – poďakovala Ing. Sikoraiovi, že sa zaoberal touto problematikou, že našiel zásady v inom meste a to, akým spôsobom to funguje. Priklonila sa k tomu, keby oddelenie výstavby a životného prostredia spracovalo nejaký návrh zásad, aby budúce MsZ takéto zásady schválilo a potom sa podľa toho riadilo. Pretože regulatívy pre niečo takéto by v našom meste asi mali byť. RNDr. Balážová – otázka je, či dáme súhlas s nejakými podmienkami, alebo za podmienky, že bude súhlasné stanovisko Krajského pamiatkového úradu. RNDr. Balážová – opýtala sa poslancov, či môže pán Ivan Kraml so svojím príspevkom na MsZ vystúpiť. Poslanci súhlasili.

Ivan kraml – poďakoval za slovo. Myslí si, že mu jeho predrečník dal za pravdu v jeho idei, ktorú chcel dnes predniesť. Vzhľadom na školenie historikov ústavu pamäti národa čo sa smie a nesmie na úkor ostatných. Kremnická mládež zrekonštruovala túto budovu a vytvorila svoj prvý klub. Nie len mládež, ale aj brigáda socialistickej práce s ľuďmi v bani. Pýtal sa baníkov, ktorí mu povedali, že sa nehanbia za to, že robili brigády v SNP. Labirint bol rodiskom divadielka v podzemí, čo bol základ zlatého pokladu Kremnickej kultúry mladých ľudí. Myslí si, že sa to celkom opomína. Pamätá sa na časy, voľakedy dávno, kedy sme chceli byť neutrálny ako Švajčiarsko. Dnes by sme zase chceli mať ekonomiku ako Švajčiarsko. 25. 11. 1989 sa v Labirinte začala formovať občianska iniciatíva a študentské hnutie. Začína kremnická revolúcia proti komunistickému režimu. Kremničania vďačne spravili aj protikomunistickému bojovníkovi výstavu v bývalom kultúrnom stredisku. Pán poštár, scenárista, režisér, básnik atď., ktorého odsúdili za pohlavné zneuctievanie mŕtvol mladých žien a dievčat. Kremnická verejnosť mu ďakovala. Hovorí to preto, že tí mladí, ktorí tu robili, či sa budú dávať do jedného radu protikomunistických bojovníkov. Pomenovali sme pána učiteľa špeciálnej pedagogiky, pomenovali sme po ňom školu, bol spolu podpísaný o zavreždení 330. kremničanov a mnohých občanov vtedajšieho Kremnického okresu. Tí mladí ľudia tam majú byť zapísaní s ním, vzhľadom k tabuli na Kremnickom Gymnáziu. Nevie, či sa ich na to pýtali, či tam chcú byť. Celý kontext sa mu zdá prinajmenšom pritiahnutý za vlasy. Ing. Milan Žabka – nadviazal na poslednú vetu pána Kramla, pretože sa aj jemu zdá kontext trošku pritiahnutý za vlasy. Predkladá to pán Mgr. Haško, ktorý sa vo februári 1989 snažil dostať do komunistickej strany Slovenska. Dal si prihlášku, terajšia riaditeľka osobitnej školy mu ju podpísala a prihláška išla na mesto, pretože školstvo patrilo pod mesto. Mestský predseda a podpredseda komunistickej strany to vyhodnotili tak, že Mgr. Haška do strany nezobrali a tento človek dnes prekladá toto. Škoda, že tu dnes nie je. Bol by rád, keby bol prítomný a povedal, či áno, alebo nie. On hovorí áno, ale nevie, či morálne to zodpovedá tomu, čo Mgr. Haško predkladá. Rozhodne je z tohto dôvodu proti umiestneniu pamätnej tabule. Marián Vojtko – konštatoval, že obsah tej tabule by asi každý naformuloval inak a naštylizoval iným spôsobom. Leto 1965 a fakt, že kremnická mládež zrekonštruovala priestory, či už boli v takej organizácií, alebo inej, protikomunisticky zmýšľajúci, proste tam spravili priestor, ktorý slúžil všetkým. Jar – leto 1968 dnes nikto nemôže spochybňovať, že išlo o okupáciu a akt násilia na Československej republike. Dňa 25. 11. 1989 sa v Labirinte formovala občianska iniciatíva, verejnosť proti násiliu a študentské hnutie a začína Kremnická nežná revolúcia proti komunistickému režimu. V dnešnej dobe asi 25 rokov po revolúcií začínajú hlasy zase silnieť, či to bola nežná revolúcia, či to bolo proti komunistickému režimu, či to spáchali samí komunisti a podobné veci. Myslí si, že sa tu tieto veci diali. Ak sa budeme báť prihlásiť sa k tomuto, tak to bude presne o tom, čo aj pán Kraml povedal, že sa bojíme prihlásiť k rodákovi v Kremnici. Myslí si, že november 1989 žiadne dejiny ani história nemôžu odsúdiť ako niečo, čo by ľudia nechceli. Jedine to môžu zmeniť historici, ktorí si dejiny prispôsobujú vždy podľa toho, pre koho tie dejiny píšu, aby sa vyučovali na základných a stredných školách. Odhliadnuc od toho čo povedal Ing. Žabka sú tam podpísaní ešte ďalší dvaja ľudia. Myslí si, že keď takúto tabuľu pripomínajúcu si niektoré udalosti zo svojich dejín dokážu mať na každej druhej dedine a v každom meste v Čechách a na Slovensku je už tiež takýchto tabúľ niekoľko. Kremnica tiež v tej dobe nespala. Možno hovorí niečo, čo mu možno vytkne jeho krstný otec, pretože bol v tej dobe práve členom komunistickej strany. Možno práve preto hovorí, že by sme sa mali priznať bez nejakých strachov a odkazov na to, či niekto zmýšľal lavicou, alebo pravicou. Keď niekto navrhne tabuľu, kde bude napísané, že novodobá demokracia priniesla diktatúru financií a peňazí a prišlo samovražednými sklonmi o život toľko a toľko Kremničanov a na ich pamiatku dávame takúto tabuľu, tak aj toto si myslí, že bude stáť za to, aby si to ľudia pripomenuli. Je za to, aby tam tabuľa visela, pretože ten priestor bol svedkom týchto udalostí, ktoré tu sú napísané. Pravdepodobne by naformuloval znenia tabúľ úplne inak, ale žiadateľ je niekto iný. Jaroslav Slaštan – podľa neho je veľmi nezrozumiteľné znenie tabule. Dával to čítať viacerým ľudom a nevedia pochopiť o čo tam vlastne ide a čo je príčinou na jej osadenie. Skutočne by sme v meste mohli mať nejaké normy na osadenie tabúľ. Na každej historickej budove, alebo kultúrnej pamiatke je tabuľa iných rozmerov, iného materiálu. Táto tabuľa má mať pomerne veľký rozmer, je tam veľa textu, ktorý je zvláštne rozdelený. Myslí si, že by sa nič nestalo, keby sa aj ten text nejako uhladil, alebo prepísal tak, aby ten duch tej myšlienky zostal, pretože to je veľmi nečitateľné.

