Zápisnica č. 11/2014 z riadneho mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 11/2014 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 13. 11. 2014 radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Prítomní

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva
Jaroslav Slašťan, Viera Mišíková, Mgr. Margita Fodorová, Ivan Petráš, Marián Vojtko, Mgr. Igor Kríž, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková, Ing. Milan Žabka

Neskorší príchod nahlásili: Milan Miškóci, Mgr. Lujza Pračková, Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan
Neprítomní: –
Ospravedlnení: –
Prizvaní a hostia:
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici
Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvorila o 15:44 hod. RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica (ďalej „RNDr. Balážová“). Privítala prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatovala, že toto zasadnutie MsZ je 11. v tomto roku, päťdesiatetretie v tomto volebnom období. RNDr. Balážová konštatovala, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (9) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

O 15:45 hod. prišiel na rokovanie MsZ Milan Miškóci.

Poďakovanie členom komisií – neposlancom pri MsZ 2010 – 2014

RNDr. Balážová vyslovila poďakovanie členom komisií – neposlancom pri MsZ v rokoch 2010 – 2014, keďže je toto pravdepodobne posledné zasadnutie v tomto volebnom období.

Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

4) Kontrola plnenia uznesení
5) Návrh VZN o miestnej dani z nehnuteľností
6) Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7) Program rozvoja bývania v meste Kremnica na roky 2015 – 2025
8) Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30. 09. 2014 za Mestský bytový podnik
9) Správa o plnení plánu nákladov a výnosov k 30. 09. 2014 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
10) Návrh rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 a roky 2016,2017
11) Návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2015
12) Návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2015
13) Majetkové veci:
a) Zmena zmluvy o nájme nebytových priestorov – Stanislav Kríž, Bc. Iveta Ročiaková
b) Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov – Kremnické tepelné hospodárstvo, s. r. o.
c) Žiadosť o prenájom pozemku – Marta Budačová
d) Žiadosť o prenájom pozemku – Jozefa Šimkovič
e) Žiadosť o odpredaj pozemku – Jozef Daxner – TEMPO, Kopernica
f) Žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy a odkúpenie pozemkov – STEFE ECB, s. r. o., Banská Bystrica
g) Námietka voči prijatiu uznesenia MsZ č. 134/1409 zo dňa 18. 09. 2014 – Anna Balkovičová, žiadosť o odkúpenie pozemku – Ľubomír Balkovič a Anna Balkovičová
h) Zverenie technického zhodnotenia majetku do správy – Ľubomoír Balkovič a Anna Balkovičová
14) Blok informácií a správ:
a) O výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2013/2014
b) O hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 05. 11. 2009 za 3. štvrťrok 2014
c) Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií, chodníkov a schodíšť pre zimné obdobie 2014/2015
15) Rôzne
16) Interpelácie
17) Záver

RNDr. Balážová – opýtala sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Mgr. Kríž – navrhol doplniť do programu Finančný plán pre rok 2015 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s. r. o. RNDr. Balážová – konštatovala, že Finančný plán pre rok 2015 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s. r. o., už odsúhlasili na komisií pre Mestské lesy, ale je povinnosť schváliť ho aj na rokovaní MsZ.

RNDr. Balážová dala hlasovať o takto doplnenom programe. Poslanci hlasovaním jednohlasne program prijali.

Program:

1) Otvorenie
2) Poďakovanie členom komisií – neposlancom pri MsZ 2010 – 2014
3) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
4) Kontrola plnenia uznesení
5) Návrh VZN o miestnej dani z nehnuteľností
6) Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7) Finančný plán pre rok 2015 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s. r. o.
8) Program rozvoja bývania v meste Kremnica na roky 2015 – 2025
9) Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30. 09. 2014 za Mestský bytový podnik
10) Správa o plnení plánu nákladov a výnosov k 30. 09. 2014 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
11) Návrh rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 a roky 2016, 2017
12) Návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2015
13) Návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2015
14) Majetkové veci.
a) Zmena zmluvy o nájme nebytových priestorov – Stanislav Kríž, Bc. Iveta Ročiaková
b) Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov – Kremnické tepelné hospodárstvo, s. r. o.
c) Žiadosť o prenájom pozemku – Marta Budačová
d) Žiadosť o prenájom pozemku – Jozef Šimkovič
e) Žiadosť o odpredaj pozemku – Jozef Daxner – TEMPO, Kopernica
f) Žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy a odkúpenie pozemkov – STEFE ECB, s. r. o., Banská Bystrica
g) Námietka voči prijatiu uznesenia MsZ č. 134/1409 zo dňa 18. 09. 2014 – Anna Balkovičová, žiadosť o odkúpenie pozemku – Ľubomír Balkovič a Anna Balkovičová
h) Zverenie technického zhodnotenia majetku do správy – Mestský bytový podnik
15) Blok informácií a správ:
a) O výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2013/2014
b) O hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 05. 11. 2009 za 3. štvrťrok 2014
c) Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií, chodníkov a schodíšť pre zimné obdobie 2014/2015
16) Rôzne
17) Interpelácie
18) Záver

Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

RNDr. Balážová navrhla, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Mgr. Margita Fodorová, Ivan Petráš
9 9 0 0
RNDr. Balážová konštatovala, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková
9 9 0 0
RNDr. Balážová konštatovala, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

pracovné predsedníctvo – RNDr. Zuzana Balážová, Mgr. Igor Kríž, Viera Mišíková
9 9 0 0
RNDr. Balážová konštatovala, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Viktóriu Gretschovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určila Ing. Milana Žabku a Mariána Vojtka. RNDr. Balážová informovala poslancov, že na stôl im boli pripravené doplňujúce materiály k mestskému zastupiteľstvu.

Kontrola plnenia uznesení

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

Viera Mišíková – opýtala sa, prečo nebolo splnené uznesenie o zvolaní verejného vypočutia ohľadom rozpočtu. Termín bol do 30. 10. 2014. RNDr. Balážová – poprosila ekonomické oddelenie, aby situáciu vysvetlilo. Ing. Renáta Nováková – informovala, že tvorba rozpočtu mala niekoľko krokov, v ktorých sa plánovali upresniť navrhované čísla. Jedným z krokov bolo aj stretnutie mimoriadnej ekonomickej komisie so všetkými poslancami, ktoré sa napokon neuskutočnilo. Na základe toho nevedeli postaviť konečnú verziu rozpočtu, ktorá sa vytvorila až na poslednom zasadnutí ekonomickej komisie. Nebol už časový priestor na to, aby sa rozpočet prerokovával s občanmi. V platnej legislatíve nie je zakotvené, že je to povinnosťou so zákona a v prípade časovej tiesne zvážili, že pripravia rozpočet na základe uznesenia poslednej ekonomickej komisie. Rozpočet bol zverejnený na webovej stránke mesta, visel aj na úradnej tabuli, ale pripomienky nedostali žiadne. Viera Mišíková – konštatovala, že sa stretnutie uskutočnilo, ale prišli iba traja poslanci. Nevie, či je len tak možné povedať, že sa nestihlo. Nie je právnik, aby toto riešila, ale ak je raz uznesenie platné, malo by sa uskutočniť za každej situácie. RNDr. Balážová – dodala, že minulý rok neprišiel žiadny občan a predtým asi dvaja.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 163/1411

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Návrh VZN o miestnej dani z nehnuteľností

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Materiál bol prerokovaný v komisií výstavby, ekonomickej aj majetku mesta a prerokovaný aj v MsR. Pripomienkové konanie prebehlo bez pripomienok.
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítali návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 164/1411

vo veci návrhu VZN č.7/2014 o miestnej dani z nehnuteľností.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
VZN č 7/2014 o miestnej dani z nehnuteľností, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o dani z nehnuteľností podľa predloženého návrhu

B / u k l a d á
mestskému úradu po schválení VZN o miestnej dani z nehnuteľností zverejniť v zmysle zákona.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 20.11.2014

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Toto VZN bolo pripomienkované jedným pripomienkovateľom. Stanovisko technických služieb k pripomienke vysvetľuje, že takáto požiadavka občana momentálne nie je realizovateľná a preto predkladateľ túto pripomienku neakceptuje.
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

Marián Vojtko – informoval, že bolo treba doplniť % zníženia poplatku ľudí, ktorí sa viac ako 90 dní dokázateľne nezdružujú na území mesta. Ekonomická komisia bola vyzvaná, aby toto určila a tak navrhli 75 %.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Balážová požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisie prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 165/1411

vo veci návrhu VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa predloženého návrhu

B / u k l a d á
mestskému úradu po schválení VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zverejniť v zmysle zákona.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 20.11.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Finančný plán pre rok 2015 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s. r. o.

