Uznesenie z 3. mimoriadneho mestského zastupiteľstva

Uznesenie z 3. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici z 2. februára 2015

Uznesenie číslo 17/1502

vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy: 3 764 908 €
kapitálové príjmy: 483 809 €
príjmové finančné operácie: 737 720 €
spolu príjmy: 4 986 437 €

bežné výdavky: 3 746 930 €
kapitálové výdavky: 1 093 621 €
výdavkové finančné operácie: 144 886 €
spolu výdavky: 4 985 437 €

saldo bežného rozpočtu: 17 978 €
saldo kapitálového rozpočtu: – 609 812 €
saldo finančných operácií: 592 834 €
celkové saldo rozpočtu: 1 000 €

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta
Ing. Viera Vaská, člen návrhovej komisie
Maroš Kraml, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.