Poslanci nemali ďalšie otázky. RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 140/1409

vo veci súhlasu s osadením pamätnej tabule

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / u d e ľ u j e s ú h l a s
na osadenie pamätnej tabule na priečelie budovy Knižnice na Štefánikovom nám. 33/40 v Kremnici. Umiestnenie je potrebné vopred prerokovať s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica. Text tvorí prílohu uznesenia.

B/ u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi
Zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
Termín: 30. 09. 2014

PREZENTÁCIA: 11
ZA: (Viera Mišíková, Milan Miškóci, Marián Vojtko, Mgr. Margita Fodorová)
PROTI: (Ing. Milan Žabka, Norbert Boldiš)
ZDRŽAL SA: (Ing. Klára Popová, Ing. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Mgr. Igor Kríž, Jaroslav Slašťan)

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.

RNDr. Balážová – poprosila Mgr. Kríža, aby chvíľu viedol MsZ.

Blok informácií a správ

a) O vybavovaní sťažností a petícií

Mgr. Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky. Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 140/1409

vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií.
PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Igor Kríž)
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

b) O činnosti hlavného kontrolóra

Mgr. Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky. Mgr. Igor Kríž požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 141/1409

vo veci predloženej správy o činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica
za mesiace jún – august 2014.
PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

c) O ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2014

Mgr. Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 142/1409

vo veci správy o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2014.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2014.
PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

d) O počte a výške stanovených poplatkov za MZZO a ich úhrade

Mgr. Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 143/1409

vo veci informácie o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.
PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Rôzne

Ing. Klára Popová – informovala, že sa na ňu obrátili obyvatelia Zámockého námestia s tým, že v mesiaci apríl 2014 dali na Mestský úrad žiadosť o pomoc pri riešení situácie s tzv. Grobňovou vodou. Dovolila si ju prečítať. „Vážení zástupcovia mesta Kremnica. My, obyvatelia ulice Zámocké námestie, Kremnica si Vás dovoľujeme požiadať o pomoc pri riešení situácie s tzv. Grobňovou vodou. Táto úžitková voda nám veľa rokov pomáhala pri starostlivosti o zeleň na ulici, ktorá je v bezprostrednej blízkosti objektu Kremnického hradného areálu. Používala sa aj pri rôznych akciách uskutočnených sa na tomto námestí. Asi pred dvoma rokmi nastala situácia, že voda začala vyvierať uprostred cesty. Pracovníci Vodárenskej spoločnosti namiesto toho, aby potrubie opravili, vodu jednoducho odstavili a viac sa k tomu nevrátili. Samozrejme je pre nich lacnejšie tento pomocný zdroj vody odstaviť. Každý obyvateľ, ktorý sa tiež svojpomocne pričinil o prípojku úžitkovej vody k domu sa o prípojku vždy staral. Táto voda veľmi chýba, pretože vzhľadom na ceny pitnej vody je starostlivosť o zeleň finančne dosť náročná. Všetkým na našej ulici záleží na tom, aby sa to opravilo a voda bola nápomocná. Pred rokmi sa mesto staralo o zeleň na Zámockom námestí napríklad aj vyvážaním vody cisternami, pretože je to významná časť, vzhľadom na turizmus. Oprava prípojky by bola určite lacnejšia verzia, ako dodávanie vody na polievanie. Vzhľadom k týmto skutočnostiam sa na Vás obraciame s dôverou a veríme, že sa vaším pričinením celá vec vyrieši k spokojnosti všetkých obyvateľov Zámockého námestia, ako aj návštevníkov mesta Kremnica. Vopred ďakujeme. Obyvatelia Zámockého námestia a okolia. Príloha: podpisy občanov.“ Podotkla, že táto žiadosť bola v mesiaci apríl 2014 doručená na MsÚ do podateľne a do dnešného dňa nedostali odpoveď. Opýtala sa, prečo sa im neodpovedalo, alebo ako sa táto žiadosť vyriešila. Mgr. Igor Kríž – vyjadril sa, že odpoveď na túto otázku môže dostať v bode interpelácie, pretože teraz nevie odpovedať.

Norbert Boldiš – poďakoval Mgr. Zlatošovej, Svetlane Šverhovej, Richardovi Rothovi, ako aj Kremnickému baníckemu spolku za drinu, ktorú si odrobili pri tvorbe a realizácií stretnutia Banských miest a obcí Slovenska. Každý to berie ako vynikajúcu akciu, dokonca sa niektoré banícke spolky vyjadrili, že zo všetkých stretnutí bolo toto najlepšie. Rád by túto chvíľu využil a informoval, že zajtra je 5. výročie vzniku Kremnického baníckeho spolku. Bolo by dobré im za vedenie mesta zaslať blahoprajný list.

Ivan Petráš – poďakoval Mgr. Zlatošovej a Richardovi Rothovi za posledné podujatie, ktoré robili na Skalke spoločne mesto Kremnica a Biela Stopa. Ide o bežecké preteky RUN and WALK. Podujatie dopadlo okrem počasia veľmi dobre. Dostali spústu e-mailov, že to bolo dobré podujatie, veľmi dobre zorganizované. Požiadal vedenie mesta, aby zohľadnilo ľudí, ktorí robia pri všetkých týchto športových a kultúrnych podujatiach. Väčšinou je to Mgr. Zlatošová, Svetlana Šverhová a Ricahrd Roth, ktorí si skutočne zaslúžia určite aj finančnú odmenu za to, čo robia. Pretože ich fakt vidí behať stále, soboty, nedele nehovoriac len o akciách pre Bielu stopu. Bolo by dobré, keby boli ohodnotení, pretože si bez týchto ľudí kultúrne a športové podujatia nevie ani predstaviť. Mgr. Igor Kríž – rád pripomenul, že oddelenie školstva, kultúry a športu na čele s Mgr. Zlatošovou dostalo mimoriadne odmeny za mesiac august. Odovzdal slovo RNDr. Balážovej.

RNDr. Balážová – na komisií pre Mestské lesy padla zo strany poslancov otázka, aký bol proces prípravy PHSR. Vtedy nevedela na to odpovedať, pretože nemala po ruke detailné informácie a nerada hovorí veci, ktoré nemá presne overené. Dnes je tu Mgr. Ďurčová, ktorú poprosila, by urobila poslancom prehľad o jednotlivých krokoch ako bol PHSR pripravovaný.

