Zápisnica č. 4/2015 z riadneho mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 4/2015 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 12. 02. 2015 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Prítomní

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva
– Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Miloš Bíreš, Bc. Martin Kapšo, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková,
Neskorší príchod nahlásili:
– Ivan Petráš
Ospravedlnení:
-Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová
Prizvaní a hostia:
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici
Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:06 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 4. v tomto roku, štvrté v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (9) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

3) Kontrola plnenia uznesení
4) Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015
5) Návrh VZN Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Kremnica
6) Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici
7) Majetkové veci:
a) Žiadosť o zmenu nájomcu nebytových priestorov – Eva Ihringová, BYTSPOL, Žiar nad Hronom
b) Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov – Kremienok s. r. o., Kremnica
c) Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov – Maroš Laš
d) Žiadosť o zmenu nájomcu nebytových priestorov – Bc. Zuzana Šurková
e) Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov – Jana Groschová
f) Žiadosť o zmenu nájomcu nebytových priestorov – MAGIC INTERIER s. r. o., Žiar nad Hronom
g) Žiadosť o zmenu nájomcu nebytových priestorov – Martin Varhaňovský
h) Žiadosť o zníženie nájomného a nákladov spojených s nájomným – MUDr. Zuzana Prachárová
i) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Slavomír Antony
j) Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov – OZ Múzeum Gýča
k) Súhlas s osadením pamätnej tabule – Mgr. Alfréd Haško
l) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Poľovnícky spolok Medvedí vrch, Žiar nad Hronom
m) Žiadosť o prenájom pozemku – Michal Weiss
n) Žiadosť o odpustenie poplatku za odpady – Marián Urblík
o) Návrh na vyradenie majetku z riadnej inventarizácie 2014
p) Odpredaj nepoužívaných motorových vozidiel
q) Žiadosť o zrušenie Nájomnej zmluvy a odkúpenie pozemkov – STEFE ECB, s. r. o., Banská Bystrica
8) Blok informácií a správ
a) Správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 4. Štvrťrok 2014
b) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za 1. Polrok 2015
c) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
d) Správa o investičnej výstavbe za 2. Polrok 2014
9) Rôzne
10) Interpelácie
11) Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.
Poslanci nemali žiadne pripomienky.
Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k programu. Poslanci hlasovaním jednohlasne program prijali.

Program:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015
5) Návrh VZN Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Kremnica
6) Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici
7) Majetkové veci:
a) Žiadosť o zmenu nájomcu nebytových priestorov – Eva Ihringová, BYTSPOL, Žiar nad Hronom
b) Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov – Kremienok, s. r. o., Kremnica
c) Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov – Maroš Laš
d) Žiadosť o zmenu nájomcu nebytových priestorov – Bc. Zuzana Šurková
e) Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov – Jana Groschová
f) Žiadosť o zmenu nájomcu nebytových priestorov – MAGIC INTERIER, s. r. o., Žiar nad Hronom
g) Žiadosť o zmenu nájomcu nebytových priestorov – Martin Varhaňovský
h) Žiadosť o zníženie nájomného a nákladov spojených s nájomným – MUDr. Zuzana Prachárová
i) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Slavomír Antony
j) Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov – OZ Múzeum Gýča
k) Súhlas s osadením pamätnej tabule Mgr. Alfréd Haško
l) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Poľovnícky spolok Medvedí vrch, Žiar nad Hronom
m) Žiadosť o prenájom pozemku – Michal Weiss
n) Žiadosť o odpustenie poplatku za odpady – Marián Urblík
o) Návrh na vyradenie majetku z riadnej inventarizácie 2014
p) Odpredaj nepoužívaných motorových vozidiel
q) Žiadosť o zrušenie Nájomnej zmluvy a odkúpenie pozemkov – STEFE ECB, s. r. o., Banská Bystrica
8) Blok informácií a správ:
a) Správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 4. Štvrťrok 2014
b) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za 1. Polrok 2015
c) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
d) Správa o investičnej výstavbe za 2. Polrok 2014
9) Rôzne
10) Interpelácie
11) Záver

Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Bc. Martin Kapšo, Ing. Viera Vaská
9 9 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Mgr. Ing. Martin Novodomec, Bc. Klára Štroffeková
9 9 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 16.4.2015 – Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová
9 9 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Na dnešnom zasadnutí MsZ bude pracovné predsedníctvo v zložení: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš.

Za zapisovateľku zápisnice určil Viktóriu Gretschovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Ing. Kláru Popovú a Maroša Kramla. Ing. Mgr. Ferenčík informoval poslancov, že na stôl im boli pripravené doplňujúce materiály k mestskému zastupiteľstvu.

Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 18/1502

vo veci návrhu VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Ing. Mgr. Ferenčík sa ospravedlnil za preskočenie bodu 3) Kontrola plnenia uznesení. Ďalej sa pokračovalo bodom 3).

Kontrola plnenia uznesení

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 19/1502

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ v Kremnici.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Návrh VZN Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 20/1502

vo veci návrhu VZN č. 2/2015 Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
VZN č. 2/2015 Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Kremnica podľa predloženého návrhu.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Mgr. Ing. Novodomec – konštatoval, že po dôkladnej analýze a po tom, keď sedeli s vedúcou odboru ekonomického, dospeli k dvom zmenám tohto VZN a to konkrétne v § 9 Rozpočtové opatrenie v ods. 3 nasledovne: „Presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schválených programov rozpočtu mesta“ žiadajú tam doplniť: „v bežných výdavkoch.“ Ďalej pokračuje veta: „pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu, je oprávnený schváliť primátor mesta.“ Druhá zmena je v § 13 Hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií bod 4, aby mali ekvivalentné práva aj povinnosti nie len pán primátor, ale taktiež na druhej strane aj štatutári týchto rozpočtových a príspevkových organizácií. Chceli by doplniť druhú vetu nasledovne: „Riaditeľ organizácie môže realizovať presuny rozpočtových prostriedkov,“ žiadajú tam doplniť: „v rámci ekonomickej klasifikácie, rozpočtovej klasifikácie 630 (bežné výdavky okrem miest a odvodov),“ ďalej pokračuje veta: „pričom nesmie narušiť vyrovnanosť rozpočtu.“

Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 ((Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pozmeňujúci návrh uznesenia bol jednohlasne prijatý.

