Zápisnica č. 3/2015 z mimoriadneho mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 3/2015 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 02. 02. 2015 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Prítomní

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva: Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Alexander Sekaj, Miloš Bíreš, Bc. Martin Kapšo, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková
Neskorší príchod nahlásili: MUDr. Dana Blahyová
Neprítomní: –
Ospravedlnení: –
Prizvaní a hostia:
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici
Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

Otvorenie

Rokovanie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:06 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 3. v tomto roku, tretie v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (12) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.
Poslanci nemali žiadne pripomienky.
Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k programu. Poslanci hlasovaním jednohlasne program prijali.

O 16:08 hod. prišla na rokovanie mimoriadneho MsZ MUDr. Dana Blahyová.

Program:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2015
4) Záver

Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Ing. Martin Novodomec
13 13 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Ing. Viera Vaská, Maroš Kraml
13 13 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

pracovné predsedníctvo – Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, Iveta Ceferová, Bc. Klára Štroffeková
13 13 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Viktóriu Gretschovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Miloša Bíreša a Jaroslava Slašťana. Ing. Mgr. Ferenčík informoval poslancov, že na stôl im boli pripravené doplňujúce materiály k mestskému zastupiteľstvu.

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2015

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 17/1502

vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy: 3 764 908 €
kapitálové príjmy: 483 809 €
príjmové finančné operácie: 737 720 €
spolu príjmy: 4 986 437 €

bežné výdavky: 3 746 930 €
kapitálové výdavky: 1 093 621 €
výdavkové finančné operácie: 144 886 €
spolu výdavky: 4 985 437 €

saldo bežného rozpočtu: 17 978 €
saldo kapitálového rozpočtu: – 609 812 €
saldo finančných operácií: 592 834 €
celkové saldo rozpočtu: 1 000 €

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 16:15 hod. 3. mimoriadne zasadnutie MsZ v tomto roku, tretie v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta
Miloš Bíreš, 1. overovateľ
Jaroslav Slašťan, 2. overovateľ
Zapísala: Viktória Gretschová

Zdieľať tento príspevok.