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Balážová požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisie prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 166/1411
vo veci Finančného plánu pre rok 2015 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
Finančný plán pre rok 2015 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
-s celkovými výnosmi 3 334 050 €
-s celkovými nákladmi 3 312 300 €
-hospodárskym výsledkom – zisk 21 750 €
-a s nájomným pre prenajímateľa mesto Kremnica 385 000 €

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Program rozvoja bývania v meste Kremnica na roky 2015 – 2025

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Tento program bol prerokovaný v komisií školstva a práce s mládežou, v komisií kultúry a družobných vzťahov, v komisií cestovného ruchu a podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta, v komisií výstavby a životného prostredia a tiež v komisií ekonomickej a majetku mesta. Rovnako bol tento bod prerokovaný aj na MsR. Čo sa týka pripomienkového konania bolo vznesených 9 pripomienok, ktoré boli všetky akceptované.
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

Ing. Klára Popová – poďakovala pani riaditeľke Ing. Lenke Reichlovej, za vysokú profesionalitu s akou sa k vypracovaniu programu rozvoja bývania postavila. Ako všetci vedia, na MsZ ktoré sa konalo v septembri boli upozornení na to, že ak nebudeme mať schválený plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, nemôže sa mesto uchádzať o finančné prostriedky zo štátneho fondu rozvoja bývania a tým pádom by sme dostali do veľmi nepríjemnej situácie investora, ktorý prestavuje CVČ na nájomné byty. Na základe odporúčania poslancov bolo rozhodnuté vypracovať program rozvoja bývania, aby sme mohli prostriedky zo štátneho fondu rozvoja bývania presunúť. Ing. Reichlová to vypracovala na veľmi dobrej úrovni. Poďakovala jej za všetkých poslancov.

Poslanci nemali žiadne otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 167/1411
vo veci návrhu Programu rozvoja bývania v meste Kremnica na 2015 – 2025

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
Program rozvoja bývania v meste Kremnica na roky 2015 – 2025.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30. 09. 2014 za Mestský bytový podnik

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne.
Opýtala sa poslancov či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 168/1410
vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.09.2014 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.09.2014 za Mestský bytový podnik Kremnica.
(v eurách)
Výnosy: HČ 99.501 VČ 1.083 spolu 100.584 plnenie HČ 76,2 %
Náklady: HČ 92.979 VČ 1.042 spolu 94.021 plnenie HČ 71,2 %
Saldo: HČ 6.522 VČ 41 spolu 6.563

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Správa o plnení plánu nákladov a výnosov k 30. 09. 2014 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Ekonomická komisia a majetku mesta zobrala správu na vedomie a materiál bol prerokovaný v MsR. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Balážová požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 169/1411

vo veci správy o plnení plánu nákladov a výnosov k 30.09.2014 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení nákladov a výnosov k 30.09.2014 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Návrh rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 a roky 2016, 2017

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Tento návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli a nebol pripomienkovaný. Poslanci dostali aj stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

Ing. Milan Žabka – tak, ako bolo povedané, na mimoriadnej ekonomickej komisií boli iba traja poslanci, včetne všetkých pracovníkov, vedúcich oddelení mesta. Opýtal sa, aký máme záujem, aby sa rozpočet schválil v takej podobe, v akej je navrhnutý. Pretože sú tu určité veci, ktoré naozaj treba rozdebatovať. RNDr. Balážová sa aj minulý rok vyjadrila, že zabezpečila servis, že tu boli všetci vedúci oddelení, ktorí mali odpovedať na otázky poslancov. Potom RNDr. Balážová spravila to, že o mesiac neskôr na MsZ vystúpila pripravená s tým, že poslanci dali málo peňazí na opatrovateľskú službu. Nikoho nepodceňuje, veľmi si ich váži, ale v podstate na tvorbe rozpočtu mesta a pri schvaľovaní musí byť vedenie mesta. Vedenie mesta je primátor a momentálne viceprimátor. Bude hlasovať proti tomuto rozpočtu. Mrzí ho jedna vec, že tie ženy na ekonomickom oddelení vyvinuli maximálne úsilie, aby boli pripravené aj zodpovedať poslancom. Ale ak nemá vedenie mesta záujem prísť na rozpočet mesta a debatovať s poslancami, tak to nechápe. Mgr. Igor Kríž – povedal Ing. Žabkovi, že veľmi dobre vie, kto tam bol. Boli tam vedúci oddelení, pani poslankyňa Mišíková, pán poslanec Boldiš, Ing. Žabka a Mgr. Kríž. Viac k tomu nemá čo dodať. Ing. Eva Ihringová – dovolila si vyjadriť sa k tomuto bodu, pretože je tu jeda z najstarších v tejto miestnosti a roky robila na príprave rozpočtu. Žiadna práca sa v MsZ tak neznevažovala, ako je práca na rozpočte mesta. Oddelenie ekonomické sa vždy snažilo tento rozpočet pripraviť s plnou vážnosťou tak, ako pripravili aj tento. Pingpongy, ktoré sa tu hrajú vždy skončia iba v neprospech ľudí, ktorí venovali desiatky hodín práce na tomto materiály a výsledok je taký, že sa narozmnožuje papiera, čo sú tiež ďalšie hodnoty, ktoré len tak vyletia do vzduchu. Treba si zobrať, koľko má ten materiál strán a aj keď sa bude predkladať pre iné MsZ nikto v ňom nevyčaruje nejaké masívne zmeny, pretože tie príjmy, či bežného, alebo kapitálového rozpočtu sú dané. Má za to, že by každý mal hlasovať tak, ako on sám rozpočet pochopil a keď nepoužil na nás žiadne otázky, tak nevidí dôvod, prečo by nezdvihol ruku za tento rozpočet. Marián Vojtko – konštatoval, že rozpočet dostali všetci poslanci do e-mailov dosť v dobrom časovom predstihu, aby si ho mohol každý z poslancov osvojiť a oboznámiť sa s ním. To, že neboli na stretnutí, ktoré nie každému vyhovovalo z pracovných dôvodov neznamenalo, že nekomunikovali s ekonomickým oddelením. Dňa 27. 10. 2014 prebehla ekonomická komisia, kde osobne navrhol niekoľko zmien, s ktorými sa ekonomická komisia stotožnila. Každý, kto chce a chcel, si našiel cestu k tomu, aby pomohol ženám z ekonomického oddelenia predložiť a dať rozpočet, ktorý je momentálne reálne nastavený bez poznaní toho, aký bude rozpočet štátny, aké bude normatívne financovanie školstva a podobne. Nie sme tu prvý rok a dobre vieme, že prvý rozpočet na kalendárny rok vždy staviame s určitou nespokojnosťou a s určitým provizórnym riešením a preto sú tu možnosti ďalších zmien rozpočtu počas kalendárneho roka, ku ktorým si myslí, že pristupujú vždy svedomite. Preto absolútne nevidí dôvod teraz sa tu začať hrať na to, že nebudeme schvaľovať rozpočet, alebo že sme nedostali priestor na to, aby sme sa k nemu nevyjadrili. Každý, kto chcel sa k rozpočtu mohol vyjadriť, ako aj niektorí poslanci urobili. Je za to, aby bol tento rozpočet podporený a aby sa na poslednom MsZ tohto volebného obdobia nevytváralo nejaké ďalšie napätie a podobné veci, ktoré by mohli vzniknúť. Vyzval všetkých, aby k tomu pristupovali tak, aby sme dali možno preč politické záležitosti a trošku pragmaticky a reálne sa k tomu postavili.

O 16:19 hod. prišiel na rokovanie MsZ Norbert Boldiš.