Ing. Popová – konštatovala, že VZN, ktoré predložili je vypracované nové a musí oceniť, že je vypracované prehľadne a s doplnením náležitostí, ktoré predchádzajúcemu VZN chýbali. Doplnenie predmetného bodu 3, o ktorom sa pred chvíľou hlasovalo ako zmena tohto bodu je niečo nové a považuje to za politické rozhodnutie, pretože rozpočet, ako taký a zmeny rozpočtu sú vo vyslovenej kompetencií MsZ a keď zákon o obecnom zriadení pripúšťa, že v rozsahu určenom MsZ môže robiť primátor zmeny v rozpočte. Pripadá jej veľmi urýchlené prijímať takúto zmenu, keďže sme úplne na začiatku našej práce. Myslí si, že na to, aby sme takéto niečo prijali, by sme mali mať nejaké informácie a mali by sme už poznať navzájom svoju prácu. Opýtala sa, koľko zmien bolo v rozpočte v predchádzajúcich obdobiach, aj keď sa MsZ schádzalo každý mesiac. Ing. Nováková – odpovedala, že zmeny v rozpočte boli 2 – 3. Ing. Popová – aj s ohľadom na to, čo povedala vedúca ekonomického oddelenia Ing. Nováková, aj keď sa schádzali každý mesiac, nerobili sa zmeny rozpočtu na každom rokovaní MsZ. Nepovažuje to za nejakú podstatnú výhradu a aj napriek tomu, že je stotožnená s uznesením, ale nie je stotožnená s týmto bodom, sa hlasovania zdrží. Ing. Nováková – doplnila, že v dôvodovej správe písala, že je to aj z dôvodu toho, že sa MsZ bude schádzať každé 2 mesiace. Hlavným dôvodom na návrh tejto zmeny je ale zákon o finančnej kontrole a o vnútornom audite, ktorý nám neumožňuje povoliť taký výdavok, ktorý nie je v rozpočte. Vychádzajúc z toho, že frekvencia MsZ bude dvojmesačná predpokladá, že sú už aj teraz zverejnené zápisnice z jednotlivých komisií na webovej stránke mesta. Sú tam rôzne nápady, ktoré by sa dali realizovať, ale nemôžeme ich povoliť, pretože nie sú na ne vytvorené riadky v rozpočte. Obávajú sa toho, že síce boli iba 2 – 3 zmeny rozpočtu, ale mnohé veci sa im nedali zrealizovať. Aby sa nestalo, že niekedy na jeseň skonštatujeme, že sme nemohli nič urobiť v rámci bežných výdavkov. Javia sa rôzne činnosti mesta, ktoré by možno aj ušetrili prostriedky, ako sú servisné zmluvy na kopírovacie stroje a iné veci, ktoré v tejto chvíli, keďže v rozpočte na to nie sú vytvorené riadky, ale financie, ako také vytvorené niekde sú, z niekade sa dajú presunúť, ale nemôžeme ich zrealizovať, ani objednať, nie to ešte zaplatiť. Toto je jediný dôvod, pre ktorý to je navrhované. Ing. Popová – konštatovala, že v zmene o ktorej rokujeme nepochopila to, že dávame pánovi primátorovi možnosť, aby mohol v rámci rozpočtu doplniť nejaké položky. Ing. Nováková – opravila Ing. Popovú: presunúť nejaké položky, nie doplniť. Ing. Popová – konštatovala, že presun je niečo iné a vytvorenie novej položky je tiež niečo iné. Už s ohľadom na to, čo povedala Ing. Nováková sa nestotožňuje s tým, aby sme toto prijali v rámci predloženého VZN. Mgr. Zlatošová – reagovala na to, čo povedala Ing. Nováková. Nie len dvojmesačná frekvencia, ale skutočne tých zmien rozpočtu sa nerobí do roka toľko, aby sme boli v rámci čerpania rozpočtu niekedy pružní. Naozaj sa nám stávalo, hlavne v takých obdobiach, kedy máme plánované jarné veci, letné veci, jesenné veci, že nám trebárs zostali finančné prostriedky, ktoré sme nemohli momentálne čerpať a boli nám v podstate zablokované do ďalšej zmeny rozpočtu. Práve z toho dôvodu kontroly audítormi sme nemohli urobiť niektoré presuny. Ona v podstate túto možnosť presunúť finančné prostriedky bez toho, aby sme narušili rozpočet mesta určite kvituje, pretože to jednoducho pre nich, ako pre vedúcich oddelení bude pružnejšie. Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že sa jedná čisto o to, aby bolo každé rozhodnutie operatívne a aby sme mohli operatívne riešiť každé veci, ktoré vystanú, aby nedochádzalo k nejakým prestojom. Naozaj iniciatíva nevyšla od neho, ale myslí si, že sú na to dostatočne kontrolné mechanizmy a jednak ani samotná zmena rozpočtu nevychádza z jeho iniciatívy. Je to len zapracované na základe objektívnych a oprávnených požiadaviek, ktoré zapracovalo ekonomické oddelenie.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať o prijatí VZN v pozmeňujúcom znení.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 8 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že VZN bolo väčšinou hlasov prijaté.

