Zápisnica z mestského zastupiteľstva č. 5/2015

Zápisnica č. 5/2015 z riadneho mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 16. 04. 2015 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva
– Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Miloš Bíreš, Bc. Martin Kapšo, Bc. Klára Štroffeková, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová

Neskorší príchod nahlásili:

Neprítomní:

Ospravedlnení:
– Jaroslav Slašťan

Prizvaní a hostia:
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici
Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

1) k bodu: Otvorenie
Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:07 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku Ing. Beátu Kirkovú, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 5. v tomto roku, piate v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (12) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

2) k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

3) Kontrola plnenia uznesení
4) Návrh na zmenu a doplnenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015
5) Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici
6) Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2014 k 31. 12. 2014
7) Plnenie rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31. 12. 2014 za Mestský bytový podnik Kremnica
8) Správa o plnení plánu nákladov a výnosov k 31. 12. 2014 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
9) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2014
10) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za rok 2014 – Mestský bytový podnik Kremnica a Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
11) Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2014
12) Záverečný účet Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2014
13) Návrh 2. Zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015
14) Úprava platu primátora mesta, zástupkyne primátora mesta a hlavnej kontrolórky mesta
15) Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28. 02. 2015
16) Majetkové veci:
a) Zmluva o nájme nehnuteľnosti – REMESLO stav, s. r. o., Žiar nad Hronom
b) Návrh na schválenie výšky nájomného v bytovom dome na Angyalovej ulici 413 v Kremnici
c) Zrušenie žiadosti o prenájme priestoru – Slavomír Antony, Krahule
d) Výpoveď nájomného vzťahu – STEFE Zvolen, s. r. o.
e) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Janka Krajčovičová – očná optika, Turček
f) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – DD net Detva
g) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – FRST Crew Kremnica o. z.
h) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Slovenský olympijský výbor, Bratislava
i) Kúpa nákladného automobilu MULTICAR
j) Zverejnenie zámeru predaja pozemku, k. ú. Kremnica
k) Zverejnenie zámeru predaja pozemku, k. ú. Horný Turček
l) Žiadosť o odpredaj pozemku – Jozef Daxner – TEMPO, Kopernica
m) Žiadosť o odpredaj pozemku – Jozef Orlický, Ingrid Daubnerová Fronková
n) Žiadosť o odpredaj, resp. prenájom pozemku – Janka Speváková s manželom
o) Žiadosť o prenájom pozemku – Ľubica Négerová
p) Žiadosť o prenájom pozemku – Anna Adamecová
q) Žiadosť o prenájom pozemku – SVB „Dom 203 a 204“
r) Žiadosť o prenájom pozemku – Ing. Jozef Hôra
s) Žiadosť o prenájom pozemku – Jozef Haranza
t) Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy – Miroslav Bielesch
u) Prenájom pozemku – Mária Kružicová
v) Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy – Michal Valent
w) Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy – Jana Kraková
17) Blok informácií a správ
a) Správa o činnosti mestskej polície za 2. Polrok 2014
b) Správa o prevádzkovaní mestského cintorína za rok 2014
c) Správa o ochrane pred požiarmi za 2. Polrok 2014
18) Rôzne
19) Interpelácie
20) Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Ing. Viera Vaská – poprosila doplniť do programu MsZ materiál riadna účtovná závierka spoločnosti Mestské lesy Kremnica za rok 2014 ako bod 4), ďalej poprosila doplniť program o bod 5) Návrh nového VZN mesta Kremnica o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na časti územia mesta, a bod 6) Návrh na uznesenie vo veci návrhu skupiny poslancov na vytvorenie jedného volebného obvodu pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva pre nasledujúce volebné obdobie.

Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať o predloženom návrhu Ing. Vaskej na zmenu programu dnešného zasadnutia MsZ.

PREZENTÁCI: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že zmena programu bola jednohlasne prijatá.

Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať o pozmenenom programe dnešného MsZ.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že program bol jednohlasne prijatý.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.

