VZN 9/2014

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 9/2014 o nájme bytov v bytových domoch, ktoré sú obstarané podľa zákona č. 443/2010 Z .z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov

Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1, 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 12 zákona č. 189/1992 Z. z. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami, v znení neskorších predpisov, zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 443/2010 Z. z.“) a zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o nájme bytov v bytových domoch, ktoré sú obstarané podľa zákona č. 443/2010 Z. z.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „nariadenie“) upravuje osobitný spôsob prideľovania bytov a uzatvárania nájomných zmlúv pri prenajímaní bytov v bytových domoch, ktoré boli obstarané podľa zákona č. 443/2010 Z. z. (ďalej „byty obstarané podľa zákona č. 443/2010 Z. z.“).
(2) Pokiaľ nie je v tomto nariadení uvedené inak, tak pre nájomný vzťah podľa tohto nariadenia sa aplikujú ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2010 o nájme bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Kremnica (ďalej „VZN č. 2/2010“).
(3) Na práva a povinnosti, ktoré vzniknú na základe nájomnej zmluvy na byt obstaraný podľa zákona č. 443/2010 Z. z. a nie sú upravené zákonom č. 443/2010 Z. z., sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Čl. 2
Spôsob prideľovania bytov a uzatvárania nájomných zmlúv u bytov obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z. z.

(1) Nájomné byty obstarané podľa zákona č. 443/2010 Z. z. sú byty s osobitným režimom, ktorý vymedzuje toto nariadenie.
(2) Nájomné byty sa budú užívať na nájom a nemôžu sa previesť do osobného vlastníctva nájomcu najmenej po dobu 30 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
(3) Na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z. z. mesto zriadi záložné právo v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Štátneho fondu rozvoja bývania.
(4) Pri uzatváraní zmluvy o nájme bytu mesto dodrží všetky podmienky ustanovené zákonom č. 443/2010 Z .z.
(5) Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä:
a) začiatok nájmu,
b) dobu nájmu,
c) výšku mesačného nájomného,
d) podmienky opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy,
e) výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním nájomného bytu alebo spôsob ich výpočtu,
f) opis stavu nájomného bytu a opis príslušenstva nájomného bytu,
g) podmienky na zachovanie pôvodného stavu a vybavenia nájomného bytu,
h) skončenie nájmu,
i) zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu.
(6) Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve môže byť najviac tri roky okrem prípadov:
a) ak nájomcom je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 zákona č. 443/2010 Z. z., ktorému sa prenajíma nájomný byt spĺňajúci podmienky ustanovené § 143 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, pričom doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac desať rokov alebo
b) ak nájomcom je osoba podľa § 22 ods. 3 písm. d) zákona č. 443/2010 Z. z., ktorej sa prenajíma nájomný byt, pričom doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac desať rokov.
(7) V nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v zákone č. 443/2010 Z. z. O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu.
(8) Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy podľa odseku 7 môže prenajímateľ uzavrieť nájomnú zmluvu aj s fyzickou osobou žijúcou v domácnosti s mesačným príjmom, ktorý k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku opakovaného prenájmu nájomného bytu
a) nie je vyšší ako triapolnásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa § 22 ods. 3 písm. a) zákona č. 443/2010 Z. z.,
b) nie je vyšší ako štyriapolnásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa § 22 ods. 3 písm. b) zákona č. 443/2010 Z. z.
(9) Nájomnú zmluvu na užívanie nájomného bytu, ktorý spĺňa podmienky ustanovené § 143 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, uzavrie prenajímateľ len s fyzickou osobou žijúcou v domácnosti, ktorej členom je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 zákona č. 443/2010 Z. z., a ak nemá žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy od takejto fyzickej osoby, môže uzavrieť nájomnú zmluvu na takýto nájomný byt aj s inou fyzickou osobou uvedenou v § 22 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z., najviac na jeden rok.
(10) Ak o uzavretie nájomnej zmluvy nepožiada fyzická osoba uvedená v § 22 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z., môže prenajímateľ uzavrieť nájomnú zmluvu aj s inou fyzickou osobou najviac na jeden rok.
(11) Nájomná zmluva bude ďalej obsahovať aj dohodu o finančnej zábezpeke, ktorá sa stanovuje vo výške šesťmesačného nájomného; lehota na zloženie finančnej zábezpeky nájomcom nesmie byť dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy. Ak nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, je prenajímateľ povinný už zloženú finančnú zábezpeku bezodkladne vrátiť. Prenajímateľ v súvislosti s uzavretím nájomnej zmluvy nesmie požadovať od nájomcu iné finančné plnenia, ktoré priamo nesúvisia s užívaním nájomného bytu. Nájomcovi sa vráti finančná zábezpeka po právoplatnom ukončení nájomného vzťahu a to po vykonaní ročného vyúčtovania nájomného a úhrad za byt v mesiaci máj nasledujúceho kalendárneho roka.
(12) Finančná zábezpeka podľa odseku 11 slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania užívaného nájomného bytu. Finančnú zábezpeku za užívanie nájomného bytu vedie prenajímateľ na osobitnom účte zriadenom na tento účel v banke.
(13) Nájomnú zmluvu možno uzavrieť najskôr po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na bytovú budovu.
(14) Pred uzavretím nájomnej zmluvy je prenajímateľ povinný umožniť nájomcovi prehliadku nájomného bytu.

