Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 4. decembra 2014

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 4. decembra 2014

Uznesenie číslo 1 /1412

vo veci oboznámenia sa s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce v meste Kremnica na funkciu primátora mesta a funkciu poslancov mestského zastupiteľstva, ktorú predložil predseda mestskej volebnej komisie JUDr. Anton Vaský.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 2 /1412

vo veci zloženia sľubu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – k o n š t a t u j e, že
1. novozvolený primátor mesta Mgr. Ing. Alexander Ferenčík zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta
2. novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Ing. Viera Vaská
Mgr. Ing. Martin Novodomec
Iveta Ceferová
Maroš Kraml
MUDr. Dana Blahyjová
Ing. Klára Popová
Mgr. Eva Hrončová
Mgr. Alexander Sekaj
Miloš Bíreš
Bc. Martin Kapšo
Jaroslav Slašťan
Bc. Klára Štroffeková
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 3/1412

vo veci nastúpenia náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / v y h l a s u j e
nastúpenie Ivana Petráša ako náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici vo volebnom obvode č. 2.

B / k o n š t a t u j e,
že Ivan Petráš zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)

 

Uznesenie číslo 4/1412

vo veci určenia platu primátora mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
plat primátora mesta Kremnica podľa § 3 a 4 zákona NR SR č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 10 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 (Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan)

 

Uznesenie číslo 5/1412

vo veci zriadenia komisií mestského zastupiteľstva.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í a o d v o l á v a
Doterajšie komisie pri mestskom zastupiteľstve a jej členov.

B/ z r i a ď u j e
komisie mestského zastupiteľstva nasledovne:
1. komisia pre posudzovanie konfliktu záujmov
2. komisia mestských lesov
3. komisia ekonomická, výstavby a životného prostredia
4. komisia školstva, športu a sociálnych vecí
5. komisia kultúry a cestovného ruchu
6. komisia dotačná
7. komisia ZPOZ

C/ v o l í
1. členov a predsedu komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov:
Mgr. Ing. Martin Novodomec (KDH) – predseda
Mgr. Alexander Sekaj (NEKA)
Ing. Viera Vaská (SIEŤ)
Maroš Kraml (SMER – SD)
Ivan Petráš (SDKÚ-DS)

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 9 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 3 (Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš,)
ZDRŽAL SA: 1 (Iveta Ceferová)

2. členov a predsedu komisie mestských lesov:
Mgr. Ing. Alexander Ferenčík – predseda
Miloš Bíreš
MUDr. Dana Blahyjová
Iveta Ceferová
Mgr. Eva Hrončová
Bc. Martin Kapšo
Maroš Kraml
Mgr. Ing. Martin Novodomec
Ivan Petráš
Ing. Klára Popová
Mgr. Alexander Sekaj
Jaroslav Slašťan
Bc. Klára Štroffeková
Ing. Viera Vaská

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 9 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 3 (Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš,)
ZDRŽAL SA: 1 (Iveta Ceferová)

3. členov a predsedu komisie ekonomickej, výstavby a životného prostredia:
Ing. Viera Vaská – predsedkyňa
Mgr. Ing. Martin Novodomec
RNDr. Zuzana Balážová
Bc. Martin Rušín
Ing. Peter Chren
Maroš Kraml
Miloš Bíreš

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 8 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 3 (Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš,)
ZDRŽAL SA: 2 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml)

4. členov a predsedu komisie školstva, športu a sociálnych vecí:
Mgr. Alexander Sekaj – predseda
Miloš Bíreš
Bc. Martin Kapšo
MUDr. Dana Blahyjová
Mgr. Eva Hrončová
Mgr. Igor Kríž
Mgr. Peter Weis
Iveta Ceferová
MUDr. Radovan Junas

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 8 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 3 (Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš,)
ZDRŽAL SA: 2 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml)

5. členov a predsedu komisie kultúry a cestovného ruchu:
Bc. Martin Kapšo – predseda
Miloš Bíreš
Mgr. Tatiana Holečková
Mgr. Ľuboš Kürthy
Mgr. Daniel Haas Kianička, PhD.
Iveta Ceferová
Ivana Uhríková
Mgr. Zdenko Gális

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 9 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 3 (Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš,)
ZDRŽAL SA: 1 (Iveta Ceferová)

6. členov a predsedu komisie dotačnej:
Mgr. Alexander Sekaj – predseda
Ing. Viera Vaská
Bc. Martin Kapšo
Mgr. Ing. Martin Novodomec

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 9 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 3 (Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš,)
ZDRŽAL SA: 1 (Iveta Ceferová)

7. členov a predsedu komisie ZPOZ:
Bc. Klára Štroffeková – predsedkyňa
Mgr. Eva Hrončová Ing. Viera Vaská Mgr. Margita Fodorová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Mgr. Ľuba Ďurčová, Valéria Bulíčková, Ľubica Négerová, Petra Miková, JUDr. Margaréta Klimová, Mgr. Jana Borgulová, Mgr. Viera Krásna, Zuzana Fodorová, Mgr. Eva Kollárová, Mgr. Veronika Gašparíková, Mgr. art. Denisa Krajčovičová, Marko Plachetka, Mgr. Dana Kravecová, Mgr. Nikola Nižník, Marián Vojtko Dis. art., Marián Rúrik, Matilda Olbrichtová, Zuzana Lancková, Iveta Hromadová, Svetlana Šverhová, Richard Roth, Bc. Tomáš Cíger

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 9 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 3 (Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš,)
ZDRŽAL SA: 1 (Iveta Ceferová)

Primátor mesta Kremnica Ing. Mgr. Alexander Ferenčík podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavil výkon uznesenia MsZ číslo 5/1412 zo dňa 4. 12. 2014. Výkon uvedeného uznesenia pozastavil tak, že ho nepodpísal v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.

 

Uznesenie číslo 6/1412

vo veci určenia sobášiacich.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – p o v e r u j e
výkonom funkcie sobášiacich týchto poslancov mestského zastupiteľstva:
Mgr. Eva Hrončová
Mgr. Klára Štroffeková
Ing. Viera Vaská

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 9 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 3 (Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš,)
ZDRŽAL SA: 1 (Iveta Ceferová)

Primátor mesta Kremnica Ing. Mgr. Alexander Ferenčík podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavil výkon uznesenia MsZ číslo 6/1412 zo dňa 4. 12. 2014. Výkon uvedeného uznesenia pozastavil tak, že ho nepodpísal v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.

 

Uznesenie číslo 7/1412 – bolo stiahnuté

 

Uznesenie číslo 8/1412

vo veci rozpisu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2015 nasledovne:
12. februára 2015
16. apríla 2015
18. júna 2015
10. septembra 2015
26. novembra 2015

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 9 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 4 (Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš, Iveta Ceferová)
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Ing. Alexander Ferenčík, primátor mesta
Bc. Klára Štroffeková, člen návrhovej komisie
Iveta Ceferová, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.