Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy

Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy

Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici podľa § 3, ods. 1 zákona SNR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie riaditeľa Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici:
– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
– dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

2. Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:
– bezúhonnosť
– organizačné a riadiace schopnosti
– práca s PC (práca s internetom, Excel, Word)
– osobnostné a morálne predpoklady
– komunikatívnosť
– záujem o uvedenú prácu

3. Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
– profesijný životopis
– overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– potvrdenie o pedagogickej praxi
– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Súčasťou prihlášky do výberového konania je i návrh koncepcie rozvoja Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici.
Termín podania: Prihlášku do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 06. 05.. 2015 do 12,00 hod. na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici.

Zdieľať tento príspevok.