Zápisnica č. 2/2014 z mimoriadneho mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 2/2014 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 18. 12. 2014 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Prítomní

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva
– Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Iveta Ceferová, Maroš Kraml, MUDr. Dana Blahyová, Ing. Klára Popová, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Alexander Sekaj, Miloš Bíreš, Bc. Martin Kapšo, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková
Neskorší príchod nahlásili: –
Neprítomní: –
Ospravedlnený: Ivan Petráš
Prizvaní a hostia:
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici
Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

Otvorenie

Rokovanie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 15:38 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku Ing. Beátu Kirkovú, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 2. v tomto roku, druhé v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (12) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

3) Návrh VZN o nájme bytov v bytových domoch, ktoré sú obstarané podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
4) Kúpna zmluva – REMESLO stav, s. r. o., Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
5) Nájomné byty v bytovom dome súp. Č. 413 na Angyalovej ulici v Kremnici
6) Protest prokurátora proti časti VZN č. 3/2014 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Kremnica
7) Zmena uznesenia MsZ – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov – STEFE ECB, s. r. o., Banský Bystrica
8) Návrh na delegovanie členov školských rád škôl a školských zariadení podľa zákona č. 254/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9) Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Kremnici
10) Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Jaroslav Slašťan – informoval, že na úradnej tabuli mesta Kremnica bol zverejnený program dnešného MsZ bez bodu 9) Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Kremnici. Ako poslanci program dostali, ale na úradnej tabuli nie je a pár občanov si to všimlo. Myslí si, že to do budúcnosti treba napraviť. Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že to bolo tak, ako sa dohodli, či sa dopracujú k nejakému inému zloženiu a preto tento bod ostal otvorený. Do budúcna sa to bude robiť radšej tak, že bod bude v programe zahrnutý a prípadne sa priamo na rokovaní MsZ stiahne. Je si vedomý tejto drobnej chybičky, ale napraví sa to, aby sa niečo podobné do budúcnosti neopakovalo.

Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k programu. Poslanci hlasovaním jednohlasne program prijali.

Program:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Návrh VZN o nájme bytov v bytových domoch, ktoré sú obstarané podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
4) Kúpna zmluva – REMESLO stav, s. r. o., Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
5) Nájomné byty v bytovom dome súp. Č. 413 na Angyalovej ulici v Kremnici
6) Protest prokurátora proti časti VZN č. 3/2014 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Kremnica
7) Zmena uznesenia MsZ – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov – STEFE ECB, s. r. o., Banská Bystrica
8) Návrh na delegovanie členov školských rád škôl a školských zariadení podľa zákona č. 254/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9) Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Kremnici
10) Záver

Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Mgr. Ing. Martin Novodomec, Maroš Kraml
12 12 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Ing. Klára Popová, Bc. Martin Kapšo
12 12 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

pracovné predsedníctvo – Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, Ing. Viera Vaská,
12 12 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Viktóriu Gretschovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Miloša Bíreša a Mgr. Evu Hrončovú. Ing. Mgr. Ferenčík informoval poslancov, že na stôl im boli pripravené doplňujúce materiály k mestskému zastupiteľstvu.

Návrh VZN o nájme bytov v bytových domoch, ktoré sú obstarané podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 9/1412