Návrh Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 21/1502

vo veci Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ z r u š u j e
1. uznesenie mestského zastupiteľstva č. 183/0709 zo dňa 06. septembra 2007, ktorým bol schválený Poriadok odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici, predsedajúcich komisií, členov komisií a sekretárok komisií
2. uznesenie mestského zastupiteľstva č. 43/1003 zo dňa 25. marca 2010 vo veci poskytovania odmien poslancom Mestského zastupiteľstva v Kremnici a členom komisií

B/ s c h v a ľ u j e
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici podľa predloženého návrhu

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 8 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Jaroslav Slašťan)

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Majetkové veci

a) Žiadosť o zmenu nájomcu nebytových priestorov – Eva Ihringová, BYTSPOL, Žiar nad Hronom

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 22/1502

vo veci zmeny nájomcu nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu nájomcu nebytových priestorov v budove 4 OBZS na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici od 01.03.2015.
Pôvodný nájomca:
Eva Ihringová – BYTSPOL, A. Dubčeka 41, Žiar nad Hronom, IČO: 41 523 741 (20%)
Nový nájomca:
ZH správcovská s.r.o., A. Dubčeka 41, Žiar nad Hronom, IČO: 36 715 336 (20%)

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 30.04.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

b) Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov – Kremienok, s. r. o., Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

(O 16:31 hod. prišiel na rokovanie MsZ Ivan Petráš.)

Uznesenie č. 23/1502

vo veci výpovede zmluvy o nájme nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorú podala spoločnosť Kremienok s.r.o., Dolná 21/49, 967 01 Kremnica, IČO: 36 642 525. V zmysle zmluvy výpoveď začína plynúť dňom 01.12.2014 a končí 28.02.2015.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.03.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

c) Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov – Maroš Laš

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 24/1502

vo veci výpovede zmluvy o nájme nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorú podal Maroš Laš, Ul. Partizánska 404/29, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 45 985 880. V zmysle zmluvy výpoveď začína plynúť dňom 01.12.2014 a končí 28.02.2015.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.03.2015

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

d) Žiadosť o zmenu nájomcu nebytových priestorov – Bc. Zuzana Šurková

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 25/1502

vo veci zmeny nájomcu nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu nájomcu nebytových priestorov v budove 4 OBZS na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici od 01.04.2015.
Pôvodný nájomca:
Jana Groschová, J. Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica, IČO: 37 948 466 (1/2),
Bc. Šurková Zuzana, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica, IČO: 37 948 474 (1/2).
Nový nájomca:
Bc. Šurková Zuzana, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica, IČO: 37 948 474 (1/1)

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 30.04.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

e) Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov- Jana Groschová

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 26/1502

vo veci výpovede zmluvy o nájme nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorú podala Jana Groschová, J. Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica, IČO: 37 948 466. V zmysle zmluvy výpoveď začína plynúť dňom 01.01.2015 a končí 31.03.2015.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 30.04.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

f) Žiadosť o zmenu nájomcu nebytových priestorov – MAGIC INTERIER, s. r. o., Žiar nad Hronom

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 27/1502

vo veci zmeny nájomcu nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu nájomcu nebytových priestorov v budove súp. č. 33/40 na Štefánikovom námestí v Kremnici od 01.03.2015.
Pôvodný nájomca:
MAGIC INTERIER s.r.o., Ulica Opatovská 788/1, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 632 902
Nový nájomca:
Mgr. Tatiana Holečková – CK SLOVAK FOLK TRAVEL, Kremnické Bane 30, IČO: 44 509 481

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.03.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

g) Žiadosť o zmenu nájomcu nebytových priestorov – Martin Varhaňovský

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 28/1502

vo veci zmeny nájomcu nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu nájomcu nebytových priestorov v budove súp. č. 33/40 na Štefánikovom námestí v Kremnici od 01.02.2015.
Pôvodný nájomca:
Martin Varhaňovský, Štefánikovo námestie 34/42, Kremnica, IČO: 34 609 091
Nový nájomca:
RINGBÜRGER, s.r.o., Štefánikovo námestie 34/42, Kremnica, IČO: 47 046 856

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.03.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

h) Žiadosť o zníženie nájomného a nákladov spojených s nájomným – MUDr. Zuzana Prachárová

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 29/1502

vo veci žiadosti o zníženie nájomného a nákladov spojených s nájmom.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s c h v a ľ u j e
zníženie nájomného a nákladov spojených s nájomným spoločnosti MUDr. Zuzana Prachárová, s.r.o., P.O. Hviezdoslava 384/14, 968 01 Nová Baňa, IČO: 36 643 017.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť uznesenie podľa bodu A/ uznesenia žiadateľke
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.03.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – poprosila, keby sa trošku bližšie vysvetlilo, prečo je návrh takéhoto uznesenia, aby nevznikli okolo toho nejaké fámy. Ing. Mgr. Ferenčík – poprosil Ing. Reichlovú, aby situáciu opísala. Ing. Reichlová – konštatovala, že MUDr. Zuzana Prachárová si dala žiadosť o zníženie nájmu a nákladov spojených s nájmom. Užíva nebytové priestory spoločne s lekárskou službou 1. pomoci s tým, že v minulosti už bolo niekoľkokrát toto nájomné znížené, ako aj náklady na nájom. Komisia ekonomická, výstavby, životného prostredia, odpadového hospodárstva neodporúča znížiť nájomné. Tak isto ani komisia sociálna, zdravotná a bytovej politiky a ani oni, ako Mestský bytový podnik neodporúčajú zníženie nájmu z toho dôvodu, že by im vznikla lavína všetkých ostatných ďalších žiadostí, pretože to nie je jediný lekár, ktorý užíva tie nebytové priestory len niekoľko dní v týždni. Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, koľkokrát už bolo znížené nájomné. Ing. Reichlová – odpovedala, že nájomné už bolo znížené 2-krát.

Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

i) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Slavomír Antony

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 30/1502

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v budove 4 OBZS na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici žiadateľovi – Slavomír Antony, Krahule 93, 967 01 Kremnica za účelom prevádzkovania masáže..
Nájom je stanovený v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 14,273 EUR/m2/rok. Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2015.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.03.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

j) Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov – OZ Múzeum Gýča

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 31/1502

vo veci výpovede zmluvy o nájme nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorú podalo Občianske združenie Múzeum gýča, Angyalova ulica 469/91, 967 01 Kremnica, IČO: 42 002 834. V zmysle zmluvy výpoveď začína plynúť dňom 01.12.2014 a končí 28.02.2015.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.03.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

k) Súhlas s osadením pamätnej tabule – Mgr. Alfréd Haško

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 32/1502

vo veci súhlasu s osadením pamätnej tabule.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/u d e ľ u j e s ú h l a s
na osadenie pamätnej tabule na pravom priečelí budovy Knižnice na Štefánikovom nám. 33/40 v Kremnici. Umiestnenie je potrebné vopred prerokovať s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica a so Stavebným úradom v Kremnici. Text tvorí prílohu uznesenia.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.03.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

l) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Poľovnícky spolok Medvedí vrch, Žiar nad Hronom

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 33/1502

vo veci užívania poľovných pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnica, ktoré sú súčasťou poľovného revíru Jastrabá.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ d á v a p r e d b e ž n ý s ú h l a s
aby užívateľom poľovných pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnica s výmerou cca 17 ha (výmera bude upresnená na základe vypracovaných geodetických podkladov), ktoré sú súčasťou poľovného revíru Jastrabá, ktorý bol uznaný rozhodnutím Obvodného lesného úradu v Žarnovici číslo 2005/01020-3 zo dňa 04.07.2005, na 15-ročné obdobie počnúc od 07.07.2015, bol POĽOVNÍCKY SPOLOK Medvedí vrch Kremnica, so sídlom Žiar nad Hronom, Ul. Sládkovičova 481/3, IČO: 37 959 191. Definitívny súhlas bude daný po vypracovaní potrebných geodetických podkladov a komplexnej analýzy vzťahov v poľovnom revíri Jastrabá.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 28.02.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – informovala, že v materiáli, ktorý dostali a zo zápisu komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia bolo odporúčané prerokovať túto žiadosť na komisií Mestských lesov. Konštatovala, že sa tomu nevenovali. Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že to s Ing. Mutňanským prechádzal a jedná sa o zachovanie nájomných vzťahov v tej miere, ako boli. Nejedná sa o žiadnu zmenu. Ing. Vaská – konštatovala, že tiež s Ing. Mutňanským na tú tému hovorila a podľa zákona o poľovníctve sa k tomu musia vyjadriť aj všetci vlastníci tých pozemkov, ktoré sú v danom revíri a musia to odsúhlasiť kvalifikovanou väčšinou, čo poľovné združenie ešte čaká. Musia osloviť všetkých vlastníkov v rámci revíru, ktorý obhospodarujú a kvalifikovaná väčšina musí odsúhlasiť. Oni dávajú súhlas za 17 ha, ktoré sú vo vlastníctve mesta Kremnica. Ing. Mgr. Ferenčík – v tomto prípade, ako spomínala Ing. Vaská sa dáva predbežný súhlas a ide tam vlastne o mandát na to, aby na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov bol prítomný Ing. Mutňanský za mesto Kremnica. Ing. Popová – zaujíma ju, aké bude ročné nájomné, či bude zvýšené a ďalšie veci, ktoré s tým súvisia. Tento predbežný súhlas nehovorí ani o cene, ani o tom, aké bude ročné nájomné. Nevie, či to bude potom možné doplniť. Je z tohto uznesenia zmätená. Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že definitívny súhlas bude daný po vypracovaní potrebných podkladov a kompletnej analýzy vzťahov k poľovnému revíru Jastrabá. Jedná sa o predbežný súhlas na to, aby mohli vstúpiť do jednaní s ostatnými vlastníkmi. Ing. Popová – konštatovala, že mestský majetok je aj ten, ktorý užíva poľovný revír Jastrabá. Berie, že sa niekto rozprával s konateľom Mestských lesov, ale informácie by mali dostať všetci. Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že v materiáli, ktorý bol poslancom doručený, je aj výška nájomného. Ing. Popová – nevie, či to je primerané nájomné a aké bolo doteraz. Pokiaľ tu nie je Ing. Mutňanský sa o tom nedá rozprávať a na komisií mestských lesov bol na to priestor. Ing. Vaská – konštatovala, že tento bod bol aj v programe predbežného stretnutia, takže bola možnosť sa Ing. Mutňanského počas jeho prítomnosti na tieto náležitosti opýtať. Tento program mali všetci pred sebou ešte za prítomnosti Ing. Mutňanského. Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa Ing. Popovej, či to má brať ako pozmeňujúci návrh textu tohto uznesenia, alebo je to iba ako dotaz. Ing. Popová – konštatovala, že nemá pozmeňujúci návrh, pretože ho nevie z týchto informácií naformulovať. Iba ako pripomienku mala, že to bolo odporúčané na rokovaní mestských lesov a nebavili sa o tom. Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že v materiáli to bolo, ale priznal sa, že ani on sa tomu nejako zvlášť nevenoval.

Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

m) Žiadosť o prenájom pozemku – Michal Weiss

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 34/1502

vo veci žiadosti Michala Weissa, Ulica Jula Horvátha 916/62, 967 01 Kremnica o prenájom časti pozemku v katastrálnom území Kremnica na účely parkovania motorového vozidla.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1765/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m² v katastrálnom území Kremnica Michalovi Weissovi, Ulica Jula Horvátha 916/62, 967 01 Kremnica, za účelom parkovania motorového vozidla, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 30,00 €.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.03.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

n) Žiadosť o odpustenie poplatku za odpady – Marián Urblík

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 35/1502

vo veci žiadosti o odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
upustenie od vymáhania pohľadávky za roky 2008 – 2013 vo výške 218,12 € za poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady voči dlžníkovi Mariánovi Urblíkovi, bydlisko Žiar nad Hronom, Novomeského 5/15.

B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpis pohľadávky podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 28.02.2015.

