Zápisnica č. 1/2014 z riadneho mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 1/2014 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 04. 12. 2014 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Prítomní

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
Poslanci mestského zastupiteľstva
Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Iveta Ceferová, Maroš Kraml, MUDr. Dana Blahyová, Ing. Klára Popová, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Alexander Sekaj, Miloš Bíreš, Bc. Martin Kapšo, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková.
Prizvaní a hostia
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici
Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

Úvodné náležitosti

a) Otvorenie zasadnutia

RNDr. Balážová – otvorila o 16:06 hod. ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva pre nasledujúce volebné obdobie.

b) Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva

RNDr. Balážová – poprosila JUDr. Vaského, predsedu mestskej volebnej komisie, aby prítomných oboznámil s výsledkami a priebehom volieb. JUDr. Vaský – predniesol správu mestskej volebnej komisie o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta Kremnica, konaných dňa 15. novembra 2014. RNDr. Balážová – poďakovala JUDr. Vaskému za správu.

c) Príhovor primátorky mesta

RNDr. Balážová – keď nastúpila do funkcie primátorky a začala sa viac orientovať v problémoch samosprávy, dosť dlho jej trvalo, kým si našla sama pre seba nejaký výstižný model, ktorý by jej pomohol porozumieť samospráve a jej fungovaní. Rada by tento model teraz popísala, pretože je to síce jej názor, ale možno všetkým pomôže do budúcnosti a pri budúcom spravovaní nášho mesta. Predstavme si spoločne, že máme pred sebou veľkú zaoceánsku loď, ktorá vezie svojich pasažierov na plavbu okolo zemegule. Pasažieri sú občania nášho mesta. Hlavnou úlohou kapitána a posádky je, bezpečne a šťastne previesť pasažierov okolo zemegule a pritom im umožniť vidieť čo najviac zaujímavých miest na našej zemi. Keďže je pasažierov príliš veľa, zvolia si svojich hovorcov, alebo zástupcov, čo sú poslanci obecného, alebo mestského zastupiteľstva. Posádkou sú samozrejme aj mestské organizácie, včetne škôl, pretože to sú tí, ktorí sa starajú jednaj o bezpečnosť plavby a poskytujú služby svojím pasažierom tak, aby boli spokojní. Kapitán je primátor, alebo starosta obce. Prvý problém je v tom, že pasažierov je veľa a každý má inú predstavu o tom, ktoré mesto, alebo zaujímavé miesto na zemi by chcel vidieť a navštíviť počas tejto plavby. Samozrejme sa snažia cez hovorcov presadiť si svoj názor a želania. Pokiaľ je to možné, tak sa zrejme posádka s kapitánom snažia vyhovieť. Môže sa však stať to, že hlavný lodný kuchár oznámi kapitánovi, že sa stenšujú zásoby pitnej vody a budú musieť v najbližšom prístave pristáť, aby zásoby doplnili. To sa nemusí každému pasažierovu páčiť a možno niektorí budú frflať, že nastalo zdržanie lode. Môže sa stať, že si pasažieri budú želať oboplávať napríklad Ohňovú zem, čo je už celkom na juhu zemegule a je to blízko Južnej Antarktídy a Južného pólu. Kapitán bude musieť spolu s posádkou vysvetliť, že plavba okolo Ohňovej zeme môže byť v tomto období nebezpečná. Môžu sa stať ešte horšie veci. Navigátor dostane správu o tom, že sa z juhu blíži tropická búrka a vtedy sa musí kapitán rozhodnúť, ako ochrániť loď. Vtedy si pasažieri nemôžu rozkazovať, že chcú plávať tam, alebo tam. Vtedy kapitán, ktorý jediný zodpovedá za bezpečnosť lode a jej pasažierov a posádky, musí zobrať na seba tú ťarchu rozhodnutia a povedať, že loď pred búrkou ustúpi severo-severo-východným, alebo severo-severo-západným smerom aj s tým rizikom, že sa môže stať, že sa búrka otočí. Na takomto modeli si predstavuje fungovanie samosprávy, pretože zákon o obecnom zriadení a ďalšie zákony, ktoré nám majú pomáhať samosprávu riešiť, nám nedávajú odpoveď na všetky otázky. Vyslovila niekoľko želaní. Zaželala pasažierom lode Kremnica, aby mali veľa slnečných dní na svojej plavbe, aby boli spokojní a aby sa im plavba zapáčila tak, ako si ju predstavovali. Posádke zaželala, aby mala trpezlivých pasažierov, ktorí dokážu pochopiť situácie, kedy im posádka nemôže tak vyhovieť, ako by si to želali. Zároveň jej zaželala múdreho kapitána, ktorý bude vedieť svoju posádku dobre viesť. Kapitánovi zaželala, aby ho jeho posádka rešpektovala a aby šťastne a bezpečne doviedol svoju loď do prístavu.

d) Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom

RNDr. Balážová – poprosila Ing. Mgr. Ferenčíka, aby zložil primátorský sľub. Konštatovala, že prečíta sľub primátora mesta, ktorý Ing. Mgr. Ferenčík podpíše, prevezme si osvedčenie, podpíše sa do Katarínskej knihy a nakoniec mu odovzdá mestské insignie.
RND. Balážová prečítala sľub primátora mesta. Ing. Mgr. Ferenčík – sľúbil, na svoju česť a svedomie, že bude riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej Republiky, Ústavu Slovenskej Republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a bude ich pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva

Mgr. Eva Hrončová prečítala sľub poslanca mestského zastupiteľstva.

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej Republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia.“

JUDr. Vaský – poprosil poslancov, aby predstúpili a prevzali si osvedčenie.

Ing. Viera Vaská,
Mgr. Ing. Martin Novodomec,
Ivan Petráš,
Iveta Ceferová,
Maroš Kraml,
MUDr. Dana Blahyová,
Ing. Klára Popová,
Mgr. Eva Hrončová,
Mgr. Alexander Sekaj,
Miloš Bíreš,
Bc. Martin Kapšo,
Jaroslav Slašťan,
Bc. Klára Štrofeková.

f) Vystúpenie primátora

Ing. Mgr. Ferenčík – poďakoval JUDr. Vaskému za uvedenie poslancov a predniesol príhovor.
„Vážení poslanci, vážení pracovníci, vážení spoluobčania mesta. Predstupujem pred Vás ako novozvolený primátor mesta. Táto funkcia so sebou prináša mnoho zodpovednosti a náročnej práce. O tento post som sa uchádzal po zrelom zvážení. Neprináleží mi hodnotiť predchádzajúce obdobie, či predošlé fungovanie mesta, mestského zastupiteľstva, primátorky či organizácií zriadených mestom. To je na posúdení Vás, občanov. Chcem len vyjadriť presvedčenie, že fungovanie mesta pod mojim vedením bude o konštruktívnej a spoločnej práci v záujme dosiahnutia cieľov prospešných pre mesto, nie o riešení osobných sporov alebo presadzovaní nenaplnených ambícií. Táto práca je tímovou hrou. Nielen primátora, poslancov a zamestnancov mestských organizácií, ale aj Vás, ktorí tu žijete. Preto bude pre mňa dôležitá spätná väzba, aby som vedel o vašich potrebách a podnetoch. Vyhlasujem, že moja práca bude podriadená rozvoju mesta a práci pre občanov tak, aby sa do Kremnice každý rád vrátil a rád tu žil. Fungovanie mesta nie je o dlhých rečiach a pekných sľuboch, o dosiahnutých cieľoch a spokojnosti, ale o víziách a ich napĺňaní. Nečakám, že budete spokojní s každým mojim krokom, ale budem rád, ak výsledky mojej práce presvedčia aj tých, ktorých favoritom som v týchto voľbách nebol. Ďakujem za Vašu podporu a teším sa na stretnutia s Vami.“
Ing. Mgr. Ferenčík – vyhlásil prestávku v trvaní 10 minút a poprosil poslancov, aby sa presunuli do jeho kancelárie.

Po skončení krátkej prestávky Ing. Mgr. Ferenčík privítal všetkých poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku, vedúcich organizácií zriadených mestom, vedúcich oddelení Mestského úradu, ako aj obyvateľov mesta Kremnica, ktorí sú na dnešnom zasadnutí prítomní. Konštatoval, že toto je 1. zasadnutie MsZ a 1. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny sú prítomní všetci poslanci (13) a MsZ je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa. Ďalej sa pokračovalo bodom 2) Schválením programu ustanovujúceho zasadnutia.

2) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

3) Voľba pracovných komisií, pracovného predsedníctva, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4) Zriadenie komisií MsZ, voľba členov a ich predsedov
5) Určenie sobášiacich
6) Určenie platu primátora mesta
7) Rozpis zasadnutí mestského zastupiteľstva pre rok 2015
8) Rôzne
9) Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Ing. Klára Popová – konštatovala, že pred chvíľou JUDr. Vaský prečítal výsledky volieb do orgánov samosprávy, z ktorých máme nového pána primátora a nové zloženie mestského zastupiteľstva. Vo svojich predvolebných vystúpeniach poukazovali na to, že našich predvolebných vystúpeniach sme poukazovali na to, že sa MsZ v predchádzajúcom volebnom období veľa hádalo, nebolo konštruktívne a veľa času strávilo spormi. Každý z prítomných vyslovil presvedčenie a predstupoval pred svojich voličov s tým, že chce byť iný, že chce nastoliť konštruktívnu atmosféru, že chce spolupracovať a zmeniť zasadnutia MsZ, tak, aby to bolo v prospech mesta, v prospech jeho obyvateľov a v prospech ich všetkých . Dostali sa na zasadnutie MsZ, kde im bol predložený program, ktorý obsahuje niekoľko bodov. Ale aká je však skutočnosť. Minimálne 1/3 novozvolených poslancov nebola oboznámená s pracovnými materiálmi o ktorých majú dnes rokovať. Konštatovala, že sa zrejme niekde stala chyba. Ešte je čas na to, aby došlo k náprave. Ponúkla ruku a s ňou aj ďalší tí, ktorí neboli oboznámení s predkladaným programom tým poslancom, ktorí program pripravovali. Podotkla, že každý z nich tu dnes sľúbil, že bude pracovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, že bude dodržiavať ústavu, zákony, predpisy a iné náležitosti, ktoré s tým súvisia. Je na poslancoch, ako sa k tomu postavia. Na základe uvedeného, keďže nebol program ustanovujúceho zasadnutia MsZ pripravený v súlade s platným zákonom a ďalšími predpismi predložila návrh na stiahnutie bodov 3), 4), 5), 6) a 7) z rokovania dnešného MsZ.

Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Ing. Popovej, stiahnuť z rokovania dnešného MsZ body 3), 4), 5), 6) a 7).

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 4
PROTI: 7
ZDRŽAL SA: 2

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že pozmeňujúci návrh Ing. Popovej nebol schválený. Dal hlasovať o pôvodne predloženom programe. Program bol väčšinou hlasov schválený.

Program:

1) Úvodné náležitosti
a) Otvorenie zasadnutia
b) Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva
c) Príhovor primátorky mesta
d) Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
f) Vystúpenie primátora
2) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
3) Voľba pracovných komisií, pracovného predsedníctva, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4) Zriadenie komisií MsZ, voľba členov a ich predsedov
5) Určenie sobášiacich
6) Určenie platu primátora mesta
7) Rozpis zasadnutí mestského zastupiteľstva pre rok 2015
8) Rôzne
9) Záver

Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

3) Voľba pracovných komisií, pracovného predsedníctva, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Ing. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan
13 13 0 0
RNDr. Balážová konštatovala, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Ing. Klára Štrofeková, Iveta Ceferová
13 13 0 0
RNDr. Balážová konštatovala, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

pracovné predsedníctvo – Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, Viera Vaská
13 13 0 0
RNDr. Balážová konštatovala, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Viktóriu Gretschovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Maroša Kramla a Ivana Petráša. Ing. Mgr. Ferenčík informovala poslancov, že na stôl im boli pripravené doplňujúce materiály k mestskému zastupiteľstvu.

Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 1/1412

vo veci oboznámenia sa s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce v meste Kremnica na funkciu primátora mesta a funkciu poslancov mestského zastupiteľstva, ktorú predložil predseda mestskej volebnej komisie JUDr. Anton Vaský.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 2/1412

vo veci zloženia sľubu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – k o n š t a t u j e, že
1. novozvolený primátor mesta Ing. Mgr. Alexander Ferenčík zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta
2. novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Ing. Viera Vaská
Mgr. Ing. Martin Novodomec
Iveta Ceferová
Maroš Kraml
MUDr. Dana Blahyjová
Ing. Klára Popová
Mgr. Eva Hrončová
Mgr. Alexander Sekaj
Miloš Bíreš
Bc. Martin Kapšo
Jaroslav Slašťan
Bc. Klára Štroffeková
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítal návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 3/1412

vo veci nastúpenia náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / v y h l a s u j e
nastúpenie Ivana Petráša ako náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici vo volebnom obvode č. 2.