vo veci návrhu VZN č. 9/2014 o nájme bytov v bytových domoch, ktoré sú obstarané podľa zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 9/2014 o nájme bytov v bytových domoch, ktoré sú obstarané podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.
Mgr. Ing. Novodomec – konštatoval, že si to trošku preberal a chýba mu tam to, že tam nie je vôbec pojednávané o škodách. Občiansky zákonník určuje, čo je to malá škoda, čo je to veľká škoda, ale myslí si, že by sme mohli mať nejaké ustanovenie v tomto, aby sa to týkalo tých ľudí. Pretože nájom bude 3 roky, potom sa môže predlžovať. Či nechceme mať v nejakom ustanovení pojednávanie o škodách, respektíve v akom rozsahu sa podieľa ten nájomca, v akom rozsahu sa bude podieľať mesto v závislosti od toho, čo to bude za škoda. Ďalej informoval, že v článku 3 ods. 8 podmienky ustanovené v ods. 5 sa posudzujú pri uzavretí nájomnej zmluvy na zmeny podmienok počas platnosti. To znamená, že my oprávnime niekoho, aby mohol tento nájomný byt využívať na určité obdobie, pretože spĺňa dané podmienky. Teraz my počas toho obdobia nebudeme vôbec skúmať, či on má na to nárok, alebo nie. Ako príklad uviedol to, že človek je v sociálnej núdzi, bude túto podmienku spĺňať a za rok a pol sa z neho vyšvihne celkom šikovný podnikateľ. Či aspoň v ročných intervaloch nebudeme zisťovať túto skutočnosť, pretože sa mu to zdá byť korektné. K týmto bytom sme ťažko prišli, bude nás to stáť nejaký ten úver, budeme ho splácať a aby sme vedeli prehodnotiť tých čakateľov, ktorých je možno že viacej. V súčasnosti nemá informácie o tom, koľko ich je. Ing. Mgr. Ferenčík – myslí si, že jedno z ustanovení, ktoré mu utkvelo do oka ako depozitné ustanovenie, je 6 mesačný depozit nájomného. Zodpovednosť za škodu je samozrejme podľa občianskeho súdneho poriadku. Je to defakto spresňujúca norma pre technické veci. Ing. Reichlová – informovala, že poškodenie a náklady spojené s tým, že by nájomca poškodil byt, je zahrnuté v článku o finančnej zábezpeke a tak isto je výnos ministerstva, ktorý hovorí, aké poškodenie je bežné, aké je nadštandardné, alebo aké sú bežné opravy, ktoré by mal znášať nájomca a aké sú opravy, ktoré by sme mali znášať my. Napríklad pri elektrickom šporáku je napísané, že výmenu horáku znáša nájomca. Tak isto keď sa pokazí vodovodný kohútik na armatúrach, to znamená, že to znáša nájomca. Toto je upravené v tom výnose ministerstva a čo sa týka podmienok, že spĺňa len 1 rok je vyslovene citácia zákona č. 443/2010 kde ministerstvo vyžaduje, aby sme my tomu človeku nechali nájomnú zmluvu na 3 roky. Tam s tým my veľmi hýbať nemôžeme. Keď je to raz určené, že to je podstatná náležitosť, ktorá musí byť v zmluve zakotvená takto, tak by sme s tým hýbať nemali, aby sme nezlyhali potom, keď nám to Štátny fond rozvoja bývania bude posudzovať, že sme nedodržali kúpnu podmienku toho zákona. Čuduje sa, že jej Mgr. Ing. Novodomec pripomienky neposlal skôr, mohli sa o tom porozprávať. Pripomienkové konanie skončilo dňa 16. decembra 2014. Teraz je už aj dosť neskoro, aby sme o tom diskutovali. Mohli sme to prebrať napríklad so Štátnym fondom rozvoja bývania, či to budú posudzovať ako nejaké porušenie. Ale teraz, ak prijmeme nejaké iné uznesenie nevie povedať, či to nebude mať dopad na posúdenie našej žiadosti zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Bola by nerada, keby sme dnes robili nejaké zmeny vo VZN, pretože je odsúhlasené Štátnym fondom rozvoja bývania v takom znení, ako je teraz pripravené na rokovanie MsZ.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Kúpna zmluva – REMESLO stav, s. r. o., Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 10/1412