Program:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Riadna účtovná závierka spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s. r. o., za rok 2014
5) Návrh nového VZN mesta Kremnica o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na časti územia mesta Kremnica
6) Návrh skupiny poslancov na vytvorenie jedného volebného obvodu pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva pre nasledujúce volebné obdobie
7) Návrh na zmenu a doplnenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015
8) Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici
9) Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2014 k 31. 12. 2014
10) Plnenie rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31. 12. 2014 za Mestský bytový podnik Kremnica
11) Správa o plnení plánu nákladov a výnosov k 31. 12. 2014 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
12) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2014
13) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za rok 2014 – Mestský bytový podnik Kremnica a Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
14) Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2014
15) Záverečný účet Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2014
16) Návrh 2. Zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015
17) Úprava platu primátora mesta, zástupkyne primátora mesta a hlavnej kontrolórky mesta
18) Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28. 02. 2015
19) Majetkové veci:
a) Zmluva o nájme nehnuteľnosti – REMESLO stav, s. r. o., Žiar nad Hronom
b) Návrh na schválenie výšky nájomného v bytovom dome na Angyalovej ulici 413 v Kremnici
c) Zrušenie žiadosti o prenájme priestoru – Slavomír Antony, Krahule
d) Výpoveď nájomného vzťahu – STEFE Zvolen, s. r. o.
e) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Janka Krajčovičová – očná optika, Turček
f) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – DD net Detva
g) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – FRST Crew Kremnica o. z.
h) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Slovenský olympijský výbor, Bratislava
i) Kúpa nákladného automobilu MULTICAR
j) Zverejnenie zámeru predaja pozemku, k. ú. Kremnica
k) Zverejnenie zámeru predaja pozemku, k. ú. Horný Turček
l) Žiadosť o odpredaj pozemku – Jozef Daxner – TEMPO, Kopernica
m) Žiadosť o odpredaj pozemku – Jozef Orlický, Ingrid Daubnerová Fronková
n) Žiadosť o odpredaj, resp. prenájom pozemku – Janka Speváková s manželom
o) Žiadosť o prenájom pozemku – Ľubica Négerová
p) Žiadosť o prenájom pozemku – Anna Adamecová
q) Žiadosť o prenájom pozemku – SVB „Dom 203 a 204“
r) Žiadosť o prenájom pozemku – Ing. Jozef Hôra
s) Žiadosť o prenájom pozemku – Jozef Haranza
t) Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy – Miroslav Bielesch
u) Prenájom pozemku – Mária Kružicová
v) Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy – Michal Valent
w) Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy – Jana Kraková
20) Blok informácií a správ
a) Správa o činnosti mestskej polície za 2. Polrok 2014
b) Správa o činnosti mestského cintorína za rok 2014
c) Správa o ochrane pred požiarmi za 2. Polrok 2014
21) Rôzne
22) Interpelácie
23) Záver

Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová
12 12 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Bc. Klára Štroffeková, Mgr. Ing. Martin Novodomec
12 12 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

Ing. Mgr. Ferenčík odporúčil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 18. 06. 2015 pracovalo v zložení –primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta a Mgr. Eva Hrončová.
12 12 0 0

Na dnešnom zasadnutí bude pracovné predsedníctvo pracovať v zložení – Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová
12 12 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Viktóriu Gretschovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Ivana Petráša a Ing. Kláru Popovú. Ing. Mgr. Ferenčík informoval poslancov, že na stôl im boli pripravené doplňujúce materiály k mestskému zastupiteľstvu.

3) Kontrola plnenia uznesení

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 43 /1504

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ v Kremnici.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 44/1504

vo veci žiadosti Denisy Šarköziovej, bytom Ulica Jurka Langsfelda 711/39, Kremnica a Lukáša Špaňu, bytom Perecká 12, Levice o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 85/1406 zo dňa 19.06.2014.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť túto skutočnosť žiadateľom
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.04.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 45/1504

vo veci žiadosti spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 o odpredaj alebo prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 135/1409 zo dňa 18.09.2014.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť túto skutočnosť žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.04.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – opýtala sa, aký je dôvod zrušenia tohto uznesenia. Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že to boli schválené predaje a od tej doby, od kedy bolo to uznesenie dané, nekomunikuje ďalej Stredoslovenská energetika a je to pôvodný žiadateľ. Zostáva to visieť pomedzi a na druhej strane nie je vôľa, aby sa to dotiahlo do platnosti.

Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

4) Riadna účtovná závierka spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s. r. o., za rok 2014

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 46/1504

vo veci Riadna účtovná závierka spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o, so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s. r. o.) za rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. Riadnu účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s. r. o. za rok 2014 s dosiahnutým hospodárskym výsledkom po zdanení – ziskom vo výške 44.246,04 eur.
2. Rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení 44.246,04 eur:
a) 40 000,00 eur podiel jediného spoločníka na hospodárskom výsledku za rok 2014
b) zostatok čistého zisku vo výške 4.246,04 eur usporiadať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

5) Návrh nového VZN mesta Kremnica o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na časti územia mesta Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 47/1504

vo veci návrhu nového VZN o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na časti územia mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/z r u š u j e
VZN č. 3/2014 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Kremnica.

B/s c h v a ľ u j e
VZN č. 4/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na časti územia mesta Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – konštatovala, že toto bol bod, ktorý bol doplnený do programu rokovania MsZ. Vie, že v minulosti bol problém s VZN o požívaní alkoholu v meste Kremnica. Opýtala sa, v čom sa toto VZN, ktoré ideme schvaľovať zmenilo oproti tomu, ktoré sme mali a či sa vyhovelo námietke prokurátora, ktorý namietal voči predchádzajúcemu VZN a čo je vlastne nové v tomto VZN. Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že bol pozvaný prokurátorkou na miestnu prokuratúru v Žiari nad Hronom. Jedna z podstatných vecí, ktoré vyčítala tomuto VZN bolo nie presné vytýčenie priestranstiev, ktorých sa to týka. Pristúpili k tomu, ako to býva a ako to je zadefinované aj v iných obciach, ktoré už prešli cez prokurátorský protest a sú tam zadefinované ulice, ktorých sa to týka. Pretože nemôžu byť v tomto VZN definície ako: a podobne, a iné, a verejné priestranstvá. Odstránili tú neexaktnosť, ktorá tam bola a ktorá bola z prokurátorskej strany vyčítaná. V prípade, že by sa postihovalo za niečo, čo nie je jednoznačne zadefinované, je to ako keby na hlinených nohách. Presnejšie sa vymedzili priestranstvá, ktorých sa to týka. To bola tá zmena, doplnila sa, aby to mohla Mestská polícia jednoznačne sankciovať.

Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

6) Návrh skupiny poslancov na vytvorenie jedného volebného obvodu pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva pre nasledujúce volebné obdobie

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 48/1504

vo veci návrhu skupiny poslancov na vytvorenie jedného volebného obvodu pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva a z toho dôvodu na zníženie počtu poslancov mestského zastupiteľstva z doterajších 13 na 12 alebo 11.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
návrh skupiny deviatich poslancov mestského zastupiteľstva na vytvorenie jedného volebného obvodu pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva a z toho dôvodu na zníženie počtu poslancov mestského zastupiteľstva z doterajších 13 na 12 alebo 11.

B/je za to,
aby na najbližšie voľby poslancov mestského zastupiteľstva v roku 2018 bol vytvorený len jeden viacmandátový volebný obvod zahrňujúci územie celého mesta a z toho dôvodu, aby bol znížený počet poslancov mestského zastupiteľstva z doterajších 13 na 11.

