Uznesenia z 2. mimoriadneho mestského zastupiteľstva

Uznesenia z 2. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 18. decembra 2014

Uznesenie číslo 9/1412

vo veci návrhu VZN č. 9/2014 o nájme bytov v bytových domoch, ktoré sú obstarané podľa zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 9/2014 o nájme bytov v bytových domoch, ktoré sú obstarané podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 10/1412

vo veci odkúpenia budovy súp. č. 413, nájomný bytový dom Kremnica 11 b.j.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o s c h v a ľ u j e
odkúpenie nehnuteľného majetku mestom Kremnica – nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Kremnica, mesto Kremnica, okres Žiar nad Hronom, kraj Banskobystrický, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 3104, a to:
a) pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 533/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 398 m2,
b) budovy súpisné číslo 413, postavenej na pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 533/1,
mestom Kremnica ako kupujúcim od spoločnosti REMESLO stav, s.r.o., Priemyselná 12, 967 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088 za kúpnu cenu stanovenú nasledovne:
1. kúpna cena za pozemok sa stanovuje vo výške 10 204,00 EUR,
2. kúpna cena za budovu súp. č. 413 sa stanovuje vo výške 493 919,59 EUR,
3. kúpna cena za technickú vybavenosť sa stanovuje vo výške 41 000,00 EUR.
Podmienkou odkúpenia nehnuteľného majetku mestom Kremnica je získanie dotácie z MDVaRR SR a úveru zo ŠFRB najneskôr do 31.12.2017.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 11/1412

vo veci nájomných bytov v bytovom dome súp. č. 413 na Angyalovej ulici v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ p o t v r d z u j e
1. údaje o účele, na ktorý sa podpora požaduje – kúpa jedenástich nájomných bytov v bytovom dome určených na prenájom na Angyalovej ulici súp. č. 413 v Kremnici
2. súhlas s investičným zámerom mesta Kremnica realizovať kúpu mestských nájomných bytov – ide o 11 bytových jednotiek v bytovom dome na Angyalovej ulici súp. č. 413 v Kremnici na pozemku parc. č. C-KN 553/1 v k.ú. Kremnica s pripojením na siete technického vybavenia územia na pozemkoch parc. č. C-KN 552, 2218/1 (E-KN 2598/1) v k.ú. Kremnica a miestnou komunikáciou, odstavnými a spevnenými plochami na pozemkoch parc. č. C-KN 552 a 2218/1 (E-KN 2598/1) v k.ú. Kremnica, podľa spracovanej projektovej dokumentácie „Prestavba budovy súpisné číslo 413 na nájomný bytový dom, Kremnica – 11 BJ“
3. súhlas so spôsobom financovania realizácie kúpy mestských nájomných bytov v bytovom dome súp. č. 413 na Angyalovej ulici v Kremnici prostredníctvom úveru zo ŠFRB (60 % oprávnených nákladov), dotácie z MDVRR SR (40 % oprávnených nákladov), vlastných prostriedkov mesta Kremnica v prípade potreby dofinancovania kúpy
4. súhlas s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB na kúpu jedenástich bytov v bytovom dome určených na prenájom
5. určenie zabezpečenia záväzku a súhlas s týmto zabezpečením záväzku voči ŠFRB a to nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom kúpy – budovy súp. č. 413, pozemku pod touto budovou parc. č. C-KN 553/1 v k.ú Kremnica
6. súhlas k vlastným zdrojom obce na kúpu mestských nájomných bytov a technickej vybavenosti
7. súhlas s predložením žiadosti o dotáciu z MDVRR SR na kúpu jedenástich bytov v bytovom dome určených na prenájom
8. súhlas, že v prípade zmeny výšky dotácie alebo podielu dotácie zo strany MDVRR SR, dôjde v kúpnej zmluve k úprave podielov a súm kúpnej ceny, ktorú by mal kupujúci (mesto Kremnica) uhradiť z dotácie, prostredníctvom úveru zo ŠFRB a vlastných zdrojov.