vo veci odkúpenia budovy súp. č. 413, nájomný bytový dom Kremnica 11 b.j.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o s c h v a ľ u j e
odkúpenie nehnuteľného majetku mestom Kremnica – nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Kremnica, mesto Kremnica, okres Žiar nad Hronom, kraj Banskobystrický, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 3104, a to:
a) pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 533/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 398 m2,
b) budovy súpisné číslo 413, postavenej na pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 533/1,
mestom Kremnica ako kupujúcim od spoločnosti REMESLO stav, s.r.o., Priemyselná 12, 967 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088 za kúpnu cenu stanovenú nasledovne:
1. kúpna cena za pozemok sa stanovuje vo výške 10 204,00 EUR,
2. kúpna cena za budovu súp. č. 413 sa stanovuje vo výške 493 919,59 EUR,
3. kúpna cena za technickú vybavenosť sa stanovuje vo výške 41 000,00 EUR.
Podmienkou odkúpenia nehnuteľného majetku mestom Kremnica je získanie dotácie z MDVaRR SR a úveru zo ŠFRB najneskôr do 31.12.2017.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky.
Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Nájomné byty v bytovom dome súp. č. 413 na Angyalovej ulici v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Tento bod pojednáva o podmienkach nájmu a o celkovom obsahu záväzku týkajúceho sa tohto bytového domu.
Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 11/1412

vo veci nájomných bytov v bytovom dome súp. č. 413 na Angyalovej ulici v Kremnici.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ p o t v r d z u j e
1. údaje o účele, na ktorý sa podpora požaduje – kúpa jedenástich nájomných bytov v bytovom dome určených na prenájom na Angyalovej ulici súp. č. 413 v Kremnici
2. súhlas s investičným zámerom mesta Kremnica realizovať kúpu mestských nájomných bytov – ide o 11 bytových jednotiek v bytovom dome na Angyalovej ulici súp. č. 413 v Kremnici na pozemku parc. č. C-KN 553/1 v k.ú. Kremnica s pripojením na siete technického vybavenia územia na pozemkoch parc. č. C-KN 552, 2218/1 (E-KN 2598/1) v k.ú. Kremnica a miestnou komunikáciou, odstavnými a spevnenými plochami na pozemkoch parc. č. C-KN 552 a 2218/1 (E-KN 2598/1) v k.ú. Kremnica, podľa spracovanej projektovej dokumentácie „Prestavba budovy súpisné číslo 413 na nájomný bytový dom, Kremnica – 11 BJ“
3. súhlas so spôsobom financovania realizácie kúpy mestských nájomných bytov v bytovom dome súp. č. 413 na Angyalovej ulici v Kremnici prostredníctvom úveru zo ŠFRB (60 % oprávnených nákladov), dotácie z MDVRR SR (40 % oprávnených nákladov), vlastných prostriedkov mesta Kremnica v prípade potreby dofinancovania kúpy
4. súhlas s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB na kúpu jedenástich bytov v bytovom dome určených na prenájom
5. určenie zabezpečenia záväzku a súhlas s týmto zabezpečením záväzku voči ŠFRB a to nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom kúpy – budovy súp. č. 413, pozemku pod touto budovou parc. č. C-KN 553/1 v k.ú Kremnica
6. súhlas k vlastným zdrojom obce na kúpu mestských nájomných bytov a technickej vybavenosti
7. súhlas s predložením žiadosti o dotáciu z MDVRR SR na kúpu jedenástich bytov v bytovom dome určených na prenájom
8. súhlas, že v prípade zmeny výšky dotácie alebo podielu dotácie zo strany MDVRR SR, dôjde v kúpnej zmluve k úprave podielov a súm kúpnej ceny, ktorú by mal kupujúci (mesto Kremnica) uhradiť z dotácie, prostredníctvom úveru zo ŠFRB a vlastných zdrojov.