Mgr. Ľuba Ďurčová – proces tvorby začal s tým, že sme dňa 22. 01. 2014 oslovili Doc. Hronca na vypracovanie PHSR. Ďalej bolo x krokov, ktorými sa dopracovali k tomu, že dňa 07. 04. 2014 na pred zastupiteľstve, kde bol prítomný aj pán Doc. Hronec, kde vzniesli pripomienky na základe ktorých bolo pripomienkované hlavne to, že analytická časť obsahuje strašne veľa chýb, ktoré bolo nutné opraviť. RNDr. Balážová hneď na druhý deň zvolala vedúcich a dala im za úlohu prepracovať analytickú časť s termínom do 11. 04. 2014. V tomto termíne sa v podstate vyzývali ešte tí, ktorí nepredložili až do obdobia, kedy sa podarilo za každého jedného vedúceho z oddelenia MsÚ + z organizácií zriadených mestom prepracovať plán PHSR do takého štádia, že si každý za seba zobral svoju časť. Metodika bola taká, že červeným mali označiť to, čo je veľmi chybné, nepravdivé a neplatné, zelenou mali označiť to, čo bolo potrebné opraviť a žltým mali vyznačiť to, čo bolo na zváženie. Pán Doc. Hronec všetky pripomienky, ktoré boli s tým, že boli ešte oneskorene dodané pripomienky z troch oddelení opravil. Na základe toho, keď to poslal naspäť prepracované tak dňa 19. 05. 2014 to išlo opätovne do komisií s tým, že už na začiatku sa stala chyba tá, že menej komunikovali s vedením mesta. Nezodpovedané otázky sa v podstate v tých stanoviskách komisií stále opakovali. Väčšinou tam bolo, aké kompetencie a referencie mal spracovateľ, ktoré skupiny boli oslovené. Bolo to dané aj do Kremnických novín, ktoré chodia vlastne do každej rodiny a na základe tohto boli dodané pripomienky aj e-mailom, poštou, aj osobne od niekoľkých združení pôsobiacich na území mesta. Tak isto od organizácií, samozrejme boli dané aj dotazníky, nie len poslancom ale aj organizáciám, ktoré sa tak isto vyjadrovali. Proces tvorby bol dosť rozsiahli. Pán Doc. Hronec skutočne pripomienky, ktoré boli dodané zapracoval zhruba na 86 – 87 % s tým, že určite sa nedali zapracovať také, ktoré boli nezmyselné a veľmi vtipne zadané. Nemalo to súvislosť s tým, čo bolo merítkom veci tvorby PHSR. Vychádzal v podstate zo schváleného dokumentu, ktorý bol komunitný plán, ktorý pred nedávnom schvaľovali, čo je vlastne plán sociálneho rozvoja. Hospodársky rozvoj vychádzal z územného plánu, v ktorom sú si vedomí, že boli tie chyby, ktoré on prevzal a na základe toho RNDr. Balážová dala úlohy, aby sa tie chyby opravili. Ďalej sa otázky stále opakovali. Veľa s tým pracovala a venovala tomu času a vidí, že stále tie pripomienky sú také, že poslanci nie sú informovaní. Navrhla taký postup, že by sa poslanci mohli stretnúť na sedení aj za účasti pána Doc. Hronca, kde by sa všetko vysvetlilo a mohla by sa spraviť aj tá strategická časť, ktorá je na poslancoch. Pretože analytika bola urobená. PHSR je potrebný preto, aby sme mohli mať dorobené aj CVČ. Je to dokument, ktorý má nejaké vízie a plány, ale môže sa do neho vstupovať, môže sa meniť a opravovať. Je to živý materiál, s ktorým je možné pracovať. Bolo by vhodné si k tomu spoločne sadnúť a povedať si čo a ako bude.

