Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 16. apríla 2015

Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 16. apríla 2015

Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 16. apríla 2015

Uznesenie číslo 43/1504

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 44/1504

vo veci žiadosti Denisy Šarköziovej, bytom Ulica Jurka Langsfelda 711/39, Kremnica a Lukáša Špaňu, bytom Perecká 12, Levice o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 85/1406 zo dňa 19.06.2014.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť túto skutočnosť žiadateľom
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.04.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 45/1504

vo veci žiadosti spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 o odpredaj alebo prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 135/1409 zo dňa 18.09.2014.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť túto skutočnosť žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.04.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 46/1504

vo veci Riadna účtovná závierka spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o, so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.) za rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. Riadnu účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o za rok 2014 s dosiahnutým hospodárskym výsledkom po zdanení – ziskom vo výške 44.246,04 eur.
2. Rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení 44.246,04 eur:
a) 40 000,00 eur podiel jediného spoločníka na hospodárskom výsledku za rok 2014
b) zostatok čistého zisku vo výške 4.246,04 eur usporiadať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 47/1504

vo veci návrhu nového VZN o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na časti územia mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/z r u š u j e
VZN č. 4/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Kremnica.

B/s c h v a ľ u j e
VZN č. 4/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na časti územia mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 48/1504

vo veci návrhu skupiny poslancov na vytvorenie jedného volebného obvodu pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva a z toho dôvodu na zníženie počtu poslancov mestského zastupiteľstva z doterajších 13 na 12 alebo 11.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
návrh skupiny deviatich poslancov mestského zastupiteľstva na vytvorenie jedného volebného obvodu pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva a z toho dôvodu na zníženie počtu poslancov mestského zastupiteľstva z doterajších 13 na 12 alebo 11.

B/je za to,
aby na najbližšie voľby poslancov mestského zastupiteľstva v roku 2018 bol vytvorený len jeden viacmandátový volebný obvod zahrňujúci územie celého mesta a z toho dôvodu, aby bol znížený počet poslancov mestského zastupiteľstva z doterajších 13 na 11.

C/u r č u j e
podľa § 11 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici na celé volebné obdobie v rokoch 2018 až 2022 na jedenásť.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

Uznesenie číslo 49/1504

vo veci návrhu VZN č. 3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 50/1504

vo veci výberového konania na miesto riaditeľa Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e

vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, Kremnica podľa § 3 a § 4, ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods.3 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov nasledovne:
1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie riaditeľa Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, Kremnica:
– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
– dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

2. Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:
– bezúhonnosť
– organizačné a riadiace schopnosti
– práca s PC (práca s internetom, Excel, Word)
– osobnostné a morálne predpoklady
– komunikatívnosť
– záujem o uvedenú prácu

3. Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
– profesijný životopis
– overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– potvrdenie o pedagogickej praxi
– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Súčasťou prihlášky do výberového konania je i návrh koncepcie rozvoja Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, Kremnica.
Termín podania: Prihlášku do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 06.05.2015 do 12,00 hod. na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, Kremnica.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 51/1504

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2014 k 31.12.2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2014 k 31.12.2014 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 4 011 185,47 €, t.j. 102,45 %
výdavky: 3 703 133,09 €, t.j. 98,37 %
saldo: 308 052,38 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 401 408,65 €, t.j. 101,00 %
výdavky: 322 139,21 €, t.j. 41,25 %
saldo: 79 269,44 €
Finančné operácie: príjmy: 376 187,08 €, t.j. 100,00 %
výdavky: 143 091,51 €, t.j. 100,51 %
saldo: 233 095,57 €

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 52/1504

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2014 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2014 za Mestský bytový podnik Kremnica. (v eurách)
Výnosy: HČ 130.575 VČ 1.327 spolu 131.902 plnenie HČ 99,98 %
Náklady: HČ 123.498 VČ 1.308 spolu 124.806 plnenie HČ 94,56 %
Saldo: HČ 7.077 VČ 19 spolu 7.096

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 53/1504

vo veci správy o plnení nákladov a výnosov k 31.12.2014 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení nákladov a výnosov k 31.12.2014 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 54/1504

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2014.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 55/1504

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2014.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 56/1504

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2014.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 57/1504

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. Správu hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Kremnica za rok 2014
2. Správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky mesta Kremnica za rok 2014.

