Zápisnica č. 10/2014 z riadneho mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 10/2014 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 16. 10. 2014 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Prítomní

Mgr. Igor Kríž, zástupca primátorky
Poslanci mestského zastupiteľstva
Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Mgr. Margita Fodorová, Ivan Petráš, Marián Vojtko, Mgr. Igor Kríž, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec

Neskorší príchod nahlásili:
– Ing. Lujza Pračková

Neprítomní:

Ospravedlnení:
– RNDr. Zuzana Balážová
– Ing. Janka Volková
– Ing. Milan Žabka

Prizvaní a hostia:
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici
Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 15:38 hod. Mgr. Igor Kríž, zástupca primátorky mesta Kremnica (ďalej „Mgr. Kríž“). Privítal prítomných poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku Ing. Beátu Kirkovú, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 10. v tomto roku, päťdesiatedruhé v tomto volebnom období. Mgr. Kríž konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (10) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

3) Kontrola plnenia uznesení
4) Návrh VZN Vyhradenie miest pre umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15. novembra 2014
5) Návrh 2. zmeny rozpočtu nákladov a výnosov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2014
6) Majetkové veci:
a) Poskytnutie voľného vstupu do Relax centra na Skalke a minibusu pre obyvateľov DDaDSS Kremnica
b) Bezplatný prenájom in line dráhy na Skalke pre OZ TJ Biela stopa Kremnica
c) Žiadosť o prenájom pozemku – Ing. Branislav Hanula
d) Žiadosť o prenájom pozemku – Mgr. Iveta Hriňová
e) Žiadosť o prenájom pozemku – Mgr. Ivana Šebeňová
f) Žiadosť o prenájom pozemku – Jana Kraková
g) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Bratislava
h) Žiadosť o odpredaj pozemku – Jozef Daxner – TEMPO
7) Blok informácií a správ:
a) O stave kroniky mesta Kremnica za rok 2013
b) O činnosti Mestskej polície v Kremnici za 1. polrok 2014
c) O činnosti Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 3. štvrťrok 2014
d) O činnosti mestského úradu za 3. štvrťrok 2014
8) Rôzne
9) Interpelácie
10) Záver

Mgr. Kríž – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Marián Vojtko – navrhol, aby bolo za bod 3) doplnené ako bod 4) Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky Materskej školy na Dolnej ulici 57/37 v Kremnici.

Mgr. Kríž dal hlasovať k programu. Poslanci hlasovaním jednohlasne program prijali.

Program:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky Materskej školy na Dolnej ulici 57/37 v Kremnici
5) Návrh VZN Vyhradenie miest pre umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15. novembra 2014
6) Návrh 2. zmeny rozpočtu nákladov a výnosov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2014
7) Majetkové veci:
a) Poskytnutie voľného vstupu do Relax centra na Skalke a minibusu pre obyvateľov DDaDSS Kremnica
b) Bezplatný prenájom in line dráhy na Skalke pre OZ TJ Biela stopa Kremnica
c) Žiadosť o prenájom pozemku – Ing. Branislav Hanula
d) Žiadosť o prenájom pozemku – Mgr. Iveta Hriňová
e) Žiadosť o prenájom pozemku – Mgr. Ivana Šebeňová
f) Žiadosť o prenájom pozemku – Jana Kraková
g) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Bratislava
h) Žiadosť o odpredaj pozemku – Jozef Daxner – TEMPO
8) Blok informácií a správ:
a) O stave kroniky mesta za rok 2013
b) O činnosti Mestskej polície v Kremnici za 1. polrok 2014
c) O činnosti Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 3. štvrťrok 2014
d) O činnosti Mestského úradu za 3. štvrťrok 2014
9) Rôzne
10) Interpelácie
11) Záver

Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Mgr. Kríž navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Norbert Boldiš, Ivan Petráš
10 10 0 0
Mgr. Kríž konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Mgr. Margita Fodorová, Milan Miškóci
10 10 0 0
Mgr. Kríž konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

pracovné predsedníctvo – Mgr. Kríž, Viera Mišíková
10 10 0 0
Mgr. Kríž konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Viktóriu Gretschovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Ing. Kláru Popovú a Ing. Lujzu Pračkovú. Mgr. Kríž informoval poslancov, že na stôl im boli pripravené doplňujúce materiály k mestskému zastupiteľstvu.

Kontrola plnenia uznesení

Mgr. Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Od hlavnej kontrolórky Ing. Beáty Kirkovej dostali všetci poslanci e-mail aj so sťažnosťami, ktoré sú už v riešení. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.

Viera Mišíková – informovala, že volala Ing. Kirkovej ohľadom nájmu pani Hraškovej. Výpovedná lehota sa nerieši do konca novembra, ale do konca októbra. To bol jediný preklep zo strany hlavnej kontrolórky. Bola spokojná so správou, veľmi sa jej páčila. Bola prehľadná, je pekne zoradená podľa toho, ako boli uznesenia prijaté. Veľmi kvituje to, ako sa táto správa podáva. Marián Vojtko – informoval, že im dnes prišiel e-mail ohľadom námietky voči rozhodnutiu MsZ uznesenia o odpredaji pozemku pánovi Ormandíkovi. Opýtal sa, aký bude ďalší postup, pretože toto uznesenie namietla priamo jeho suseda. Budeme sa tým musieť zapodievať, pretože to napadla takým spôsobom, že keď ona žiadala o odpredaj pozemku kvôli rozšíreniu stavby, nebolo jej vyhovené a mesto sa odvolávalo na územný plán. Keď to vtedy schvaľovali a pýtali sa, či má pán Ormandík od susedov nejaké vyjadrenie, tak im bolo povedané, že áno, je to vyriešené. Ing. Klára Popová – pýtali sa na to a pani Balkovičová namieta to, že keď ona žiadala o odkúpenie toho pozemku, bolo jej povedané, že je tam komunikácia. Nevie, či si celkom správne pozrela to, čo poslanci schvaľovali, pretože chodník, ktorý tam je zachovali. Pozemok neodpredali až po jej územie a dokonca keď sa o tom na komisií bavili povedali, aby bolo zameranie spravené tak, aby nemala rodina Balkovičová problém dostať sa k svojej nehnuteľnosti. Odpredala sa iba tá časť, aby pani Balkovičovú neobmedzili. Ing. Beáta Kirková – bolo by dobré, keby sa k tomu komisia opätovne vyjadrila, či trvá na uznesení, alebo nie. Norbert Boldiš – o tejto problematike niečo vie, pretože si ho po MsZ rodina Balkovičová zavolala. Celý problém je v tom, že mali viackrát žiadosti na rekonštrukciu toho domu a museli niekoľkokrát prerábať projekt vďaka pripomienkam odboru výstavby. Nevyhovovala im vzdialenosť 8 metrov od pozemku pána Ormandíka a znovu budú musieť celý projekt prerábať, pretože vzdialenosť sa znovu skráti. Poukázal na to, že územný plán je robený zle. Tak isto mali problémy aj na dvore, kde si chceli robiť prestavbu a spraviť si garáž. Konštatoval, že sú v územnom pláne popísané nezmysly, čo je zase ďalší nedostatok. Balkovičovci sú nahnevaní, pretože sa boja, že budú musieť územný plán znovu prerábať kvôli tomu, že si Ormandíkovci kúpili kúsok pozemku. Odporúča, aby sa začalo konať o zmene územného plánu. Viera Mišíková – informovala, že na komisií výstavby to rozoberali. Komisia dala stanovisko neodpredať im pozemok z toho dôvodu, že vedia, že večne budú medzi nimi susedské problémy kvôli tomuto pozemku. Marián Vojtko – nevie, či to bolo tak, pretože keď sa pýtali prečo to komisia zamietla, tento dôvod nepadol vôbec. Ivan Petráš – pokiaľ vie, tak územný plán schvaľovali poslanci v ich volebnom období aj s dovetkom, že sa k nemu vrátia s tým, že ho budú aktualizovať. Územný plán nie je zlý, treba ho iba zo zákona aktualizovať. Myslí si, že od tej doby, ako ho odsúhlasili k tomu nepristúpili ani raz. Odbor výstavby by mal vypracovať ako na to, ktoré veci treba zmeniť a čo treba zaktualizovať.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
Mgr. Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 146/1410

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky Materskej školy na Dolnej ulici 57/37, Kremnica

Mgr. Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Informoval, že toto uznesenie bolo prerokované aj na školskej komisií, podľa vyjadrenia Mgr. Hany Zlatošovej, vedúcej oddelenia školstva, kultúry a športu.
Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítali návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 147/1410

vo veci výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Materskej školy na Dolnej ulici, 57/37 v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / o d v o l á v a
Mgr. Janu Daubnerovú z funkcie riaditeľky Materskej školy na Dolnej ulici 57/37 v Kremnici dňom 30.11.2014.

B / v y h l a s u j e
výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky Materskej školy na Dolnej ulici 57/37 v Kremnici podľa § 3, ods. 1 zákona SNR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
1) Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
a) kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
b) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
c) najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
d) bezúhonnosť,
e) zdravotná spôsobilosť / telesná i duševná /,
f) ovládanie štátneho jazyka
2) Ostatné kritériá a požiadavky:
a) organizačné a riadiace schopnosti,
b) práca s PC,
c) komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
d) znalosť príslušnej legislatívy,
e) flexibilita.
3) Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
b) profesijný životopis,
c) overené doklady o nadobudnutom vzdelaní,
d) doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,
e) doklad o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady,
f) výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
g) písomný návrh koncepcie rozvoja školy
h) písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Súčasťou prihlášky do výberového konania je i návrh koncepcie rozvoja Materskej školy, Dolná 57/37 v Kremnici a elokovaného pracoviska na Ul. J. Langsfelda v Kremnici.
Termín podania: prihlášku do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 31. októbra 2014 na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka MŠ v Kremnici“.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Návrh VZN Vyhradenie miest pre umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15. novembra 2014

Mgr. Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Bolo aj pripomienkové konanie, na ktorom bol jeden pripomienkovateľ, ktorý pripomienkoval 3 pripomienkami a to v článku 1 ods. 2 doplniť vetu „Vedenie kampane mimo určeného času je zakázané.“ Táto pripomienka bola akceptovaná a zapracovaná do návrhu VZN. V článku 2 ods. 2 “Zakotviť povinnosť odstrániť volebné plagáty z vývesných skríň politických strán 48 hod. pred začiatkom volieb.“ Táto pripomienka nebola akceptovaná. V článku 2 ods. 3 „Zakotviť povinnosť odstrániť volebné plagáty z plôch určených mestom 48 hod. pred začiatkom volieb.“ Táto pripomienka nebola tak isto akceptovaná. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.