Ivan Petráš – konštatoval, že napríklad rozpočet Novej Bane odsúhlasia a majú tam 12,13,14 zmien v rozpočte. Nemá problém podporiť rozpočet, videl ho, má síce niekoľko výhrad, ale to je vecou pripomienkovania a ďalších zmien rozpočtu, čo už bude v rukách nového MsZ. Viera Mišíková – každý rok hovoríme o rozpočte s tým, že je postavený tak, ako je postavený. Mal by byť postavený inak a to bez príspevku Mestských lesov, aby mesto hospodárilo s tým, čo dostane a príspevok Mestských lesov by sa mal dostať na také veci, ako sú v rozpočte pod čiarou, ako napríklad územný plán zóny Veterník. Mal sa rozvíjať Veterník. V územnom pláne mesta Kremnica sa píše nákup sanitky LSPP, o ktorej hovorili už vyše pol roka, čo je nutné. Sú tu peniaze z Mestských lesov, ktoré sa mali napríklad na toto investovať a dať to toho programu, že by sa na budúci rok tá sanitka kúpila, lebo bude s pohotovosťou zle. Ako zamýšlame s pohotovosťou nevie, nedozvedela sa, ale malo sa do toho investovať. Za tento rozpočet z viacerých dôvodov hlasovať nebude. Nemôže za takýto rozpočet zahlasovať, pretože jej tam chýba veľa vecí, o ktorých hovorili roky a nebolo to premietnuté do rozpočtu tak, ako o tom hovorili, že by sa tieto veci mali v rozpočte skôr objavovať. Dušan Privalinec – reagoval na to, čo povedala poslankyňa Mišíková. To, čo je v rozpočte pod čiarou bola iba politická vôľa poslancov , či to tam chcú dať. Myslí si, že mali dosť času na to, aby sa pre tie veci, ktoré boli pod čiarou rozhodli a nedohodli sa ani na jednej. Nevidí priestor v tom, aby to bolo zahrnuté do rozpočtu. Myslí si, že rozpočet je začiatočná pôda na budúci rok a pre nových poslancov a nového primátora. Verí, že sa na tých veciach dohodnú a budú pokračovať ďalej. Je určite za schválenie tohto rozpočtu. Mgr. Igor Kríž – je zbytočné sa vracať k nejakým mítingom. Jedna vec je tá, že už je moratórium a druhá vec je, že je tak isto za to, aby sme tento rozpočet podporili kvôli tomu, aby naše organizácie, či už úrad, školy, alebo ostatné organizácie mohli pracovať bez toho, aby mali nejaký stres. Určite tento návrh rozpočtu na rok 2015 podporí. Ing. Klára Popová – konštatovala, že na ekonomickej komisií programový rozpočet mesta nepreberali. Programový rozpočet mesta Kremnica má vychádzať z plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ktorý žiaľ nemáme. Obdivuje a oceňuje prácu ekonomického oddelenia, že dokázali vôbec zostaviť programový rozpočet mesta, pretože ako mesto nemáme stanovené ciele, na čo presne plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja slúži. Ak má zdvihnúť ruku za rozpočet, o ktorom si uvedomuje, že je dôležitý, podala pozmeňujúci návrh, aby sme programový rozpočet mesta prijali aj s pripomienkami, pretože neprešiel ekonomickou komisiou a boli s ním oboznámení iba v elektronickej forme. Ing. Renáta Nováková – informovala, že programový rozpočet má 2 roviny a jeho tvorba bola dosť náročná. Textovú časť programového rozpočtu tvorili v podstate od nuly. (O 16:26 hod. prišiel na rokovanie MsZ Jaroslav Slašťan.) Programový rozpočet, tabuľková časť je v podstate totožná s predkladaným rozpočtom. Textová časť programového rozpočtu sa dala tvoriť až po zasadnutí ekonomickej komisie dňa 27. 10. 2014, keď už bola jasná konečná podoba a výška konečného salda. Zmeny, ktoré navrhla ekonomická komisia zapracovali a preto ho nedostali predložený na ekonomickú komisiu. Možno v budúcom období, keď by sa schvaľoval programový rozpočet a už existuje vzor, bolo by tam jednoduchšie meniť čísla a texty. Tým, že to vznikalo prvý krát, to bola naozaj náročná robota. Keďže PHSR, ako taký schválený nemáme, programy sú postavené tak, ako bol vždy roky dozadu postavený mestský rozpočet, čo znamená, že sú tam zadefinované ciele, ktoré bežne plníme a merateľné ukazovatele, ktoré každý za seba vykazujú tak, či tak. Nie je tam nič, čo sme doposiaľ nerobili, akurát je to zhrnuté v jednom dokumente. RNDr. Balážová – príjem z Mestských lesov predstavuje 380 000 € ročne, ako je to teraz v rozpočte naplánované. Veľmi rýchlo si vytiahla z návrh rozpočtu 3 čísla. 143 000 € je vo finančných operáciách ako výdavky, čo znamená, že je to splácanie úverov a lízingy. Teda sú to peniaze do majetku mesta, pretože aj úvery boli zobraté na majetok mesta. 154 000 € sú naplánované výdavky v kapitálovom rozpočte, čo je dohromady približne 300 000 €. Ďalších 33 000 € nájdeme napríklad na verejné osvetlenie v meste, ktoré si taktiež musíme udržiavať. Je to zase len na zveľaďovaní majetku mesta. Minimálne 380 000 €, ktoré z Mestských lesov dostávame sa používajú na údržbu a zveľaďovanie majetku mesta. Viera Mišíková – nevie, či hovorí dobre, ale tohto roku bolo v rozpočte na obnovu Lučanského prechodu. Vieme, že sa tieto peniaze tohto roku nepreinvestujú a ak bola dobre informovaná pred tým rok, že peniaze idú do rezervného fondu. Tohto roku peniaze, ktoré nepreinvestuje pôjdu do rezervného fondu a nové MsZ si bude s nimi nakladať ako oni uznajú za vhodné. RNDr. Balážová – v prvom kroku sa musia najprv zabezpečiť úvery a lízingy z týchto peňazí. Viera Mišíková – na to, na čo poslanci tohto roku tie peniaze schválili vôbec nemusia na budúci rok odísť. RNDr. Balážová – konštatovala, že nemusia. Bude záležať od nového MsZ. Viera Mišíková – myslí si, že to boli peniaze z Mestských lesov. V podstate tie peniaze, ktoré v tomto roku chceli dať na rozvoj neprišli na akcie do rezervného fondu a pôjdu na lízingy. RNDr. Balážová hovorí, že je to tiež do majetku mesta. Malo to ísť do rozvoja mesta, aby to bolo vidieť. Buď to malo ísť na Lučanský prechod, na telocvičňu, alebo na opravy chodníkov. To je tá ich predstava, ktorú oni mali a ktorá sa im bohužiaľ nepodarila naplniť ani raz. Aby to bolo viditeľné, aby ľudia videli, že to sú peniaze z Mestských lesov. Takto poslanci vždy chceli stavať rozpočet. Ak si znovu poslanci Lučanský prechod neosvoja a má to ísť na lízingy do mesta, tak sa to zase míňa toho, že občania nebudú mať tak hmatateľný dôkaz, že my máme bohaté Mestské lesy. Povedala RNDr. Balážovej, že ju znovu utvrdzuje v tom, že to nie je tak, ako poslanci chceli, aby bol rozpočet a aby ľudia tie peniaze z toho mali. RNDr. Balážová – nechce tu teraz robiť prednášku o tom, ako sa pracuje s mestskými financiami, ale na jednej strane do rozpočtu peniaze natečú vo forme príjmov a na druhej strane sa rozplánujú výdavky. Keď si pozrie aj rozpočet roku 2014 tak výdavky na majetok boli určite vyššie, ako boli príjmy z Mestských lesov.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 170/1411

vo veci návrhu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2015 a roky 2016, 2017.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
1. Rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2015 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 748 774 €
výdavky: 3 737 783 €
saldo: 10 991 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 1 055 €
výdavky: 155 270 €
saldo: – 154 215 €
Finančné operácie: príjmy: 292 271 €
výdavky: 143 347 €
saldo: 148 924 €
2. Programový rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2015 vrátane programov a podprogramov

B/ b e r i e n a v e d o m i e
1. a) Rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2016 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 748 774 €
výdavky: 3 724 728 €
saldo: 24 046 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 700 €
výdavky: 0 €
saldo: 700 €
Finančné operácie: príjmy: 181 871 €
výdavky: 146 875 €
saldo: 34 996 €
b) Programový rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2016 vrátane programov a podprogramov

2. a) Rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2017 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 748 774 €
výdavky: 3 717 168 €
saldo: 31 606 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 0 €
výdavky: 0 €
saldo: 0 €
Finančné operácie: príjmy: 181 871 €
výdavky: 137 191 €
saldo: 44 680 €
b) Programový rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2017 vrátane programov a podprogramov.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Jaroslav Slašťan, Viera Mišíková)

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2015

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Materiál bol prerokovaný v komisií ekonomickej a majetku mesta.
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 171/1411

vo veci schválenia návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2015.
(v eurách)
Výnosy: HČ 130.596 VČ 1.011 spolu 131.607
Náklady: HČ 130.596 VČ 1.011 spolu 131.607
Saldo: HČ 0 VČ 0 spolu 0

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2015

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne.
Materiál bol prerokovaný v komisií ekonomickej a majetku mesta, ktorá ho odporúča schváliť. MsR ho odporučila posunúť na rokovanie MsZ. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

Ivan Petráš – opýtal sa, či bolo nejakým spôsobom spravené odovzdanie priestorov, pretože sú tam subjekty, ktoré tam sú a či to máme nejakým spôsobom vymyslené a dorobíme tam potom elektriku, pretože vie, že Biela stopa je tam už veľa rokov. RNDr. Balážová – poprosila Ing. Tíleschovú, aby sa vyjadrila. Ing. Zuzana Tileschová – aj tak chceli požiadať o predčasné vyúčtovanie ešte pred tým, ako do toho prišla škola. Prišla do toho škola, takže o vyúčtovanie elektriky požiadala na začiatku novembra. Budú vedieť rozdiel medzi novembrom a decembrom, čo budú posudzovať špeciálne. Nevie ešte povedať ako, ale dohodnú sa. Ale určite TJ Biela stopa a horská služba nebudú ukrátené.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 172/1411

vo veci rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2015.

Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia:
výnosy hlavná činnosť 132 638 €
náklady hlavná činnosť 132 638 €
výsledok hospodárenia 0 €

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Majetkové veci

a) Zmena zmluvy o nájme nebytových priestorov – Stanislav Kríž, Bc. Iveta Ročiaková

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne.
Opýtala sa poslancov, či majú otázky. (O 16:44 hod. prišla na rokovanie MsZ Ing. Jujza Pračková).
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Balážová požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 173/1411

vo veci zmeny zmluvy o nájme nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
dodatkom k zmluve o nájme nebytových priestorov zmenu nájomcu nebytových priestorov. Pôvodný nájomca: Stanislav Kríž, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica ukončí nájom k 31.12.2014.
Nový nájomca: Bc. Iveta Ročiaková, Stará Kremnička 288, 965 01 Žiar nad Hronom, pristúpi k nájomnej zmluve dňom 01.01.2015.