B/ s c h v a ľ u j e
Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2014 a celoročné hospodárenie mesta Kremnica za rok 2014 bez výhrad.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 58/1504

vo veci tvorby Rezervného fondu mesta Kremnica z hospodárskeho výsledku za rok 2014 a použitia Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e , že
1. k 31. 12. 2014 výška Rezervného fondu mesta Kremnica na bankovom účte je 8 610,75 €.
2. výsledok hospodárenia za rok 2014 je 620 417,39 €, z toho tvorba rezervného fondu predstavuje 360 918,70 €

B/ s c h v a ľ u j e
použitie Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2015 v celkovej výške 360 918,70 € nasledovne:
1. 85 593,00 € na splácanie istín úverov
2. 60 806,00 € na splácanie istín lízingov
3. 214 519,70 € na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta. O prerozdelení finančných prostriedkov na jednotlivé investičné akcie rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Kremnici na ďalšom zasadnutí.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 59/1504

vo veci záverečného účtu Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mestského bytového podniku za rok 2014.
B/s c h v a ľ u j e
1. Záverečný účet Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2014 a celoročné hospodárenie Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2014 bez výhrad.
2. Zdanený zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 18,83 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
3. Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške 7 076,86 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 60/1504

vo veci záverečného účtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. Predložený záverečný účet Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za
rok 2014 v zmysle stanoviska hlavného kontrolóra.
2. Zdanený zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 140,91 € vysporiadať v prospech účtu 428- Nevysporiadaný výsledok hospodárenie minulých rokov.
3. Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške 9 845,76 € vysporiadať v prospech účtu 428- Nevysporiadaný výsledok hospodárenie minulých rokov.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 61/1504

vo veci Rozpočtového opatrenia č. 1 k 31.03.2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie č.1 k 31.03.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 62/1504

vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
2. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015, podľa predloženého návrhu nasledovne:
bežné príjmy: 3 774 849 €
kapitálové príjmy: 513 309 €
príjmové finančné operácie: 916 767 €
spolu príjmy: 5 204 925 €

bežné výdavky: 3 770 849 €
kapitálové výdavky: 1 128 921 €
výdavkové finančné operácie: 146 399 €
spolu výdavky: 5 046 169 €

saldo bežného rozpočtu: 4 000 €
saldo kapitálového rozpočtu: – 615 612 €
saldo finančných operácií: 770 368 €
celkové saldo rozpočtu: 158 756 €

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 63/1504

vo veci úpravy platu primátora mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u je
plat primátora mesta v roku 2015 v rozsahu plného úväzku mesačne vo výške 2 008,00 € v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov so spätnou platnosťou od 01.01.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 64/1504

vo veci úpravy platu zástupkyne primátora mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e do m i e,
že s účinnosťou od 01.04.2015 je podľa § 25 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení plat zástupkyne primátora vo výške 55 % z platu primátora mesta, t.j. 1 104,40 €.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 65/1504

vo veci úpravy platu hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – u r č u j e
plat hlavnej kontrolórky mesta v roku 2015 v rozsahu plného úväzku mesačne vo výške 1 562,00 € v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov so spätnou platnosťou od 01.01.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 66/1504

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2015 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2015 pre oblasť kultúra v celkovej výške 10.520 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 8.880 € nasledovne:
a) KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. 7.000 €
b) Bašta Musica 800 €
c) Knižnica Jána Kollára 300 €
d) OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici 600 €
e) OZ 1115 180 €

2. z Fondu kultúry vo výške 1.640 € nasledovne:
a) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kremnica 200 €
b) Farnosť Kremnica – rímskokatolícka cirkev 400 €
c) Farnosť Kremnica – rímskokatolícka cirkev 400 €
d) Knižnica Jána Kollára 200 €
e)SOS Kremnica 200 €
f) Slovenský zväz telesne postihnutých 150 €
g) Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 90 €

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová
termín: 15.05. 2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 67/1504

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2015 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2015 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 10.377 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu mládežníckeho športu vo výške 3.992 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov 1.908 €
b)SKI KLUB Kremnica 830 €
c) Športový klub futbalu 785 €
d) Športový klub tenisu 276 €
e) TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel 193 €

2. z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu vo výške 3.022 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov 500 €
b) Športový klub futbalu 1.559 €
c) Športový klub futbalu 300 €
d) Športový klub tenisu 300 €
e) TJ Kremnica 363 €