Ing. Lujza Pračková – s týmto návrhom sa nedá nesúhlasiť. Komisia kultúry dala zoznam otázok, čo sa týka procesu tvorby. Opýtala sa, či na tieto otázky pán Doc. Hronec odpovedal. Mgr. Ľuba Ďurčová – informovala, že pán Doc. Hronec odpovedal na začiatku, čo bolo dňa 25. 02. 2014. Bolo v pláne, že informácie budú poslancom predložené na MsZ, ale nebol priestor. Ing. Lujza Pračková – otázky formulovala komisia, ktorá vyslovila pripomienky vo februári, v marci a v máji a poslanci ani raz nedostali spätnú väzbu na ich otázky a pripomienky. Nespochybňovali to, či to Mgr. Ďurčová poslala, alebo nie. V utorok sa pýtali, ako boli ich otázky zodpovedané. Pretože do dnes nepozná obsah odpovedí a do komisie to predložené nebolo. Mali pripomienky takého charakteru, či je o tom možné komunikovať, ale mali pripomienky aj k materiálu aj takého charakteru, že napríklad prepracovať SWOT analýzu v oblasti športu. Nestačí im povedať, že bola prepracovaná. Pretože by rada vedela, ako bola prepracovaná. Mgr. Ľuba Ďurčová – informovala, že dňa 19. 05. 2014 zasielala všetkým e-mail, v ktorom bola prepracovaná SWOT analýza. Ing. Lujza Pračková – informovala, že dňa 22. 05. 2014 ešte dávali výstup, v ktorom bola dopracovaná. Mgr. Ľuba Ďurčová – má e-mail, ktorý dňa 19. 05. 2014 zasielala všetkým. Ing. Lujza Pračková – konštatovala, že sa tým zaoberali a dňa 22. 05. 2014 bola komisia kultúry, kde mali pripomienky a potom už spätnú väzbu nemajú. Súhlasí s tým, čo povedala Mgr. Ďurčová, že by bolo vhodné si sadnúť a vykomunikovať si to, ale ťažko si sadnú k materiálu, ktorý nemajú. Mgr. Ľuba Ďurčová – informovala, že sekretárkam posielala prepracovanú verziu a bolo to už na nich, aby ju poslancom preposlali. Pripomienky zo dňa 22. 05. boli už čiastočne zapracované zo dňa 19. 05. 2014. Ing. Lujza Pračková – ak sa majú k niečomu vyjadriť, potrebujú najnovšiu verziu + zodpovedanie otázok. RNDr. Balážová – mnohé otázky sú zodpovedané na samotnom materiály. Ing. Lujza Pračková – všetkým záleží na tom, aby bol materiál spracovaný kvalitne. Strávili pri tom veľa času a je to potom mrhanie energiou. Poprosila, aby im predložili najaktuálnejšiu verziu + zodpovedané otázky, ktoré sa týkajú procesu tvorby materiálu, ako to zodpovedal pán Doc. Hronec. Mgr. Ďurčová – má to spracované, tak im to v podstate môže preposlať. Ing. Klára Popová – vrátila sa k územnému plánu. Keď ho schvaľovali upozorňovali na to, že sú tam nejasnosti a vtedy vraveli, že je potrebné nepresnosti z textovej časti územného plánu opraviť, pretože sa budú prenášať do všetkých ostatných strategických dokumentov. Došlo na ich slová, pretože sa nepresnosti preniesli do komunitného plánu, z komunitného plánu sa preniesli do PHSR a dnes sa bavíme o tom, čo sme mohli mať dávno vyriešené. Dňa 22. 01. 2014 podľa vyjadrenia Mgr. Ďurčovej RNDr. Balážová oslovila pána Doc. Hronca s požiadavkou na vypracovanie PHSR. Ak si dobre zapísala, tak dňa 22. 02. 2014 predložil materiály. Nedá jej, aby to neokomentovala, pretože sa za mesiac nedá spraviť základný strategický materiál mesta Kremnica. Dá sa to spraviť systémom kopírovania niečoho, do niečoho a potom je výsledok to, čo dostali. Materiál PHSR je základný strategický materiál mesta, ktorý slúži nie len pre jedno volebné obdobie, ale naozaj sa napája na rozvoj a vízie budovania mesta. Na tento materiál, ktorý bol spravený za mesiac s tým, že nebolo stretnutie poslancov, aby určili smerovanie, ako môže byť podkladom pre programový rozpočet mesta. Od tohto sa rozvíja programový rozpočet mesta Kremnica, čo bolo povedané na ekonomickej komisií, že tento materiál nie je použiteľný v praxi. Je to materiál pre materiál. Určite nebude dvíhať ruku len preto, aby sme nejaký materiál mali. Povedala RNDr. Balážovej, že v roku 2013 niekoľkokrát bola upozornená na to, že naša akože PHSR, ktorá bola vypracovaná končí. Nemáme strategický materiál, ktorý budeme potrebovať ako podklad, aby sme sa mohli uchádzať o peniaze z Euro fondov. Tieto ich aktivity podcenila a keď si to uvedomila dala na rýchlo vypracovať materiál a od poslancov chcela, aby ho schválili. Ale nie je to len nejaký zdrap papiera, je to najdôležitejší materiál pre rozvoj mesta. Preto si myslí, že v súčasnej situácií, keď končí volebné obdobie, nevie, či je celkom najrozumnejšie vypracovať niečo, čo by malo od nás prevziať ďalšie MsZ. Aj na základe toho, čo povedala Ing. Reichlová v súvislosti s tým, že sme dali prestavbe CVČ zelenú a na začiatku roku 2015 sa bude treba uchádzať o peniaze z fondu rozvoja bývania a potrebujú predložiť strategický dokument. Preto predložila návrh, že máme vo veľmi dobrej rozpracovanosti materiál Koncepcia rozvoja bývania v meste Kremnica, na ktorom pracovali, ale potom ho už nedokončili. Je možné tento materiál dopracovať s tým, že by ho schválili ešte v mesiaci november. Považuje to za menšiu škodu schváliť tento materiál, ako schváliť zlú PHSR, pretože táto PHSR nie je dobrá a nedá sa použiť tam, kde sa má použiť, aby mohli na ňu postaviť rozpočet. To je najvážnejšia chyba, aj keby opomenuli všetky nepresnosti a nejasnosti v analytickej a strategickej časti. Jej návrh je, aby bola Ing. Reichlová poverená dopracovaním koncepcie rozvoja bývania a predložila ju poslancom na pripomienkovanie. Ing. Lenka Reichlová – doplnila, že im nestačí koncepcia rozvoja bývania, ale musia to nazvať program rozvoja bývania obce, pretože Okresný úrad v Banskej Bystrici dal stanovisko, že vyžaduje program rozvoja bývania obce, alebo PHSR s tým, že musí obsahovať časť týkajúcu sa bytovej politiky, čiže ten názov koncepcia by nemohol byť. Muselo by to byť nazvané program rozvoja bývania obce. RNDr. Balážová – opýtala sa Ing. Reichlovej, či si to trúfa spracovať. Ing. Lenka Reichlová – informovala, že majú spracovanú analytickú časť bývalej koncepcie s tým, že ju bude potrebné určite zaktualizovať na tie údaje, čo sú za posledné roky a od posledného sčítania. Najviac ich ale zaujíma asi strategická časť a potrebovala by tam určite súčinnosť komisie a hlavne poslancov MsZ s tým, že keď sa bude materiál spracovávať, bude treba určite niekoľko mimoriadnych pracovných stretnutí najskôr s komisiou, ktorá je aj spracovateľom tej koncepcie a potom nakoniec aj s poslancami, ktorí musia určiť strategický rámec a ktorým smerom sa má vyvíjať strategická časť. Je to horibilný čas a posledné MsZ je dňa 13. 11. 2014. Pokiaľ sa na tom bude 2 mesiace robiť, tak sa to stihnúť musí. Ale bez súčinnosti s poslancami sa to nedá. Apelovala na poslancov, aby jej pomohli pri tvorbe tohto dokumentu. RNDr. Balážová – naviazala na to, čo povedala Ing. Klára Popová. veľmi dobre si pamätá, že sa opakovane bavili na tému PHSR mesta a opakovane sa nevedeli zhodnúť na tom, kto a za akých podmienok mal tento plán vypracovať. Sama povedala, že nedošlo k stretnutiu poslancov, aby si určili nejakú budúcu stratégiu rozvoja mesta. Stále to od poslancov chcela. Čo sa týka analytickej časti, to si zobrala za svoje, že to pripraví úrad. Ale čo sa týka strategickej časti nebolo zo strany poslancov nič. Takže problém je v tom. Ing. Klára Popová – PHSR nerobia poslanci, ale skupina odborníkov z rôznych oblastí a poslanci len určia smerovanie alebo ciele, ktoré chce mesto rozvíjať a práve toto u nás absentuje. Pretože k tomu, aby sme mohli robiť PHSR potrebujeme mať spracovanú analytickú časť a z toho vyjde, ktoré oblasti mesta ideme rozvíjať a ktorým sa ideme venovať. Ale oni takýto výstup nemajú a analytická časť im nedala odpoveď, či máme dobré školstvo, či máme pridať v sociálnej oblasti. Analytická časť im nedala žiadne konkrétne odpovede. Na základe toho bolo potrebné spraviť pracovné tými, ktoré by to boli rozpracovali ďalej. Nie je to práca poslancov, pretože poslanci určujú smerovanie mesta. Toto RNDr. Balážová nechcela pochopiť za 8 rokov volebného obdobia. Ing. Lujza Pračková – komisia kultúry vo februári 2014 dala pripomienky a otázky, ktoré pán Doc. Hronec zodpovedal dňa 25. 02. 