B / u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia.
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.01.2015.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Igor Kríž)

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

b) Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov – Kremnické tepelné hospodárstvo, s. r. o.

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne.
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 174/1411

vo veci výpovede zmluvy o nájme nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / b e r i e n a v e d o m i e
výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorú podala spoločnosť Kremnické tepelné hospodárstvo, s. r. o., Dolná ul. 21/49, 967 01 Kremnica, IČO: 36 643 491. Nájomný vzťah týmto zaniká 31.12.2014.

B / u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia.
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.01.2015

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

c) Žiadosť o prenájom pozemku – Marta Budačová

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne.
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 175/1411

vo veci žiadosti Marty Budačovej, Ulica Československej armády 269/68, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1217/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 50 m2 v katastrálnom území Kremnica Marte Budačovej, Ulica Československej armády 269/68, 967 01 Kremnica, za účelom vybudovania prídomovej záhradky, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 1,00 €.

B / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.12.2014.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

d) Žiadosť o prenájom pozemku – Jozef Šimkovič

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne.
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 176/1411

vo veci žiadosti Jozefa Šimkoviča, Ulica Československej armády č. 959/175, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1205/9 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou spolu 40,25 m2 v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Šimkovičovi, Ulica Československej armády č. 959/175, 967 01 Kremnica, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 nasledovne:
– pozemok s výmerou 10 m2 na účel umiestnenia drevárne za nájomné 2,00 €/m2/ročne, t.j. spolu 20,00 €/ročne,
– pozemok s výmerou 30,25 m2 na účel záhrady, za nájomné 0,02 €/m2/ročne, t.j. spolu 0,60 €/ročne, t.j. celkové ročné nájomné činí 20,60 €.

B / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.12.2014.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

e) Žiadosť o odpredaj pozemku – Jozef Daxner – TEMPO, Kopernica

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne.
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

Norbert Boldiš – bol ten, ktorý inicioval, aby sa tento materiál presunul z minulého rokovania MsZ na dnešné rokovanie MsZ. Pretože nevidí riešenie, aby bol ten pozemok zase v uznesení, že sa neschvaľuje, nakoľko je to problém ktorý sa toho týka už 10 rokov. Pán Daxner má postavenú budovu, kde má sklady a kancelárie zhruba v strede pozemku, ktorý patrí väčšinou pozemkovému fondu. Pozemok pod budovou patrí mestu, naťahuje sa to 10 rokov a je podľa súčasného stavu a návrhu uznesenia aj tak neriešiteľný, pretože nevidí dôvod, aby jedna, alebo druhá strana ustúpila a pozemok ako taký, kde bude táto budova stáť je na iné účely nepoužiteľný a nepredajný. Informoval, že je tu aj pani Daxnerová, keby sa jej dalo slovo. Navrhol, aby zmenili rozhodnutie, alebo návrh uznesenia z neschvaľuje na schvaľuje a po 10. rokoch tento problém konečne vyriešili. Je to pozemok, ktorý je v súčasnej dobe udržiavaný a upravovaný. Vzhľadom na to, že nestíhame opravovať iné časti mesta, čo sa týka kosenia a iných úprav si myslí, že keby sa náhodou táto budova dala do majetku mesta, mali by sme iba väčšie problémy s úpravou. Vždy hovoríme, že budeme v Kremnici hľadať investora, ale my investora máme. Je to podnikateľ, ktorý funguje v Kremnici, chce investovať, zrealizoval predajňu potravín, investuje aj do ďalších objektov, ktoré minule schválili na predaj. Myslí si, že je minimálne netaktické, aby sme kremnickému podnikateľovi bránili v rozvoji a fungovaní. Navrhol, aby sa návrh uznesenia v bode A/ zmenil na schvaľuje a aby bolo možné dať slovo pani Daxnerovej. Ivan Petráš – tiež navrhol, aby pani Daxnerová povedala svoj názor na túto vec. Nemá nič proti tomu. RNDr. Balážová – dala hlasovať o tom, či môže pani Daxnerová prehovoriť. Poslanci jednohlasne súhlasili. Viera Daxnerová – zastupuje firmu Jozef Daxner Tempo a hlavným dôvodom je odkúpenie pozemku, na ktorý dávajú žiadosť už 15 rokov vo výmere 550 cm, ktorého vlastníkom je mesto Kremnica. Určite všetkých najviac zaujíma, prečo to chcú. Je to vysporiadanie vlastníckych vzťahov, čo je normálna vec, keď každý chce mať pod svojou budovou pozemok vysporiadaný. Tak isto tam stále chcú ľuďom a občanom Kremnice poskytovať služby, ktoré tam poskytovali od začiatku. Či to už bol veľkosklad potravín, čo si určite pamätajú všetci. Momentálne predávajú drevené brikety, kto chce kapustu, dovezú kapustu, kto sa na nich obráti poskytujú aj autodopravu, vymieňajú plynové bomby. Myslí si, že je to pre občanov veľké plus, hlavne z hornej strany z Ulice ČSA a Ulice Sama Chalupku. Tak isto obchod, ktorý na Ulici Sama Chalupku majú funguje a ľudia sa nemusia trepať do mesta. Múry toho skladu tam praskajú a jednoducho sa s tým musí niečo robiť. Je to návoz zeme, musia tú nehnuteľnosť zachraňovať. Ivan Petráš – konštatoval, že pozemok aj budovu veľmi dôverne pozná, keďže bol zamestnancom Okresného stavebného podniku, kde voľakedy pracoval. Opýtal sa, komu patrí pozemok okolo budovy. Viera Daxnerová – odpovedala, že pozemok okolo budovy majú v prenájme od pozemkového fondu. Ivan Petráš – opýtal sa, či má mesto nejaké vyjadrenie pozemkového fondu, že by to mesto od nich odkúpilo a či v tom prípade, že tam má mesto nejaký záujem, budeme vyvlastňovať budovu. Pretože si to nevie celkom dobre predstaviť, pretože ak tam má niekto postavenú budovu, je jej vlastníkom, pod ňou má mestský pozemok a okolo to patrí nejakému tretiemu vlastníkovi, je to veľmi komplikované vysporiadanie vlastníckych vzťahov. Nemyslí si, že sa to teraz dá riešiť tým spôsobom, že sa s tadiaľ firma Tempo vysťahuje. Vidí to skôr na to, aby sa vedeli dohodnúť, lebo ak je to skutočne pozemok iba pod tou budovou, tak to teraz bude o tom, komu predá ten ostatný pozemok. Myslí si, že pani Daxnerová bude bojovať o pozemok, ktorý kúpila, on bude samozrejme obhajovať mesto, ale keďže je aj poslancom vo volebnom obvode, ktorého sa to týka, v tomto prípade nevidí problém, keď ide o pozemok pod budovou a vysporiadanie vlastníckych vzťahov. Je to v podstate situácia na odsúhlasenie. Vzhľadom k tomu, že sa to ťahá 15 rokov, mesto už dávno v tejto veci mohlo konať. RNDr. Balážová – zhrnula, že oddelenie výstavby a životného prostredia uvádza, že podľa schváleného územného plánu predmetné územie slúži pre vyššiu občiansku vybavenosť. Umiestnenie z pravidla rozsiahlejších špecializovaných zariadení občianskej vybavenosti verejného charakteru s celomestským, alebo nadmestským významom. Preto sa neodporúča odpredať predmetný pozemok, ale ponechať ho vo vlastníctve mesta ako rezervu, pre uvádzané zariadenie najbližšej občianskej vybavenosti. Komisia výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva odpredaj neodporúča a komisia ekonomická a majetku mesta si vyžiadala stanovisko pozemkového fondu, na základe ktorého sa rovnako vyjadrila, že neodporúča pozemok odpredať. Norbert Boldiš – nedá mu, aby nezareagoval. Nechce spochybňovať vyjadrenie komisií, ale je tu aj druhá otázka, v akom stave je spracovaný územný plán. Už na predchádzajúcich MsZ upozorňoval, že bude treba urobiť zmenu v územnom pláne, pretože sú tam nedostatky. To, čo RNDr. Balážová prečítala sú krásne veci, ale dajme si ruku na srdce. Nemáme z čoho opraviť telocvičňu. Opýtal sa, či to najbližších sto rokov, keď budeme mať na to peniaze, to budeme držať v takomto neutrálnom stave, že to nie je vyriešené ani tak, ani tak. Stotožňuje sa s tým, čo povedal jeho kolega pán Petráš, pretože je to naozaj platová situácia. Na druhej strane ani pozemkový fond, ani mesto tam nič nevyrieši, pokiaľ to bude v tomto stave. Ako sa na predchádzajúcich MsZ vyjadrili, bude treba robiť úpravy v územnom pláne pretože sú tam nezmysli. Znovu zopakoval, že si máme vážiť kremnických podnikateľov, ktorí tu v Kremnici chcú investovať peniaze, investujú tu a niečo tu robia. Cudzích sem nechceme, vlastných nechceme, tak čo potom chceme. Prečo im neumožníme, aby robili, keď robiť chcú. Znovu dal pozmeňujúci návrh, aby MsZ v bode A/ zmenilo neschvaľuje na schvaľuje a aby sa tento problém, ktorý sa tu už 15 rokov tlačí pred nami konečne uzavrel a a by sa budúce MsZ mohlo venovať aj iným problémom. Marián Vojtko – konštatoval, že ak bude pozmeňujúci návrh, bude potrebné, aby bol komplexný, za akých podmienok sa schvaľuje. Treba povedať výšku odpredaja pozemku, cenu a všetky tie veci s tým spojené. RNDr. Balážová – dá hlasovať o pozmeňujúcom návrhu a podľa toho, či prejde, alebo neprejde by mohla Ing. Ihringová ak to zvládne pripraviť návrh uznesenia. Ing. Renáta Nováková – konštatovala, že by to potrebovali dopracovať v zmysle zákona o majetku obcí, čo znamená, že je to pozemok pod nejakou stavbou atď., takže by sa na chvíľu vzdialili. Potrebovali by k tomu kúpnu cenu, aby uznesenie komplet naformulovali. RNDr. Balážová – dala hlasovať o pozmeňujúcom návrh poslanca Norberta Boldiša, aby sa návrh uznesenia v bode A/ neschvaľuje zmenil na schvaľuje.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 5 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 8 (Ing. Lujza Pračková, Ing. Klára Popová, Ing. Janka Volková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Viera Mišíková, Mgr. Margita Fodorová, Ing. Milan Žabka)