3.z Fondu športových podujatí vo výške 2.963 € nasledovne:
a) FRST CREW Kremnica 800 €
b) Mestský klub lyžiarov 363 €
c) Mestský klub lyžiarov 1.500 €
d) TJ Kremnica – volejbalový oddiel 300 €

4. z Fondu športu vo výške 400 € nasledovne:
a)Mestský klub lyžiarov 300 €
b)Šachový klub Mestské lesy Kremnica 100 €

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová
termín: 15.05.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 68/1504

vo veci zmluvy o nájme nehnuteľnosti.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
nájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Kremnica, obec Kremnica, okres Žiar nad Hronom, zapísanej na Liste vlastníctva číslo 3104, a to:
• stavby súpisné číslo 413 postavenej na parcele registra „C“ parcelné číslo 553/1, s popisom stavby ako „bytový dom“, druh stavby 9, vrátane technickej vybavenosti, súčastí a príslušenstva, a to miestnej komunikácie, odstavných a spevnených plôch, vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, plynovej prípojky, merania plynu, telekomunikačnej prípoky a prípojky verejného osvetlenia.
Technická vybavenosť sa nachádza v katastrálnom území Kremnica, a to na pozemkoch:
– parcela registra „C“ parcelné číslo 552,
– parcela registra „C“ parcelné číslo 2218/1.
Bytový dom pozostáva z 11 Bytových jednotiek o celkovej podlahovej ploche 549,41 m2.
Prenajímateľ: REMESLO stav, s.r.o., IČO: 36 057 088
Sídlo: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, SR
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S

Nájomca: Mesto Kremnica, IČO: 00 320 781
Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, SR

Nájomné: 758,19 EUR mesačne (slovom: sedemstopäťdesiatosem eur a devätnásť eurocentov mesačne)

Splatnosť nájomného: mesačne, a to vždy v príslušnom mesiaci do dvadsiateho dňa toho mesiaca

Doba nájmu: nájomný vzťah vzniká dňom 01.05.2015, uzatvára sa na dobu určitú, a to do 31.12.2017. Nakoľko nájomca uzavrel s prenajímateľom Kúpnu zmluvu na Predmet nájmu, tak nájom Predmetu nájmu skončí dňom vydania právoplatného rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva k Predmetu nájmu v prospech nájomcu.
Nájomca si na vlastné náklady bude zabezpečovať všetky plnenia spojené s užívaním Bytového domu a poistenie Bytového domu.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť zmluvu o nájme nehnuteľnosti podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová, Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 69/1504

vo veci návrhu na schválenie výšky nájomného v bytovom dome na Angyalovej ulici 413 v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1. v súlade s § 2 Opatrenia MFSR z 23.4.2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien bytov výšku nájomného v bytovom dome na Angyalovej ulici 413 – 11 bytových jednotiek vo výške 2,00 EUR/m2 podlahovej plochy mesačne,
2. v súlade s § 18 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov tvorbu fondu opráv z nájomného vo výške 0,5% nákladov na obstaranie nájomného bytu

B/ukladá
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť zmluvu o podnájme podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.05.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 70/1504

vo veci zrušenia uznesenia č. 30/1502 zo dňa 12.02.2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í
uznesenie č. 30/1502 zo dňa 12.02.2015

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť zrušenie podľa bodu A/ uznesenia žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 30.04.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 71/1504

vo veci výpovede nájomného vzťahu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
výpoveď nájomného vzťahu – nebytový priestor v objekte na Dolnej ulici č. 49/21 v Kremnici, ktorú podala spoločnosť – STEFE Zvolen, s.r.o., Unionka 54, 960 01 Zvolen, IČO: 31 612 300. V zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov dojednaná výpovedná lehota uplynie dňa 30.06.2015 a tým dňom sa skončí aj predmetný nájomný pomer.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.07.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 72/1504

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov (miestností č. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 a 150) v budove 4 OBZS na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici žiadateľovi – Janka Krajčovičová – očná optika, 038 48 Turček 269, IČO: 30 501 814.
Dôvodom neschválenia prenájmu je nesúhlas s navrhovanými stavebnými úpravami miestností č. 139, 140, 141 a 142.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť uznesenie žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.05.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 73/1504

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov (miestností č. 29, 30 a 31) v budove 4 OBZS na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici spoločnosti – DD net DETVA s.r.o., M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva, IČO: 46079386. Nájom je stanovený v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 35,849 EUR/m2/rok. Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2015.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
Zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
Termín: 31.05.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 74/1504