Čl. 3
Podmienky a rozsah poskytovania sociálneho bývania

(1) Sociálne bývanie v nájomnom byte podľa zákona č. 443/2010 Z. z. je bývanie obstarané s použitím verejných prostriedkov určené na primerané a ľudsky dôstojné bývanie fyzických osôb, ktoré si nemôžu obstarať bývanie vlastným pričinením a spĺňajú podmienky podľa zákona č. 443/2010 Z. z. Sociálne bývanie je aj bývanie alebo ubytovanie financované s použitím verejných prostriedkov a poskytované v rámci starostlivosti podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov).
(2) Za primerané a ľudsky dôstojné bývanie podľa odseku 1 sa považuje bývanie, ktoré spĺňa základné funkcie bývania.
(3) Sociálne bývanie v byte je bývanie poskytované oprávnenej fyzickej osobe v byte, ktorého podlahová plocha neprevyšuje 80 m2 pre byt bežného štandardu alebo 60 m2 pre byt nižšieho štandardu.
(4) Podlahovú plochu podľa odseku 3 možno zvýšiť najviac o 10%, ak ide o byt stavebne určený na bývanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 zákona č. 443/2010 Z. z.
(5) Oprávnenou fyzickou osobou podľa odseku 3 je:
a) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku životného minima,
b) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima, ak
1. členom tento domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
2. ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne a všeobecne prospešné spoločenské služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce,
c) osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa § 45 až 59 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov,
d) osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu (napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov).
(6) Pri zisťovaní príjmov podľa odseku 5 sa postupuje podľa § 3 a § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nájom bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.
(7) Životné minimum domácnosti sa vypočíta zo súm životného minima členov domácnosti platných k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu.
(8) Podmienky ustanovené v odseku 5 sa posudzujú pri uzavieraní nájomnej zmluvy a na zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada.
(9) Nájomca nájomného bytu podľa zákona č. 443/2010 Z. z. nemá nárok na pridelenie náhradného bytu, alebo inej bytovej náhrady pri ukončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu, okrem prípadu, ak nájom bytu skončil pred uplynutím dohodnutej doby z dôvodu, že byt bez zavinenia nájomcu nie je možné ďalej užívať.
(10) K termínu ukončenia nájmu je nájomca povinný byt uvoľniť a odovzdať ho prenajímateľovi v stave v akom ho prevzal s opotrebením primeraným dobe užívania, pričom nesie zodpovednosť za spôsobené škody.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia

(1) Mesto ako vlastník bytového domu obstaraného podľa zákona č. 443/2010 Z. z. je povinné tvoriť fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 9/1412 zo dňa 18.12.2014

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici od 30.12.2015 do 14.01.2015.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 14.01.2015.

Zdieľať tento príspevok.