B) s ú h l a s í s p r i j a t í m z á v ä z k u
1. dodržať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti úveru, najmenej však po dobu 30 rokov
2. zriadiť záložné právo na nájomné byty v prospech ŠFRB
3. dodržať pri prenájme ustanovenia osobitého predpisu (§22 zákona č. 443/2010 Z.z.)
4. zapracovať v 1. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 min. 3 splátky úveru pre ŠFRB
5. vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky v rozpočte mesta Kremnica a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – ak má dobrú informáciu, mala byť kolaudácia bytového domu. Opýtala sa, či kolaudácia bola a ak áno, či prebehla v poriadku. Ing. Reichlová – vie, že kolaudácia bola a dotknuté orgány, ktoré sa zúčastnili pri kolaudácií boli. Ale ich stanoviská dávajú v písomnej podobe po kolaudácií. Tie v rukách nemajú a preto v tomto momente nevie k tomu viacej povedať.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Protest prokurátora proti časti VZN č. 3/2014 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Jedná sa o to, že všeobecne záväzným nariadením sme si uzniesli pravidlá, ktoré sú podľa prokurátora svojím spôsobom nad zákonný rámec, ale všetky veci, ktorých sa tento protest prokurátora týka smerujú k tomu, aby aj Mestská polícia mala lepší spôsob, možnosť a dosah pri udržiavaní verejného poriadku a aby sme sa vyhli tomu, čo vídavame na verejných priestranstvách.
Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 12/1412
vo veci protestu prokurátora spis. zn. Pd 85/14/6613-6 zo dňa 23.09.2014 proti článku 2 ods. 2 a článku 4 ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 3/2014 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Kremnica

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
protest prokurátora spis. zn. Pd 85/14/6613-6 zo dňa 23.09.2014 proti článku 2 ods. 2 a článku 4 ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 3/2014 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Kremnica

B/ n e v y h o v u j e
protestu prokurátora spis. zn. Pd 85/14/6613-6 zo dňa 23.09.2014 proti článku 2 ods. 2 a článku 4 ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 3/2014 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Kremnica

C/d o m n i e v a s a, ž e
keďže podľa § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mestá a obce zabezpečujú verejný poriadok na svojom území, mali by mať aj adekvátne právomoci a kompetencie na toto zabezpečovanie vrátane právomoci vydávať vo forme všeobecne záväzného nariadenia podľa svojich vlastných miestnych podmienok zákazy a obmedzenia na úseku dodržiavania verejného poriadku vrátane zákazov a obmedzení požívať alkoholické nápoje na verejne prístupných miestach vo svojom územnom obvode.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.
Ing. Popová – konštatovala, že sme už pripomienku, alebo protest prokurátora proti tomuto VZN mali. Opýtala sa, čo tam vtedy prokurátor namietal. Mgr. Brhlík – konštatoval, že návrh tohto uznesenia pripravoval JUDr. Vaský. Myslí si, že si to Ing. Popová pletie s predchádzajúcim VZN, ktoré zrušili a prijali nové VZN. Čiže toto VZN je úplne nové z roku 2014. Bol tam ten istý postup, ako pri prvom VZN. Bola tam nejaká námietka na prokuratúru, ten istý kolobeh, ale konkrétne s týmto uznesením sa zaoberal JUDr. Vaský.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Zmena uznesenia MsZ – majetkovoprávneho usporiadania pozemkov – STEFE ECB, Banská Bystrica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod existujúcou stavbou súp. č. 908, ktoré je vlastníctvom spoločnosti STEFE ECB, Banská Bystrica.
Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 13/1412

vo veci žiadosti spoločnosti STEFE ECB, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 889 080 o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v katastrálnom území Kremnica zámennou zmluvou.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
doplnenie textu uznesenia MsZ č. 106/1407 zo dňa 10.07.2014 nasledovne:
za poslednú vetu textu uznesenia „Pozemky sa zamieňajú za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbou súp. č. 908, ktorá je vlastníctvom spoločnosti STEFE ECB, s.r.o.,“ sa vkladá text:
„Ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zámenou podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov medzi Mestom Kremnica a spoločnosťou STEFE ECB, s.r.o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO 35 889 080.
Spoločnosť STEFE ECB, s.r.o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO
35 889 080 nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou pozemkov spoločnosť STEFE ECB, s.r.o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO 35 889 080 usporiada pozemok zastavaný stavbou kotolne súp. č. 908 v katastrálnom území Kremnica, zapísaná na liste vlastníctva č. 2863. Zámer zámeny majetku mesta Kremnica z dôvodu osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta“.

