Uznesenia zo 4. riadneho mestského zastupiteľstva

Uznesenia zo 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. februára 2015

Uznesenie číslo 18/1502

vo veci návrhu VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 19/1502

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 20/1502

vo veci návrhu VZN č. 2/2015 Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
VZN č. 2/2015 Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Kremnica podľa predloženého návrhu.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 8 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

Uznesenie číslo 21/1502

vo veci Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ z r u š u j e
1. uznesenie mestského zastupiteľstva č. 183/0709 zo dňa 06. septembra 2007, ktorým bol schválený Poriadok odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici, predsedajúcich komisií, členov komisií a sekretárok komisií
2. uznesenie mestského zastupiteľstva č. 43/1003 zo dňa 25. marca 2010 vo veci poskytovania odmien poslancom Mestského zastupiteľstva v Kremnici a členom komisií

B/ s c h v a ľ u j e
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici podľa predloženého návrhu

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 8 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Jaroslav Slašťan)

Uznesenie číslo 22/1502

vo veci zmeny nájomcu nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu nájomcu nebytových priestorov v budove 4 OBZS na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici od 01.03.2015.
Pôvodný nájomca:
Eva Ihringová – BYTSPOL, A. Dubčeka 41, Žiar nad Hronom, IČO: 41 523 741 (20%)
Nový nájomca:
ZH správcovská s.r.o., A. Dubčeka 41, Žiar nad Hronom, IČO: 36 715 336 (20%)

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 30.04.2015.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 23/1502

vo veci výpovede zmluvy o nájme nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorú podala spoločnosť Kremienok s.r.o., Dolná 21/49, 967 01 Kremnica, IČO: 36 642 525. V zmysle zmluvy výpoveď začína plynúť dňom 01.12.2014 a končí 28.02.2015.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.03.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)

Uznesenie číslo 24/1502

vo veci výpovede zmluvy o nájme nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorú podal Maroš Laš, Ul. Partizánska 404/29, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 45 985 880. V zmysle zmluvy výpoveď začína plynúť dňom 01.12.2014 a končí 28.02.2015.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.03.2015

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 25/1502

vo veci zmeny nájomcu nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu nájomcu nebytových priestorov v budove 4 OBZS na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici od 01.04.2015.
Pôvodný nájomca:
Jana Groschová, J. Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica, IČO: 37 948 466 (1/2),
Bc. Šurková Zuzana, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica, IČO: 37 948 474 (1/2).
Nový nájomca:
Bc. Šurková Zuzana, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica, IČO: 37 948 474 (1/1)

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 30.04.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 26/1502

vo veci výpovede zmluvy o nájme nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorú podala Jana Groschová, J. Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica, IČO: 37 948 466. V zmysle zmluvy výpoveď začína plynúť dňom 01.01.2015 a končí 31.03.2015.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 30.04.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 27/1502

vo veci zmeny nájomcu nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu nájomcu nebytových priestorov v budove súp. č. 33/40 na Štefánikovom námestí v Kremnici od 01.03.2015.
Pôvodný nájomca:
MAGIC INTERIER s.r.o., Ulica Opatovská 788/1, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 632 902
Nový nájomca:
Mgr. Tatiana Holečková – CK SLOVAK FOLK TRAVEL, Kremnické Bane 30, IČO: 44 509 481

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.03.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 28/1502

vo veci zmeny nájomcu nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu nájomcu nebytových priestorov v budove súp. č. 33/40 na Štefánikovom námestí v Kremnici od 01.02.2015.
Pôvodný nájomca:
Martin Varhaňovský, Štefánikovo námestie 34/42, Kremnica, IČO: 34 609 091
Nový nájomca:
RINGBÜRGER, s.r.o., Štefánikovo námestie 34/42, Kremnica, IČO: 47 046 856

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.03.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 29/1502

vo veci žiadosti o zníženie nájomného a nákladov spojených s nájmom.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s c h v a ľ u j e
zníženie nájomného a nákladov spojených s nájomným spoločnosti MUDr. Zuzana Prachárová, s.r.o., P.O. Hviezdoslava 384/14, 968 01 Nová Baňa, IČO: 36 643 017.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť uznesenie podľa bodu A/ uznesenia žiadateľke
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.03.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 30/1502

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v budove 4 OBZS na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici žiadateľovi – Slavomír Antony, Krahule 93, 967 01 Kremnica za účelom prevádzkovania masáže..
Nájom je stanovený v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 14,273 EUR/m2/rok. Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2015.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.03.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 31/1502

vo veci výpovede zmluvy o nájme nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorú podalo Občianske združenie Múzeum gýča, Angyalova ulica 469/91, 967 01 Kremnica, IČO: 42 002 834. V zmysle zmluvy výpoveď začína plynúť dňom 01.12.2014 a končí 28.02.2015.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.03.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 32/1502

vo veci súhlasu s osadením pamätnej tabule.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/u d e ľ u j e s ú h l a s
na osadenie pamätnej tabule na pravom priečelí budovy Knižnice na Štefánikovom nám. 33/40 v Kremnici. Umiestnenie je potrebné vopred prerokovať s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica a so Stavebným úradom v Kremnici. Text tvorí prílohu uznesenia.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.03.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 33/1502