B / k o n š t a t u j e,
že Ivan Petráš zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 4/1412

vo veci určenia platu primátora mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
plat primátora mesta Kremnica podľa § 3 a 4 zákona NR SR č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 10 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 (Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan)

Ing. Popová – konštatovala, že dôvodom zdržania bolo to, že neboli oboznámení s materiálom a v zmysle platných predpisov nebol dodržaný postup. Ing. Vaská – konštatovala, že materiál ohľadom platu primátora dostali dnes.

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 5/1412

vo veci zriadenia komisií mestského zastupiteľstva.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í a o d v o l á v a
Doterajšie komisie pri mestskom zastupiteľstve a jej členov.

B/ z r i a ď u j e
komisie mestského zastupiteľstva nasledovne:
1. komisia pre posudzovanie konfliktu záujmov
2. komisia mestských lesov
3. komisia ekonomická, výstavby a životného prostredia
4. komisia školstva, športu a sociálnych vecí
5. komisia kultúry a cestovného ruchu
6. komisia dotačná
7. komisia ZPOZ

C/ v o l í
1. členov a predsedu komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov:
Mgr. Ing. Martin Novodomec (KDH) – predseda
Mgr. Alexander Sekaj (NEKA)
Ing. Viera Vaská (SIEŤ)
Maroš Kraml (SMER – SD)
Ivan Petráš (SDKÚ-DS)

Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať o zložení tejto komisie.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 9 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 3 (Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš,)
ZDRŽAL SA: 1 (Iveta Ceferová)

Ing. Popová – konštatovala, že dôvodom zdržania bolo, že nedostali materiál na rokovanie MsZ a neboli oboznámení s návrhom uznesenia.

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že zloženie tejto komisie bolo väčšinou hlasov prijaté.

2. členov a predsedu komisie mestských lesov:
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík – predseda
Miloš Bíreš
MUDr. Dana Blahyjová
Iveta Ceferová
Mgr. Eva Hrončová
Bc. Martin Kapšo
Maroš Kraml
Mgr. Ing. Martin Novodomec
Ivan Petráš
Ing. Klára Popová
Mgr. Alexander Sekaj
Jaroslav Slašťan
Bc. Klára Štroffeková
Ing. Viera Vaská

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 9 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 3 (Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš,)
ZDRŽAL SA: 1 (Iveta Ceferová)

Ing. Popová – konštatovala, že ani zloženie tejto komisie im nebolo doručené v zmysle platných právnych predpisov. Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že tejto komisie sa zúčastnia všetci poslanci a jej členom je aj primátor.

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že zloženie komisie bolo väčšinou hlasov prijaté.

3. členov a predsedu komisie ekonomickej, výstavby a životného prostredia:
Ing. Viera Vaská – predsedkyňa
Mgr. Ing. Martin Novodomec
RNDr. Zuzana Balážová
Bc. Martin Rusin
Ing. Peter Chren
Maroš Kraml
Miloš Bíreš

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 8 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 3 (Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš,)
ZDRŽAL SA: 2 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml)

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že zloženie komisie bolo väčšinou hlasov prijaté.

4. členov a predsedu komisie školstva, športu a sociálnych vecí:
Mgr. Alexander Sekaj – predseda
Miloš Bíreš
Bc. Martin Kapšo
MUDr. Dana Blahyjová
Mgr. Eva Hrončová
Mgr. Igor Kríž
Mgr. Peter Weis
Iveta Ceferová
MUDr. Radovan Junas

Ing. Novodomec – dal pozmeňujúci návrh, doplniť do komisie MUDr. Radovana Junasa.

Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať o pozmeňujúcom návrh Ing. Novodomca, doplniť do komisie MUDr. Radovana Junasa.

prezentácia. 13
za: 9 (Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Maroš Kraml, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Alexander Sekaj, Miloš Bíreš, Bc. Martin Kapšo, Bc. Klára Štrofeková)
proti: 3 (Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš)
zdržal sa : 1 (Iveta Ceferová)

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pozmeňujúci návrh bol väčšinou hlasov prijatý.
Dal hlasovať o zložení komisie školstva, športu a sociálnych vecí, v zmenenom zložení.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 8 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 3 (Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš,)
ZDRŽAL SA: 2 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml)

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že zloženie komisie bolo väčšinou hlasov prijaté.

5. členov a predsedu komisie kultúry a cestovného ruchu:
Bc. Martin Kapšo – predseda
Miloš Bíreš
Mgr. Tatiana Holečková
Mgr. Ľuboš Kürthy
Mgr. Daniel Haas Kianička, PhD.
Iveta Ceferová
Ivana Uhríková
Mgr. Zdenko Gális

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 9 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 3 (Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš,)
ZDRŽAL SA: 1 (Iveta Ceferová)

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že zloženie komisie bolo väčšinou hlasov prijaté.

6. členov a predsedu komisie dotačnej:
Mgr. Alexander Sekaj – predseda
Ing. Viera Vaská
Bc. Martin Kapšo
Mgr. Ing. Martin Novodomec

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 9 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 3 (Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš,)
ZDRŽAL SA: 1 (Iveta Ceferová)

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že zloženie komisie bolo väčšinou hlasov prijaté.

7. členov a predsedu komisie ZPOZ:
Bc. Klára Štroffeková – predsedkyňa
Mgr. Eva Hrončová Ing. Viera Vaská Mgr. Margita Fodorová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Mgr. Ľuba Ďurčová, Valéria Bulíčková, Ľubica Négerová, Petra Miková, JUDr. Margaréta Klimová, Mgr. Jana Borgulová, Mgr. Viera Krásna, Zuzana Fodorová, Mgr. Eva Kollárová, Mgr. Veronika Gašparíková, Mgr. art. Denisa Krajčovičová, Marko Plachetka, Mgr. Dana Kravecová, Mgr. Nikola Nižník, Marián Vojtko Dis. art., Marián Rúrik, Matilda Olbrichtová, Zuzana Lancková, Iveta Hromadová, Svetlana Šverhová, Richard Roth, Bc. Tomáš Cíger

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 9 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 3 (Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš,)
ZDRŽAL SA: 1 (Iveta Ceferová)

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že zloženie komisie bolo väčšinou hlasov prijaté.

4) Určenie sobášiacich

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Opýtal sa poslancov, či majú otázky. Poslanci nemali otázky.
Ing. Mgr. Ferenčík poprosil návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 6/1412

vo veci určenia sobášiacich.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – p o v e r u j e
výkonom funkcie sobášiacich týchto poslancov mestského zastupiteľstva:
Mgr. Eva Hrončová
Mgr. Klára Štroffeková
Ing. Viera Vaská

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 9 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 3 (Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš,)
ZDRŽAL SA: 1 (Iveta Ceferová)

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Na základe predloženého návrhu uznesenia bola otvorená téma: Delegovanie členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.

Delegovanie členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík poprosil návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 7/1412

Vo veci návrhu na delegovanie členov školských rád, školských zariadení, podľa zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / o d v o l á v a
doterajších členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a doterajších členov Mestskej školskej rady v Kremnici, ktorá je súčasne v zmysle § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 radou školy Centra voľného času v Kremnici, dňom 04. 12. 2014.

B / d e l e g u j e
členov rád, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, dňom 04. 12. 2014.
ZŠ na Ulici P. Križku: členovia školskej rady za zriaďovateľa od 04. 12. 2014:
Ivan Petráš, Iveta Ceferová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Hana Zlatošová.
ZŠ na ulici Angyalovej: Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová.
MŠ na Ulici Dolnej: Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Igor Kríž.
ZUŠ J. L. Bellu: Bc. Klára Štrofeková, Ing. Martin Novodomec, Mgr. Eva Hrončová.
Taktiež deleguje členov Mestskej školskej rady v Kremnici, ktorá je súčasne v zmysle § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 radou školy Centra voľného času v Kremnici: Bc. Klára Štrofeková, Mgr. Alexander Sekaj.

C / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť členov nových rád škôl a školských zariadení jednotlivým subjektom.
Zodpovedná: Mgr. Hana Zlatošová

Mgr. Zlatošová – konštatovala, že podľa zákona č. 596/2003 je určený kľúč, ktorým sa určujú jednak počty a jednak zloženie komisií jednotlivých rád škôl. V zákone nie je striktne napísané, že učiteľ, ktorý pracuje na ZŠ nemôže byť členom rady školy, ale kľúč, ktorý je daný, odporuje tomu, aby učiteľ ZŠ, v tomto prípade konkrétne Mgr. Alexander Sekaj a Ing. Klára Štrofeková boli členom rady školy za zriaďovateľa. Môžu byť členom rady školy za pedagogický zbor, ale nemôžu byť za zriaďovateľa, pretože by sme porušili kľúč, ktorý je daný tým spôsobom, že môžu byť dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov, dvaja zástupcovia nepedagogických zamestnancov, traja rodičia a štyria zástupcovia zriaďovateľa. Tým, že oni sú súčasne pedagógmi a boli by tam ďalší dvaja pedagógovia by sme už tento kľúč porušili. Za zriaďovateľa môžu byť v inej škole. Mgr. Alexander Sekaj môže byť v ZŠ P. Križku, ako to bolo povedané, ale nemôže byť v ZŠ Angyalovej a Mgr. Klára Štrofeková nemôže byť v ZUŠ-ke. Tieto dve nominácie bude treba prehodnotiť. Ing. Popová – konštatovala, že v pozvánke, ktorú dostali na rokovanie dnešného MsZ takýto bod nebol a pri schvaľovaní programu tento bod doplnený nebol. Rokujeme o bode programu, ktorý nie je predmetom pozvánky MsZ. Mgr. Sekaj – informoval, že si našiel metodické predpisy a aj zákon, ktorý a nšiel si zákon č. 596/2003, ktorý hovorí, že počet členov rady, ktorí nie sú zamestnanci školy musí byť väčšinový, čo je prvá podmienka, ktorá je dodržaná. V metodickom predpise ktorý má, je napísané, že ustanovenie orgánov školskej samosprávy určuje, že členom školskej rady nemôže byť riaditeľ školy, jeho zástupca, alebo vedúci zamestnanec. V takomto prípade to pre neho osobne neplatí. Bude zastupovať radu školy ako poslanec, nie ako učiteľ. Mgr. Zlatošová – dnes ešte telefonovala s hlavnou metodičkou s krajského úradu, pretože si to chcela overiť aj z úst hlavného metodika. Skutočne jej bolo potvrdené, že zákon to síce nehovorí úplne jasne, ale nechá to na poslancov, ale jednoznačne jej potvrdila, že to nie je štandardné a porušuje sa tým počet pedagogických zamestnancov.
Mgr. Sekaj – v podstate on, keby sa aj vrátil do pozície učiteľa, tak či tak nebudú väčšina. Ing. Vaská – na základe pripomienok a nejednoznačného výkladu k tomuto bodu nechcú spôsobiť nejaké problémy a preto navrhla, aby sme tento bod stiahli z dnešného rokovania MsZ.

Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať o návrhu Viery Vaskej, stiahnuť tento bod z dnešného rokovania MsZ.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 10
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrh Viery Vaskej, bol väčšinou hlasov prijatý.
Ing. Kirková – podotkla, že tento bod nebol ani v programe rokovania, tak nie je ani čo sťahovať.

5) Určenie platu primátora mesta

Plat primátora mesta bol schválený uznesením č. 4/1412.

6) Rozpis zasadnutí mestského zastupiteľstva pre rok 2015

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Opýtal sa poslancov, či majú otázky. Poslanci nemali otázky.
Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítal návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 8/1412

vo veci rozpisu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2015 nasledovne:
12. februára 2015
16. apríla 2015
18. júna 2015
10. septembra 2015
26. novembra 2015

Ing. Popová – znovu pripomenula, že ani toto uznesenie nedostali a neboli s ním oboznámení. Poukázala na to, že pri rokovaní dnešného MsZ nebol dodržaný zákon a súvisiace predpisy.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 9 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 4 (Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš, Iveta Ceferová)
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