B/ u k l a d á

mestskému úradu konať vo veci doplnenia návrhu na vklad vlastníckeho práva na základe zámennej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou STEFE ECB, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 889 080, č. V-2234/14
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.12.2014.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky.
Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Návrh na delegovanie členov školských rád škôl a školských zariadení podľa zákona č. 254/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Jedná sa o bod, ktorý sme na ustanovujúcom rokovaní MsZ nedotiahli do dokonalosti. Po vzájomnom stretnutí poslancov na rokovaní sa dostali k tomuto spoločnému zneniu.
Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 14/1412

vo veci návrhu na delegovanie členov školských rád škôl a školských zariadení podľa zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o A/o d v o l á v a
členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dňom 04. decembra 2014
Škola, školské zariadenie Členovia školskej rady za zriaďovateľa
od 16.12.2010

Základná škola Ul. P. Križku Ing. Milan Žabka
Milan Miškóci
Viera Mišíková
Mgr. Hana Zlatošová

Základná škola Angyalova ul. Marián Vojtko DiS. art.
Dušan Privalinec
Mgr. Igor Kríž
Norbert Boldiš

Materská škola Dolná ul. Ing. Janka Volková
Marián Vojtko DiS. art.
Norbert Boldiš
Mgr. Hana Zlatošová

Základná umelecká škola J. L. Bellu Ing. Klára Popová
Mgr. Lujza Pračková
Ivan Petráš

Členov Mestskej školskej rady v Kremnici, ktorá je súčasne v zmysle § 2 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Radou školy CVČ v Kremnici
Mgr. Igor Kríž
Milan Miškóci

B/d e l e g u j e
členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dňom 18. decembra 2014
Škola, školské zariadenie Členovia školskej rady za zriaďovateľa
od 18.12.2014

Základná škola Ul. P. Križku Ivan Petráš
Iveta Ceferová
Ing. Klára Popová
Mgr. Alexander Sekaj

Základná škola Angyalova ul. MUDr. Dana Blahyjová
Miloš Bíreš
Ing. Viera Vaská
Bc. Klára Štroffeková

Materská škola Dolná ul. Bc. Martin Kapšo
Mgr. Alexander Sekaj
Maroš Kraml
Mgr. Eva Hrončová

Základná umelecká škola J. L. Bellu Bc. Klára Štroffeková
Mgr. Eva Hrončová
Mgr. Ing. Martin Novodomec
Členov Mestskej školskej rady v Kremnici, ktorá je súčasne v zmysle § 2 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Radou školy CVČ v Kremnici
Mgr. Alexander Sekaj
Bc. Klára Štroffeková

C/u k l a d á
oznámiť nových členov rád škôl a školských zariadení jednotlivým subjektom.
zodpovedná: Mgr. Zlatošová
termín: do 31.12.2014.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky.
Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Jedná sa o bod, pri ktorom neboli poslanci na predchádzajúcom stretnutí celkom jednotní. Preto sa po dohode s poslancami rozhodol nepodpísať toto uznesenie. Po dohode došlo k návrhu, alebo k nejakému konsenzu, ktorého výsledkom je uznesenie, ktorým sa ustanovia komisie Mestského zastupiteľstva tak, ako to bolo medzi poslancami dohodnuté.
Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 15 /1412

vo veci zriadenia komisií mestského zastupiteľstva.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í a o d v o l á v a
doterajšie komisie pri mestskom zastupiteľstve a jej členov.