2014. Vidí to prvý krát. RNDr. Balážová – pamätá si, že Mgr. Ďurčová to mala pripravené pre poslancov na nejaké MsZ a zhodou okolností Ing. Lujza Pračková neprišla. Ing. Lujza Pračková – existujú iné kanály, ktorými sa to dalo poslať a sú tam zodpovedané otázky z februára, ktorými sa ich komisia opätovne zaoberala v máji a použili tie isté otázky. Potom je to zbytočne urobená práca, keď tie otázky zodpovedané sú a oni sa tým opätovne zaoberajú len preto, že im odpovede neboli doručené. Je to mrhanie aj ich energiou. Poukázala na to, že na komisií opätovne riešia stále to isté. RNDr. Balážová – mrzí ju to, ale nevie, kde zlyhala komunikácia. Jaroslav Slašťan – mrzia ho slová, ktoré tu dnes odzneli a myslí si, že nie je sám. Prečo my nevieme vypracovať skutočne nejaký materiál, za ktorý so 100 % presvedčením zahlasuje, lebo vie, že je kvalitne spracovaný. Prečo vždy musíme schvaľovať niečo rozrobené, niečo spravené len do polovice a potom to novelizovať a vracať sa k tomu. Veľmi ťažko sa mu počúvali slová o nečinnosti poslancov, pretože si pozeral hlavne životné prostredie a ochranu prírody v PHSR. Najprv si začal robiť poznámky, kde sú nejaké chyby a nakoniec volal Ing. Sikoraiovi, aby mu dal kontakt na pána Doc. Hronca s ktorým nakoniec telefonoval. Vypracoval 24 strán ochrany prírody a pán Doc. Hronec mu sľúbil, že keď príde do Kremnice, že sa zastaví a že sa na to pozrú a stretnú sa. Nevie, kde zlyhala komunikácia. Ing. Milan Žabka – je to znova typický príklad riadenia nášho mesta. Je tu nejaký problém, ktorý riešime od januára tohto roku. Pán Doc. Hronec spracoval nejaký materiál za mesiac, čo je neskutočné, aby tú problematiku zvládol. Keď sa informoval u ľudí, ktorí tieto veci robia, tak im to trvalo minimálne pol roka. Vyzerá to tak, že to pán Doc. Hronec kopíroval, pretože to za mesiac spraviť nemohol. Malo sa to dať najprv skontrolovať vedúcim oddelení a vôbec tento problém nemusel byť. Boli tam napísané také nezmysli a škoda, že tu pán Doc. Hronec nie je. Potom dali spraviť analytickú časť opravy, ktorú doteraz nemajú a vznikol ďalší problém s CVČ, ako firmu, ktorá to robí nepodrazíme, aby sa peniaze mohli vrátiť. Je koniec volebného obdobia a nikoho to na meste nezaujíma. Opýtal sa, akú zodpovednosť vyvodí RNDr. Balážová za chod tohto úradu. RNDr. Balážová – ako povedala Mgr. Ďurčová poslanci dostali opravený materiál a Ing. Reichlová to bez pomoci poslancov neurobí. Tak isto to bez poslancov neurobí ani Doc. Hronec. Urobí to tak, ako vie a podľa svojich skúseností. Ing. Milan Žabka – povedal RNDr. Balážovej, keby pred 3 mesiacmi povedala, že máme takýto problém a musíme to schváliť tak on a určite aj jeho kolegovia by spravili všetko preto, aby tento problém nebol. Ale dnes je pomaly koniec septembra a teraz sa to odkladá. To, že nemohli čerpať fondy a rozpočet, ktorý nebol schválený a museli robiť mimoriadne MsZ, aby mohli podať žiadosť, je taký postoj, nad ktorým len žasne. RNDr. Balážová – trvá na tom, že strategické dokumenty sú plne v rukách poslancov. Nato sú tu, aby určovali stratégiu a rozvoj mesta. Nechceli sa toho ujať, Mgr. Ďurčová spravila to, čo mohla spraviť a nemá k tomu viac čo dodať. Ing. Klára Popová – je pripravená pomôcť Ing. Reichlovej pri spracovaní. Viera Mišíková – tiež je ochotná pomôcť. Ing. Klára Popová – povedala RNDr. Balážovej, že hovorí stále dookola o tom, že bola PHSR opravená a opýtala sa jej, či si ju prečítala. RNDr. Balážová – po oprave si ju neprečítala, pretože sa spoľahla na svojich ľudí. Marián Vojtko – nečuduje sa, že na MsZ nechodí viacej občanov, pretože sa už toto počúvať dve volebné obdobia naozaj nedá. Ale niekde sa asi stala chyba. Pretože sú 2 alternatívy, ako sa vypracovávajú PHSR v iných samosprávach. Jedna je tá, že si to dajú vypracovať nezávislou agentúrou, ktorá urobí všetku prácu na základe programového vyhlásenia MsZ, ktoré my máme. Už len keby vychádzali z týchto základov, tak by mali na čom stavať. Druhú alternatívu zažili s Mgr. Fodorovou vo volebnom období 2002 – 2006, kedy pod vedením primátora Nárožného v pracovných skupinách, kde boli zamestnanci úradu, jednotliví členovia komisií MsZ a aj iní odborníci, si jednotlivé oblasti rozdelili a každá pracovná skupina makala 3, alebo 4 mesiace na tom, aby pripravila materiál, ktorý sa stal súčasťou vtedajšej PHSR, ktorá mala niekoľko malých strán a dalo sa podľa nich ísť. Dnes tú máme vyše 200 stranový elaborát, ktorý nevedie absolútne k ničomu. Darmo sa mohla Mgr. Ďurčová snažiť koordinovať to, keď niekde opätovne zlyhala komunikácia v tom, že sa nedostali v celom rozsahu všetky zapracovania tam, kde sa mali dostať. Toto je len špička ľadovca 8 rokov, ako my nedokážeme nájsť spoluprácu, komunikáciu a hašteríme sa na kravinách. RNDr. Balážová sa mnohokrát spolieha na svojich ľudí, ktorí keď nestihnú spraviť svoju prácu, tak je zádrhel zase niekde inde, že sa to nedopracuje. Viceprimátor má mať pod palcom všetky VZN a sledovať zmeny zákonov a legislatív, pretože takýto človek je tu na to. Všetky tieto veci zlyhávajú. Nikdy sa už za tieto 2 MsZ nedohodnú a je mu ľúto, že to celý čas vychádza práve z tohto jedného problému, ktorý tu vždy bol. RNDr. Balážová – nechcela hovoriť o dokumente, ktorý našla po pánovi primátorovi Nárožnom. Keď si ho pozrela a prečítala zistila, že veci ktoré boli naplánované na rok dopredu sa aj zrealizovali. Ale ako náhle bolo to plánovanie na ďalšie roky bolo to úplne vedľa, pretože na tieto ciele neboli žiadne finančné prostriedky a bolo treba riešiť iné veci. Uviedla ako príklad opravu a obnovu škôl, rekultiváciu starého smetiska a obnovu MsKS. Žasla nad tým, že tam takéto veci vôbec neboli. Marián Vojtko – rekultivácia smetiska sa spomínala v roku 2013. RNDr. Balážová – udivilo ju to, že ten dokument sa úplne míňal s realitou, v ktorej žili. Ing. Lujza Pračková – nadviazala na to, čo povedal Marián Vojtko. Ide o stratégiu trvalo udržateľného rozvoja. Tento materiál bol urobený ešte pred účinnosťou zákona o podpore regionálneho rozvoja, ktorý vošiel do účinnosti v roku 2003 a stratégia sa robila v roku 2001 čo znamená, že samospráva v tom čase bola vpredu, čo sa týka plánovania a urobili to tak, že to bola skupina ľudí, v ktorej pracoval aj Mgr. Kríž, v ktorej spolupracovali na tvorbe dokumentu, akým smerom sa má mesto uberať. V tom období bol v obecných novinách článok o tom, akým spôsobom samospráva pracuje. 2 roky po tomto materiály nemali žiadne pravidlá a robili to tak, ako to najlepšie vedeli. O 2 roky prišiel do účinnosti zákon o podpore regionálneho rozvoja, ktorý už ukladal samosprávam mať takýto materiál v PHSR. Po nástupe RNDr. Balážovej do funkcie bol spracovaný nový materiál, ktorý bol síce nazvaný PHSR, ale kolegovia poslanci ktorý boli v minulom období v MsZ jej asi dajú za pravdu, že to nebola PHSR, ktorá by spĺňala kritériá podľa vtedy platného zákona o podpore regionálneho rozvoja. Preto dnes o tom možno tak veľa hovoria, pretože sa chcú vyhnúť tomu, aby schválili niečo, čo nebude pre toto mesto dobré. V roku 2013 osobne RNDr. Balážovú interpelovala 2-krát, upozorňovala na to, že starej PHSR končí platnosť a žiadala ju o návrh, akým spôsobom sa PHSR tvoriť bude. RNDr. Balážová tvrdila, že to má byť takto. Buď sme si to mali dať robiť externej firme, alebo si to urobíme sami, alebo sa urobí kombinácia prvej a druhej možnosti. Na tú interpeláciu odpoveď nedostala a RNDr. Balážová neurobila nič. Keby tieto diskusie viedli vtedy, keď sa to viesť malo a keď bola ešte stará PHSR platná, nemuseli by sme byť takto pritlačení k múru a robiť rýchlo materiál, aby sme dostali finančné prostriedky. Rok sme ako keby stratili a teraz sa to snažíme rýchlo urobiť. Aj napriek tomu čo povedala, má záujem na tom, aby ten materiál schválený bol. Otázka je, či by to malo schvaľovať toto MsZ, alebo nové MsZ, pretože nové MsZ si môže povedať, že chce v tomto meste niečo iné. RNDr. Balážová – poslanci sa s tým chcú zaoberať, prihlásili sa k tomu, že nad tým chcú pracovať, chcú byť nápomocní Ing. Reichlovej, tak nech sa pustia do toho. Nemá voči tomu žiadne výhrady. Ing. Milan Žabka – opýtal sa, kto je zodpovedný za to, že sa to dostalo do takéhoto stavu. Mgr. Igor Kríž – poprosil, aby poslanci dodržiavali rokovací poriadok a aby sa o slovo hlásili. Pripomenul, že áno bol pri tom dokumente, ale ako poslanec a v tej dobe viedol pracovnú skupinu, ktorá mala na starosti kultúru, školstvo a šport a nebol tam žiadny zamestnanec. Bola tam Ing. Pračková a bývalý riaditeľ Technických služieb. Bolo tam minimálne viac poslancov, ako zamestnancov. Marián Vojtko – bol v skupine kultúrnej a tiež tam boli ľudia, ktorí boli zamestnanci úradu a členom hlavných pracovných skupín bol aj sám primátor. Ing. Klára Popová – opýtala sa, od koho išiel podnet či od poslancov, alebo od zamestnancov. Mgr. Igor Kríž – znovu pripomenul, aby sa poslanci o slovo hlásili. RNDr. Balážová – ukázalo sa, že poslanci mali veľkú váhu v tvorbe strategického plánu.