B) s ú h l a s í s p r i j a t í m z á v ä z k u
1. dodržať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti úveru, najmenej však po dobu 30 rokov
2. zriadiť záložné právo na nájomné byty v prospech ŠFRB
3. dodržať pri prenájme ustanovenia osobitého predpisu (§22 zákona č. 443/2010 Z.z.)
4. zapracovať v 1. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 min. 3 splátky úveru pre ŠFRB
5. vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky v rozpočte mesta Kremnica a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 12/1412

vo veci protestu prokurátora spis. zn. Pd 85/14/6613-6 zo dňa 23.09.2014 proti článku 2 ods. 2 a článku 4 ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 3/2014 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Kremnica

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
protest prokurátora spis. zn. Pd 85/14/6613-6 zo dňa 23.09.2014 proti článku 2 ods. 2 a článku 4 ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 3/2014 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Kremnica

B/ n e v y h o v u j e
protestu prokurátora spis. zn. Pd 85/14/6613-6 zo dňa 23.09.2014 proti článku 2 ods. 2 a článku 4 ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 3/2014 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Kremnica

C/d o m n i e v a s a, ž e
keďže podľa § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mestá a obce zabezpečujú verejný poriadok na svojom území, mali by mať aj adekvátne právomoci a kompetencie na toto zabezpečovanie vrátane právomoci vydávať vo forme všeobecne záväzného nariadenia podľa svojich vlastných miestnych podmienok zákazy a obmedzenia na úseku dodržiavania verejného poriadku vrátane zákazov a obmedzení požívať alkoholické nápoje na verejne prístupných miestach vo svojom územnom obvode.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 13/1412

vo veci žiadosti spoločnosti STEFE ECB, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 889 080 o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v katastrálnom území Kremnica zámennou zmluvou.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
doplnenie textu uznesenia MsZ č. 106/1407 zo dňa 10.07.2014 nasledovne:
za poslednú vetu textu uznesenia „Pozemky sa zamieňajú za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbou súp. č. 908, ktorá je vlastníctvom spoločnosti STEFE ECB, s.r.o.,“ sa vkladá text:
„Ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zámenou podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov medzi Mestom Kremnica a spoločnosťou STEFE ECB, s.r.o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO 35 889 080.
Spoločnosť STEFE ECB, s.r.o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO
35 889 080 nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou pozemkov spoločnosť STEFE ECB, s.r.o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO 35 889 080 usporiada pozemok zastavaný stavbou kotolne súp. č. 908 v katastrálnom území Kremnica, zapísaná na liste vlastníctva č. 2863. Zámer zámeny majetku mesta Kremnica z dôvodu osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta“.

B/ u k l a d á
mestskému úradu konať vo veci doplnenia návrhu na vklad vlastníckeho práva na základe zámennej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou STEFE ECB, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 889 080, č. V-2234/14
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.12.2014.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 14/1412

vo veci návrhu na delegovanie členov školských rád škôl a školských zariadení podľa zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o A/o d v o l á v a
členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dňom 04. decembra 2014
Škola, školské zariadenie Členovia školskej rady za zriaďovateľa
od 16.12.2010

Základná škola Ul. P. Križku Ing. Milan Žabka
Milan Miškóci
Viera Mišíková
Mgr. Hana Zlatošová

Základná škola Angyalova ul. Marián Vojtko DiS. art.
Dušan Privalinec
Mgr. Igor Kríž
Norbert Boldiš

Materská škola Dolná ul. Ing. Janka Volková
Marián Vojtko DiS. art.
Norbert Boldiš
Mgr. Hana Zlatošová

Základná umelecká škola J. L. Bellu Ing. Klára Popová
Mgr. Lujza Pračková
Ivan Petráš

Členov Mestskej školskej rady v Kremnici, ktorá je súčasne v zmysle § 2 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Radou školy CVČ v Kremnici
Mgr. Igor Kríž
Milan Miškóci

B/d e l e g u j e
členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dňom 18. decembra 2014
Škola, školské zariadenie Členovia školskej rady za zriaďovateľa
od 18.12.2014

Základná škola Ul. P. Križku Ivan Petráš
Iveta Ceferová
Ing. Klára Popová
Mgr. Alexander Sekaj

Základná škola Angyalova ul. MUDr. Dana Blahyjová
Miloš Bíreš
Ing. Viera Vaská
Bc. Klára Štroffeková

Materská škola Dolná ul. Bc. Martin Kapšo
Mgr. Alexander Sekaj
Maroš Kraml
Mgr. Eva Hrončová

Základná umelecká škola J. L. Bellu Bc. Klára Štroffeková
Mgr. Eva Hrončová
Mgr. Ing. Martin Novodomec
Členov Mestskej školskej rady v Kremnici, ktorá je súčasne v zmysle § 2 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Radou školy CVČ v Kremnici
Mgr. Alexander Sekaj
Bc. Klára Štroffeková

C/u k l a d á
oznámiť nových členov rád škôl a školských zariadení jednotlivým subjektom.
zodpovedná: Mgr. Zlatošová
termín: do 31.12.2014.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 15/1412

vo veci zriadenia komisií mestského zastupiteľstva.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í a o d v o l á v a
doterajšie komisie pri mestskom zastupiteľstve a jej členov.