7) Rôzne

Ing. Vaská – navrhla zrušiť MsR pri Mestskom úrade, zároveň navrhla odvolať členov MsR dnešným dňom t. j. 04. 12. 2014 a zrušiť rokovací poriadok MsR v Kremnici. Ing. Popová – má pripomienku k tomuto návrhu, pretože MsR nie je pri Mestskom úrade, ale pri MsZ. Nemôže sa zrušiť MsR, ale musí sa upraviť rokovací poriadok, pretože má ustanovenie o tom, že MsZ zriaďuje MsR. nie je to v súlade s platným právnym predpisom. Ing. Vaská – k tomuto návrhu ich viedlo to, že po skúsenostiach, ktoré boli prezentované, MsR neplnila celkom funkciu, ktorú mala, bola medzičlánkom medzi MsZ a bývala veľmi často nefunkčná z toho titulu, že sa jej viacerí členovia nezúčastňovali aj napriek pozvánkam. Na základe týchto skutočností má za to, že táto inštitúcia zdržiavala procesy, byrokratizovala ich a má za to, aby bola zrušená. Nevie presne, nie je v týchto veciach zatiaľ doma, ale navrhuje ju zrušiť a už či budeme hovoriť o MsR pri MsZ, alebo to dajú do tých správnych noriem, ale na návrhu o zrušení MsR bude stále trvať. Ivan Petráš – myslí si, že ako poslanci nemajú problém so zrušením MsR, ale majú problém s tým, že nejaká postupnosť zákona by mala byť a mali by sa porozprávať o úprave rokovacieho poriadku, pretože tam je v princípe všetko povedané. Sú to konštruktívne návrhy, skutočne je to možno aj prínos, ale treba určiť postupnosť zákonov. Chápe to, bol tu pred 4 rokmi tiež nový poslanec, tak isto sa učil, ale učil sa väčšinou od poslancov, ktorých tu bola vtedy väčšina starých a trošku svojím spôsobom do nich štuchli a povedali, že najprv toto a až potom toto. Treba si to takto nejako vydiskutovať a prejsť a potom v kľude odsúhlasiť. RNDr. Balážová – informovala, že podľa zákona o obecnom zriadení MsZ zriaďuje MsR, ale samozrejme u môže aj zrušiť. Keď by uznesenie znelo tak, že zrušuje MsR a zrušuje rokovací poriadok MsR, je to úplne v poriadku. Členov MsR nie je potrebné odvolávať, pretože tým, že skončilo ich funkčné obdobie ako poslancov, automaticky im táto pozícia zaniká. Pokiaľ prijmú uznesenie, že po A/ zrušuje MsR a po B/ zrušuje rokovací poriadok MsR, je to úplne v poriadku. Viera Mišíková – bola členkou MsR a naozaj sa jej dotklo, že bolo povedané, že MsR bola veľakrát nefunkčná. Treba si pozrieť účasť na MsR, pretože ona sa nezúčastnila za celú dobu dvoch MsR. Vtedy nebola MsR uznášania schopná, áno, ale za celú dobu to nebolo tak, že MsR bola nefunkčná, lebo sa nedokázali ľudia stretnúť. Ospravedlnila sa, a konštatovala, že to nie je pravda a ako členku MsR sa jej to dotklo. Ing. Vaská – hlboko sa ospravedlnila Viere Mišíkovej, ak sa jej dotkla, ale išlo jej o obsah toho problému. Viera Mišíková – to je v riešení poslancov a do toho im nemôže zasahovať. Ing. Vaská – znovu sa ospravedlnila Viere Mišíkovej a dovolila si navrhnúť, že MsR za A/ ruší MsR v súlade s § 14 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ruší rokovací poriadok MsR v Kremnici. Ing. Popová – nemôže to byť, že ruší MsR, pretože rokovací poriadok je ten, ktorý hovorí o MsR. Keď chceme zrušiť MsR, musíme najprv upraviť rokovací poriadok a potom môžeme zrušiť MsR. Postupnosť nie je taká, že zrušíme MsR a ostane to v rokovacom poriadku. Ospravedlnila sa a konštatovala, že toto legislatívne nie je v poriadku. Dovolila si povedať, že MsR či bola funkčná, alebo nie, nepracovala tak, ako mala pracovať, čo bolo aj preto, pretože o veciach o ktorých mala rozhodovať v podstate nemohla rozhodovať. Mala byť zvolávaná aj v prípadoch, keď sa primátor mesta rozhodol nepodpísať uznesenie a tento princíp platil len určité obdobie. Posledná MsR, ktorá bola zvolaná, bola zvolaná vo veci nepodpísania uznesenia, kde boli členovia MsR chybne informovaní. Bolo tam citované chybné uznesenie, ktoré sa rozhodla primátorka nepodpísať a bolo zvolané v piatok na nedeľu večer. Ing. Vaská – konštatovala, že stiahne svoj návrh, ale nemá takú predstavu ako poslanci. Dúfa, že nového primátora budú zo všetkých síl podporovať v obsahovej stránke veci a formálne veci budú podporné, aby bol dodržaný zákon a legislatíva. Konštatovala, že sa budú snažiť, aby toto mesto napredovalo a stiahla svoj návrh z rokovania.