C/u r č u j e
podľa § 11 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici na celé volebné obdobie v rokoch 2018 až 2022 na jedenásť.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – konštatovala, že nedostali návrhy uznesenia a toto je text, ktorý prvýkrát počuje. Je to návrh skupiny poslancov, čo je legitímne právo každého poslanca, ale tak isto by sa chcela k tejto veci vyjadriť. Prečítala si tento návrh a s mnohými vecami sa dokáže stotožniť, ale mnohé veci sú tam také, ktoré sú domnienkou, alebo je to niekoho názor. Myslí si, že aj keď je Kremnica malé mesto, ale tým, že máme päť volebných obvodov, v ktorých si volíme poslancov, dáva sa väčšie právo občanom, aby si zvolili ľudí, ktorých poznajú. Určite je to pre občana demokratickejšie, keď sa rozhodne pre človeka, ktorého stretáva. Ak by sme mali jeden volebný obvod, mohlo by sa teoreticky stať, že by si určité lobistické skupiny presadili ľudí, ktorí by sa v meste ani nezdržiavali a preto si nevie celkom dobre predstaviť, ako by zastávali názory, alebo ako by riešili požiadavky občanov. To, že sa znižuje počet poslancov, nemení na veci nič, ale to, že by mal byť jeden volebný obvod by považovala za krok dozadu a obmedzenie demokracie v meste. Tým, že máme päť volebných obvodov, tak ľudia, ktorí kandidujú za určité obvody si zastávajú názory tých ľudí a v prvom rade riešia problémy ľudí v obvode, v ktorom boli zvolení. Je už potom na rozhodnutí MsZ, pretože o veciach, ktoré sa týkajú rozvoja mesta, aj použití finančných prostriedkov rozhoduje MsZ. To rozhodne, či názory, alebo požiadavky poslancov, ktoré prichádzajú z týchto obvodov sú tak závažné, že ich treba riešiť, alebo treba dať prednosť iným požiadavkám. Nestotožňuje sa s názorom, že keď poslanci zastupujú názory svojich voličov, čo bolo v tejto správe napísané, že by nemali na zreteli záujem celého mesta. Konštatovala, že je poslanec už nejaký ten rôčik a doteraz nemala pocit, že by MsZ rozhodovalo, čo sa ani nedá, pretože pri trinástich poslancoch je tá kontrola dosť veľká na to, aby si niekto presadil, že sa bude riešiť problém iba jedného obvodu. To, že by bol len jeden volebný obvod by považovala za nie dobré riešenie a určite by to nebol krok v prospech ľudí, ktorých zastupujeme. S týmto názorom poslancov, v tom, že by mal byť jeden volebný obvod sa nestotožňuje a je za to, aby boli zachované viaceré obvody. Nemusí ich byť päť, ako bolo doteraz a nemusia byť ani tak členené, ako boli doteraz. Kľudne sa môžu aj inak rozdeliť, ale nie je za to, aby sme mali v meste Kremnica jeden volebný obvod. Brala by to ako snahu o určitý monopol a preto sa v tomto bode zdrží hlasovania. Ing. Vaská – informovala, že pod tento návrh sa podpísalo deväť poslancov, ktorí zo skúseností, alebo z ohlasov voličov dospeli k názoru, že by mal byť tento návrh predložený. Myslí si, že jeden volebný obvod predstavuje najférovejšiu súťaž poslancov, a to znamená, že to poradie jedenástich poslancov, ktorých navrhujú, je závislé od absolútneho počtu hlasov, ktoré získajú. Kremnica má 5 200 obyvateľov, takže sa radí k malým mestám. Myslí si, že nie je problém, aby občania mesta kandidátov poznali. Práve naopak. Ako naznačil Ing. Mgr. Ferenčík, ak by bolo veľa poslancov napríklad z jedného sídliska, tak si myslí, že práve to by malo voličov vyprovokovať k väčšej aktivite prísť k volebným urnám, aby sa snažili voliť si toho človeka, o ktorom si myslia, že bude hájiť ich záujmy. Ďalším problémom piatich volebných obvodov je to, že ten pomer úspešnosti na zvolenie poslanca je 20 %, čiže človek s 20 % mandátom reprezentuje záujmy celého mesta. Podotkla, že aj keď poslancov zvolili ľudia z daných obvodov, sú poslancami celého mesta. Nezastupujú záujmy svojho volebného obvodu, ale zastupujú záujmy mesta. Po tých istých skúsenostiach, ktoré majú z komunálnej politiky, by sa mali ako poslanci snažiť riešiť problémy, ktoré trápia celé mesto, čiže prioritne od tých najpálčivejších, po menej pálčivé. Myslí si, že to môžu takto zvolení poslanci riešiť efektívnejšie. V správe volebnej komisie sa objavili podozrenia z kupovania hlasov a práve naopak, ak niekto lobuje, tak bude lobovať na menšom piesku, ako lobovať v celom meste. Myslí si, že práve jeden volebný obvod je väčšia ochrana pred nejakými atakmi a kupovaním hlasov, ako sa to teraz prejavilo v obvode číslo 2. V neposlednom rade aj toto zloženie poslancov výrazne prispeje k úspore mestských financií a ak sa zníži počet poslancov na jedenásť, je to ďalší krok ku úsporám mestských zdrojov. Myslí si, že ak si budú jedenásti ľudia robiť svoju robotu poctivo, zastanú prácu trinástich. Ivan Petráš – konštatoval, že ak si budú poslanci robiť prácu poctivo, tak si myslí, že by bolo poctivé, aby sa takýto materiál dostal aj ku nemu, pretože on tento materiál vôbec nedostal. Ing. Vaská – konštatovala, že mu tento materiál posielala minulý týždeň v piatok e-mailom na mestskú adresu. Ing. Popová – ani ona nedostala na mestskú e-mailovú adresu nič. Nevie, kde sa stala chyba. Ing. Vaská – konštatovala, že dôkazom je to, že to posielala aj pani Ceferovej, ktorej to v piatok prišlo. Ivan Petráš – v princípe nemá problém s jedným volebným obvodom a ani so znížením počtu poslancov, ako aj v minulosti povedal a nemá problém zahlasovať za. Je to technický problém, proste sa to ku nemu nedostalo, pretože má veľa e-mailových stránok. Ale bolo by dobré dať aspoň do lavice tie materiály, ktoré prídu do MsZ neskôr, aby si to mohol pozrieť. Mgr. Ing. Novodomec – konštatoval, že to nebolo neskôr, ale v riadnom termíne. Ing. Vaská – posielala to v riadnom termíne, ale mohla si to overiť.