Marián Vojtko – opýtal sa, prečo neboli tieto pripomienky akceptované, keď sú v podstate v súlade so zákonom. Mgr. Kríž – poprosil JUDr. Vaského, s ktorým mal aj za prítomnosti Mgr. Ďurčovej stretnutie, na ktorom toto pripomienkové konanie vyhodnocovali, aby sa vyjadril. JUDr. Anton Vaský – ťažko povedať o súlade so zákonom. Nechce povedať, že 2 pripomienky, ktoré neboli akceptované by boli v rozpore so zákonom, ale ak to správne chápe, tak predkladateľ sa domnieva, že by bolo potrebné, aby sa plagáty na plochách určených obcou odstránili 48 hod. pred začiatkom volieb. Pripúšťa, že je možný aj takýto prístup a výklad príslušného opatrenia § 30 Zákona o voľbách ods. 10, ktorý o tom hovorí. Hovorí z vlastnej skúsenosti, pretože v rámci výkonu pri komunálnych voľbách býva členom mestskej volebnej komisie a má aj praktické skúsenosti. Ak to poslanci odsúhlasia, budú pripomienky akceptovať, budú o tom hlasovať a bude to schválené tak, ako to pripomienkovateľ navrhoval, nevidí, že by to bolo v rozpore so zákonom. Sú niekedy aj také veci, o ktorých sa dá povedať, či sú v rozpore so zákonom, alebo nie, ale tento prípad to nie je. Nechce zachádzať do podrobností. Celé plagátovanie ohľadom volebnej kampane je podľa neho legislatívne úplne nedostatočne upravené. Pretrváva to dlhé roky a v praxi to vyvoláva aj rôzne problémy, čo nebude teraz rozvádzať. Napríklad tento systém, že plagáty vylepené na miestach určených obcou odstraňujú, praktizujú v meste Žiar nad Hronom. U nás sa to nepraktizovalo. Ako členovia mestskej volebnej komisie to už konzultovali aj v predchádzajúcich volebných obdobiach. Je to taký luxus, že sa neodstraňovali. Bol názor, že keď sú už tam, nech tam aj ostanú, i keď to nepatrí mestskej volebnej komisií, ale je to iba názor a nie všeobecné záväzné stanovisko. Je vecou obce, akým štýlom si to upraví. Keď je to tam, nemôže to nič pokaziť a ľudia, ktorí pôjdu okolo si to môžu prečítať. Jeho názor je ten, že ani to, čo doposiaľ máme, nie je v rozpore so zákonom. Tak isto aj to, čo navrhol pripomienkovateľ v pripomienkach 2 a 3 nie je v rozpore so zákonom. Marián Vojtko – zaujíma ho ako kandidáta, ktorý nechce porušiť zákon, keď si nechá rozvešať plagáty vo všetkých výkladoch všetkých podnikateľov v meste Kremnica, pritom je stanovené to, že by plagáty mali byť vyvesené iba na vyhradenom mieste. Tiež je to ako jedno. JUDr. Anton Vaský – je to diskusia, ktorá podľa neho presahuje rámec aj tohto VZN. Toto VZN má jasný rámec, ktorým je určenie plôch, čo je zo zákona povinnosťou obce. To, čo hovorí pán poslanec Vojtko je široké. Je k dispozícií, má veľa podkladov, ale nepovažuje to za vhodné, ani za potrebné, pretože to skutočne nie je predmetom tohto VZN. Kto bude mať záujem, bude ochotný a dá mu všetko ako mestská volebná komisia, nie osobne. Marián Vojtko – opýtal sa, či porušuje zákon keď požiada podnikateľa, aby mu dal jeho plagáty do svojich výkladov. JUDr. Anton Vaský – netrúfa si odpovedať či áno, alebo nie. Sú niektoré veci, kde sa dá povedať áno, alebo nie, či je to v súlade, alebo nie je v súlade so zákonom. Toto zrovna nie je ten prípad. Ing. Klára Popová – opýtala sa, či zákon rieši to, že to zakazuje. JUDr. Anton Vaský – znovu zopakoval, že úprava volebnej kampane v platnom zákone je vysoko rámcová. Nezachádza do žiadnych podrobností, ani nerieši to, ktorý orgán by to mal kontrolovať, nejako postihovať a vyvodzovať dôsledky. Ing. Klára Popová – tým pádom, keď to v zákone nie je vyslovene zakázané, je to kvázi povolené. JUDr. Anton Vaský – tento princíp je významný a ústavný, ale platí len pre konanie občana. Pre orgány platí presne opačný princíp. Obec a štátne orgány môžu konať len to, čo je presne v zákone ustanovené a toto je také zmiešané. Pre kandidáta vo voľbách platí iný zákon, ktorý musí rešpektovať. Citoval so zákona: „Kampaň sa začína 17 dní a končí 48 hodín pred začiatkom kampane. Vedenie kampane mimo určeného času je zakázané.“ Je to tam jasne napísané. V ods. 10 § 30 platného zákona o voľbách sa píše, že pre kandidáta neplatí negatívny princíp, že môže všetko, čo zákon nezakazuje. Toto platí iba pre občanov, ako FO. Pre kandidáta neplatí možno ani ten princíp, ktorý platí pre orgány. V najnovšej príručke má veľký počet rozhodnutí a stanovísk Ústavného súdu práve k týmto otázkam, o ktorých teraz debatujeme. Citoval ods. 10 § 30: „Umiestňovať plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách počas kampane možno len na miestach vyhradených obcou. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti politických strán nezávislých kandidátov. Miesta na umiestňovanie plagátov, alebo iných nosičov informácií vymedzí obec svojím VZN.“ Ing. Klára Popová – opýtala sa, či to môže chápať tak, že máme k tomu VZN, ktoré hovorí, čo je verejné priestranstvo. Podnikateľ, FO, alebo živnostník má priestor, ktorý patrí jemu a nemôžeme mu zasahovať do toho, čo si tam spraví. JUDr. Anton Vaský – kandidát má rešpektovať zákon a nemal by dať podnikateľovi plagát na vyvesenie, pretože kandidát poruší zákon. Ivan Petráš – myslí si, že volebná kampaň aj tak už začala. Je to na uvedomení každého jedného, či si dá plagáty vyvesiť, alebo nie. JUDr. Anton Vaský – toto sú posledné voľby, ktoré prebiehajú podľa starého zákona. Je prijatý nový zákon č. 181 o volebnej kampani. Garantoval, že to, o čom sa tu rozprávame nie je riešené ani tam. V novom zákone je kampaň rozšírená. Kampaňovať sa môže odo dňa uverejnenia rozhodnutia o voľbách. Ak bude záujem, môžu si spraviť stretnutie a môžu o tom hodiny debatovať a ak bude záujem, je ochotný poskytnúť aj písomnosti. Mgr. Kríž – pripomenul, že VZN sa musí schváliť 3/5 väčšinou poslancov.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
Mgr. Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisie prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 148/1410

vo veci návrhu VZN č. 6/2014 Vyhradenie miest pre umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15. novembra 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 6/2014 Vyhradenie miest pre umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15. novembra 2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Návrh 2. zmeny rozpočtu nákladov a výnosov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2014

Mgr. Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Návrh tohto uznesenia prešiel aj cez ekonomickú komisiu, tak isto sa materiál predložil aj na MsR.
Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali žiadne otázky.
Mgr. Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 149/1410
vo veci 2. zmeny rozpočtu nákladov a výnosov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
2. zmenu nákladov a výnosov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2014.

Plán nákladov a výnosov 1. zmena: výnosy hlavná činnosť 130 138 €
náklady hlavná činnosť 130 138 €
výsledok hospodárenia 0 €
Plán nákladov a výnosov 2. zmena: výnosy hlavná činnosť 133 638 €
náklady hlavná činnosť 133 638 €
výsledok hospodárenia 0 €
Rozdiel: výnosy hlavná činnosť 3 500 €
náklady hlavná činnosť 3 500 €
výsledok hospodárenia 0 €

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Majetkové veci
Poskytnutie voľného vstupu do Relax centra na Skalke a minibusu pre obyvateľov DDaDSS Kremnica

Mgr. Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne.
Opýtal sa poslancov či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 150/1410
vo veci poskytnutia voľného vstupu do Relax centra na Skalke a minibusu pre obyvateľov DDaDSS Kremnica pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
poskytnutie jedného voľného vstupu do Relax centra na Skalke a minibusu pre obyvateľov DDsDSS Kremnica v mesiaci november pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
zodpovedná: Ing. Tileschová
termín: do 30.11.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Ivan Petráš – opýtal sa, či je možné presunúť rokovanie o bezplatnom prenájme in line dráhy na neskôr, pretože na ceste je pán Ivanič, ktorý sa vyjadril, že na rokovanie MsZ príde o 16:30 hod. Mgr. Kríž – dal o návrhu poslanca Ivana Petráša hlasovať.

PREZENTÁCIA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
ZA: 10
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Kríž konštatoval, že návrh presunúť rokovanie o bezplatnom prenájme in line dráhy na neskôr bol prijatý.

Žiadosť o prenájom pozemku – Ing. Branislav Hanula

Mgr. Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Je tam aj vyjadrenie oddelenia výstavby, ktoré nemá pripomienky k prenájmu pozemku. Komisia výstavby a komisia ekonomická odporúčajú schváliť prenájom pozemku.
Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 151/1410

vo veci žiadosti Ing. Branislava Hanulu, Ulica Sama Chalupku 293/35, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1170 – trvalý trávny porast (právna parcela EKN 2282/1) s výmerou 200 m2 v katastrálnom území Kremnica Ing. Branislavovi Hanulovi, Ulica Sama Chalupku 293/35, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia včelstiev na pozemku v zimnom období, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02/m2/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 4,00 €, za podmienky, že si nájomca prenajatú plochu upraví na vlastné náklady.

B / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.11.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Žiadosť o prenájom pozemku – Mgr. Iveta Hriňová

Mgr. Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne.
Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 152/1410

vo veci žiadosti Mgr. Ivety Hriňovej, Ulica Československej armády č. 960/177, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1205/9 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou spolu 180 m2 v katastrálnom území Kremnica Mgr. Ivete Hriňovej Ulica Československej armády č. 960/177, 967 01 Kremnica, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 nasledovne:
– pozemok s výmerou 15,75 m2 na účel umiestnenia drevenej stavby na náradie za nájomné 2,00 €/m2/ročne, t. j. spolu 31,50 €/ročne,
– pozemok s výmerou 159,25 m2 na účel záhrady, za nájomné 0,02 €/m2/ročne, t. j. spolu 3,19 €/ročne,
-pozemok s výmerou 5,00 m2 na uloženie palivového dreva, za nájomné 2,00 €/m2/ročne, t. j. spolu 10,00 €/ročne,
t. j. celkové ročné nájomné činí 44,69 €.

B / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.11.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Žiadosť o prenájom pozemku – Mgr. Ivana Šebeňová

Mgr. Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Materiál pripomienkovalo oddelenie výstavby s tým, že nemá pripomienky. Komisia výstavby a komisia ekonomická odporúčajú schváliť prenájom pozemku. Materiál bol predložený aj na MsR.
Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 153/1410

vo veci žiadosti Mgr. Ivany Šebeňovej, Zlatá ulica 628/8, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 372/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18,62 m2 v katastrálnom území Kremnica Mgr. Ivane Šebeňovej, Zlatá ulica 628/8, 967 01 Kremnica, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 nasledovne:
– pozemok s výmerou 15,00 m2 na účel predzáhradky za nájomné 0,02 €/m2/ročne, t. j. spolu 0,30 €/ročne,
– pozemok s výmerou 3,62 m2 za nájomné 2,00 €/m2/ročne, t. j. spolu 7,24 €/ročne, t. j. celkové ročné nájomné činí 7,54 €.

B / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.11.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Žiadosť o prenájom pozemku – Jana Kraková

Mgr. Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Sú pripravené 2 návrhy na uznesenie. Jedná sa o to, že si pani Kraková predložila žiadosť o prenájom pozemku na parkovanie a prenájom pozemku aj na uloženie dreva. V dôvodovej správe je vyjadrenie oddelenia výstavby, že k prenájmu stavby nemajú žiadne pripomienky. S prenájmom pozemku na účely parkovania nesúhlasia, pretože opakovane nie je v súlade s VZN č. 8/2013. Komisia výstavby odporúča schváliť prenájom pozemku na umiestnenie dreva a prenájom pozemku na účely parkovania neodporúča. Komisia ekonomická odporúča schváliť prenájom časti pozemku. Materiál bol prerokovaný aj na MsR. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.

Marián Vojtko – povedal za ekonomickú komisiu, prečo takto postupovali. Obdobný prenájom pozemku na parkovanie schválili pri pekárni. Buď budeme postupovať jedným metrom, alebo rôznymi metrami a čakať, kým niekto náhodou vypracuje nejakú formu, ktorá bude prijatia schopná. Viera Mišíková – poznajú to miesto, neboli sa tam pozrieť, ale boli pod stanicou a riešili plochy pod cestou. Dohodli sa na parkovaní z tej cesty a zadefinovali, kde autá parkovať budú. Tu majú ľudia viac menej problém s uskladnením dreva a chodia tadiaľ ešte ďalej, k tomu ďalšiemu domu. Parkujú tam síce autá, ale nie je tam vôbec zadefinované státie. Dohodli sa s Mgr. Brhlíkom, boli to pozrieť a povedali, že by sa tam dali vytvoriť plochy na státie, ale nie sú tam vôbec rozpracované plochy, kde by autá stáli. Kvôli tomu, že tam nie sú zadefinované plochy na parkovanie povedali nie. Môže sa to riešiť tak, že sa tam napríklad vytýči 5 parkovacích miest a potom sa môže rozhodovať o tom, ktoré sa prenajmú. Začali to riešiť až potom, keď im Mgr. Brhlík povedal, že tam budú vytvorené parkovacie miesta. Ing. Klára Popová – rozdiel v týchto dvoch prípadoch je v tom, že pani Kraková tam parkuje a tie autá, ktoré riešili pri pekárni tam chceli parkovať, čo je podstatný rozdiel. Nevie sa stotožniť s tým, že jej teraz povedia, že jej to miesto na parkovanie neprenajmú, pretože kde má s tým autom stáť. Je to nájomná zmluva, za čo môžeme získať nie veľké finančné prostriedky, ale získame aspoň aké – také finančné prostriedky. Kde je povedané, keď sa pristúpi k tomu, že sa bude riešiť parkovanie aj v tejto oblasti, že sa to nemôže zmeniť. Toto uznesenie, ktoré máme pripravené, že jej to schvaľujeme nebráni nikomu, ani ničomu, aby keď sa prehodnotí parkovanie pri týchto obytných domoch, bolo poriešené inak. Nájomná zmluva sa jej nepredĺži, ale sa zruší a bude sa to riešiť podľa nového. Nevidí logiku v tom, aby sme jej teraz povedali, že jej parkovacie miesto neprenajmeme a ona tam aj tak bude stáť. S týmto sa nevie stotožniť. Problém je tam iný, ale nechce o ňom takto verejne rozprávať. Je to v podstate určitým spôsobom ochrana pre možnosť parkovania. Viera Mišíková – je to susedský spor o to miesto. Vie o čo sa jedná. Teraz riešime zase obdobnú záležitosť, ako aj pri predaji pozemku pánovi Ormandíkovi. Na začiatku sa v komisií dohodli, že jedni rozhodujú o cene a druhí o tom, či áno, alebo nie. Dlho to dodržiavali a teraz sa to začína posúvať. Je na veci MsZ a komisia má iba odporúčací charakter. Zvyknú rešpektovať rozhodnutia príslušných komisií, mali sa stretnúť a rozdebatovať si to medzi sebou. Tak sa voľakedy na tom dohodli. Milan Miškóci – na komisií zadali oddeleniu výstavby, aby rozpracovalo celé parkovanie na Ul. ČSA. Nebolo by dobré teraz jednému uvoľniť, druhému neuvoľniť parkovacie miesto. Počkáme si na výstup a nech sa to potom rozdelí spravodlivo, lebo nám vznikne problém a bude sa to naťahovať. Ing. Klára Popová – nevylučuje to, čo povedala, že keď sa vyrieši problém, ktorý vznikol prisťahovaním nových nájomníkov, bude parkovanie iným spôsobom. Osobne je za to, aby sme tejto žiadosti vyhoveli kladne a uznesenie prijali. Ing. Marián Sikorai – upozornil, že systém spôsobu vyhradeného parkovania znamená, že na nejakom mieste môže parkovať iba konkrétna osoba. Je to riešené VZN č. 8/2013, kde je jasne napísaný postup. Tento postup, ktorý je teraz navrhnutý o prenájme miesta iným spôsobom je v rozpore s týmto stanoveným a MsZ schváleným postupom. Nastáva určitá dualita a vzniká precedens, ktorý vnáša neporiadok do celého systému a tak, ako aj pani Mišíková povedala, bude to mať potom nejaké iné odozvy, ktoré sa budú dať ťažko obhájiť, pretože ak sú raz stanovené pravidlá hry, tak by mali platiť všeobecne. Takýmto uznesením by poslanci negovali vlastné rozhodnutie, keď prijali VZN o parkovaní.

O 16:30 hod. prišla na rokovanie MsZ Ing. Lujza Pračková.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
Mgr. Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 154/1410

vo veci žiadosti Jany Krakovej Ulica Československej armády 201/307, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / n e s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 – zastavané plochy a nádvoria (právna parcela EKN 2297/20) s výmerou 16,25 m2 v katastrálnom území Kremnica Jane Krakovej Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica, na účel státia osobného auta.

B / s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 – zastavané plochy a nádvoria (právna parcela EKN 2297/20) s výmerou 7,3 m2 v katastrálnom území Kremnica Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica na účel postavenia dreva na dobu neurčitú za nájomné 2 €/m2/ročne, t. j. spolu 15 €/ročne stanovené v zmysle zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03. 11. 2011.

C / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu B/ uznesenia.
Zodpovedná: Ing. Nováková Termín: 30. 11. 2014

PREZENTÁCIA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
ZA: 5 (Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 1 (Norbert Boldiš)
ZDRŽAL SA: 5 (Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Ing. Lujza Pračková, Marián Vojtko, Jaroslav Slašťaň )

Mgr. Kríž konštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.

Uznesenie č. 155/1410

vo veci žiadosti Jany Krakovej, Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 – zastavané plochy a nádvoria (právna parcela EKN 2297/20) s výmerou 16,25 m2 v katastrálnom území Kremnica Jane Krakovej, Ulica Československej armády 201/37, 976 01 Kremnica, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 nasledovne:
– pozemok s výmerou 7,50 m2, na účel postavenia drevárne, za nájomné 2,00 €/m2/ročne, t. j. spolu 15,00 €/ročne,
– pozemok s výmerou 8,75 m2, na účel státia osobného auta, za nájomné 2,00 €/m2/ročne, t. j. spolu 17,50 €/ročne,
t. j. celkové nájomné činí 32,50 €.

B / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.11.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 6 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko)
PROTI:1 (Milan Miškóci)
ZDRŽAL SA: 4 (Viera Mišíková, Mgr. Igor Kríž, Mgr. Margita Fodorová, Dušan Privalinec)

Mgr. Kríž konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Marián Vojtko – mesto Kremnica má prijaté VZN, čo je časť A. Časť B, ak si chce občan uplatniť vyhradené parkovacie miesto na mieste, kde nie je vybudovaná parkovacia plocha tak si myslí, že je to VZN v tomto prípade zbytočné. Na druhej strane si myslí, že keď mesto povie A pri podmienkach vyhradzovania parkovacích plôch, malo by urobiť aj krok B a vytvoriť také podmienky na parkovanie áut pri obytných domoch, aby mohlo byť toto VZN zo strany občanov naplnené a brané do úvahy. Pretože vybudovať si a žiadať si o vyhradenú parkovaciu plochu na zelenej tráve, alebo lúke, ktorá je trvalý trávnatý porast je podľa neho nezmysel. Je to ten istý prípad, ako sa roky vedľa domu 905/40 na Ul. Horváthovej, kde býva, vyberá poplatok za parkovanie áut na zelenej ploche, ktorá nebola oficiálne vyhláseným parkoviskom. Vie, že bolo v záujme občanov, vytvoriť tam vyhradzovaciu plochu, alebo nejaké zákazy parkovania kvôli kúpalisku a podobné veci, ale tiež to bolo určitým spôsobom nezmyselné. Viera Mišíková – opýtala sa, kto dá peniaze na vybudovanie jej parkovania. Marián Vojtko – nie je to o tom, kto dá a či nedá, ale ak chceme napĺňať VZN, mala by tam byť vytvorená parkovacia plocha a malo by to byť podľa neho definované ako statická doprava a nie ako trvalý trávnatý porast. Viera Mišíková – neprišla žiadna požiadavka z domov, aby im vybudovali parkovisko. Je tu jeden osamelý človek, ktorý tam kvôli niečomu chce parkovať. Chápe to a možno by spravila to isté, čo pani Kraková, ale treba konať z iného uhla, pretože ak raz máme VZN, nemôžeme ho porušovať. Je to jej názor a ak sa to malo riešiť, malo sa to riešiť z iného uhla. Malo sa ísť cez oddelenie výstavby, dať žiadosť o vybudovanie parkovacích miest a pridelenie státia. To je normálny postup, ktorý by bol v súlade s VZN. Preto to aj takto riešili a to, že sa schválilo niečo iné, je porušovanie VZN, ktoré si schválili. Marián Vojtko – odpoveď žiadateľovi možno nemala byť posunutá do komisie, ale malo mu byť odpovedané z titulu toho, že je nejaká metodická pomoc z MsÚ občanovi. Buď si tam vybuduje parkovanie na vlastné náklady v súlade s VZN, kde vieme vyrúbiť poplatok za vyhradené parkovacie miesto a odpustiť vzhľadom na to, že si ho tam vybuduje občan, alebo nie. Je tu žiadosť o prenájom pozemku. Kľudne mohla dať žiadosť o prenájom pozemku na čokoľvek.