vo veci užívania poľovných pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnica, ktoré sú súčasťou poľovného revíru Jastrabá.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ d á v a p r e d b e ž n ý s ú h l a s
aby užívateľom poľovných pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnica s výmerou cca 17 ha (výmera bude upresnená na základe vypracovaných geodetických podkladov), ktoré sú súčasťou poľovného revíru Jastrabá, ktorý bol uznaný rozhodnutím Obvodného lesného úradu v Žarnovici číslo 2005/01020-3 zo dňa 04.07.2005, na 15-ročné obdobie počnúc od 07.07.2015, bol POĽOVNÍCKY SPOLOK Medvedí vrch Kremnica, so sídlom Žiar nad Hronom, Ul. Sládkovičova 481/3, IČO: 37 959 191. Definitívny súhlas bude daný po vypracovaní potrebných geodetických podkladov a komplexnej analýzy vzťahov v poľovnom revíri Jastrabá.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 28.02.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 34/1502

vo veci žiadosti Michala Weissa, Ulica Jula Horvátha 916/62, 967 01 Kremnica o prenájom časti pozemku v katastrálnom území Kremnica na účely parkovania motorového vozidla.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1765/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m² v katastrálnom území Kremnica Michalovi Weissovi, Ulica Jula Horvátha 916/62, 967 01 Kremnica, za účelom parkovania motorového vozidla, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 30,00 €.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.03.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 35/1502

vo veci žiadosti o odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
upustenie od vymáhania pohľadávky za roky 2008 – 2013 vo výške 218,12 € za poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady voči dlžníkovi Mariánovi Urblíkovi, bydlisko Žiar nad Hronom, Novomeského 5/15.

B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpis pohľadávky podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 28.02.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 36/1502

vo veci vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého drobného hmotného majetku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
vyradenie
1. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 2/2014 zo dňa 18.11.2014, t.j. 10 položiek – PC zostavy, multifunkčné zariadenie a softvér spolu v obstarávacej cene 8.319,49 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2014 zo dňa 18.11.2014, t.j. PC zostava v obstarávacej cene 1.034,16 €, zostatková cena 0,00 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Oddelenie technických služieb:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2014 zo dňa 14.11.2014, t.j. 3 položky – kopírovací stroj, PC zostava, krovinorez spolu v obstarávacej cene 2.322,58 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2014 zo dňa 14.11.2011, t.j. 2 položky – merací prístroj a kontajner spolu v obstarávacej cene 1.660,46 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
3. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský bytový podnik Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2014 zo dňa 31.10.2014, t.j. závitorez v obstarávacej cene 1.108,61 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
4. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2014 zo dňa 20.11.2014, t.j. notebook v obstarávacej cene 525 €,
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
5. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu Pavla Križku, Ulica P. Križku 392/8, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2014 zo dňa 14.11.2014, t.j. tlačiareň Epson spolu v obstarávacej cene 428,20 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 4/2014 zo dňa 14.11.2014, t.j. PC DIGI PRO v obstarávacej cene 766,31 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku zo školskej jedálne podľa návrhu na vyradenie č. 1/2014 zo dňa 16.11.2014, t.j. elektrický umývací stroj v obstarávacej cene 786,60 €,
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

B/ u k l a d á
Mestskému úradu – útvarom: Vnútorná správa, Odd. technických služieb, Mestskému bytovému podniku, KIC mesta Kremnica a Základnej škole Pavla Križku, Kremnica vyradiť z evidencie neupotrebiteľný majetok podľa bodu A/ 1. – 5. uznesenia
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 28.02.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 37/1502

vo veci odpredaja prebytočných ojazdených motorových vozidiel mesta.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj nepoužívaných motorových vozidiel:
• Plošina SUP PP20 (ZH 006 AO) OC: 12 912,43 € ZC 0,00 €
• LIAZ viacúčelový sypač (ZH 007 AO) OC: 37 243,58 € ZC: 0,00 €
• LIAZ Bobr (ZH 017 AO) OC: 28 214,83 € ZC: 0,00 €
• Multicar – sypač M-25 (ZH 099 AP) OC: 4 136,29 € ZC: 0,00 €
s tým, že výnos z odpredaja vozidiel bude použitý na nákup ojazdeného vozidla na údržbu chodníkov a ciest.

B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj vozidiel podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedný: Bc. Peter Grosch
termín: 30.06.2015.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 38/1502

vo veci žiadosti spoločnosti STEFE ECB, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 35 889 080 o zrušenie Nájomnej zmluvy č. OSMM 2007/00828 zo dňa 02.04.2008 a odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. ukončenie Nájomnej zmluvy č. OSMM 2007/00828 zo dňa 02.04.2008 uzavretej medzi mestom Kremnica ako prenajímateľom a spoločnosťou Kremnické tepelné hospodárstvo, s. r. o., Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica, IČO: 36 643 491 ako nájomcom na účel výstavby kotolne na biomasu pri kotolni K5 k 28.02.2015
2. odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 1666/46 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 84 m² a časti pozemku parcelné číslo CKN 1666/45 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 260 m² v katastrálnom území Kremnica spoločnosti STEFE ECB, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 889 080, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov priľahlých k budovám, ktoré sú vlastníctvom žiadateľa, za kúpnu cenu dohodou vo výške 24 €/m², za podmienky dodania geometrického plánu s tým, že kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 15.03.2015.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 39/1502

vo veci správ o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa Uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 4. štvrťrok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa Uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 4. štvrťrok 2014.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 40/1502

vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica pre 1.polrok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica pre 1.polrok 2015.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 41/1502

vo veci správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica za rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica za rok 2014.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 42/1502

vo veci správy o plnení investičnej výstavby za 2.polrok 2014 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení investičnej výstavby za 2.polrok 2014 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1(Jaroslav Slašťan)

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta
Bc. Klára Štroffeková, členka návrhovej komisie
Mgr. Ing. Martin Novodomec, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.