RNDr. Balážová – opýtala sa poslancov, či súhlasia s návrhom Ing. Popovej, poveriť Ing. Reichlovú dopracovaním Programu rozvoja bývania.

RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 144/1409

vo veci poverenia.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – p o v e r u j e
riaditeľku Mestského bytového podniku v Kremnici dopracovaním Programu rozvoja bývania v spolupráci s komisiou zdravotnou, sociálnou a bytovou.
termín: 13.11.2014.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Viera Mišíková – opýtala sa, ako je to ďalej s opravou telocvične, financovaním atď. Poprosila RNDr. Balážovú, alebo Mgr. Kríža, aby sa k tomu vyjadrili. RNDr. Balážová – poprosila Ing. Sikoraia aby sa vyjadril. Ing. Marián Sikorai – informoval, že bola na Ministerstvo školstva podaná žiadosť o dotáciu na riešenie havarijného stavu, kde žiadajú finančné prostriedky na kúrenie, keďže telocvičňa momentálne funguje len na jeden funkčný kotol. Musí tam prebehnúť verejné obstarávanie a preto tam začali riešiť externého obstarávateľa a budúci týždeň má RNDr. Balážová podklady na vyhlásenie súťaže. Ak by nedostali dotáciu z Ministerstva školstva, majú v rozpočte okolo 69 000 € a v každom prípade kúrenie zrealizujú. Ak by nastala situácia, že dotáciu dostanú a budú mať ešte vlastné peniaze, tak by na prelome roka vysúťažili výmenu okien na šatniach, alebo podobne. Alebo by rozbehli výberové konanie na celý zvyšok stavby ako takej. Teraz chcú riešiť hlavne havarijný stav a všetko dávajú do kúrenia. Viera Mišíková – opýtala sa, kedy išla žiadosť a kedy predpokladajú, že by sme mohli dostať nejakú odpoveď. Ing. Marián Sikorai – žiadosť išla asi 2, alebo 3 týždne dozadu a približne v polovici októbra by mal byť známy výsledok. Viera Mišíková – zdá sa jej to dosť dlho a stále sa to posúva. Preto sa pýta na to, či vôbec môžeme s tými peniazmi nejakým spôsobom počítať, čo nikto nevie. Je z toho mierne sklamaná, že sa tam neurobilo to, čo sľubovali. Že sa vymenia okná, na čo dali peniaze a že havarijný stav vyjde z Ministerstva školstva. Zase ideme z havarijného stavu robiť len kúrenie a ak to nebude z toho, tak pôjdu na okná. Chceli zobrať úver, od čoho boli odhovorení, pretože to urobíme z vlastných peňazí a nakoniec je koniec septembra a stále sme v telocvični neurobili nič. RNDr. Balážová – Ing. Sikorai môže povedať, čo všetko sa muselo urobiť v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, potom samozrejme projektová dokumentácia, posudok, statika. Toto všetko bolo potrebné na to, aby sme sa vôbec prebojovali k tomu, že sme mohli podať žiadosť. Ing. Marián Sikorai – nemôžeme ovplyvniť, kedy o tom komisia Ministerstva školstva rozhodne. Myslí si, že robia to, čo je na telocvični akútne.
Marián Vojtko – opýtal sa Mgr. Zlatošovej, v ktorých rokoch sa podávala žiadosť. Mgr. Hana Zlatošová – žiadosť sa podávala vtedy, keď sa začal stavať štadión. V rokoch 2009 a 2010. Marián Vojtko – vtedy sa rozprávali o tom, kedy telocvičňu zavrie hygiena. Narýchlo sa spravili také projekty, ktoré riešili naozaj opravu len toho nevyhnutného. Už vtedy hovoril, aby sme to urobil tak, aby mala telocvičňa urobený projekt. Nečuduje sa pani Mišíkovej, že sa pýta, či sa niečo robilo, alebo nie, pretože od roku 2009, kedy sa projekt dával prvýkrát sa naozaj robil narýchlo a telocvičňa sa látala polovičnými projektami na rekonštrukciu a dnes keby sme naozaj mohli mať peniaze, tak projekt nebol pripravený a preto už ani nevidí, že by sa to spravilo. Neverí tomu, že peniaze z Ministerstva školstva dostaneme. Už to mohlo byť dávno všetko vyriešené. Mgr. Hana Zlatošová – potom, ako nevyšli dve výzvy na Ministerstvo školstva treba si spomenúť na to, že sa každý rok dohadovali v rozpočte mesta vyčleniť balík peňazí, aby sa postupne do tej telocvične nejaká investícia dala. Okrem prvého roku, čo balík peňazí vyčlenený nebol, zlúčili finančné prostriedky z údržby a z materiálu a opravili sa vchodové dvere. Od vtedy neboli na telocvičňu ani jeden rok napriek tomu, že každý rok požadovala balík peňazí a opakovane neboli na telocvičňu schválené žiadne finančné prostriedky. Nevie, kde je chyba, ale dohodla sa na tom, že sa každý rok niečo investuje a peniaze na to schválené nikdy neboli. Ak bude tento rok taká zima, ako bola pred dvoma rokmi, môžeme vymeniť nevie čo, ale tú telocvičňu budeme musieť zavrieť. Pretože ak začne zatekať strecha, tak neverí tomu, že si to zoberie niekto na zodpovednosť, pretože ona si to na zodpovednosť určite nezoberie.