Mgr. Ing. Novodomec – doplnil, že celková pohľadávka je za obdobie 2003 – 2011. Odpustené mu bolo obdobie 2008 – 2013 v tej výške, pretože preukázateľne dokladoval pobyt v Žiari nad Hronom. Obdobie 2003 – 2007, kde je pravdepodobné, že bol pobyt na území mesta, bude tento poplatok za komunálny odpad riešený.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

o) Návrh na vyradenie majetku z riadnej inventarizácie 2014

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 36/1502

vo veci vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého drobného hmotného majetku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e

vyradenie
1. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 2/2014 zo dňa 18.11.2014, t.j. 10 položiek – PC zostavy, multifunkčné zariadenie a softvér spolu v obstarávacej cene 8.319,49 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2014 zo dňa 18.11.2014, t.j. PC zostava v obstarávacej cene 1.034,16 €, zostatková cena 0,00 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Oddelenie technických služieb:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2014 zo dňa 14.11.2014, t.j. 3 položky – kopírovací stroj, PC zostava, krovinorez spolu v obstarávacej cene 2.322,58 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2014 zo dňa 14.11.2011, t.j. 2 položky – merací prístroj a kontajner spolu v obstarávacej cene 1.660,46 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
3. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský bytový podnik Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2014 zo dňa 31.10.2014, t.j. závitorez v obstarávacej cene 1.108,61 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
4. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2014 zo dňa 20.11.2014, t.j. notebook v obstarávacej cene 525 €,
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
5. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu Pavla Križku, Ulica P. Križku 392/8, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2014 zo dňa 14.11.2014, t.j. tlačiareň Epson spolu v obstarávacej cene 428,20 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 4/2014 zo dňa 14.11.2014, t.j. PC DIGI PRO v obstarávacej cene 766,31 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku zo školskej jedálne podľa návrhu na vyradenie č. 1/2014 zo dňa 16.11.2014, t.j. elektrický umývací stroj v obstarávacej cene 786,60 €,
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

B/ u k l a d á
Mestskému úradu – útvarom: Vnútorná správa, Odd. technických služieb, Mestskému bytovému podniku, KIC mesta Kremnica a Základnej škole Pavla Križku, Kremnica vyradiť z evidencie neupotrebiteľný majetok podľa bodu A/ 1. – 5. uznesenia
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 28.02.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

p) Odpredaj nepoužívaných motorových vozidiel

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

(O 17:03 hod. odišiel z rokovania MsZ Jaroslav Slašťan.)

Uznesenie č. 37/1502

vo veci odpredaja prebytočných ojazdených motorových vozidiel mesta.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj nepoužívaných motorových vozidiel:
• Plošina SUP PP20 (ZH 006 AO) OC: 12 912,43 € ZC 0,00 €
• LIAZ viacúčelový sypač (ZH 007 AO) OC: 37 243,58 € ZC: 0,00 €
• LIAZ Bobr (ZH 017 AO) OC: 28 214,83 € ZC: 0,00 €
• Multicar – sypač M-25 (ZH 099 AP) OC: 4 136,29 € ZC: 0,00 €
s tým, že výnos z odpredaja vozidiel bude použitý na nákup ojazdeného vozidla na údržbu chodníkov a ciest.

B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj vozidiel podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedný: Bc. Peter Grosch
termín: 30.06.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

q) Žiadosť o zrušenie Nájomnej zmluvy a odkúpenie pozemkov – STEFE ECB, s. r. o., Banská Bystrica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 38/1502

vo veci žiadosti spoločnosti STEFE ECB, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 35 889 080 o zrušenie Nájomnej zmluvy č. OSMM 2007/00828 zo dňa 02.04.2008 a odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. ukončenie Nájomnej zmluvy č. OSMM 2007/00828 zo dňa 02.04.2008 uzavretej medzi mestom Kremnica ako prenajímateľom a spoločnosťou Kremnické tepelné hospodárstvo, s. r. o., Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica, IČO: 36 643 491 ako nájomcom na účel výstavby kotolne na biomasu pri kotolni K5 k 28.02.2015
2. odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 1666/46 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 84 m² a časti pozemku parcelné číslo CKN 1666/45 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 260 m² v katastrálnom území Kremnica spoločnosti STEFE ECB, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 889 080, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov priľahlých k budovám, ktoré sú vlastníctvom žiadateľa, za kúpnu cenu dohodou vo výške 24 €/m², za podmienky dodania geometrického plánu s tým, že kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 15.03.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Blok informácií a správ

a) Správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 4. Štvrťrok 2014

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 39/1502

vo veci správ o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa Uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 4. štvrťrok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa Uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 4. štvrťrok 2014.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

b) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za 1. polrok 2015

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 40/1502

vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica pre 1.polrok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica pre 1.polrok 2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

c) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 41/1502

vo veci správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica za rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica za rok 2014.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Vaská – informovala, že v tejto správe sú v zmysle jednotlivých blokoch vypracované nálezy hlavnej kontrolórky a doporučenia. Opýtala sa, či sa premietnu tieto veci aj do plánu činnosti, alebo do nejakej konkrétnej zodpovednosti. Ing. Kirková – konštatovala, že to je určite zodpovednosť a bude mať zase kontrolu.