B/ z r i a ď u j e
komisie mestského zastupiteľstva nasledovne:
1. komisia pre posudzovanie konfliktu záujmov
2. komisia mestských lesov
3. komisia ekonomická, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva
4. komisia sociálna, zdravotná a bytovej politiky
5. komisia kultúry a cestovného ruchu
6. komisia športu, školstva a mládeže
7. komisia dotačná
8. komisia ZPOZ

C/ v o l í
1. členov a predsedu komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov:
Mgr. Ing. Martin Novodomec (KDH) – predseda
Mgr. Alexander Sekaj (NEKA)
Ing. Viera Vaská (SIEŤ)
Ing. Klára Popová (SMER – SD, SNS)
Ivan Petráš (SDKÚ-DS, NOVA)

2. členov a predsedu komisie mestských lesov:
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík – predseda
Miloš Bíreš
MUDr. Dana Blahyjová
Iveta Ceferová
Mgr. Eva Hrončová
Bc. Martin Kapšo
Maroš Kraml
Mgr. Ing. Martin Novodomec
Ivan Petráš
Ing. Klára Popová
Mgr. Alexander Sekaj
Jaroslav Slašťan
Bc. Klára Štroffeková
Ing. Viera Vaská

3. členov a predsedu komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva:
Ing. Viera Vaská – predseda
Mgr. Ing. Martin Novodomec
Ing. Tomáš Heriban
Maroš Kraml
Ivan Petráš
RNDr. Zuzana Balážová
Bc. Martin Rusin
Ing. Peter Chren

4. členov a predsedu komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky:
Mgr. Eva Hrončová – predseda
Iveta Ceferová
MUDr. Dana Blahyjová
MUDr. Radovan Junas
Mgr. Jozef Pacek
Ing. Lenka Reichlová

5. členov a predsedu komisie kultúry a cestovného ruchu:
Bc. Martin Kapšo – predseda
Mgr. Ľuboš Kürthy
Mgr. Daniel Haas Kianička, PhD.
Ivana Uhríková
Iveta Ceferová
Mgr. Zdenko Gális
Miloš Bíreš

6. členov a predsedu komisie športu školstva a mládeže:
Mgr. Alexander Sekaj – predseda
Miloš Bíreš
Bc. Martin Kapšo
Mgr. Peter Weiss
Mgr. Igor Kríž

7. členov a predsedu komisie dotačnej:
Mgr. Alexander Sekaj – predseda
Ing. Viera Vaská
Bc. Martin Kapšo
Mgr. Ing. Martin Novodomec
Mgr. Eva Hrončová

8. členov a predsedu komisie ZPOZ:
Bc. Klára Štroffeková – predseda
Mgr. Eva Hrončová Ing. Viera Vaská Ing. Klára Popová, Mgr. Margita Fodorová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Mgr. Ľuba Ďurčová, Valéria Bulíčková, Ľubica Négerová, Petra Miková, JUDr. Margaréta Klimová, Mgr. Jana Borgulová, Mgr. Viera Krásna, Zuzana Fodorová, Mgr. Eva Kollárová, Mgr. Veronika Gašparíková, Mgr. art. Denisa Krajčovičová, Marko Plachetka, Mgr. Dana Kravecová, Mgr. Nikola Nižník, Marián Vojtko Dis. art., Marián Rúrik, Matilda Olbrichtová, Zuzana Lancková, Iveta Hromadová, Svetlana Šverhová, Richard Roth, Bc. Tomáš Cíger.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky.
Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Na základe predloženého návrhu uznesenia bola otvorená téma: Určenie sobášiacich.

Určenie sobášiacich

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. K tomuto bodu taktiež po dohode s poslancami, pristupujeme tak povediac opakovane a toto zloženie je výsledkom vzájomných dohôd.
Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 16/1412

vo veci určenia sobášiacich.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – p o v e r u j e
výkonom funkcie sobášiacich týchto poslancov mestského zastupiteľstva:
Bc. Klára Štroffeková
Mgr. Eva Hrončová
Ing. Viera Vaská
Ing. Klára Popová

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky.
Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 16:19 hod. 2. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, druhé v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta
1 . overovateľ, Miloš Bíreš
2. overovateľ, Mgr. Eva Hrončová
Zapísala: Viktória Gretschová

Zdieľať tento príspevok.