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov (pivníc č. 1 a 2) v budove súp. č. 14 na Štefánikovom námestí v Kremnici spoločnosti – FRST Crew Kremnica o.z., Angyalova 493/38, Kremnica, IČO: 42 301 394. Nájom je stanovený individuálne v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 12,00 EUR/rok. Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2015.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.05.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 75/1504

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
Slovenskému olympijskému výboru, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava:
1. prenájom nebytových priestorov (miestností č. 102, 103, 111 a 112) v budove súp. č. 14 na Štefánikovom námestí v Kremnici,
2. prenájom nebytových priestorov s celkovou výmerou 31,6 m2 na prvom poschodí v budove súp. č. 2/3 na Štefánikovom námestí v Kremnici.
Nájom je stanovený individuálne v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 1,00 EUR/rok. Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2015.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.05.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 76/1504

vo veci odkúpenia nákladného vozidla MULTICAR, M26 AL s nadstavbou na zimnú údržbu Beilhack 1,5 m3 .

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
odkúpenie nákladného vozidla MULTICAR, M26 AL, s nadstavbou na zimnú údržbu Beilhack 1,5 m3, rok výroby 2002 mestom Kremnica od spoločnosti KO a LA Plus, s.r.o., Železničiarska 68, 080 01 Prešov, IČO 36 468 070, za kúpnu cenu dohodou vo výške 13 000,00 €
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odkúpenie a prehlásenie vozidla podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedný: Bc. Peter Grosch
termín: 31.05.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 77/1504

vo veci zámeru odpredaja pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zámer predať pozemok parcelné číslo CKN 1718 – zastavené plochy a nádvoria s výmerou 330 m2 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okr. Žiar nad Hronom, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1388. Predaj bude realizovaný formou priameho predaja podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o majetku obcí“) najmenej za cenu vo výške podľa osobitného predpisu (vyhláška č. 492/2004 Zb. v znení neskorších predpisov), s tým, že podľa § 9a ods. 2 a 5 zákona o majetku obcí bude na webovom sídle mesta Kremnica, na úradnej tabuli mesta a v regionálnom týždenníku MY Noviny Žiarskej kotliny a v Kremnických novinách zverejnený zámer predaja uvedeného pozemku.
Pozemok ponúkaný na predaj je na kópii katastrálnej mapy vyznačený žltou farbou.

B/ u k l a d á
mestskému úradu:
1. zverejniť na webovom sídle mesta Kremnica, na úradnej tabuli mesta a v regionálnom týždenníku MY Noviny Žiarskej kotliny a v Kremnických novinách zámer mesta Kremnica predať pozemok v katastrálnom území Kremnica podľa bodu A/ uznesenia
2. obstarať na náklady mesta znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty predávaného pozemku podľa vyhlášky č. 492/2004 Zb. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 78/1504

vo veci zámeru odpredaja pozemku v katastrálnom území Horný Turček.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zámer predať časť z pozemku parcelné číslo CKN 91/1 – ostatné plochy s celkovou výmerou 12266 m2 v obci Turček, katastrálne územie Horný Turček, okr. Turčianske Teplice, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 71, a to časť o výmere cca 730 m2. Predaj bude realizovaný formou priameho predaja podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o majetku obcí“) najmenej za cenu vo výške podľa osobitného predpisu (vyhláška č. 492/2004 Zb. v znení neskorších predpisov), s tým, že podľa § 9a ods. 2 a 5 zákona o majetku obcí bude na webovom sídle mesta Kremnica, na úradnej tabuli mesta a v regionálnom týždenníku MY Turčianske noviny zverejnený zámer predaja uvedeného pozemku. Časť pozemku ponúkaná na predaj je na kópii katastrálnej mapy vyznačená žltou farbou.

B/ u k l a d á
mestskému úradu:
1. zverejniť na webovom sídle mesta Kremnica, na úradnej tabuli mesta a v regionálnom týždenníku MY Turčianske noviny zámer mesta Kremnica predať pozemok v katastrálnom území Horný Turček podľa bodu A/ uznesenia
2. obstarať na náklady mesta geometrický plán na oddelenie predávanej časti pozemku a znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty predávaného pozemku podľa vyhlášky č. 492/2004 Zb. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 79/1504

vo veci žiadosti Jozefa Daxnera – TEMPO, Kopernica 23, 967 01 Kremnica, IČO: 33 322 236 o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 1129 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 257 m² v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Daxnerovi – TEMPO, Kopernica 23, 967 01 Kremnica, IČO: 33 322 236.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.04.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 10 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 1 (Ivan Petráš)
ZDRŽAL SA: 1 (Maroš Kraml)