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Bratislava

Mgr. Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Komisia výstavby tak, ako aj komisia ekonomická odporučila nájomnú zmluvu predĺžiť. Materiál bol prerokovaný aj na MsR.
Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 156/1410

vo veci žiadosti spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 56, o predĺženie nájomnej zmluvy.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu podľa Nájomnej zmluvy zo dňa 05. 09. 1994 na prenájom pozemku parcelné číslo CKN 3234/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 25 m2 v katastrálnom území Kremnica – lokalita Skalka, s nájomcom Slovenský plynárenský priemysel, a. s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 56, na dobu 10 rokov s výpovednou lehotou 3 mesiace, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 3,00 €/m2/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 75,00 € s tým, že nájomné bude každoročne zvýšené o mieru ročnej inflácie zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

B / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie dodatku k nájomnej zmluve.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.11.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Žiadosť o odpredaj pozemku – Jozef Daxner – TEMPO

Mgr. Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Oddelenie výstavby a ekonomická komisia neodporúčajú pozemok odpredať. Komisia ekonomická sa touto záležitosťou zaoberala 2 – krát, v apríli aj v septembri a tak isto neodporúča odpredaj pozemku. Materiál bol prerokovaný v MsR. Pán Daxner požiadal, aby mohol byť prítomný pri prerokovaní tejto jeho žiadosti. Bol pozvaný, ale nie je tu prítomný. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.

Norbert Boldiš – zdá sa mu tento krok divný, lebo podľa materiálov z roku 2000 sa to naťahuje od kedy je tam prenájom. Nevie, koľká je to žiadosť pána Daxnera. Ak sa to neschváli, vidí to ako neriešiteľný problém. Pán Daxner je jeden z mála podnikateľov, ktorý funguje v Kremnici a investuje tu. Nevie, či je to najšťastnejší krok, keď bránime domácemu podnikateľovi, ktorý tu chce niečo robiť. Keby sme mu to nepredali a dostalo by sa to do majetku mesta nevie, či máme finančné, alebo materiálové a iné schopnosti na to, aby tam mesto niečo realizovalo. V súčasnej dobe je pozemok udržiavaný, je to tam upravené a myslí si, že tam podniká také kroky, aby to vyzeralo tak, ako to vyzerať má. Osobne tento návrh uznesenia neschvaľuje, pretože to nerieši žiadny problém, keď sa to bude znovu posúvať ďalej. Ing. Klára Popová – opýtala sa, či pán Daxner prisľúbil účasť na dnešnom MsZ. Ing. Renáta Nováková – dnes bola pani Daxnerová prítomná aj na MsÚ, hovorila s ňou Ing. Ihringová. Pani Daxnerová povedala, že pán Daxner na rokovanie MsZ príde. Ing. Klára Popová – navrhla prerušenie MsZ na 10 minút a v prípade, ak pán Daxner nepríde, bude sa pokračovať.
Mgr. Kríž – dal hlasovať o návrhu Ing. Kláry Popovej, aby bolo rokovanie MsZ na 10 minút prerušené.

PREZENTÁCIA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
ZA: 10
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Kríž – vyhlásil prestávku v trvaní 10 minút.

O 17:00 hod. odišiel z rokovania MsZ Marián Vojtko.

Norbert Boldiš – po skončení prestávky informoval, že telefonoval s pánom Daxnerom a ani on, ani jeho manželka sa z pracovných dôvodov nemôžu dostaviť na dnešné MsZ. Preto dal návrh, aby sa tento materiál z dnešného rokovania MsZ stiahol a presunul sa na novembrové rokovanie MsZ. Mgr. Kríž – dal hlasovať o návrhu Norberta Boldiša, aby bol tento materiál stiahnutý z dnešného rokovania MsZ.

PREZENTÁCIA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Lujza Pračková, Ing. Klára Popová)

Mgr. Kríž – konštatoval, že návrh pána poslanca Boldiša stiahnuť tento bod z dnešného rokovania MsZ bol väčšinou hlasov prijatý.

Blok informácií a správ

a) O stave kroniky mesta za rok 2013

Mgr. Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 157/1410

vo veci informácie o stave kroniky mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o stave kroniky mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

b) O činnosti Mestskej polície v Kremnici za 1. polrok 2014

Mgr. Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 158/1410

vo veci správy o činnosti mestskej polície za 1. polrok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti mestskej polície za 1. polrok 2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

c) O činnosti Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 3. štvrťrok 2014

Mgr. Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 159/1410

vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 3. štvrťrok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predlženú správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 3. štvrťrok 2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 160/1410

vo veci správy o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 3. štvrťrok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 3. štvrťrok 2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

d) O činnosti Mestského úradu za 3. štvrťrok 2014

Mgr. Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 161/1410

vo veci predloženej správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 3. štvrťrok 2014, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Mgr. Kríž – informoval, že ďalej sa bude pokračovať rokovaním o majetkových veciach a to o bode b) Bezplatný prenájom in line dráhy na Skalke pre OZ TJ Biela stopa Kremnica.

O 18:34 hod. odišiel z rokovania MsZ Dušan Privalinec.

Bezplatný prenájom in line dráhy na Skalke pre OZ TJ Biela stopa Kremnica

Mgr. Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Poďakoval, že sa MsZ zúčastnili aj 2 členovia občianskeho združenia pán predseda Ivo Ivanič a člen združenia pán Dalibor Schmidt. O tejto problematike začali debatovať už v pondelok na komisií Mestských lesov a Skalky. Občianske združenie TJ Biela stopa prejavilo záujem o spravovanie in line dráhy na Skalke. Mali rokovanie s pánom Ivaničom, požiadali agentúru, ktorá spravuje tento projekt, či je to vôbec možné, alebo nie. Dostali odpoveď, aby sme predložili aj návrh zmluvy. Jedná sa o to, či je mesto vôbec ochotné prenajať in line dráhu občianskemu združeniu TJ Biela stopa. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.