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

d) Správa o investičnej výstavbe za 2. polrok 2014

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 42/1502

vo veci správy o plnení investičnej výstavby za 2.polrok 2014 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení investičnej výstavby za 2.polrok 2014 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – opýtala sa, aký úsek je rekonštrukcia mestskej komunikácie chodníkov od objektu 874/33 po Pešiu zónu na Ul. Dolnej k pamiatkovej rezervácií. Ing. Sikorai – informoval, že je to tiež Lučanský prechod. Ing. Popová – opýtala sa, či sa k tomu nedá bližšie povedať, aké plánujú práce na obnove Lučanského prechodu. Ing. Sikorai – informoval, že bola spracovaná projektová dokumentácia, majú ju k dispozícií. Záleží len od finančných prostriedkov, či sa bude môcť pristúpiť k realizácií tejto akcie. Zatiaľ v mestskom rozpočte nebola schválená finančná čiastka potrebná na začatie stavebných prác. Ing. Popová – opýtala sa, aký je rozpočet na rekonštrukciu. Ing. Sikorai – konštatoval, že cca 180 000,- €. Ing. Popová – ďalej sa opýtala, ako plánujú práce na obnove telocvične, alebo čo sa ide robiť v blízkej budúcnosti. Ing. Sikorai – projektová dokumentácia je tak isto spracovaná a v rámci havarijného stavu bola riešená kotolňa a na celú stavbu je potrebných okolo 600 000,- €. Zatiaľ nemajú potvrdené iné zdroje okrem vlastných. Bude závisieť, či sa nájdu finančné prostriedky na to, aby mohli pokračovať. Znovu si podali žiadosť na ministerstvo školstva na riešenie havarijného stavu jednak strechy, jednak elektriky. Boli vykonané prvé úkoly, boli tam osoby, ktoré vykonali obhliadku a konštatovali, že sú tam určité závady, ktorými sa ohrozuje jednak zdravie, jednak majetok.(O 17:15 hod. sa vrátil na rokovanie MsZ Jaroslav Slašťan). Potrebných je okolo 300 000,- € z ministerstva školstva. Stav je tam skutočne havarijný a aj nad tou halou sa zhoršuje najmä strecha.

Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1(Jaroslav Slašťan)

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Rôzne

MgA. Ján Fakla – informoval, že prišiel za Kremnické Gagy, aby zhodnotil ich činnosť a zároveň povedal, čo sa im darí a čo sa im nedarí. Pred ôsmimi rokmi vystúpili pred novou pani primátorkou a novým MsZ, aby obhájili finančnú podporu pre festival humoru a satiry Kremnické Gagy. Predstavili potrebnú revitalizáciu tohto podujatia a najmä ich víziu rozšírenia celoštátneho podujatia medzi národmi. Predpokladá, že Kremnické Gagy už viac predstavovať netreba, môže však zhrnúť a zhodnotiť to, čo sa im podarilo dosiahnuť a v čom majú ešte rezervy. Najskôr uviedol, čo sa podarilo. Podarilo sa im vybudovať malý, efektívny a stabilný organizačný tím, pozostávajúci zo zástupcov hlavných organizátorov podujatia, ktorými sú Umelecká agentúra Banská Bystrica, nezisková organizácia NEO Bratislava a mesto Kremnica. Zo skupiny stálych a spoľahlivých spolupracovníkov, ktorí zastupujú miestne organizácie a inštitúcie, ktorými sú Múzeum mincí a medailí Národnej banky, Občianske združenie 1115, kino Akropola, Ul. Jána Kollára, Kremnické divadlo v podzemí, Vinotéka Biely bocian a Občianske združenie Múzeum Gýča. Podarilo sa im získať pre trvalú spoluprácu zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike, ktorá ako jedna z hlavných organizátorov podporuje festival nie len svojou záštitou, ale aj finančným príspevkom a účasťou najvyšších predstaviteľov. Aj preto môžeme Kremnické Gagy od roku 2005 s plnou vážnosťou nazývať európskym festivalom humoru a satiry. Nedávno zaregistrovali Kremnické Gagy aj do asociácie Európskych festivalov. Podarilo sa im vytvoriť kvalitný dramaturgický tím, ktorý s obrovského množstva ponúk umelcov prakticky z celej Európy, každoročne zostavuje veľmi pestrý a bohatý program, ktorý prináša pre návštevníkov z celého Slovenska i zahraničia kultivovaný humor, ako protiváhu bezduchej a lacnej zábave. Podarilo sa im na každom ročníku predstaviť kremnickej verejnosti a početným návštevníkom festivalu cca 300 umelcov z celej Európy, ba už aj z USA. Mnohí špičkoví komici, mímovia, hudobníci, bábkari účinkujú na prestížnych svetových festivaloch napríklad vo Francúzskom Avignone, v Škótskom Edinburgu, v Berlínskom Chameleóne, v Austrálií, v Japonsku a zároveň v Kremnici na Gagoch. Každoročne zostavovať a pozývať novú medzinárodnú akadémiu humoru, ktorá je zložená z významných osobností a umelcov zo Slovenska, Čiech i zahraničia na festivale hodnotí