Uznesenie číslo 80/1504

vo veci žiadostí Jozefa Orlického, Zámocké námestie 587/40, Kremnica a Ingrid Daubnerovej Fronkovej, Zámocké námestie 587/44, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 505/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 4,21 m² v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Orlickému, Zámocké námestie 587/40, Kremnica, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa
2. odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 505/1 – zastavené plochy a nádvoria s výmerou cca 4,32 m² v katastrálnom území Kremnica Ingrid Daubnerovej Fronkovej, Zámocké námestie 587/44, Kremnica, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľky,
za podmienky dodania geometrického plánu a znaleckého posudku s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.04.2015.

Pozn.:
V prípade, že žiadatelia nedoručia na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán a znalecký posudok do 31.10.2015, uznesenie stráca platnosť.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 81/1504

vo veci žiadosti Janky Spevákovej s manželom, Zlatá ulica 624/59, 967 01 Kremnica
o odkúpenie, resp. dlhodobý prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 640/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 25 m² v katastrálnom území Kremnica Janke Spevákovej s manželom, Zlatá ulica 624/59, 967 01 Kremnica.

B/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 640/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 25 m² v katastrálnom území Kremnica Janke Spevákovej s manželom, Zlatá ulica 624/59, 967 01 Kremnica, na účel umiestnenia prenosnej konštrukcie prístrešku, na dobu určitú od 01.05.2015 do 30.04.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 50,00 €.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/, B/ žiadateľom a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 82/1504

vo veci žiadosti Ľubice Négerovej, Rumunskej armády 850/30, 96701 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1153/1 – záhrady s výmerou 123,75 m² v katastrálnom území Kremnica Ľubici Négerovej, Rumunskej armády 850/30, 967 01 Kremnica, za účelom zriadenia záhradky, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 2,48 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 83/1504

vo veci žiadosti Anny Adamecovej, Ulica Československej armády 203/41, 96701 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1153/1 – záhrady s výmerou 53 m² v katastrálnom území Kremnica, Anne Adamecovej, Ulica Československej armády 203/41, 967 01 Kremnica, za účelom zriadenia záhradky, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03. 11.2011 vo výške 0,02 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 1,06 €,
2. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1153/1 – záhrady s výmerou 4 m2 v katastrálnom území Kremnica, Anne Adamecovej, Ulica Československej armády 203/41, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby, na dobu určitú od 01.05.2015 do 30.04.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m²/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 8,00 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 84/1504

vo veci žiadosti Spoločenstva vlastníkov bytov dom 203 a 204, Ulica Československej armády 203/41 a 204/43, 96701 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela EKN 2297/20) –
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 81 m2 v katastrálnom území Kremnica Spoločenstvu vlastníkov bytov Dom 203 a 204, Ulica Československej armády 203/41 a 204/43, 96701 Kremnica, za účelom uloženia palivového dreva, na dobu určitú od 01.05.2015 do 30.04.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 162,00 €
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 85/1504

vo veci žiadosti Ing. Jozefa Hôru s manželkou, Ulica Československej armády 206/47, 96701 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 30,8 m2 v katastrálnom území Kremnica, Ing. Jozefovi Hôrovi s manželkou, Ulica Československej armády 206/47, 967 01 Kremnica, za účelom zriadenia záhradky, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 0,62 €,
2. prenájom časti z pozemku parcela číslo CKN 1152/1 (právna parcela EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m2 v katastrálnom území Kremnica, Ing. Jozefovi Hôrovi s manželkou, Ulica Československej armády 206/47, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia prenosnej plechovej garáže, na dobu určitú od 01.05.2015 do 30.04.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m²/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 38,00 €.