Ing. Klára Popová – nemá problém s tým, aby bola in line dráha prenajatá, ale má výhrady voči tomu, ako bol tento materiál pripravený. Ako členka MsR svoje výhrady povedala aj na MsR, kde len tam dostali materiál a nemohli sa na to pripraviť. Materiál na rokovanie MsZ je pripravený tak, že máme návrh na uznesenie ohľadne prenájmu in line dráhy v stredisku cestovného ruchu na Skalke pri Kremnici pre občianske združenie TJ Biela stopa Kremnica, kde má MsZ zobrať na vedomie priebeh rokovaní medzi mestom Kremnica a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Tento materiál, ktorý im bol predložený obsahuje iba návrh na uznesenie a návrh nájomnej zmluvy. Neobsahuje žiadne informácie o tom, o aké rokovania sa jednalo, kto sa zúčastnil týchto rokovaní a aký bol výstup z nich. Opýtala sa, či prenajímame in line dráhu ako asfaltovú plochu, alebo čo prenajímame. Najväčšia výhrada je tá, že in line dráha aj s príslušenstvom, keďže predpokladá, že jej súčasťou bude aj systém na zasnežovanie in line dráhy, je v majetku mesta Kremnica. Podľa zákona o obecnom zriadení, keď sa jedná o prenájom mestského majetku a máme na to zriadenú príslušnú komisiu, tak mal byť tento materiál prerokovaný v komisií a malo sa vypočuť jej stanovisko. Podotkla, že materiál neprešiel ekonomickou komisiou a preto sa ekonomická komisia nemohla vyjadriť ani k predmetu prenájmu, ani k predmetu pripravenej nájomnej zmluvy. Opýtala sa, prečo nebol materiál predložený na rokovanie ekonomickej komisie. Mgr. Hana Zlatošová – tak, ako povedala Ing. Popová v bode A bolo, že berie na vedomie priebeh rokovaní. Na MsR vysvetlila, že v prvom rade požiadali SACR, ako organizáciu, ktorá má na starosti projekt Skalky. Medzitým sa táto organizácia, ktorá prebrala projekty po SACR zmenila na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru k čomu kým sa dopracovali prešiel nejaký čas. Odpoveď z tejto agentúry dostala dňa 06. 09. 2014, čo už bolo dávno po ekonomickej komisií a MsR bola 2 dni na to. Preto tento materiál pripravila s tým, že na MsR vysvetlí, ako sa veci majú a že poprosí pána Petráša, aby všetkým poslancom vysvetlil celý tento proces. Celý materiál sa naťahoval dosť dlho z toho dôvodu, ktorý už povedala a ak chce občianske združenie TJ Biela stopa sprevádzkovať in line dráhu ešte túto zimu, čo už je dosť hektický termín, čo je jedna vec a ak chce podať žiadosť o dotáciu musí mať preukázaný nejaký vzťah k tomuto majetku a preto je potrebné vyjadrenie MsZ. My sme vlastne až do dňa 06. 09. 2014 nevedeli, či je vôbec možné, aby sme in line dráhu prenajali druhej organizácií, keďže ide o in line dráhu vybudovanú z projektových prostriedkov. Práve preto sme čakali na vyjadrenie. Snažila sa to urýchliť, telefonovala s pani do Bratislavy, niekoľkokrát jej posielala e-mail, ale nikdy sa jej nevyjadrila k tomu, v akom je to štádiu. My vlastne stále nemáme vyjadrenie, že áno, môžeme. Ale na základe listu, ktorý prišiel dňa 06. 09. 2014 sme zvážili to, že nemajú námietku voči tomu, aby sa in line dráha ďalšej organizácií prenajala a že by sme už mohli na tom pracovať, pokiaľ zapracujeme niektoré ich výhrady, ktoré tam mali. Išlo v podstate o drobnosti, ktoré sme do návrhu zmluvy zapracovali. V podstate o ktoré územia, akých rozmerov, čo je už v tom návrhu o nájme športového zariadenia in line dráhy s príslušenstvom uzatvoreným medzi mestom Kremnica a telovýchovnou jednotou Bielou stopou. Neuvádzala to ani v jednotlivých bodoch uznesenia, ani v dôvodovej správe, pretože napísala, že súčasťou je aj návrh zmluvy. Dostali sme to skutočne v tak hektickom období a ak vôbec chceme ešte niečo tento rok urobiť, aby sme mohli na to zohnať aj nejaké finančné prostriedky a aby mohla TJ Biela stopa v tomto pokračovať ďalej, je na zváženie, či sa budeme hrať na to, či to prešlo ekonomickou komisiou. Máme takto stanovené pravidlá, ale aj v minulosti, pokiaľ ide o dobrú vec, veľakrát sa predniesli priamo na MsZ návrhy o tom, aby bol nejaký bod vsunutý do programu. Pokiaľ išlo o rozumné veci, ktoré mali priniesť prospech mestu, nevidí dôvod na to, aby sa tieto veci neprerokovali. V konečnom dôsledku aj návrh nájomnej zmluvy poslanci majú a ak by bola k nemu nejaká výhrada aj do budúcnosti ešte stále to je iba návrh zmluvy čo znamená, že sa dá upraviť. Teraz je ale dôležité, či je vôbec v MsZ súhlas prenajať in line dráhu TJ Biela stopa, alebo nie. Aby TJ Biela stopa vedela, či má ďalej konať a môžu si požiadať o dotáciu na sprevádzkovanie dnes nefunkčnej in line dráhy, alebo zostane in line dráha aj naďalej nefunkčná. Ing. Klára Popová – nedostala odpoveď, prečo to nebolo na rokovaní ekonomickej komisie, pretože v minulosti sme mali niekoľko prípadov, keď ako keby vec nebola uzavretá, ale dostali informácie a dohodli sa na tom, aké kroky spravia, aby sa dopracovali k cieľu. Znovu zopakovala, že nemá nič proti tomu, aby sme in line dráhu neprenajali, ale nestotožňuje sa s tým, aby sme majetok v takejto hodnote o ktorom sa dnes bavili, preberali tak, že neprejde to ekonomickou komisiou. Konštatovala, že hodnota majetku o ktorom sa bavíme je 54 000 €, alebo 1 600 000 SK. Myslí si, že je to dosť veľká hodnota na to, aby boli do toho procesu ako poslanci zatiahnutí a informovaní skôr a nie len nejakým nedostatočným materiálom na rokovaní MsR a nekompletným materiálom na rokovaní MsZ. Pretože v materiály nemajú výstup z agentúry o ktorom Mgr. Zlatošová hovorila. Opýtala sa prečo ho nedostali, keď ho Mgr. Zlatošová má. Mgr. Hana Zlatošová – doniesla ho na ekonomickú komisiu, ale nie je súčasťou materiálu, ktorý dostali. Ing. Klára Popová – opýtala sa, prečo nie je súčasťou materiálov, ktoré dostali. Aby všetci rozumeli o čom sa bavia konštatovala, že prenajímame pozemky občanom, kde prenajímame 15 m2 na prenájom dreva. Obsahuje to žiadosť, a vyjadrenie a ekonomickej komisie. Tu máme materiál, ktorý hovorí o prenájme majetku v nepomerne väčšej hodnote a nedostanú nič, okrem znenia uznesenia a návrhu zmluvy. Nevyjadruje sa k tomu ani ekonomická komisia. Právom je svojím spôsobom rozčarovaná. Nie je tam ani dopad na rozpočet mesta, čo ju tiež zaujíma. Znovu zopakovala, že nevie a nepozná implementačné stanovisko Slovenskej inovačnej agentúry a aké je jej odporúčanie. Myslí si, že ako poslanci, ktorí o majetku mesta rozhodujú a majú ho aj kontrolovať, by mali mať informáciu o tom, aká odpoveď v tejto veci prišla. Najvážnejšie ale je, že zasnežovanie, alebo čerpacia stanica na zasnežovanie je nefunkčná. K tomuto sa vyjadrovali v auguste v roku 2012 a žiadali, aby dostali informácie z akého dôvodu je toto zariadenie nefunkčné. Ako poslanec nie je stotožnená s tým, že od roku 2012 nedostali informáciu, kto bol za to zodpovedný, alebo kto prebral zariadenie na zasnežovanie in line dráhy, kto je zodpovedný za to, že je to zariadenie pokazené, aká je výška škody, kedy to bolo prerokované v škodovej komisií a aký bol postih za to, že toto zariadenie nie je funkčné. Opýtala sa, či máme tieto výstupy. Ak tieto výstupy nemáme, požiadala hlavnú kontrolórku Ing. Kirkovú, aby vykonala kontrolu na majetku mesta. Bola by rada, keby to bolo aj za účasti poslancov. Zároveň nechce, aby dnešné rokovanie vo veci prenájmu in line dráhy bolo znegované a preto odporučila, keby zmenili návrh uznesenia tak, aby TJ Biela stopa mohla svojím spôsobom konať, ale na druhej strane, aby poslanci dostali informácie, ktoré im v tomto momente chýbajú. Po vypočutí názorov ostatných by bolo vhodné urobiť si prestávku a dohodnúť sa na zmene uznesenia. Viera Mišíková – doplnila Ing. Popovú a konštatovala, že na MsR dostali informáciu o priebehu rokovaní. Ale mysleli rokovanie medzi mestom Kremnica a medzi TJ Bielou stopou. Od kedy vlastne rokovania prebiehali, kto prišiel s tým návrhom, či bola nejaká žiadosť, ako povedala Ing. Popová. Sú to precedensy, ktoré si uvedomili a hovorili o tom, že sa im to vráti ako bumerang, ale išlo o to rokovanie. O návrhoch sa dozvedeli v pondelok, že sa o tom rokovalo už od augusta a poslanci to dostanú na stôl v októbri ako hotovú vec. Poslanci by boli samozrejme radi, keby in line dráha fungovala, ale ide o postup. Doteraz neboli vôbec informovaní o nejakých takýchto rokovaniach, že sa niečo takéto chystá. Ďalšia vec ktorá jej chýba je to, že zmluva je pre ňu v tejto podobe neprijateľná. Nejednali o tom, kto navrhol 30 rokov, nemajú o tej zmluve nič. Je tam prenajatý iba pozemok, čo je nejaká hodnota majetku a podobné veci. Buď sa tam zadefinuje to, že do toho budú investovať každý rok, alebo iba v prípade euro fondov. Za takúto zmluvu nemôže zdvihnúť ruku. Norbert Boldiš – odzneli tu kritické slová, že materiál nebol dobre pripravený, s čím súhlasí. Na druhej strane sa díva na to, že to nejdeme prenajímať cudzím ľuďom, ale sú to naši ľudia, ktorí okolo TJ Bielej stopy robia, snažia sa a vidno za nimi nejakú robotu. Pokiaľ budú vedieť zabezpečiť to, aby in line dráha slušne fungovala aj v lete, nie len cez zimu, nebolo by dobré, aby sme zbytočne robili problémy. Treba si vážiť každé občianske združenie, ktoré chce začať robiť na úkor svojich rodín a svojho súkromia. Bol by za to, aby sme to schválili tak, ako to je pripravené s tým, že sa dá do uznesenia, aby boli zapracované nedostatky, ktoré sú vytýkané. Podporuje to, aby sa im vyšlo v ústrety. Ivan Petráš – myslí si, že svoj názor k tomu dosť obšírne povedal v pondelok na komisií pre Mestské lesy. Vysvetlil aj všetky dôvody TJ Bielej stopy, keďže je jej členom. Poprosil, aby bolo pánovi Ivaničovi, ako predsedovi TJ Bielej stopy udelené slovo, aby vysvetlil z pohľadu TJ Bielej stopy prečo by bolo dobré, keby to bolo odsúhlasené teraz, aké sú na to dôvody, prípadne čo všetko sa dá povedať o rokovaniach a jednaniach, ktoré tu odzneli. Ivo Ivanič – veľmi ho mrzí to, že ako vidí došlo k nejakým nedostatkom. Koniec koncov slovo rokovanie je už trošku taký právny úkon, k čomu vlastne nedošlo. Po druhý krát v 42 ročnej histórií neusporiadali preteky Biela stopa minulú zimu z dôvodov, nie že by na ich tratiach to možné nebolo, ale nemali kde štartovať. To znamená, že štadión a okolie in line dráhy by boli v situácií, v ktorej sa nachádzajú iné strediská aj v zahraničí pri umelom zasnežovaní jednoducho funkčné. Od toho momentu sa začali venovať téme zasnežovania, ktoré sa od povestného uvedenia do prevádzky a okamžitého zistenia, že zasnežovanie funkčné nie je zažil možno 10, alebo 20 rokovaní s rôznymi subjektmi. Nakoniec si v marci prvý krát sadli a dohodli sa, že je to pre mesto výdavok. Rozhodli sa, že z klubovej kasy zaplatia analýzu toho, kde je vlastne problém a nechali si urobiť predbežné kalkulácie na vyriešenie problému. Dostali sa do súm, ktoré nie sú tajomstvom, ale nie sú veľmi detailné, ale v rámci investícií sa pohybujú medzi 15 000 € – 20 000 € na to, aby zasnežovanie fungovalo včetne montáže, spojazdnenia a všetkého, čo s tým súvisí. Pri deravých štátnych, obecných aj mestských rozpočtoch si ani netrúfli povedať, že sa na Skalku musí investovať minimálne 15 000 €. Cítili sa byť ďalej zaviazaní a začali viesť neformálne rozhovory, nie rokovania. Pri príležitosti jednaní o úprave trati na budúcu zimu, ktoré súvisia aj s prenájmom parkovísk došlo k neformálnemu stretnutiu, kde si dovolil Mgr. Krížovi dať otázku, ako by sa možno on osobne, alebo možno aj ostatní v meste pozerali na to, keby si TJ Biela stopa zobrala zasnežovanie za svoje. Prví ho upozornil na to, že to musí ísť do komisií. V zápätí sa dozvedeli, že ten proces by bol tak dlhý, keďže im dodávateľ základného čerpadla povedal, že dodávacia lehota je minimálne 3 mesiace. Okamžite sa videli v tom nikde, kde to ďalšiu zimu fungovať nebude. Jeho iniciatíva bola tá, že pri tom neformálnom rozhovore povedal, či je vôbec možné dostať sa k tomu, aby túto investíciu mohli spraviť, musia mať nejaký vzťah k tomu, kde sa tá investícia urobí. Keďže in line dráha patrí mestu, bola financovaná z fondov, čo detailne nevie povedať z akých, ale bolo jasné, že si najprv treba zistiť názor patričnej agentúry. Mgr. Zlatošová už vysvetľovala, aký bol ďalší postup. Do tohto momentu nedošlo k nejakým právne relevantným veciam, kde by oni iniciovali obchádzanie MsZ, alebo dokonca nabádali k tomu, že poslancov treba obchádzať vyložene iba pod časovým tlakom. Občianske združenie bude mať v najbližších rokoch možnosť podieľať sa na veľkých výzvach a či bude mať naše stiahnutie kandidatúry s Poľskom z Olympijských hier dopad alebo nie, to nevedia. Rozhodnutie všetkých orgánov od ministerstiev až po športové subjekty, aj cez olympijský výbor je jasné. Najbližších 5 rokov budú tie peniaze zo športových investícií. Vyložene ich čas tlačí a pokiaľ by s tým agentúra súhlasila, začali by oficiálne jednania. Žiaľ, teraz to trvalo veľmi dlho, lebo už nebola pôvodná agentúra, ale ďalšia. Toľko len na objasnenie, aby to skutočne neboli oni, ktorí by nabádali k nejakým nekorektným ťahom. Veľmi by ho mrzelo, keby k niečomu takému došlo. Celé pozadie vysvetlil a vie, že sa jedná o asfaltovú plochu. V tento moment vie za ich všetkých a za výbor, za členné prezídium a za neho, ako za štatutára sľúbiť akurát to, že tak, ako v minulosti, aj do budúcna si budú majetok, ktorý im bol zverený vážiť a pokúsia sa samozrejme pohnúť ďalej. 30 rokov im bolo navrhnuté práve z jednej agentúry, ktorá pracuje s výzvami zo športu a buď budú ako občianske združenie vysporiadaní s majetkom, na ktorý si dotáciu chcú žiadať, alebo ho majú v dôvodovom prenájme. 30 rokov by bolo istých, dá sa za istých okolností hovoriť ešte o 25 rokoch. Aj toto číslo navrhli oni, aby tieto možnosti do budúcna mali. Zvyšné rozhodnutia sú samozrejme na poslancoch. Mgr. Kríž – dal hlasovať o návrhu Ing. Kláry Popovej, vyhlásiť prestávku v trvaní 10 minút.