RNDr. Balážová konštatovala, že návrh poslanca Norberta Boldiša nebol schválený.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 177/1411

vo veci Jozefa Daxnera Tempo, Kopernica 23, 967 01 Kremnica, IČO: 33 322 236 o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica za účelom majetkovo-právneho usporiadania pozemku pod stavbou.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku (parcelné číslo CKN 1129 – zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 257 m2 v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Daxnerovi Tempo, Kopernica 23, 967 01 Kremnica, IČO: 33 322 236

B / u k l a d á
mestskému úrad oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi.
Zodpovedná: Ing. Nováková termín: 31.12.2014

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 6 (Viera Mišíková, Ing. Lujza Pračková, Ing. Klára Popová, Ing. Janka Volková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 5 (Ivan Petráš, Marián Vojtko, Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci,
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Milan Žabka, Mgr. Margita Fodorová)

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.

Milan Miškóci – navrhol, aby bol tento bod vrátený do komisie výstavby a životného prostredia, nakoľko návrh neboj prijatý, aby sa to znova prejednalo. RNDr. Balážová – myslí si, že správny postup je taký, že by si mal pán Daxner Tempo dať novú žiadosť. Milan Miškóci – konštatoval, že podľa rokovacieho poriadku, keď sa neprijme uznesenie, poslanec môže posúdiť, čo s ním ďalej. Navrhol, aby sa vrátil naspäť do komisií. RNDr. Balážová – v rokovacom poriadku si to skontroluje.

RNDr. Balážová – konštatovala, že návrhová komisia navrhuje, aby sa o návrhu poslanca Milana Miškóciho hlasovalo.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ing. Lujza Pračková, Ing. Klára Popová, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková, Dušan Privalinec)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 4 (Ivan Petráš, Viera Mišíková, Mgr. Igor Kríž, Jaroslav Slašťan)

RNDr. Balážová konštatovala, že návrh poslanca Milana Miškóciho bol väčšinou hlasov prijatý.

f) Žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy a odkúpenie pozemkov – STEFE ECB, s. r. o., Banská Bystrica

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Oddelenie výstavby a životného prostredia neodporúča predať pozemok v navrhovanom rozsahu. Komisia výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva odporúča zmenšiť výmeru pozemkov. Komisia ekonomická a majetku mesta odporúča schváliť ukončenie nájomnej zmluvy v nadväznosti na stanovisko komisie výstavby a prerokovania návrhu so spoločnosťou STEFE, s. r. o., Banská Bystrica odpredať pozemok s výmerou 84 m2.
Poprosila Ing. Novákovú, alebo Ing. Ihringovú, aby to vysvetlila.

Ing. Renáta Nováková – po zasadnutí ekonomickej komisie, ktorá sa konala dňa 27. 10. 2014 a v nadväznosti na stanovisko komisie výstavby odporučila odpredaj pozemku tak, ako navrhla komisia výstavby. Ešte rokovali so spoločnosťou STEFE, s. r. o., Banská Bystrica, urobili aj miestnu obhliadku miesta a v prílohe č. 4 je vyjadrenie spoločnosti STEFE, s. r. o., Banská Bystrica a nákres, ako navrhujú predmet predaja oni v spoločnosti. Na základe tohto sú pripravené aj návrhy na uznesenie. Prvý návrh je podľa návrh komisií a druhý návrh je podľa upresnenia žiadateľa. Išlo o to, aby mali ešte vo vlastníctve pozemok, ktorý je pred vstupnou bránou do kotolne. RNDr. Balážová – opýtala sa, aký návrh je v uznesení a o ktoré pozemky sa jedná. Ing. Renáta Nováková – iba ten vyšrafovaný je návrh komisií mesta. Druhé uznesenie je pripravené na základe návrhu spoločnosti STEFE, s. r. o., Banská Bystrica, čo je vyšrafovaný pozemok a vstup do objektu kotolne. RNDr. Balážová – návrhová komisia by mala navrhnúť, o ktorom návrhu sa bude hlasovať skôr. Marián Vojtko – priamo na mieste oslovil aj zamestnancov firmy a sám bol aj potom svedkom toho, čo mu povedali a oni chcú mať vo vlastníctve aj nájazd, alebo plochu, ktorá je na tej fotke. Niekoľko krát sa im stálo, že tam prišlo auto s biomasou a nemali ju tam ako zložiť, pretože na týchto miestach tam stáli ľudia. Preto chcú zabezpečiť, aby mohli bez prekážok navážať biomasu, hlavne keď im prídu tie veľké kamióny. Vidí to tam dennodenne, keď sa tam v podstate cúva. Osobne by si tam auto ani nezaparkoval. Keď tam príde trošku menej zdatný šofér s kamiónom, môže sa stať to, že autá celé poškodí. Preto sa prikláňa k tomu, aby sme hlasovali o návrhu, ktorý je zaradený ako druhý, ktorý rieši tú plochu, ktorá je v prílohe č. 4 zakreslená aj s tými 60 m2, ktoré sú tam. V podstate nezasiahnu do toho ostrovčeka, zasiahnu naozaj iba plochy medzi obidvoma budovami. RNDr. Balážová – udivuje ju jedna vec. Je tiež šoférka a predsa pred vjazdom do budovy sa nesmie parkovať. Marián Vojtko – ľudia tam nemajú kde parkovať a preto parkujú už kadejako a gro teraz keď sa všetko prerába a sú parkovacie plochy rozkopané. Viera Mišíková – ak im mi tento pozemok predáme, budú štiepku skladovať na vlastnom pozemku. S tým majú problém obyvatelia toho priľahlého domu, keď im tam chodili a skladovali tú štiepku. Jasne bolo v povolení napísané, že štiepka sa nebude skladovať vonku, iba sa dovezie dovnútra a takto to bude vyriešené. Nebolo to tak roky. Je nová spoločnosť, nebola ešte zima, neboli ešte Vianoce, ako to budú so štiepkou riešiť, pretože v podstate nekúrili. Bola by za to, keby sme tento návrh možno odsunuli, možno neodsúhlasili. Firma robí rozsiahle rozkopávky po celom sídlisku. Vymieňajú potrubie na teplú vodu, čo je veľmi chvályhodné, že sa na to firma po toľkých rokoch odhodlala, našla si na to prostriedky, ktoré budeme platiť. Je to v priadku, ale serióznosť firmy sa nám ukáže do leta, kedy budú musieť byť všetky rozkopávky spravené. Bola by rada, aby sme počkali na to, ako sa s týmto problémom v meste vyrovnajú a potom nie je nikde napísané, že sa im nemôže odpredať. Je to odfotené, ale v živote tam nevidela stáť osobné autá, ale nehovorí, že tam neboli, keď je to odfotené. Po skúsenostiach s predchádzajúcou firmou by ten pozemok nepredávala. Majú ho v prenájme a potom mesto stratí akýkoľvek dosah na nejaké usporiadanie v rámci obyvateľov, ktorí bývajú oproti v tom dome. Milan Miškóci – stotožňuje sa s názorom Mariána Vojtka. Išlo o ten priestor, aby nemali možnosť pri tom múre niečo sypať. Marián Vojtko – firma STEFE, s. r. o., Banská Bystrica funguje vo viacerých miestach konkrétne aj vo Zvolene a v Martine, kde má rodinu. Myslí si, že je to seriózna firma, za ktorou vidno vždy podstivú prácu. Väčšina z nás sme dotknutí tou prácou, ktorá prebieha. Ľudia, ktorí bývajú na 1. etape úprav môžu potvrdiť, že niektoré územia a pozemky vyzerajú ešte lepšie po ich zásahu, ako pred ich zásahom. Je priamym svedkom aj toho, ako vo Zvolene pri jeho svokre robili zásahy a dnes nikto ani len nevie, že sa tam niečo dialo zhruba rok a pol po. Čiže tu nejak pochybovať o tom, ako prebiehajú tie práce, ako si dávajú záležať na bezpečnosti ľudí, o tom, či je to seriózna, alebo neseriózna firma. Je to jedna z dôležitých investorov a z dôležitých firiem v Kremnici. Myslí si, že by sme k nim mali pristupovať seriózne aj my a trošku aj tak ústretovo, lebo tak, ako bolo hovorené aj pred chvíľou, že sa stále vyhovárame, že tu firmy nechcú investovať kvôli nejakej veci a tu im zase kvôli nejakej veci urobíme nejakú prekážku, aby mali vytvorené dobré podmienky. Stále hovorí, že bude rád, keby sme hlasovali, je to len 60 m2. Nechcú celú tú plochu, ako bolo pôvodne aj s tým ostrovčekom, lebo tam sme si povedali, že už tam nebudeme riešiť parkovanie v budúcnosti. Na tomto záujme občanov nebude nikto ukrátený. Tak, či tak, je tam nutné nájsť nejaký konsenzus. Tá kotolňa tam je, tí ľudia sú naučení s tým žiť. Či tam je štiepka zložená o jeden deň na viac, nemyslí si, že by ju tam zdržiavali zbytočne týždeň, alebo 2 týždne nevyužitú. Hodnotiť plán činností súkromnej firmy, že kedy potrebujú doviesť štiepku a kedy nie, si sám nedovolí hodnotiť. RNDr. Balážová – konštatovala, že tu máme rôzne názory a 2 návrhy uznesenia. Návrhová komisia má právo povedať, o ktorom návrhu uznesenia budeme hlasovať ako o prvom. Dušan Privalinec – konštatoval, že sa bude hlasovať o 2. návrhu uznesenia.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 177/1411