B/ z r i a ď u j e
komisie mestského zastupiteľstva nasledovne:
1. komisia pre posudzovanie konfliktu záujmov
2. komisia mestských lesov
3. komisia ekonomická, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva
4. komisia sociálna, zdravotná a bytovej politiky
5. komisia kultúry a cestovného ruchu
6. komisia športu, školstva a mládeže
7. komisia dotačná
8. komisia ZPOZ

C/ v o l í
1. členov a predsedu komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov:
Mgr. Ing. Martin Novodomec (KDH) – predseda
Mgr. Alexander Sekaj (NEKA)
Ing. Viera Vaská (SIEŤ)
Ing. Klára Popová (SMER – SD, SNS)
Ivan Petráš (SDKÚ-DS, NOVA)

2. členov a predsedu komisie mestských lesov:
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík – predseda
Miloš Bíreš
MUDr. Dana Blahyjová
Iveta Ceferová
Mgr. Eva Hrončová
Bc. Martin Kapšo
Maroš Kraml
Mgr. Ing. Martin Novodomec
Ivan Petráš
Ing. Klára Popová
Mgr. Alexander Sekaj
Jaroslav Slašťan
Bc. Klára Štroffeková
Ing. Viera Vaská

3. členov a predsedu komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva:
Ing. Viera Vaská – predseda
Mgr. Ing. Martin Novodomec
Ing. Tomáš Heriban
Maroš Kraml
Ivan Petráš
RNDr. Zuzana Balážová
Bc. Martin Rusin
Ing. Peter Chren

4. členov a predsedu komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky:
Mgr. Eva Hrončová – predseda
Iveta Ceferová
MUDr. Dana Blahyjová
MUDr. Radovan Junas
Mgr. Jozef Pacek
Ing. Lenka Reichlová

5. členov a predsedu komisie kultúry a cestovného ruchu:
Bc. Martin Kapšo – predseda
Mgr. Ľuboš Kürthy
Mgr. Daniel Haas Kianička, PhD.
Ivana Uhríková
Iveta Ceferová
Mgr. Zdenko Gális
Miloš Bíreš

6. členov a predsedu komisie športu školstva a mládeže:
Mgr. Alexander Sekaj – predseda
Miloš Bíreš
Bc. Martin Kapšo
Mgr. Peter Weiss
Mgr. Igor Kríž

7. členov a predsedu komisie dotačnej:
Mgr. Alexander Sekaj – predseda
Ing. Viera Vaská
Bc. Martin Kapšo
Mgr. Ing. Martin Novodomec
Mgr. Eva Hrončová

8. členov a predsedu komisie ZPOZ:
Bc. Klára Štroffeková – predseda
Mgr. Eva Hrončová Ing. Viera Vaská Ing. Klára Popová, Mgr. Margita Fodorová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Mgr. Ľuba Ďurčová, Valéria Bulíčková, Ľubica Négerová, Petra Miková, JUDr. Margaréta Klimová, Mgr. Jana Borgulová, Mgr. Viera Krásna, Zuzana Fodorová, Mgr. Eva Kollárová, Mgr. Veronika Gašparíková, Mgr. art. Denisa Krajčovičová, Marko Plachetka, Mgr. Dana Kravecová, Mgr. Nikola Nižník, Marián Vojtko Dis. art., Marián Rúrik, Matilda Olbrichtová, Zuzana Lancková, Iveta Hromadová, Svetlana Šverhová, Richard Roth, Bc. Tomáš Cíger.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 16/1412

vo veci určenia sobášiacich.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – p o v e r u j e
výkonom funkcie sobášiacich týchto poslancov mestského zastupiteľstva:
Bc. Klára Štroffeková
Mgr. Eva Hrončová
Ing. Viera Vaská
Ing. Klára Popová

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta
Ing. Klára Popová, člen návrhovej komisie
Bc. Martin Kapšo, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.