Zápis do materskej školy

Od 1. marca do 31. marca prebieha zápis detí do materskej školy na školský rok 2015/2016. Deti zapísané v tomto termíne budú prijaté do materskej školy od septembra 2015, alebo po dohode s rodičmi v priebehu školského roka 2015/2016.

Pri zápise zákonný zástupca dostane od riaditeľky MŠ žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole je pre deti do 3 rokov 30 € a pre deti od 3 rokov 10 € mesačne na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v materskej škole. Pri nástupe do MŠ sa platí záloha za stravu 25 €, denná stravná jednotka je 1,12 €.

Materská škola na ulici Dolnej s elokovaným pracoviskom na Langsfeldovej ulici v Kremnici poskytuje kvalitnú celodennú aj poldennú starostlivosť deťom vo veku od 2 – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch od 6,00 hod. do 16,00 hod.

Prednostne sú prijímané

  • Deti 5 – 6 ročné, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
  • Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
  • Deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
  • Deti s trvalým pobytom na území mesta.
  • Súrodenec dieťaťa, ktoré už navštevuje MŠ.

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: MŠ Dolná 045/6743 527, elokované pracovisko 045/6742 711, alebo osobne na oboch pracoviskách.

Teší sa na Vás kolektív materskej školy

Zdieľať tento príspevok.