PREZENTÁCIA: 10 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
ZA: 10
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Kríž – vyhlásil prestávku v trvaní 10 minút.

Ing. Klára Popová – po skončení prestávky dala pozmeňujúci návrh na predložené uznesenie. Návrhová komisia má text pozmeňujúceho návrhu.
Mgr. Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 162/1410

vo veci prenájmu in line dráhy v stredisku cestovného ruchu Skalka pri Kremnici pre Občianske združenie TJ Biela stopa Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A /b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o záujme Občianskeho združenia TJ Biela stopa Kremnica o prenájom in line dráhy a čerpacej stanice na zasnežovanie lyžiarskych bežeckých tratí v stredisku cestovného ruchu Skalka.

B /s c h v a ľ u j e
zámer na uzavretie nájomnej zmluvy vo veci prenájmu in line dráhy a čerpacej stanice na zasnežovanie lyžiarskych bežeckých tratí v stredisku cestovného ruchu Skalka.

C /u k l a d á
Kultúrnemu a informačnému centru mesta Kremnica na najbližšie zasadnutie ekonomickej komisie pripraviť kompletný materiál s návrhom textu nájomnej zmluvy s dopadom na rozpočet mesta Kremnica a s prílohou, v ktorej bude uvedený súpis majetku, ktorý bude predmetom nájmu s popisom jeho stavu
zodpovedná: Ing. Tileschová
termín: 27.10.2014

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Igor Kríž)

Ing. Renáta Nováková – informovala, že in line dráha je súčasťou protokolu o prevode správy majetku Kultúrnemu a informačnému centru mesta Kremnica a MsÚ nedisponuje ani tým, aká je teraz zostatková cena majetku po výsledku. Celé sa to vedie v Kultúrnom a informačnom centre.

Ing. Klára Popová – informovala, že ešte je pripravený návrh druhého uznesenia, ktorý prečítala.

Uznesenie č. 163/1410

vo veci vykonania kontroly.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – ž i a d a
hlavnú kontrolórku o vykonanie kontroly nefunkčného zariadenia čerpacia stanica Skalka – zasnežovanie bežeckých tratí hlavne:
a) komu bol majetok zverený do správy
b) kedy došlo ku škode
c) kto spôsobil nefunkčnosť a čím
d) aká je výška škody po položkách a spolu
e) aký bol postih za spôsobenú škodu a kedy to bolo prejednané v škodovej komisii
termín: ihneď
zodpovedný: v texte
PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Igor Kríž)

Mgr. Kríž konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Rôzne

Mgr. Kríž – informoval, že dňa 13. 10. 2014 bola na pracovnom stretnutí poslancov podaná informácia zamestnankyňou mesta a referentkou, ktorá má v agende výrub daní. Súhrnná informácia o nemenovanom daňovom subjekte. O toto vystúpenie požiadali členovia MsR. Informácia, ktorú teraz podá vedúca ekonomického oddelenia Ing. Nováková pripúšťa daňový poriadok a po tejto informácií nebude možná žiadna diskusia tak, ako sa poslanci dohodli na pracovnom stretnutí dňa 13. 10. 2014. Ing. Renáta Nováková – táto informácia sa týka chránených údajov podľa osobitných predpisov, čo znamená daňového tajomstva podľa § 11 daňového poriadku. Vzhľadom k tomu, že je zasadanie MsZ verejné, nie je možné zverejniť konkrétne údaje o daňovom subjekte, ktoré správca dane získal pri správe daní. Napriek tomu, by radi zaujali stanovisko a uviedli na pravú mieru informácie, ktoré odzneli na MsZ dňa 16. 09. 2014 z úst obyvateľa, ktorý verejne vyjadril nespokojnosť s tým, ako správca dane vedie proti nemu, ako daňovému dlžníkovi mesta daňové konanie. Vyhneme sa všetkým zákonom a chráneným údajom a nebudeme menovať daňový subjekt, ani výšku daňovej povinnosti, či daňového nedoplatku. Mesto Kremnica ako správca dane z nehnuteľností vedie daňové konanie voči daňovému dlžníkovi, ktorý nezaplatil dane vo väčšom rozsahu za viacero zdaňovacích období. Tieto nedoplatky správca dane zabezpečil zriadením daňového záložného práva k nehnuteľnostiam daňového dlžníka, pretože z doterajšieho prístupu daňového dlžníka k plneniu si daňových povinností je obava, že vyrubená daň nebude dobrovoľne uhradená. Tieto nedoplatky vyplývajú z právoplatných a vykonateľných rozhodnutí správcu dane za daň z nehnuteľností. Na skutočnosti rozhodujúce pre zistenie vyrubenia a zabezpečenia dane, ktoré nemajú ekonomické opodstatnenie a ktorých výsledkom je účelové obchádzanie daňovej povinnosti, alebo snaha o získanie daňového zvýhodnenia, na ktoré nie je daňový subjekt oprávnený, nemôže správca dane prihliadať. Voči postupu správcu dane sa daňový subjekt odvolal. Správca dane ako prvostupňový orgán môže o odvolaní rozhodnúť, len aby mu vyhoveli v plnom rozsahu. Prvostupňový orgán o odvolaní nerozhodol, preto ho podľa zákona postúpil spolu s úplným spisovým materiálom a predkladacou správou na nestranné a odborné posúdenie odvolaciemu orgánu, ktorým je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v Banskej Bystrici. Dňa 06. 10. 2014 správca dane obdržal rozhodnutie z Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie správcu dane zriadením záložného práva. V rozhodnutí Finančného riaditeľstva sa konštatuje, že mesto Kremnica neporušilo zákon a že námietka premlčania daňových nedoplatkov daňovému subjektu nebola oprávnená a správca dane je povinný tieto nedoplatky vymáhať. Taktiež potvrdilo postup správcu dane pri zriadení záložného práva ako správny, v súlade s daňovým poriadkom. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie, je záväzné tak pre daňový subjekt, ako aj pre správcu dane a osoby zúčastnené na tomto daňovom konaní. Správa daní je neverejná a tento postup je len vecnou reakciou správcu dane na subjektívny, tendenčný výklad daňových zákonov dotknutých daňovým subjektom. Je súčasne ale potvrdením, že správa miestnych daní v meste Kremnica sa vykonáva v súlade so zákonnými VZN a chránia sa záujmy štátu a mesta a dbá sa pritom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov záujmových subjektov a iných osôb. Mgr. Kríž – poďakoval Ing. Novákovej za podanú informáciu.