RNDr. Balážová – opýtala sa poslancov, či môže pán Janovský so svojím príspevkom na MsZ vystúpiť. Poslanci súhlasili.

Viliam Janovský – má výčitky svedomia, že nás ešte v tak pokročilom čase zaťažuje. Zapáčili sa mu Ing. Klára Popová a Ing. Lujza Pračková a je veľmi prekvapený, že počul niečo po dlhom čase aj také konštruktívne, konkrétne a niečo také zapálené pre toto mesto niečo urobiť. Čím ďalej, tým viac je skeptickejší. Keď vidí v záznamoch, čo sa v tomto meste dialo, tak ho bolí srdce, pretože dennodenne počúva, ako keby sa Kremnica strácala. Pýtajú sa ho, či Kremnica existuje, pretože nikde nie je ani značka, proste katastrofa. Ako džentlmen by sa mal zastať RNDr. Balážovej. Teraz všetci vidia, aká veľká chyba je tu v tomto meste a kto je vinný. Povedal by, že nech sa každý chytí za svoj nos. RNDr. Balážovú nemá veľmi v láske. Posporil, aby brali všetci v úvahu to, čo skutočne pre toto mesto urobili. Vie, že teraz bude mať veľa nepriateľov, ale od srdca mu na tomto meste záleží. RNDr. Balážovej sa žiaľ zastať nemôže, pretože všade na svete je známe, že ryba smrdí od hlavy. Aké vedenie, také mesto, aké mesto, taký štát. Každý sa schováva, hľadá chyby niekoho iného, len u seba nie. Má 75 rokov, trošku skúseností má, prešiel všetky svetadiely a vo svete sa trošku vyzná. Jeho starý otec, či veríte, alebo nie organizoval cestu do Pitzburgu pre Masaryka a spol., čo znamená, že mu toto mesto leží na srdci. Ak povie niečo konkrétne na RNDr. Balážovú, tak to hovorí aj na poslancov. V roku 2008, keď začala RNDr. Balážová svoju funkciu ako primátorka ponúkol jej svoju spoluprácu, jeho kontakty. Navrhol pre Kremnicu urobiť všetko možné, či to už malo byť ako Kongresové centrum EÚ, alebo 4 – 5 hviezdičkový hotel na jeho pozemku. Nakoniec to RNDr. Balážová úspešne prekazila, i keď mal už od pána Weissa vypracovaný konkrétny projekt. Určite to nezapríčinila len RNDr. Balážová, možno že aj niekto, kto je nad ňou. V Kremnici sa za 8 rokov udialo niečo strašného. Keď odíde ešte 200 ľudí tak sa dostaneme pod 5 000 a stane sa z nášho mesta dedina. Pozrime sa na Krahule, Hornú ves, kde sú oni a kde sme my, Kremničania. Hanbí sa za to, že je Kremničan. Má záznam zo dňa 06. 03. 2014, kde bolo zhrnuté, čo navrhoval 8 rokov. Stretnutie sa uskutočnilo na základe rozhodnutia mesta o vysporiadaní podlžností na daní z nehnuteľností, ktoré sú v jeho vlastníctve, proti ktorému podal odvolanie. Predložil návrh na vzájomné vysporiadanie uvedených pohľadávok na dary z nehnuteľností nasledovne: jedná sa o 4 200 €, bol v novinách publikovaný ako jeden z najlepších rečníkov. Predložil návrh na vysporiadanie uvedených pohľadávok na dani z nehnuteľností nasledovne: je pripravený vzdať sa svojich nárokov, vyplývajúcich z predaja pozemku pre rekonštrukčné práce mesta. Je pripravený darovať do vlastníctva mesta dotknutú časť pozemku, ktorá bola zasiahnutá pri rekonštrukcií námestia. Za tieto svoje ústupky požaduje odpustenie podlžnosti na dani z nehnuteľnosti v plnom rozsahu. Navrhol tiež riešenie spadnutého oporného múru vo Farskej záhrade, ktorý je majetkom mesta a padol na jeho pozemok, čím zabránil riadnemu užívaniu pozemku. Prehlásil, že v prípade, že bude predmetný múr vyčistený a odstránený do konca júna 2014, nebude požadovať náhradu za nemožnosť využívania pozemku a objektu. Marián Vojtko – upozornil RNDr. Balážovú, že pán Janovský prekročil svoj čas o 3 minúty nad limit určený rokovacím poriadkom. Viliam Janovský – má niekoľko rozhodnutí aj finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, ktorý túto tzv. pohľadávku mesta formulovalo ako neoprávnenú. Ďalej nebol majetok zabavený mestom, keď je tam napísané rozhodnutie finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, proti ktorému sa nedá odvolať, že z listu vlastníctva, kde mesto dalo niekoľko miliónový majetok, kde on má pohľadávku proti mestu za 4 200 €. Ponúkal 111 000 €, čo je znalecký posudok a aj ďalší rozpočet na opravu toho múru. Ďalej je tam nájom okolo 40 000 € od roku 2010, kedy ten múr padol na mesto Kremnica. Opýtal sa poslancov, či vôbec nevedeli o tom, že RNDr. Balážová dostala do rúk tieto písomnosti a nevyvodila z toho žiadne dôsledky. Akí sú to poslanci, keď o tomto nevedeli. Skutočnosť je taká, že má proti mestu pohľadávku, čo sa dalo vyriešiť so 4 200 €, ktoré sú tak, či tak premlčané rozhodnutím Finančného riaditeľstva v Banskej Bystrici, že nemuseli tieto pohľadávky z jeho strany proti mestu ísť. Dohromady to robí okolo 230 000 €. Nehovoriac o chodníku, ktorý je na jeho pozemku, čo je základná podmienka EÚ, že sme stále na jeho pozemku. Nenahlásil to nikde, lebo nechce zaťažiť mesto. Opýtal sa RNDr. Balážovej, prečo o týchto dopisoch, ktorých bolo za túto dobu 19 nevedela. Neprišla ani jedna odpoveď ani na jeho upomienky. Keď neberieme v úvahu ani jeho, ani Finančné riaditeľstvo tak môže len povedať dobrú noc vedenie mesta Kremnica, dobrú noc Kremnica, je za 5 minút 12 hod. Ľudia už nevedia nájsť cestu, vlaky už prestanú u nás zastávať. Opýtal sa, či je toto možné. Nech sa všetci hanbia. Nehádže to iba na nás, ale aj na seba. Opýtal sa, či sa chceme chytiť za nos a či chceme naozaj navzájom spolupracovať. Keď bude vidieť, že sme čestní, tie peniaze chcieť nebude. Tie peniaze sa dajú v Kremnici na to, čo usúdi za humánne, čo je potrebné pre toto mesto, ale určite peniaze nepoužije pre seba. Sľubuje to budúcemu vedeniu mesta. Prečo sme za 4 000 € dospeli k takejto situácií, ktorú ešte podotkol že Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky uznalo ako neoprávnenú a mesto dostalo podmienku, že ho má vymazať z listu vlastníctva. Dodnes sa neurobilo nič a nedostal žiadnu odpoveď. Drží prsty novému vedeniu a osobne dnes na neho zapôsobili Ing. Klára Popová a Ing. Lujza Pračková a kde sú ostatní poslanci. Poďakoval za slovo.