B/n e s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m2 v katastrálnom území Kremnica, Ing. Jozefovi Hôrovi s manželkou, Ulica Československej armády 206/47, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia prenosnej plechovej garáže.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/, B/ žiadateľom a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 86/1504

vo veci žiadosti Jozefa Haranzu, Ulica Československej armády 207/49 96701 Kremnica
o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8,7 m2 v katastrálnom území Kremnica, Jozefovi Haranzovi, Ulica Československej armády 207/49, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby na uskladnenie palivového dreva, na dobu určitú od 01.05.2015 do 30.04.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 17,40 €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 87/1504

vo veci zmeny Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2004/01465 zo dňa 17.12.2004 uzavretej s Miroslavom Bieleschom s manželkou, Ulica Československej armády 205/45, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1. zmenu nájmu pozemku podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2004/01465 zo dňa 17.12.2004 uzavretej s Miroslavom Bieleschom s manželkou nasledovne:
– pôvodná výmera pozemku parcelné číslo EKN 2297/20 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 69 m2 v katastrálnom území Kremnica sa mení na výmeru 59 m2
– nájomné za prenájom pozemku s výmerou 59 m2 , na účel záhradky je stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 1,18 €
– Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2004/01465 zo dňa 17.12.2004 zostávajú bez zmeny.
2. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 v katastrálnom území Kremnica, Miroslavovi Bieleschovi s manželkou, Ulica Československej armády 205/45, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby, na dobu určitú od 01.05.2015 do 30.04.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok t.j. celkové ročné nájomné činí 20,00 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ nájomcom a realizovať uzavretie dodatku k Zmluve o nájme pozemku č. OEaPA 2004/01465 zo dňa 17.12.2004
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 88/1504

vo veci prenájmu pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1153/1 – záhrady s výmerou 8,75 m2 v katastrálnom území Kremnica, Márii Kružicovej, Ulica Československej armády 203/41, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby, na dobu určitú od 01.05.2015 do 30.04.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok t.j. celkové ročné nájomné činí 17,50 €
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 89/1504

vo veci zmeny Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2008/00437 zo dňa 09.04.2008 uzavretej s Michalom Valentom, Jungmannova 20, Bratislava.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1. zmenu nájmu pozemku podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2008/00437 zo dňa 09.04.2008 uzavretej s Michalom Valentom, Jungmannova 20, Bratislava nasledovne:
– pôvodná výmera pozemku parcelné číslo EKN 2297/20 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 97 m2 v katastrálnom území Kremnica sa mení na výmeru 94,75 m2
– nájomné za prenájom pozemku s výmerou 94,75 m2 , na účel záhradky je stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 1,90 €
– Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2008/00437 zo dňa 09.04.2008 zostávajú bez zmeny.
2. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2,25 m2 v katastrálnom území Kremnica, Michalovi Valentovi, Jungmannova 20, 851 04 Bratislava, za účelom umiestnenia drobnej stavby, na dobu určitú od 01.05.2015 do 30.04.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok t.j. celkové ročné nájomné činí 4,50 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ nájomcom a realizovať uzavretie dodatku k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2008/00437 zo dňa 09.04.2008
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 90/1504

vo veci zmeny Nájomnej zmluvy č. OSMM 2014/01270 zo dňa 10.11.2014 uzavretej
s Janou Krakovou, Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1. zmenu nájmu pozemku podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2014/01270 zo dňa 10.11.2014 uzavretej s Janou Krakovou nasledovne:
– pôvodná výmera pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 16,25 m2 v katastrálnom území Kremnica sa mení na výmeru 8,75 m2
– nájomné za prenájom pozemku s výmerou 8,75 m2 , na státie osobného auta je stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 17,50 €
– Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. OSMM 2014/1270 zo dňa 10.11.2014 zostávajú bez zmeny.
2. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 v katastrálnom území Kremnica, Jane Krakovej, Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica, za účelom postavenia drevárne, na dobu určitú od 01.05.2015 do 30.04.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok t.j. celkové ročné nájomné činí 20,00 €
3. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3,6 m2 v katastrálnom území Kremnica, Jane Krakovej, Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica, za účelom uloženia palivového dreva, na dobu určitú od 01.05.2015 do 30.04.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok t.j. celkové ročné nájomné činí 7,20 €

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ nájomcovi a realizovať uzavretie dodatku k Nájomnej zmluve č. OSMM 2014/01270 zo dňa 10.11.2014
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 91/1504

vo veci správy o činnosti mestskej polície za 2.polrok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti mestskej polície za 2.polrok 2014.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 92/1504

vo veci správy o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2014 predloženú prevádzkovateľom pohrebiska spoločnosťou T.B.S. servis-služby, spol. s r.o., Kremnica.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

Uznesenie číslo 93/1504

vo veci správy o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2. polrok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2. polrok 2014.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta
Bc. Klára Štroffeková, členka návrhovej komisie
Mgr. Ing. Martin Novodomec, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.