Jaroslav Slašťan – zo stavebného oddelenia im prišiel e- mail v ktorom im bol preposlaný list z VÚC Banská Bystrica, ktorý sa týkal rekonštrukcie telocvične z havarijného fondu. Opýtal sa, prečo sa v tejto veci konalo až tak neskoro, keď tam bol septembrový dátum a Mgr. Kríž už vo februári spomínal, že bude nejaká výzva, alebo že sa bude v tejto veci angažovať. Chce vedieť, prečo bol tento list zaslaný až v septembri. Mgr. Kríž – čo sa týka celého postupu prác, či projektových, alebo aj podaných žiadostí môže poslancom prefotiť Ing. Sikorai. Jasne sa dohodli na tom, akým spôsobom sa budú angažovať. Už v decembri povedali, čo s Mestskou telocvičňou zamýšľame a akým spôsobom by sme mohli na ňu získať finančné prostriedky. K celému postupu sa vyjadrí Ing. Sikorai. Ing. Marián Sikorai – informoval o časovom postupe prípravy rekonštrukcie telocvične s tým, že vie poslancom poslať tento doklad aj elektronicky. Dňa 13. O2. 2014 bol schválený mestský rozpočet na rok 2014, v ktorom bola stanovená čiastka potrebná na obstaranie projektovej dokumentácie a na tomto MsZ bolo tiež rozhodnuté o tom, že sa telocvičňa presunie do správy základnej školy, aby sa dali uplatniť určité kroky financovania z prostriedkov Ministerstva školstva vyčlenené na havarijný stav. V mesiaci marec prebiehala príprava určitých podkladov, pretože sa istým spôsobom hľadala forma, pretože sa veci vyvíjali a ešte sa uvažovalo o oprave strechy, alebo havarijných vecí a o výmene okien. Postupne sa dospelo k názoru, že by bolo vhodné rekonštruovať celú telocvičňu komplexne a neriešiť dielčie veci. Vznikla tam požiadavka na prístavbu atď. Tieto veci sa nejakým spôsobom upravovali a dňa 04. 04. 2014, keď sa dali všetky poklady dokopy, zverejnila sa výzva na spracovanie projektovej dokumentácie. Dňa 16. 04. 2014 bola vyhodnotená ponuka uchádzačov na projektovú dokumentáciu a vzišiel víťaz, s ktorým sa dňa 06. 05. 2014 podpísala zmluva o dielo s tým, že projekt má byť dodaný do dňa 30. 06. 2014. Celý tento čas sa viac – menej riešilo jednak financovanie a hovorilo sa o tom, že najhavarijnejší stav sú strechy nad samotnou halou. Počas spracovania projektovej dokumentácie, keď projektant obzrel stav strechy najmä nad halou, skonštatoval, že tie nosníky sú dosť neštandardne umiestnené a že je to nebezpečné. Odporučil zmenu nosnej konštrukcie strechy. Statické stanovisko dal dňa 24. 06. 2014. Samozrejme bolo potrebné túto situáciu pod vedením mesta vyhodnotiť. Následne mesto rozhodlo, že sa vyrieši nová nosná konštrukcia, ktorá sa na strechu umiestni tak, aby to bolo v súlade s predpismi a technickými normami. Dňa 30. 06. 2014 bol uzavretý dodatok k zmluve o dielo, keď mala byť projektová dokumentácia už odovzdaná a predĺžila sa lehota na dodanie projektu ku dňu 31. 07. 2014. Dňa 31. 07. 2014 im bol projekt odovzdaný. Dovtedy nemohli žiadať o nejakú dotáciu, pretože nevedeli vyčísliť náklady na opravu strechy. Riešenie havarijného stavu malo zapadať do celého komplexu rekonštrukcie telocvične, aby sme nevynakladali financie na niečo, čo by pri celkovom riešení vytváralo nejaký problém a muselo by sa to prerátať. Projekt bol dôležitý preto, aby mohli požiadať o dotáciu. Vedelo sa, že o dotácií bude rozhodované až niekedy v jesenných mesiacoch. Priestor bol a nebol dôvod tieto veci nejako uháňať v letných mesiacoch. Dňa 31. 07. 2014 dostali projektovú dokumentáciu a v mesiaci august začali pripravovať podklady k žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu objektu telocvične na strechu. V tom čase, keď už mali pripravené podklady, že ideme žiadať o dotáciu na havarijný stav strechy, nastala skutočnosť, že zo 4 kotlov, ktoré boli ešte v tom čase funkčné odišli 3 a ostal tam funkčný iba jeden. Bolo treba vyhodnotiť to, čo je naliehavé. Túto informáciu predložili vedeniu mesta, ktoré rozhodlo tak, že na to, aby mohla telocvičňa fungovať, ešte tá strecha môže vydržať, ale bez toho, aby sa tam kúrilo, čo nie je možné. Museli veci zmeniť a ako havarijný stav sa vyhodnotilo kúrenie, k čomu bolo potrebné pripraviť iný podklad. V druhej polovici mesiaca august obstarali odborný posudok na stav kotolne. Dňa 04. 09. 2014 odborný posudok kotolne dostali, ktorý konštatuje, že kotolňa je morálne a fyzicky opotrebovaná a vyhodnotilo jej stav ako havarijný. To bol dostatočný podklad, aby mohli žiadať o dotáciu na havarijný stav kotolne. Dňa 08. 09. 2014 spracovali žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu stavu kotolne. V tom momente nastal okamih, keď žiadali Ministerstvo školstva o dotáciu. Použili tlačivo, ktoré našli na webovej stránke Ministerstva školstva, formulár na žiadanie dotácie na havarijný stav, kde sú presné prílohy, čo má žiadosť obsahovať. Všetky požadované náležitosti boli splnené a žiadosť bola podaná. Zároveň začali rozmýšľať aj o pláne B, pretože sú to dotačné peniaze, ktoré boli neisté a v rozpočte mali vyčlenené určité finančné prostriedky na to, aby mohli časť stavby prefinancovať. Začali sa pripravovať aj na variantu, že dotáciu nedostaneme. Aby sme dokázali kúrenie zabezpečovať, začali pripravovať podklady na to, že si to vysúťažíme sami, ak by sme dotáciu nedostali a mohli zabezpečiť výmenu kotlov tak, aby cez zimu telocvičňa fungovala. Taká situácia aj nastala, keď dňa 06. 10. 2014 im bolo doručené stanovisko Okresného úradu Banská Bystrica odboru školstva, ktorým oznamuje, že požiadavku na riešenie havarijnej situácie nemožno zaradiť do zoznamu požiadaviek havárií. Dôvody, prečo to tak je, boli poslancom prezentované. Domnieva sa, že sme žiadosť napísali tak, ako bola predtlač. Je tam jasne deklarované, že telocvičňa je v správe školy a nebol žiadny problém, aby sme protokol, ktorý nie je štandardne súčasťou žiadosti o tom, že toto zariadenie prešlo pod správu školy doplnili. Domnieva sa, že podmienky na poskytnutie dotácií tam boli splnené. Napriek tomu sme dostali negatívne stanovisko. Nastala situácia plánu B a hneď, ako tento list oficiálne dostali, zaslali výzvu na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu, čo znamená osloviť 3 dodávateľov, z ktorých 1 dá najvýhodnejšiu ponuku na rekonštrukciu kotolne. Naozaj tam už nemohli čakať a fungovalo to v tom režime, že išli veľmi rýchlo a mali iba 4 dni na to, aby nám predložili cenovú ponuku. Dňa 10. 10. 2014 boli ponuky predložené a v ten istý deň súťaž aj vyhodnotili. V súčasnosti je pripravená na podpis zmluva o dielo so zhotoviteľom s tým, že práce na rekonštrukciu kotolne v hodnote cirka 24 000 € sa začnú dňa 20. 10. 2014 a skončia do 28. 11. 2014. Jednak sme boli viazaní zákonom o verejnom obstarávaní a ostatnými predpismi na to, aby sme to vedeli nejako zabezpečiť. Túto informáciu pošle poslancom aj elektronicky, ak s tým bude vedenie súhlasiť. Mgr. Kríž – pochválil aj takto verejne oddelenie výstavby a hlavne Ing. Sikoraia za to, že sa osobne zasadil pri riešení tohto problému. Upriamil pozornosť na to, že boli poslancom zaslané 2 formuláre, ktoré išli z mesta, ako žiadosť, bez komentára, aj jeho odpoveď. Keď si poslanci otvoria odpoveď Okresného úradu odboru školstva, tak sa v prvom odstavci zaoberajú najmä všeobecnou formulkou s tým, že našu žiadosť berú štatisticky. Zaujímavý je 2. a 3. odstavec v tom, že nepovažujú situáciu telocvične za havarijnú, pritom bol stav kotolne posudzovaný ako havarijný a osvedčila to odborne spôsobilá osoba. My sme v žiadosti nehovorili o mestskej telocvični, čo nevie, z kadiaľ túto informáciu majú. My sme takúto informáciu nedávali. Na konci 3. odstavca sa v odpovedi píše, že sa nevyužíva výhradne na výchovnovzdelávací proces žiakov školy. Nevie, že by sa nejaká školská telocvičňa využívala pre žiakov iba doobeda a poobede pre verejnosť. Snažili sme sa, aby sme tieto financie získali, ale nepodarilo sa nám to. Jaroslav Slašťan – ako všetci vieme, telocvičňa je v havarijnom stave. Opýtal sa, aké bude riešenie. Mgr. Kríž – myslí si, že o riešení dostatočne informoval Ing. Sikorai. Ing. Marián Sikorai – konštatoval, že chceme robiť všetko pre to, aby kotolňa fungovala a aby bola prevádzka telocvične zabezpečená. Myslí si, že to po stavebnej stránke dokážeme. Jaroslav Slašťan – je tam viac havarijných vecí, nie len kotolňa. Viera Mišíková – pridáva sa, že v januári chceli, aby sa telocvičňa rekonštruovala kompletne. Mali sme na telocvičňu aj starý projekt a vie, že hovorili, že ho treba oprášiť a prispôsobiť. Od januára počúvali, že je to na dobrej ceste, že sa o tom rokuje. Ani raz nepočuli to, že to stopercentne dostaneme. V podstate havarijný stav telocvične je už 2 roky a vôbec sa tam neinvestovalo. Mrzí ju to, že sa telocvičňa v podstate vôbec za celý rok nepohla dopredu. Chceli vziať peniaze z úveru a telocvičňu komplet spraviť a nečakať na to, či bude, alebo nebude havarijný stav. Takto sme sa vlastne nedopracovali k ničomu a stratili sme ďalší rok. Ing. Klára Popová – prvý krát sa začali rozprávať o zlom stave telocvične v prvom volebnom období, možno v roku 2007, 2008, kde sme uvažovali o rôznych možnostiach, ako dostať telocvičňu do lepšieho stavu. Intenzívnejšie sa o tom začalo rozprávať v druhom volebnom období, v rokoch 2010 – 2014. vyjadrila sklamanie nad tým, napriek tomu, že bolo aj zo strany poslancov vyvinuté až príliš veľké úsilie, nebola vôľa prijať úver a poriešiť to. Dnes sme sa dostali do októbra 2014, kde konštatujeme, že peniaze na riešenie havarijného stavu telocvične nemáme. K tomu sa pridala ďalšia havária v tom, že už nie sú funkčné ani kotle. Veľmi ju to mrzí, pretože sme svojím spôsobom možno aj ohrozili ľudí, ktorí budú tie priestory využívať. Dnes si nedovolí povedať, čo bude, ak napadne viacej snehu a konštrukcia o ktorej Ing. Sikorai hovoril, nevydrží. Osobne ju to veľmi mrzí a je to pre ňu veľkým sklamaním. Ing. Marián Sikorai – doplnil, že ho mrzí určité sklamanie, ale na druhej strane je to negáciou roboty, ktorú sme v tom smere spravili. Informoval, že v predchádzajúcom roku bolo na projektovú dokumentáciu v mestskom rozpočte vyčlenenách asi 3 000 €. Možno sa uvažovalo iba o určitom plátaní, alebo o nejakých dielčích úpravách. Do nového rozpočtu 2014 navrhli vyššiu čiastku. Uvažovalo sa, že prejdeme na komplexnú rekonštrukciu. Aj zo svojej pozície môže povedať, že projektant, pán Ing. Králik odviedol kus dobrej roboty, pretože behom 3 mesiacov spracovali kvalitnú dokumentáciu, ktorá nerieši iba dielčie veci, ale skutočne sa jedná o komplex prác, kde sú zahrnuté a to, výmeny okien, zateplenie, úplne nová podlaha v hale. Mení sa výška, ktorá bude zodpovedať nejakým štandardom súťaží, ktoré doteraz splnené neboli. Komplexne sa mení hľadisko a ak sa na projekt podarí nájsť finančné prostriedky bude telocvičňa naozaj pýchou mesta a nebudeme sa musieť za ňu hanbiť. Preto aj na budúci rok navrhujú rozpočet samotnej rekonštrukcie okolo 700 000 €, čo nie je maličkosť. Rozhodne sa ju neporadí zrealizovať za 1 rok. Bude veľmi záležať od MsZ, či sa nájdu finančné prostriedky, pretože pre budúci rok dávajú do rozpočtu vyše 200 000 €. Bude sa musieť čosi vyskladať. Poprosil poslancov, aby sa s týmto projektom stotožnili, pretože si myslí, že je dobrý a bude na prospech veci. Viera Mišíková – povedala Sikoraiovi, že práve na začiatku tohto kalendárneho roka deklarovali, že chcú telocvičňu komplet opraviť. Telocvičňa bola kedysi veľkou pýchou mesta a okolia, pretože to bola jedna špičková telocvičňa postavená svojho času. O to sú viac sklamaní, pretože to, čo v tomto roku chceli veľmi robiť, je kus práce. Ale končene máme dobrý projekt, podľa ktorého sa bude dať robiť. Bude záležať na ďalšom MsZ a vedení, aby sa tento projekt posunul ďalej. Bude rada, ak sa to podarí a keby telocvičňa konečne dostala to, čo potrebuje. Tak, ako sa robila jedna škola, začala sa robiť druhá škola, tak isto by sa mohla spraviť aj telocvičňa. Je to pre žiakov aj pre dospelých, je naozaj využívaná širokým spektrom ľudí a bolo by naozaj dobré, keby sa to podarilo. Ing. Lujza Pračková – je to jednak sklamaním pre poslancov, ale myslí si, že to bude sklamaním aj pre obyvateľov mesta, ktorí telocvičňu navštevujú. Ak sa naozaj túto zimu stane, že telocvičňu bude nutné zavrieť a neurobia sa tam aspoň minimálne úpravy, ktoré by udržali prevádzku telocvične aj počas zimy, tak o to viac budú sklamaní obyvatelia mesta, ktorí ju v hojnom počte využívajú najmä v zimných mesiacoch. Ťažko budeme obhajovať a nejakým spôsobom vysvetľovať postup, ktorý bol zaujatý. Tak, ako Ing. Sikorai vyslovil víziu v tom, aby sa MsZ stotožnilo s projektom a aby finančné prostriedky boli do telocvične dané, čo si myslí, že v tomto problém nebol, pretože sa poslanci naozaj snažili investovať do telocvične a hľadať spôsoby. Keďže rozpočet v rámci kapitálových výdavkov bol taký, aký bol a z našich finančných prostriedkov by sme to neboli schopní zabezpečiť. Úver bola možnosť, ktorá nebola vedením mesta odsúhlasená. Vedenie mesta prišlo s inou alternatívou, ktorá nevyšla. Stratili sme niekoľko rokov a určite sa stav telocvične tými rokmi ešte viacej zhoršoval. Verí, že sa k tomu budúce MsZ tiež postaví a že sa budúce vedenie mesta zodpovednejšie postaví k tomu, v akom stave máme objekty a či je dôležitejšie mať ušetrené finančné prostriedky, alebo vyhovujúci stav budov, ktoré si to zaslúžia. Mgr. Kríž – konštatoval, čo sa týka úveru, k tomu sa vyjadrovať nebude. Čo sa týka telocvične a snahy, aby sme získali peniaze si myslí, že spolu s Ing. Sikoraiom hľadali spôsoby, ako získať peniaze. Máme informácie aj z Okresného úradu odboru školstva, že nám to niekto údajne prekazil a že bol tam priamy kontakt z mesta. Jaroslav Slašťan – chce, aby Mgr. Kríž vysvetlil, ako bol tento projekt prekazený. Mgr. Kríž – informoval, že máme informáciu z Okresného úradu z odboru školstva v Banskej Bystrici, že bol, či už telefonický, alebo osobný kontakt, aby sme tieto peniaze nedostali. Tým pádom, keď vysvetľoval to, ako je žiadosť postavená a ako je postavená odpoveď, tak sme nekontaktovali žiadneho pracovníka, zamestnanca Okresného úradu odboru školstva, aby si pozrel, či sa jedná o mestskú telocvičňu. Zrazu zistili, že je to mestská telocvičňa a že sa nevyužíva iba na výchovnovzdelávací proces.