RNDr. Balážová – obrátila by sa na ekonomické oddelenie. Nevie, či sú pripravené na to, aby vysvetlili tú situáciu. Ing. Renáta Nováková – ešte nie je celá vec s Finančným riaditeľstvom doriešená, ale vyzerá to tak, že v priebehu dvoch týždňov prídu posledné papiere z Finančného riaditeľstva a o tom, čo na nich bude napísané v tejto chvíli hovoriť nevie. Keď to bude mať, rozpošle poslancom ucelenú informáciu. Jaroslav Slašťan – opýtal sa RNDr. Balážovej, prečo neinformovala poslancov o týchto veciach, čo prišli.
RNDr. Balážová – konštatovala, že nie je v stave informovať poslancov o všetkom, čo sa tu deje. Rieši to ekonomické oddelenie a dostanú plnohodnotnú správu.

Ing. Klára Popová – mala interpeláciu, kde sa RNDr. Balážovej pýtala, či vie o tom, že stavba Štefánikovho Námestia je aj na pozemkoch pána Janovského. Vtedy jej odpovedala, že nevie a že jej dá písomnú odpoveď, ale odpoveď nedostala. RNDr. Balážová – konštatovala, že sú to asi 2 m2 čo ale nevie presne. Ing. Mgr. Vladimír Hudec – v skutočnosti je to tak, že RNDr. Balážová poškodila občana a aj zákon bol porušený na škodu občana.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 145/1409

vo veci návrhu na 1. zmenu finančného plánu pre rok 2014 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.,“).
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. zmenu finančného plánu pre rok 2014 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
-s celkovými výnosmi 3 385 550 €
-s celkovými nákladmi 3 358 250 €
-hospodárskym výsledkom – zisk 27 300 €
-a s nájomným pre prenajímateľa Mesto Kremnica 385 000 €
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Interpelácie

O 21:27 hod. odišli z rokovania MsZ Ing. Milan Žabka a Jaroslav Slašťan.
Marián Vojtko – poďakoval za odpoveď Bc. Groschovi, čo sa týka osvetlenia. Bude sa to snažiť dať pri tvorbe rozpočtu na rok 2015 ako jednu z požiadaviek Technických služieb. Ďalej poprosil, aby Mgr. Brhlíkovi pretlmočili, že vedľa ich domu 905/40 je odstavená červená Felícia, pretože majiteľ dostal príkaz vyprázdniť parkovacie miesto, ktoré bolo kúpené iným majiteľom auta, ktorý ho odniesol vedľa ich domu, kde majú pre 20 áut 13 parkovacích miest. Toto auto tam stojí a už má vypustené 2 gumy. Údajne je to auto v exekúcií, nemá platnú emisnú, ani STK. Už aj pred tým hovoril, že ak sa v tejto veci niečo opätovne neurobí, tak sú rozhodnutí so susedmi auto zodvihnúť a odpratať ho do stredu hlavnej cesty, aby sa tým začal konečne niekto vážne zaoberať. Ďalej ho obyvatelia Hút poprosili, či by sa nemohlo spraviť okolo ihriska pri CBA potravinách provizórne oplotenie.
Ing. Lujza Pračková – ide o štátnu cestu, ktorá vedie cez naše mesto. Vie, že nie je v našej správe, ale či by bolo možné zo strany mesta požiadať o opravu kanála, ktorý je na Ul. Dolnej v časti približne v úrovní tenisových kurtov. Keď na kanál nabehne aj malé auto, robí veľký hluk a obyvateľom to dosť znepríjemňuje život. Ing. Sikorai – vyzvú správu ciest, aby to dali do poriadku.
Ing. Lujza Pračková – poprosila, či by sa nedali zintenzívniť činnosti, čo sa týka odpadkov v časti od Jednoty, smerom popred Gymnázium a na Ul. Matunákovú, pretože je tam viac odpadkov. Ďalej poprosila, aby sa dal do poriadku trávnik medzi múrikom a chodníkom Materskej školy na Ul. Dolnej, pretože je už dosť zanedbaný.
RNDr. Balážová – toto nie sú interpelácie ale požiadavky. Ing. Lujza Pračková – môže to formulovať aj inak. Ako chce RNDr. Balážová riešiť neporiadok medzi Jednotou a Dolnou ulicou. RNDr. Balážová – informovala, že pomocou Technických služieb.
Ing. Klára Popová – opýtala sa, ako bola vyriešená situácia obyvateľov Zámockého námestia ohľadom Grobňovej vody. Žiadosť bola doručená v priebehu mesiaca apríl 2014 na MsÚ, aj s podpismi občanov, ktorí požiadali o pomoc. Poprosila písomnú odpoveď.
Margita Fodorová – pretlmočila požiadavku obyvateľov, žijúcich na Ul. Matunákovej, ktorou sa prechádza na Ul. Veternícku. Obyvatelia prosia, aby bola prehodnotená dopravná situácia, pretože bez toho, aby neporušili dopravné predpisy prechádzajú cez cestu tam, kde nie je prechod. V tej časti ani jeden prechod nie je a autá tam jazdia pomerne rýchlo.
Margita Fodorová – bola upozornená, že v čase, keď vrcholil v meste turistický ruch sa objavili v našich uliciach ľudia, ktorí žobrali a obťažovali ľudí. RNDr. Balážová – konštatovala, že žobranie nie je zákonom zakázané a preto je to problém. MsPO to rieši tak, že hneď ako ich vidia, zasiahnu. Marián Vojtko – treba si pozrieť webovú stránku mesta Košice, kde je prijaté VZN, ktoré rieši aj žobrajúcich ľudí.
Norbert Boldiš – opýtal sa Bc. Groscha, či majú pripravený posypový materiál. Bc. Peter Grosch – informoval, že majú plný sklad, čo im zostalo z minulého roka.
Norbert Boldiš – opýtal sa, či by bolo možné napísať cestárom, aby dali do poriadku cestu na 3 Domkoch, pretože je stále v horšom stave. RNDr. Balážová – poprosila Sikoraia, aby sa k tomu vyjadril.
Ing. Marián Sikorai – požiadali cestárov aj dopravnú políciu, aby vykonali obhliadku cesty práve po dažďoch, či spĺňa podmienky bezpečnosti a či nie je v havarijnom stave. Obhliadku spravili, ale výstup, ani hodnotenie nemajú.
O 21:33 hod. odišla z rokovania MsZ Ing. Klára Popová a o 21:35 hod. Viera Mišíková.
21) Záver

RNDr. Balážová – ukončila o 21:39 hod. 09. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, päťdesiateprvé v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

RNDr. Zuzana Balážová, Primátorka mesta
1 . overovateľ, Ing. Milan Žabka
2. overovateľ, Ing. Lujza Pračková
Zapísala: Viktória Gretschová

Zdieľať tento príspevok.