vo veci žiadosti spoločnosti STEFE ECB, s. r. o., Na Troskách 26, 963 01 Banská Bystrica, IČO: 35 889 080 o zrušenie nájomnej zmluvy č. OSMN 2007/00828 zo dňa 02. 04. 2008 a odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
1. ukončenie nájomnej zmluvy č. OSMN 2007/00828 zo dňa 02. 04. 2008 uzavretej medzi mestom Kremnica, ako prenajímateľom a spoločnosťou Kremnické tepelné hospodárstvo, Dolná ulica, 49/21, 967 01 Kremnica, IČO: 36 633 491, ako nájomcom, na účel výstavby kotolne na biomasu pri kotolni K5 k 31.12.2014.
2. odpredaj pozemku (parcelné číslo CKN 1666/46 – zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 84 m2 a časti pozemku (parcelné číslo EKN 1666/45 – zastavané plochy a nádvoria) s výmerou cca 260 m2 v katastrálnom území Kremnica, spoločnosti STEFE ECB, s. r. o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 889 080 za účelom majetkovo-právneho usporiadania pozemkov priľahlých k budovám, ktoré sú vlastníctvom žiadateľa za kúpnu cenu dohodou vo výške 24 €/m2, za podmienky dodania geometrického plánu a znaleckého posudku s tým, že kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.

B/ u k l a d á
Mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi.
Zodpovedná: Ing. Nováková termín: 31.12.2014

RNDr. Balážová – ospravedlnila sa, pretože je trošku rozpačitá a opýtala sa Ing. Sikoraia, či sme si istý, že tade nejdú žiadne siete. Ing. Marián Sikorai – nemajú preverené, či tam idú nejaké inžinierske siete. Ing. Milan Žabka – kvituje, že to RNDr. Balážová naozaj povedala, pretože to sú vážne veci. Viera Mišíková – dala návrh na stiahnutie tohto bodu z rokovania, aby sa to pripravilo so všetkým, čo k tomu treba. Marián Vojtko – riešime to cez komisie a cez oddelenia. Opätovne dostať materiál, kde by mali byť tieto veci odborne podložené a už sa nám dostať s tým, že áno, už vieme o čom rozhodujeme. V komisiách sme sa s tým zapodievali. RNDr. Balážová – oddelenie výstavby a životného prostredia neodporučilo odpredaj. Marián Vojtko – preto, lebo sa tam niekto domnieva, že boli negatívne skúsenosti s tým, ako sa tam drevná štiepka držala a navážala a podobné veci. Nie je tam vôbec spomenuté, že tadiaľ je nejaké vecné bremeno vedenia inžinierskych sietí. Nezbláznime sa, že oddelenie nám dalo nejaký odborný posudok. To, že niekto povedal, že sa tam štiepka držala 2, 3 dni na viac, nie je nejaké odborné stanovisko. Milan Miškóci – oddelenie ešte nevedelo o dohode. Odporučili iba časť, ale bola nová dohoda, čo situáciu mení. Marián Vojtko – bola tam dohoda, že nie 463 m2, ako pôvodne oni chceli, ale menší výmer. RNDr. Balážová – dala hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Viery Mišíkovej, stiahnuť tento materiál z rokovania.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 12
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Milan Miškóci)

RNDr. Balážová konštatovala, že návrh stiahnuť tento materiál z rokovania bol väčšinou hlasov prijatý.

RNDr. Balážová – vyhlásila krátku prestávku.

g) Námietka voči prijatiu uznesenia MsZ č. 134/1409 zo dňa 18. 09. 2014 – Anna Balkovičová, žiadosť o odkúpenie pozemku – Ľubomír Balkovič a Anna Balkovičová