Interpelácie

Ivan Petráš – konštatoval, že si polročným sledovaním námestia, ktorý prevádzkujú všimol, že osvetlenie nám nefunguje a dosť veľa lámp nesvieti. Hlavne na malých lampách, kde vie, že bol problém už počas kontrolných dní, ktorých sa on sám zúčastnil. Problém sa mal riešiť, ale má pocit, že nebol doriešený a chce vedieť, ako je to s elektrikou na námestí, či je to v poriadku, ak nie, či to ideme reklamovať a vôbec v akom stave je námestie. Ďalej sa mu osvetlenie Morového stĺpu zdá nasvietené iba v spodnej časti, kde nie sú lampy nasmerované tak, aby bol Morový stĺp svojou dominantou Štefánikovho námestia. Myslí si, že sme tiež dali na to nemálo peňazí, aby to svietilo tak, ako by to svietiť malo. Osvetlenie námestia nie je podľa neho úplne v poriadku a nie je celkom funkčné. Bc. Peter Grosch – dá mu písomnú odpoveď.

Ing. Klára Popová – konštatovala, že na minulom zasadnutí MsZ prečítala žiadosť obyvateľov Zámockého námestia, ktorí mali pripomienku k nefunkčnému grobňovému vodovodu. Poďakovala Ing. Sikoraiovi za vysvetlenie. Občania odpoveď dostali, ale bola adresovaná iba na jednu z osôb, ktorá bola v zozname podpísaná a ktorá mala za to, že odpoveď dostali všetci a tým pádom ostatných obyvateľov Zámockého námestie neinformovala o tom, ako bola žiadosť vybavená. Ďalej sa opýtala Bc. Groscha, kedy sa plánuje dorobiť kozmetickú úpravu cesty v Bystrickej doline smerom k bytovkám, ktorá sa asfaltovala. Bc. Peter Grosch – konštatoval, že dali to ako reklamáciu a na budúci piatok, alebo štvrtok by sa mala robiť cesta do novej školy a má sa asfaltovať aj Ul. Zechenterova. Pri tejto príležitosti to spravia. Ing. Klára Popvá – vyslovila poďakovanie obyvateľov bývajúcich poza Grotto, kde mali cestu vo veľmi zlom stave. Je to zaasfaltované a sú spokojní. Tiež je rada, že sa podarilo zrealizovať ďalšiu časť opravy múrov či už na Ul. Kollárovej, alebo v záhrade pána Friča. Opýtala sa, či sa pripravuje plán zimnej údržby komunikácií a chodníkov. Poprosila, aby sa do kategórie, ktorá sa odhŕňa prioritne dostala aj cesta k Domovu dôchodcov. Už v minulosti vravela, že majú problém s priechodom sanitky, kvôli neprejazdnosti cesty. Veľmi pekne poprosila, aby sa našiel spôsob, aby bola táto cesta prejazdná a aby sa tam sanitka a autá, ktoré používajú dostali.

Viera Mišíková – schvaľovali sme vlani VZN o deratizácií a opýtala sa či sa už urobila nejaká kontrola zo strany mesta. Ďalej informovala, že RNDr. Balážová sa v piatok na Kremnickom jablku vyjadrila, že sa bude opravovať cesta pred II. ZŠ P. Križku a že tam v pondelok mali prísť mechanici. Chcela by na to odpoveď. Poprosila Ing. Mutňanskú, aby pred ich domom pri vchode, skrátili konáre stromov. Ing. Marián Sikorai – informoval, že VZN o deratizácií spracovávali na oddelení výstavby a skúsia si to ešte vyhodnotiť. Budú odpovedať písomne. Ďalej informoval o oprave cesty pred II. ZŠ P. Križku. Pracovník z Regionálnej správy ciest im preposlal e-mail, ktorý adresoval SAD – ke. Je vysúťažený dodávateľ a v súčasnosti beží 16 dňová zákonná lehota, kedy môžu byť podané námietky voči verejnému obstarávaniu. Zmluva o dielo bude podpísaná dňa 30. 10. 2014 a dňa 03. 11. 2014 je plánované rozbehnutie prác, čo by malo trvať do 21. 11. 2014. Cesta sa má rekonštruovať v dĺžke 113 m. Práce budú vykonané za úplnej uzávierky, podobnou technológiou, ako bola uzavretá komunikácia, od mosta na námestí. Cestná premávka bude vedená obojsmerne popri kine cez Ul. Zechenterovu s tým, že pracovník Regionálnej správy ciest v e-maily žiada presmerovanie autobusových spojov, ktoré budú musieť byť na toto obdobie vedené cez Kremnické Bane a musí sa na to obdobie vylúčiť jedna autobusová zastávka, ktorá je na trase cez Bystrickú ulicu. Požiadal všetkých o maximálnu súčinnosť, aby sa táto rekonštrukcia podarila zrealizovať. Tak isto požiadal aj o strpenie negatívnych dôsledkov. Popri kine cez Ul. Zechenterovu pôjdu iba osobné autá a ak by to nefungovalo, majú pripravené aj semafory. Bc. Peter Grosch – deratizáciu verejných priestranstiev vykonávajú Technické služby. Na jar spolu s VEOLIOU vykonali spoločnú deratizáciu.

Mgr. Margita Fodorová – je rada, že exteriér Domu smútku je už v akom takom poriadku, ale súčasťou tohto objektu sú aj 4 lavičky, ktoré sú momentálne vo veľmi zlom stave a o estetickom vzhľade hovoriť ani nebude. Preto poprosila Bc. Groscha, aby urobili všetko pre to, aby tie lavičky sfunkčnili, alebo vymenili za nové.

Ing. Klára Popová – vyslovila prosbu na poslancov MsZ. Keďže je v novembri posledné MsZ a končí sa volebné obdobie, či nezvážime a nepozveme členov komisií a za ich prácu im symbolicky na pôde MsZ nepoďakujeme.

Záver

Mgr. Kríž – ukončil o 19:18 hod. 10. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, päťdesiatedruhé v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

Mgr. Igor Kríž, zástupca primátorky
1 . overovateľ, Ing. Klára Popová
2. overovateľ, Ing. Lujza Pračková
Zapísala: Viktória Gretschová

Zdieľať tento príspevok.