nominované produkcie a udeľuje dnes už prestížne ceny v jednotlivých umeleckých žánroch anticenu Trafená hus a Grand Prie festival. Aj keď je získavanie financií čoraz náročnejšie, podávaním žiadostí a projektov sa im darilo sústreďovať financie nie len z verejných zdrojov, ale aj z rôznych nadácií a komerčných firiem. Každý rok je to však boj o prežitie. Na rozpočte festivalu sa podieľa až 20 rôznych subjektov. Najvyšší príspevok do rozpočtu festivalu poskytuje Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky cca 50 000,- €. Pomáha aj Žiarske Slovalco a z miestnych firiem je dlhodobým podporovateľom festivalu tiež Kremnická pekáreň. Vďaka partnerskej spolupráci s viacerými celoslovenskými médiami intenzívne šíria o Kremnici dobré meno, zdôrazňujú jeho jedinečnosť, históriu a atmosféru. Už 7. rok majú zmluvu s RTVS, v ktorej šíria ich rozhlasové aj televízne spoty v hodnote tisícoch €, ktoré iní musia za svoju reklamu zaplatiť. Festival navštevuje množstvo novinárov, reportérov a fotografov, ktorí propagujú mesto bez akýchkoľvek nákladov. S rešpektom sa o Kremnických Gagoch vyjadrujú zahraniční umelci, čím sa ich festival a s ním aj mesto Kremnica dostáva do povedomia európskej kultúrnej verejnosti. Najdôležitejším výsledkom ich snahy je však spokojnosť divákov a návštevníkov mesta Kremnica, ktorí sa počas posledného augustového víkendu zabávajú na trinástich rôznych scénach a pódiách. Za 3, či 4 dni ich prejde ulicami mesta približne 10 – 12 000 a sú naozaj zo všetkých kútov Slovenska i zahraničia. Darí sa im ozývať pre nich nie len interiéry kina Akropola, Mestského kultúrneho strediska, Klubu Labyrint, ale aj exteriéry Mestského hradu, Zámockého námestia, viaceré nádvoria, Pešiu Zónu a mnohé uličky mesta. Sú veľmi radi, keď vidia plné Štefánikovo námestie baviace sa na pouličných klaunoch, muzikantoch, či výtvarníkoch. Táto ponuka zadarmo, však nie je zadarmo. Je veľmi finančne náročná, bez akejkoľvek návratnosti. Majú však záujem zachovať prístup ku kultúre aj pre sociálne slabších, no nie každý rok sa im podarí to, čo na poslednom ročníku, kedy zo 101 festivalových produkcií bolo dostupných bez výberu vstupného až polovica. Ich predsavzatie z pred ôsmych rokov sa im podarilo naplniť nad ich očakávania. Kremnické Gagy majú veľmi dobré meno doma i v zahraničí a zúčastniť sa ich, je pre väčšinu umelcov veľká česť. Hoci by vedeli urobiť Kremnický festival ešte oveľa väčším, dlhším a programom ešte bohatším, dnešnou úlohou je najmä udržať jeho úroveň, nepoľaviť na kvalite ponúkaných programov a najmä poskytovaných služieb. Keď navštevujú iné festivaly, napríklad v zahraničí vidia, že napríklad úroveň vybavenia a služieb kultúrnych zariadení je oveľa vyššia. Preto na záver zdôraznil to, čo sa ešte v Kremnici za 34 rokov fungovania Kremnických Gagov nepodarilo. Nepodarilo sa vybudovať jednu plnohodnotne technicky vybavenú divadelnú, resp. multifunkčnú sálu pre aspoň 400 ľudí, v ktorej bude dostatočne veľké javisko, osvetlenie, javiskové ťahy, klavír a obsluha. Mestské kultúrne stredisko bolo zrekonštruované síce veľmi pekne a historicky, avšak bez konzultácie s tými, ktorí nám dodávajú kultúru. Nepodarilo sa poskytovať ubytovacie služby na vysokej úrovni najmä pre účastníkov a hostí festivalu v spolupráci s organizátormi festivalu. Sú aj takí, tzv. lokálpatrioti, čo im neposkytnú ubytovanie pre ich umelcov, pretože cez Kremnické Gagy ich vraj sami vypredajú. Chýbajú nám najmä nadštandardné jedno a dvojposteľové izby v centre mesta, čo je už dnes úplným štandardom na všetkých festivaloch. Ďalej sa nepodarilo zabezpečiť kvalitné a najmä rýchle stravovanie pre stovky návštevníkov festivalu miestnymi podnikateľmi. Sú nútení pozývať rôzne občerstvovacie stánky, ktoré mesto a festival neskrášľujú a miestnym reštauráciám robia konkurenciu. Každý rok riešia, v ktorom zariadení predstavia zahraničných umelcov a hostí bez toho, aby sa hanbili za kvalitu jedla, ochotu obsluhujúceho personálu a za čistotu prostredia. V mene hlavného organizačného tímu Kremnických Gagov vyjadril presvedčenie, že v spolupráci s nami, a ďalšími aktívnymi obyvateľmi mesta budú aj v nasledujúcich rokoch pripravovať Kremnické Gagy, ako rodinný festival, čo znamená, pre všetky vekové kategórie a sociálne skupiny. Aby všetci, ktorí v Kremnici bývajú, alebo ju počas festivalu navštívia, sa cítili v meste ako doma a s dôverou v organizátoroch zažili neobyčajné dni pohody a relaxu. Veria, že ich naďalej budeme podporovať a pomáhať im v ich úsilí.

