Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu zóny Veterník – Kremnica

Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu zóny Veterník – Kremnica

• V zmysle §19 odsek b) zákona č.50/1976 (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, týmto oznamujeme, že mesto Kremnica dňom 20. 03. 2015 začala obstarávanie územného plánu zóny Veterník – Kremnica

• Vyzývame občanov obce, občianske združenia a občianske iniciatívy na účasť v príprave územného plánu zóny, aby v termíne do 30. 04. 2015 poskytli informácie a podklady týkajúce sa riešeného územia predmetných ÚPN-Z, vyslovenie požiadaviek, námetov a odporúčaní pre riešenie v územnom zóny.

• Žiadame dotknuté inštitúcie, organizácie, fyzické a právnické osoby v termíne najneskôr do 30 dní od doručenia tohto oznámenia o poskytnutie podkladov a informácií o stave územia v hraniciach riešeného územia územného plánu zóny (viď. príloha), o rozvojových zámeroch a obmedzeniach, ktoré rozvoj územia limitujú. Zároveň Vás žiadame o poskytnutie podkladov, vymedzených v Stavebnom zákone ako „ostatné podklady“. Ide najmä o podklady riešenia dopravnej a technickej infraštruktúry, podklady ochrany prírody a tvorby krajiny, ochrany kultúrneho a historického dedičstva a pod. Tieto podklady, pokiaľ sú spracované, sa povinne využívajú ako podklady pri spracovaní územného plánu zóny.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta

Príloha: [pdf] Vymedzenie riešeného územia ÚPN-Z Veterník – Kremnica

Zdieľať tento príspevok.