Anna Šipošová – opýtala sa, akým spôsobom sú členovia MsZ informovaní o programe rokovania a akým spôsobom im sú posúvané materiály. Pretože chodila dosť často aj na predchádzajúce MsZ a skoro na každom bolo to, že poslanci nedostali materiály na preštudovanie. Myslí si, že keď je niekto poslanec, tak sa má aktívne zaujímať o to, o čom sa bude na MsZ rokovať. Nemyslí si, že by tieto materiály nemali dopredu pripravené. Niekedy sa jej zdalo, ako keby sa poslanci chovali ako malé detičky, ktoré treba vodiť za ruky a treba im všetko do písmenka povedať. Bola tiež poslankyňa a sama sa zaujímala o to, keď sa niečo nedozvedela, išla na Mestský úrad, alebo zatelefonovala. Nechápe, ako sa niekto nemôže na prvé zasadnutie MsZ dozvedieť, čo sa bude na rokovaní prejednávať.
Ing. Mgr. Ferenčík – v zmysle rokovacieho poriadku MsZ majú mať poslanci k dispozícií program rokovania 5 minút pred. Priznal sa, že toto prvé rokovanie MsZ sa tak povediac vymklo z rúk a predpokladá, že aj keď bol program doručený, neboli doručené ostatné súvisiace dokumenty, ktoré Ing. Popová podotkla, čo sa týka zloženia komisií. Bolo to vlastne na komunikácií medzi poslancami. Čo sa týka ostatného predkladania materiálov k ďalším MsZ, s novozvolenými poslancami sa dohodli, že materiály budú distribuované elektronicky, to znamená e-mailom. V predchádzajúcich volebných obdobiach to bolo obvykle v papierovej forme s tým, že niekedy bol problém s doručením a k poslancom sa dostali na poslednú chvíľu, nikdy nie však po lehote a vždy sa to nejakým spôsobom stihlo. V predchádzajúcom období bol tiež rozdiel medzi elektronickou formou a tlačenou. Údajne v tlačenej forme bolo niekedy viac materiálov, ako v tej elektronickej. Ako spomínal, s poslancami sa dohodli, že materiály budú distribuované elektronicky s tým, že to bude aj viac, ako 5 dní. Priznal sa, že konkrétne toto rokovanie MsZ nie je celkom také, ako by malo byť. Anna Šipošová – očakávala by aj od občanov, alebo od členov MsZ ústretovosť v tomto prechodnom období. Viacerým občanom sa nepáči to, ako niektorí poslanci hľadajú spôsob, ako skomplikovať rokovanie MsZ. Trošku ústretovosti a človečiny by nám nezaškodilo.

Miroslav Schwarz – nie je občanom mesta Kremnica, ale veľmi ho zaujímalo, ako začne toto MsZ. Už na začiatku je vidno, že sa MsZ znovu začína plaviť dole. Nebude zachádzať do detailov, ale poprosil v rámci mikroregiónu Kremnica a okolie, aby sa poslanci skúsili dať do kopy. Mladému chlapcovi treba pomôcť, prvé MsZ je veľmi ťažké. Treba sa dať naozaj do kopy, aby vyriešili problémy, ktoré tu pred sebou majú. To, čo tu naznačili, sú zase nejaké začiatky žabomyších vojen a myslí si, že ak budú takto pokračovať, bude sa to znova len stupňovať.

8) Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 17:51 hod. 1. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, prvé v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta
Maroš Kraml, 1. overovateľ
Ivan Petráš, 2. Overovateľ
Zapísala: Viktória Gretschová

Zdieľať tento príspevok.