Interpelácie

Ing. Popová – v súvislosti so zimnou údržbou ju oslovili obyvatelia bývajúci na Ul. Zlatej a tá časť cesty, ktorá je smerom k bytovkám, nie je pravidelne pluhovaná. Rovnako na konci Ul. Zlatej pri pánovi Cinkaničovi na konci, keď končí pluh, spraví im tam prekážky zo snehu. Neodpluhuje pravidelne cestu ani pánovi Oswaldovi, ktorý býva za pánom Cinkaničom. Už niekoľkokrát prosili, aby došlo k náprave. Opýtala sa, kde je problém pri týchto cestách. Bc. Grosch – konštatoval, že odpovie písomne. Ing. Popová – opýtala sa Bc. Groscha, či aspoň o tom vie, že je tam takýto problém. Bc. Grosch – konštatoval, že keď tam ide pluh, tak pluhuje spodnú aj vrchnú cestu. Ing. Popová – bolo by dobré, aby si to Bc. Grosch overil, pretože nemá dôvod neveriť ľuďom, ktorí tam bývajú. Poprosila Bc. Groscha, aby zistil, v čom je problém.

Ing. Popová – konštatovala, že v minulom volebnom období sa začal pripravovať plán PHSR mesta. Tento proces nebol ukončený, pretože materiál bol podrobený dosť veľkej kritike z radov poslancov a nebola ochota ho schváliť, pretože nebol spravený pre potreby nášho mesta. Na druhej strane PHSR, základný strategický materiál, ktorý potrebuje mesto na to, aby sa mohlo uchádzať o príspevky a aby mohlo riešiť napríklad aj bytovú výstavbu, ktorú máme v rozpočte. Opýtala sa Ing. Mgr. Ferenčíka, aká je jeho vízia ohľadom PHSR a či hodlá začať práce na tomto projekte. Ing. Mgr. Ferenčík – PHSR spracovával pán Doc. Štefan Hronec, ktorý ho približne pred dvomi mesiacmi navštívil. Vedel o pripomienkach, ktoré mu poslanecký zbor z predchádzajúceho volebného obdobia priložil. Je to samozrejme ochotný dopracovať, bez nároku na finančnú odmenu. Dopracovať ho do tej podoby, aby rešpektoval súčasný stav, aby to bol naozaj východiskový dokument pre ďalšie obdobie. V dohľadnej dobe ho pán Doc. Hronec navštívi, na termíne sa dohodne ešte aj s poslancami, ktorí budú mať ochotu spolupracovať pri tvorení tohto PHSR. Ako povedal, pán Doc. Hronec sa ponúkol, že to spracuje bez nároku na dodatočnú odmenu tak, aby mohol byť schválený v platnom zmení a samozrejme aj v takom, ktorý korešponduje s reálnymi potrebami a s reálnymi požiadavkami praxe. Konštatoval, že k tejto téme sa ešte určite vrátime a bude to dopracované tým spracovateľom, ktorý na tom robil, bez dodatočných nákladov. Ing. Popová – pozerala si viaceré plány, ktoré robil pán Doc. Hronec, ale nestotožňuje sa s jeho materiálom. Tejto oblasti sa v predchádzajúcom období dosť venovala a má odpozerané iné plány PHSR, ktoré neboli tak rozsiahle, ako tie, čo pripravil pán Doc. Hronec, ale boli trefné na to mesto, poukázali na to, čo je v tom meste dobré a čo nie a boli prínosom. Ale toto, čo dostali od pána Doc. Hronca bolo spravené formou nejakej šablóny, do ktorej dopĺňal údaje, ktoré sa týkali mesta. Ak to má spraviť znova podľa šablóny, tak sa s tým asi nestotožní. Iba na to upozornila, pretože je to dôležitý materiál a nedá sa spraviť ani za mesiac, ani za 2 mesiace a keď by mal byť takýto plán použiteľný a nie nie len pre to, aby sme ho mali v šuflíku, mal by nám určiť ciele, kam sa chceme posunúť. Ceny takýchto plánov pre mestá, ako sme my sa hýbu okolo 5000,- € – 6 000,- €. Nie je to jednoduchá záležitosť, ale tie plány už hovoria o niečom. Tento nemal absolútne vypovedateľnú hodnotu. Bola by nerada, keby sme si takýto plán dali vypracovať. Ing. Mgr. Ferenčík – má k dispozícií PHSR, ktorý bol spracovaný na obdobie predchádzajúce oproti súčasnému obdobiu. Nejakú skutočne vypovedaciu hodnotu mal v čase vypracovania + nejaké 2, 3 roky. Ten proces sa dosť dynamicky mení a chápe, že budeme musieť spracovať tento plán, ale buď to skúsi dopracovať pán Doc. Hronec, bez toho, aby nás to stálo nejaké dodatočné finančné prostriedky, alebo sa budeme musieť obzrieť po niekom inom, čo bude samozrejme finančne náročnejšie. Naozaj túto vec budeme riešiť, ale netrúfa si povedať, či je výsledok pána Doc. Hronca nejakým spôsobom dostatočný, alebo nie. Jedná sa o podklad pre podobné účely, tak isto, ako bol program rozvoja bývania, ktorý mal byť čiastkovým výsledkom tohto PHSR. Ing. Popová – plán rozvoja bývania bol spravený ako východisko z núdze, aby sme sa mohli vôbec uchádzať o prostriedky v súvislosti s prestavbou CVČ na bytový dom a keby sme to neboli mali, nemohli by sme sa uchádzať o žiadne finančné prostriedky. Takže toto bolo východisko z núdze a tak to treba aj brať a nevychádzal z plánu PHSR, ktorý bol rozpracovaný. Znovu zopakovala, že pokiaľ nebudeme mať plán PHSR, nebudeme môcť žiadať o dotácie, nebudeme môcť žiadať o granty. Je to proces nie jedného mesiaca, je to možno aj trištvrte roka, kým celý ten proces prejde tak, ako má. Sú k tomu metodiky z ministerstva. Už sme zmeškali jeden rok, keď sme tento plán nemali, rok pred tým, rok 2013, keď sme ho mohli pripraviť, ale nebola ochota. Poprosila, aby sme nečakali, pretože si spravíme sami zle. My tento plán, ako mesto potrebujeme, je to základný dokument.

Roman Vykysalý – informoval, že do lavíc každému darovali publikáciu 30. ročníkov Gagov. Je to taká malá pozornosť. Poprosil, aby to nebrali ako úplatok.

Bc. Štroffeková – informovala, že dostala informáciu, ktorá sa týka aj Kremnických Gagov, aj ZUŠ-ky, alebo iných pozvaných hostí, ktorí by v Kremnici mohli účinkovať. Týka sa to kinosály. Dostala na porade informáciu, že už bol vypracovaný projekt na rozšírenie pódia kina a šatní. Nevie, či je to pravda, ale hovoril jej to pán Vojtko na porade v ZUŠ-ke. Nevie, v ktorom období, ale pán Vojtko jej tvrdil, že je tento plán už vypracovaný. Opýtala sa Ing. Sikoraia, či o tom niečo vie. Ing. Sikorai – konštatoval, že sa s takou dokumentáciou nestretol. Musel by si to preveriť a potom jej môže odpovedať.

Ing. Popová – poďakovala organizátorom Big Airu za to, ako Big Air pripravili a že nás znovu prekvapili. Nie len Kremničanov, ale aj návštevníkov. Úroveň podujatia znovu stúpla a drží im palce, aby sa im darilo.

Maroš Kraml – poďakoval Ing. Mgr. Ferenčíkovi, Jaroslavovi Slašťanovi a Ing. Vaskej za to, že prišli v januári podporiť šachový festival Najväčšie šachy v Kremnici.

Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 17:38 hod.4. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, štvrté v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta
1 . overovateľ, Ing. Klára Popová
2. overovateľ, Maroš Kraml
Zapísala: Viktória Gretschová

Zdieľať tento príspevok.