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. V dôvodovej správe je uvedené, že oddelenie výstavby a životného prostredia uvádza, že je povinné rešpektovať schválený územný plán mesta, ktorý predmetný pozemok vymedzuje ako miestu komunikáciu. Podľa cestného zákona sú miestne komunikácie vo vlastníctve obce a preto podobne, ako v prípade žiadosti pána Ormandíka nesúhlasí so zmenou vlastníckych vzťahov k pozemku. Zmeniť výruby pozemku možno podľa platného stavebného zákona len zmenou územného plánu. Poprosila Ing. Sikoraia, keby povedal, čo medzi časom ešte zistili. Ing. Marián Sikorai – doplnil v tom zmysle, že pokiaľ územný plán niečo vymedzuje ako verejný priestor, aj keď je to nazvané verejná komunikácia, ale tento verejný priestor slúži aj na iné účely, napríklad na ukladanie inžinierskych sietí do tohto priestoru. To je práve aj tento prípad, kde nastáva situácia, kde si preverovali stav a zistili, že v tejto miestnej komunikácií je zriadená plynovodná prípojka a tak isto tadiaľto vedie aj kanalizačná prípojka z rodinného domu rodiny Donovalovej a môže byť aj rodiny Ormadíkovej, ktorej bola odpredaná časť pozemku. Z toho titulu sa zmena vlastníckych vzťahov dotýka aj tretích osôb. Problém je napríklad aj u plynárov, kde vyslovene možno z tých pragmatických dôvodov ukladajú svoje siete do verejných pozemkov. Nejaké zásahy, ktoré by si vyžadovali povedzme to, že by si museli vybavovať vstup na súkromný pozemok, alebo niečo podobné, je určite na rozpor s tým, že nebudú mať možno o to záujem a budú žiadať o predĺženie plynového potrubia. Nepoznáme ich názor, ale v každom prípade upozornil, že sú tam takéto veci. Tak isto si nevie dobre predstaviť, akým spôsobom sa v prípade odpredaja ošetrí kanalizačná prípojka. O týchto sieťach, ktoré tam boli kdesi budované neexistujú nejaké záznamy, pretože sa to v predchádzajúcom období budovalo rôznymi spôsobmi. Majú verejnú kanalizáciu vedenú až ku ich komunikácií, čo ide do Novej Doliny, ale prípojky tu máme rôzne, pretože sa rôznym spôsobom budovali ešte za čias mestského národného výboru. Sú istým spôsobom dotknutí. Upozornil v tom zmysle, že ak územný plán vymedzuje priestor ako verejný priestor, tak sa dotýka aj týchto vzťahov. Je to niečo podobné, ako povedzme aj v tom prípade firmy STEFE, s. r. o., Banská Bystrica, kde si myslí, že my nemáme povinnosť obstarávať vyrozumenia, alebo od správcu inžinierskych sietí, aby nám vytýčili, či tam niečo ide. Malo by to byť súčasťou žiadosti, aby nám konkrétne predložili, či tam ide nejaká sieť, alebo nie. Prečo by mesto malo v tomto zmysle vnášať náklady. Takže možno aj pre budúcnosť, ak niekto žiada o odpredaj, tak by mal obstarať aj vyjadrenie o existencií nejakých sietí. Ešte na margo toho verejného priestoru doplnil, že nové predpisy predpokladajú, že vzdušné elektrické vedenia sa už nebudú viesť vzduchom, ale majú sa vkladať do zeme. V prípade akýchkoľvek zmien stavieb rodinných domov, ktoré tam sú, môžu byť zaviazané správcom elektrických vedení, že si má uložiť takúto vzdušnú prípojku povedzme do zeme. Ak mi mu tento verejný priestor odpredáme, ktorý územný plán vymedzuje ako verejný, tak v podstate bránime nejakému rozvoju toho územia. Preto upozorňujú na to a neodporúčajú, aby to bolo odpredané, pokiaľ nebudú tieto tretie vzťahy a tretie osoby vysporiadané. Minimálne je potrebné, aby sa vyjadrili k existencií svojich prípojok. Takýmto spôsobom sa spúšťa lavína, ktorá sa môže dosť ťažko právne ošetrovať v zmluve, alebo v predaji. Norbert Boldiš – vyjadril sa k monológu Ing. Sikoraia. Obáva sa, že bol zle informovaný tým človekom, ktorý mu tie informácie podal. Keď sa normálny človek pozrie na fotku, ktorá je tam priložená, tak si musí všimnúť, že popod schody, ktoré tam v blízkosti sú, nevedie žiadna kanalizácia, ani žiadne inžinierske siete. Nakoľko sa problémom s Balkovičovou uličkou za 4 roky zaoberá, pretože sa tam riešila kanalizácia a dažďové vody vie, že kanalizačné potrubia sú vedené hornou ulicou popred dom pani Donovalovej. Obáva sa, že informácie, ktoré Ing. Sikorai dostal sú zavádzajúce a nepravdivé a myslí si, že boli Ing. Sikoraiovi dané účelovo. To, čo si tam samotná pani Balkovičová namaľovala a čo si chce odkúpiť nemôže škodiť nikomu. Je to úzka, trávnatá ulička, kde sa v živote nebudú môcť ukladať ani káble, pretože cez tú uličku žiadne vedenie nejde. Elektrické vedenie je vedené v zemi, alebo tou hornou ulicou, čiže to tiež nie je pravda. Nevie, či sa pani Balkovičová dostala u niekoho na čiernu listinu, alebo také niečo. Chceli si upraviť nádvorie okolo svojho rodinného domu s čím mali problémy. Ďalej si chceli urobiť úpravy svojho vlastného domu a trikrát museli projektovú dokumentáciu prerábať. Má tichý dojem, že tu je chyba niekde inde. Nevie u koho, nedovolí si nikoho obviniť, ale závada je niekde tam. Povedal Ing. Sikoraiovi, keby si pozrel nákres, tak je elektrická prípojka dokonca v uličke, ktorú mali upravovať. Nie je tam žiadny technický problém, čo sa týka inžinierskych sietí, aby sme pozemok rodiny Balkovičovej nemohli odpredať. Ulička sa používa iba pre tých, ktorí prechádzajú z hornej ulice do dolnej. Nič iné sa tam nenachádza. Ing. Marián Sikorai – informoval, že u nich v kancelári visí na stene mapa, kde majú rozvody plynu. Jednoznačne môže potvrdiť, že tam ide plynová prípojka pre dom rodiny Donovalovej, ktorá ide v podstate súbežne s oplotením pána Balkoviča a potom odbočuje doľava a napája dom pána Frzoňa. Je to samozrejme overené, dá sa to presne vytýčiť, ale v tej uličke určite ide. Norbert Boldiš – konštatoval, že prípojka sa nachádza až pri dome pána Frzoňa a preto riešili tú uličku. Keby sa tým problémom nebol zaoberal, tak si to nedovolí povedať. Môžeme sa tam ísť hneď všetci pozrieť, pretože tá prípojka je vlastne tými dažďami podmytá a je tam riziko výbuchu. Je to v tej uličke a nie v tom bočnom priechode. Nie je tá informácia dobre nakreslená. Treba sa tam ísť pozrieť. Pri každom veľkom daždi tam bol osobne, takže to pozná a preto si dovolí povedať to, čo hovorí. Marián Vojtko – zaráža ho, že Ing. Sikorai hovorí, že im na stene visí mapa s inžinierskymi sieťami, čo je jediné vyjadrenie, ktoré má poslancov presvedčiť o tom, že nemajú hlasovať za odpredaj. Ing. Sikorai pripúšťa, že by to mohlo byť zmenené, že by sa to mohlo v budúcnosti odpredať, ale len na základe zmeny územného plánu. Potom nerozumie, či na základe zmeny územného plánu, alebo na základe toho, že je tam vecné bremeno. Je to obdobné vyjadrenie, ako bolo teraz aj pri žiadosti firmy STEFE, s. r. o. Banská Bystrica, že tam náhodou niekto videl, že tam je dlho uložená štiepka a preto neodporúčame, lebo máme negatívne skúsenosti. Sú to také domienkové odporúčania zastupiteľstva a žiadna odborná pomoc, ktorá zo zákona vyplýva pre MsZ. Opýtal sa, či oddelenie nemá fungovať aj tak metodicky pre toho občana. Pretože keď si príde dať žiadosť a Ing. Sikorai teraz povedal, že nie je úlohou mesta, aby vytyčovalo siete, tak mu rovno povedať, že nevieme, či sú tam nejaké siete, aby si to dal zistiť. Potom nech príde s komplexnou žiadosťou a s vyjadrením od sieťarov. Pre poslancov, ako pre ľudí, ktorí majú za to zdvihnúť ruku a ak bude nové MsZ nedajbože zložené zo samých nových poslancov, tak si myslí, že to bude potom parádny western, čo si vie predstaviť. Nebudú vedieť, na ktorú stranu hlasovať, pretože ten servis, ktorý majú dostať, nebudú dostávať rovnako, ako my v týchto dvoch prípadoch. Trošku ho mrzí, že to musí povedať, ale povedať, že si to má zariadiť občan, je trošku také scestné, pretože mesto by mu malo aspoň odporučiť, či tam nie sú siete ak chce pozemok kupovať. Dobre vieme, že územný plán je taký, aký je a že sme ho schvaľovali aj s nejakými výhradami a je pravda, že ho treba prerokovať. To, že tam nie je vecné bremeno je dosť závažný dôvod. Riešime to od nejakej doby a zase to tu nie je. Toto uznesenie čaká rovnaký osud, ako to predchádzajúce. Ing. Marián Sikorai – žiadosti o majetkové usporiadanie sa nedávajú ich oddeleniu. Oni sú iba účastníkom, ktorý sa vyjadruje naozaj z titulu územné plánu. Samozrejme, ako občan príde v iných veciach stavebných, tak sú ústretoví, snažia sa mu pomôcť vo vytýčení sietí. Keď chce rozkopávať, vedia mu povedať, či tam idú siete, alebo nie. V majetkových veciach v podstate nie sú tí hlavní, ktorí preberajú žiadosť. Marián Vojtko – nemyslí si, že by sa ekonómky mali vyjadrovať či tam je plyn, či tam je voda, či tam je zakopaná elektrika, alebo niečo podobné. Ing. Marián Sikorai – preto upozornili na skutočnosť a od začiatku hovoria, že to je ten problém územného plánu. V rámci územného plánu, keď sa schvaľuje zmena, tak ide komplet aj s celým prehodnotením o existencií inžinierskych sietí, prerokuje sa to s občanmi, so všetkými možnými zložkami. Vtedy, keď vzíde z toho, že áno, toto územie nie je pre niekoho záujmové, tak sa potom zmení jeho využitie. Vtedy majú istotu, že tam nie sú povedzme žiadne siete, alebo kontakt s tretími osobami. Na poslednom MsZ to bolo 50 na 50, či sa pánovi Ormandíkovi pozemok predá, alebo nepredá. Oni nemali prečo povedzme skúmať tú najhoršiu variantu. Budú musieť inžinierske siete skúmať, ale je to pre nich niečo nové. RNDr. Balážová – uznesenia sa týkajú dvoch rôznych vecí, nemusíme určovať nejaké poradie.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 177/1410

vo veci námietky Anny Balkovičovej, Nová Dolina 735/1, 967 01 Kremnica, voči prijatiu uznesenia MsZ č. 134/1409 zo dňa 18.09.2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / b e r i e n a v e d o m i e
námietku Anny Balkovičovej, Nová Dolina 735/1, 967 01 Kremnica voči prijatiu uznesenia MsZ č. 134/1409 zo dňa 18.09.2014.

B / t r v á
na prijatom uznesení č. 134/1409 zo dňa 18.09.2014.

C / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ Anne Balkovičovej.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.12.2014.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Margita Fodorová, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Viera Mišíková)

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Primátorka mesta Kremnica RNDr. Zuzana Balážová podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavila výkon uznesenia MsZ číslo 177/1411 zo dňa 13.11.2014. Výkon uvedeného uznesenia pozastavila tak, že ho nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.
Uznesenie č. 178/1411

vo veci žiadosti Ľubomíra Balkoviča a Anny Balkovičovej, Nová dolina 735/1, 967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 2179/1 – zastavané plochy a nádvoria (právna parcela číslo EKN 2599/4) s výmerou cca 30 m2 v katastrálnom území Kremnica Ľubomírovi Balkovičovi a manželke Anne, Nová dolina 735/1, 967 01 Kremnica, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku priľahlého k rodinnému domu súpisné č. 735, za kúpnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku, za podmienky, že žiadatelia dodajú geometrický plán a znalecký posudok, ktoré nechajú vypracovať na vlastné náklady a uhradia všetky náklady spojené s prevodom pozemku.

B / u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.12.2014.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Margita Fodorová, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Viera Mišíková, Mgr. Igor Kríž)

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Primátorka mesta Kremnica RNDr. Zuzana Balážová podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavila výkon uznesenia MsZ číslo 178/1411 zo dňa 13.11.2014. Výkon uvedeného uznesenia pozastavila tak, že ho nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.
h) Zverenie technického zhodnotenia majetku do správy – Mestský bytový podnik

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Jedná sa o technické zhodnotenie našej radnice po ukončení investičnej akcie, rekonštrukcia radnice v obstarávacej cene 678 394, 09 €. Mesto Kremnica, ako investor a majiteľ tejto stavby získal cenu Fénixa – kultúrna pamiatka roka za rok 2013, ktorú si budúci týždeň pôjde prevziať na Ministerstvo kultúry.

Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 179/1411

vo veci zverenia technického zhodnotenia majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica, IČO 00 634 336 od 01.11.2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
zverenie technického zhodnotenia budovy súpisné č. 1 – radnica na Štefánikovom námestí v Kremnici do správy Mestského bytového podniku, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica, IČO 00 634 336 od 01.11.2014 nasledovne:
• technické zhodnotenie stavby (účet 021) – po ukončení investičnej akcie „Rekonštrukcia Radnice“ v obstarávacej cene 678 394, 09 €, z toho:
– zdroje ŠR: 677 962,63 €,
– vlastné zdroje: 431,46 €

B / u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie technického zhodnotenia majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica, IČO 00 634 336.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.11.2014.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Blok informácií a správ

a) O výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2013/2014

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne.
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

Ing. Klára Popová – nepozná obsah správy, ale poďakovala rade školy, na čele s pánom riaditeľom Plankenbüchlerom, že poslanci mali česť, byť na otvorení novej školy. Oceňuje to, že sa tam mohli zúčastniť, pretože doteraz nemala informáciu o tom, ako tam výchovno-vzdelávací proces prebieha. Dozvedela sa veľmi zaujímavé veci, ktoré ju ako poslanca veľmi potešili a je veľmi rada, že máme školu, ktorá sa venuje vzdelávaniu detí s výchovou k cudziemu jazyku. Vraví to preto, pretože tieto informácie nemala a bola veľmi prekvapená. Ako poslanec to oceňuje a zaželala škole všetko dobré.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 180/1411

vo veci správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2013/2014.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2013/2014.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

b) O hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 05. 11. 2009 za 3. štvrťrok 2014

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne.
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 182/1411

vo veci správ o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa Uznesenia č. 193/0911 zo dňa 05.11.2009 za 3. štvrťrok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa Uznesenia č. 193/0911 zo dňa 05.11.2009 za 3. štvrťrok 2014.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

c) Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií, chodníkov a schodíšť pre zimné obdobie 2014/2015

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne.
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 183/1411

vo veci Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií, chodníkov a schodíšť pre zimné obdobie 2014/2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií, chodníkov a schodíšť pre zimné obdobie 2014/2015.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Margita Fodorová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Rôzne

RNDr. Balážová – poprosila Mgr. Zlatošovú, keby poslancom dala informáciu o výbere novej riaditeľky Materskej školy. Mgr. Hana Zatošová – informovala, že v pondelok prebehlo výberové konanie na miesto riaditeľky Materskej školy. Rada školy, ktorá je výberovou komisiou pri výberovom konaní odporučila RNDr. Balážovej menovať do funkcie riaditeľky školy Mgr. Moniku Golhovú, ktorá nastupuje do funkcie od 01. 12. 2014.

Ing. Janka Volková – poďakovala pani riaditeľke II. ZŠ P. Križku pani Slašťanovej za to, akým spôsobom dokáže menežovať chod školy, že nie ja narušený proces vyučovania a ako to bravúrne všetko zvláda. Zároveň poďakovala aj RNDr. Balážovej, za tie 4 roky, ktoré sme tu mohli spoločne stráviť. Poďakovala jej za to, že mohli aspoň malou štipkou prispieť k rozvoju mesta. Dušan Privalinec – tak isto sa pripojil a konštatoval, že pred dvomi rokmi mal dilemu, že skončí, ale RNDr. Balážová a Mgr. Kríž ho prehovorili. Keď to dnes môže hodnotiť, tak spravil dobre, že ostal a niečím pomohol.

RNDr. Balážová – vyjadrila svoj pohľad na posledné volebné obdobie. Vie, že sa to poslancom nepáčilo, ale ani jej sa nepáčilo to, že vstupujú do jej kompetencií. Čo považuje za najväčší problém, že v niektorých situáciách jednoducho môže byť len jeden kapitán. Pretože ak by pasažieri lode hovorili do toho, ako treba viesť loď, tak by sa potápala. Posádka sú pracovníci a zamestnanci úradu a organizácií zriadených mestom. Myslí si, že je vycvičená, skúsená, vzdelaná a vždy sa mohla o ňu oprieť. Určite bude tejto posádke ďakovať aj pri odovzdávaní primátorskej reťaze, ale poďakovať by sa jej chcela ešte aj na tomto mieste.

Marián Vojtko – s niektorými poslancami sa o tom rozprávali a radi sa tento krát pridajú k RNDr. Balážovej. Za kolegov poslancov poďakoval za spoluprácu celé volebné obdobie, jednak riaditeľom inštitúcií mesta, či to sú školy, školské zariadenia, alebo podniky mesta, ale aj vedúcim oddelení. Boli by radi, keby tlmočili ich poďakovanie aj všetkým rádovým zamestnancom Mestského úradu. Tak isto mestským policajtom a všetkým zložkám Mestského úradu. Naozaj to nebolo vždy ľahké, nie vždy sme možno našli nejaké porozumenie navzájom, ale vždy stavali ich spoluprácu na korektných vzťahoch a na tom, že dokázali spolupracovať vo veciach, ktoré boli pre toto mesto podstatné. Je moratórium a akokoľvek to v sobotu dopadne, verí, že mesto bude pokračovať v dobrých veciach, že sa poučí zo zlých vecí a že sa budeme stretávať aj naďalej. Myslí si, že môže v mene všetkých kolegov poslancov poďakovať všetkým za spoluprácu, za celé 4 roky.

Mgr. Lujza Pračková – trošku ju mrzí, že RNDr. Balážová začala jej príhovor s tým, že sa ide ďakovať a ako prvú vetu povedala výtku voči poslancom. Myslela si, že aspoň toto posledné obdobie odhodia to, čo bolo medzi nami negatívne a budú hľadať to, čo medzi nami bolo pozitívne, čoho sa nedočkala. Je síce jednou z poslancov, ale nedá je nepoďakovať kolegom poslancom za to, že v rámci možností, ktoré za 4 roky mali pre mesto Kremnica pracovali, snažili sa vychádzať v ústrety obyvateľom mesta, teda svojím voličom a snažili sa v rámci možností, ktoré boli dané zlaďovať názory tak, aby obyvatelia tohto mesta boli čo najviac spokojní. Jej poďakovanie patrí jednak kolegom poslancom a taktiež členom komisií, bývalým poslancom mestského zastupiteľstva a verí, že nové mestské zastupiteľstvo bude mať medzi sebou odborníkov, ľudí s vysokými nie len odbornými znalosťami, ale aj charakterových ľudí a že budú pracovať pre naše mesto. Oni sa o to tiež 4 roky snažili, verí, že s tým všetci jej kolegovia súhlasia. Jej poďakovanie patrí im, poslancom mestského zastupiteľstva.

Ivan Petráš – konštatoval, že mal na dnes pripravené 2 scenáre. Vzhľadom k tomu, že je tu dnes príjemná atmosféra poďakoval všetkým vedúcim oddelení, všetkým zamestnancom, občianskym združeniam, ktoré vyvíjajú úžasnú aktivitu.

Ing. Klára Popová – poďakovala všetkým kolegom za to, o čo obohatili jej poslanecký život, ďalej poďakovala aj všetkým zamestnancom Mestského úradu.

Mgr. Igor Kríž – navrhol zrušiť bod interpelácie. RNDr. Balážová – keďže je to zásah do programu, dala o návrhu Mgr. Kríža hlasovať. Poslanci jednohlasne súhlasili.

Záver

RNDr. Balážová – ukončila o 18:23 hod. 11. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, päťdesiatetretie v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
1 . overovateľ, Ing. Milan Žabka
2. Overovateľ, Marián Vojtko
Zapísala: Viktória Gretschová

Zdieľať tento príspevok.