Mgr. Ing. Novodomec – informoval, že má znalosti o komunále aj v iných mestách aj v dedinách trošku väčšie. Uviedol dva príklady. Smolenice majú 3 600 obyvateľov, jeden volebný obvod a o volenom zástupcovi, reprezentantovi rozhodne najmenej 400 ľudí. Piešťany majú 25 000 obyvateľov, 2 volebné obvody a o jednom poslancovi rozhodne okolo 500 ľudí. Tá sila tej reprezentácie je oveľa silnejšia a ten mandát má v rukách ozaj ten človek, ktorému dôveruje najväčší počet ľudí v danom meste. Samozrejme, že aj v tomto MsZ, ale aj v tých MsZ pred tým, sedeli ľudia, kde mali mandát 100 – 150. Z mesta, kde je 5 600 občanov je to veľmi málo na to, aby zastupoval tých ostatných. Rozhodne o ňom veľká minorita, čo sú niekedy 2 – 3 %. Jednoducho to nie je reprezentatívnosť taká, ako by sa vyžadovala. Na tomto návrhu sa mu ešte páči to, že už nebude môcť niekto chodiť tak, že sa mu nezadarilo v 1. obvode, tak sa mu zadarí v 3. obvode, nezadarilo sa mu v 4. obvode, zadarí sa mu v 5. obvode. Toto sa vo veľa prípadoch a vo viacerých komunálnych voľbách stávalo, že poslanec skúšal dovtedy, kým sa mu to nepodarilo a nakoniec sa mu to aj tak nepodarilo, pretože ho ľudia prekukli. Myslí si, že je tá demokracia oveľa silnejšia a dostáva ozaj vo väčšej miere transparentnosti a aj sily. Nepovedal by, že nejaké lobistické skupiny, z trinástich poslancov to znižujeme na jedenásť, každý má možnosť sa v meste odreprezentovať. Presne ako povedal pán Petráš, práca ukáže a ľudia uvidia, že sa správame tak, ako najlepšie vieme a dokazujeme čo je v nás a preto nechajme ľudí, nech o nás v celom meste rozhodnú. Tak, ako dostane pán primátor celé mesto, aby ho mohlo voliť, dostanú ho aj poslanci. Ing. Mgr. Ferenčík – myslí si, že čo sa týka lobistických skupín, alebo nejakých manipulovaných hlasovaní, tak je jeden volebný obvod oveľa lepší, pretože na to prípadné ovplyvnenie treba neprimerane vyššie výdavky, alebo neprimerane vyšší vplyv. Myslí si, že tento argument, čo sa týka lobistických skupín je v tomto prípade skôr naopak. Mgr. Ing. Novodomec – poďakoval Ing. Vaskej, ktorá to nie len kvalitne, ale aj kvalifikovane spracovala.

Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

7) Návrh na zmenu a doplnenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 49 /1504

vo veci návrhu VZN č. 3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

8) Výberová konanie na miesto riaditeľa Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 50 /1504

vo veci výberového konania na miesto riaditeľa Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e

vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, Kremnica podľa § 3 a § 4, ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods.3 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov nasledovne:
1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie riaditeľa Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, Kremnica:
– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
– dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

2. Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:
– bezúhonnosť
– organizačné a riadiace schopnosti
– práca s PC (práca s internetom, Excel, Word)
– osobnostné a morálne predpoklady
– komunikatívnosť
– záujem o uvedenú prácu

3. Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
– profesijný životopis
– overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– potvrdenie o pedagogickej praxi
– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Súčasťou prihlášky do výberového konania je i návrh koncepcie rozvoja Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, Kremnica.
Termín podania: Prihlášku do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 06.05.2015 do 12,00 hod. na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

9) Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2014 k 31. 12. 2014

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 51 /1504

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2014 k 31.12.2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2014 k 31.12.2014 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 4 011 185,47 €, t.j. 102,45 %
výdavky: 3 703 133,09 €, t.j. 98,37 %
saldo: 308 052,38 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 401 408,65 €, t.j. 101,00 %
výdavky: 322 139,21 €, t.j. 41,25 %
saldo: 79 269,44 €
Finančné operácie: príjmy: 376 187,08 €, t.j. 100,00 %
výdavky: 143 091,51 €, t.j. 100,51 %
saldo: 233 095,57 €

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

10) Plnenie rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2014 za Mestský bytový podnik Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 52/1504

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2014 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2014 za Mestský bytový podnik Kremnica. (v eurách)
Výnosy: HČ 130.575 VČ 1.327 spolu 131.902 plnenie HČ 99,98 %
Náklady: HČ 123.498 VČ 1.308 spolu 124.806 plnenie HČ 94,56 %
Saldo: HČ 7.077 VČ 19 spolu 7.096

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

11) Správa o plnení plánu nákladov a výnosov k 31. 12. 2014 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 53/1504

vo veci správy o plnení nákladov a výnosov k 31.12.2014 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení nákladov a výnosov k 31.12.2014 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

12) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2014

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 54/1504

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2014.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

13) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2014 – Mestský bytový podnik Kremnica a Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 55/1504

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2014.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie. 56/1504

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2014.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

14) Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2014

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 57/1504

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. Správu hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Kremnica za rok 2014
2. Správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky mesta Kremnica za rok 2014.

B/ s c h v a ľ u j e
Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2014 a celoročné hospodárenie mesta Kremnica za rok 2014 bez výhrad.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 58/1504

vo veci tvorby Rezervného fondu mesta Kremnica z hospodárskeho výsledku za rok 2014 a použitia Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e , že
1. k 31. 12. 2014 výška Rezervného fondu mesta Kremnica na bankovom účte je 8 610,75 €.
2. výsledok hospodárenia za rok 2014 je 620 417,39 €, z toho tvorba rezervného fondu predstavuje 360 918,70 €

B/ s c h v a ľ u j e
použitie Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2015 v celkovej výške 360 918,70 € nasledovne:
1. 85 593,00 € na splácanie istín úverov
2. 60 806,00 € na splácanie istín lízingov
3. 214 519,70 € na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta. O prerozdelení finančných prostriedkov na jednotlivé investičné akcie rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Kremnici na ďalšom zasadnutí.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – pripomenula, že rezervný fond je v takej vysokej hodnote z toho dôvodu, že kapitálové investície, ktoré boli plánované v rozpočte v roku 2014 sa nerealizovali. Nerealizovala sa oprava oporného múru pri budove fary, nerealizovala sa projektová dokumentácia k opornému múru, nerealizovala sa rekonštrukcia Lučanského prechodu, je to cesta poza pána Sekaja k starej mliekárni, ktorá je v dezolátnom stave, kde boli vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu stavby a na stavebný dozor. Taktiež sa nerealizovala projektová dokumentácia zasnežovania Štefánikovho námestia a čiastočná rekonštrukcia telocvične. Chce, aby sa vedelo, prečo je rezervný fond v takej výške, pretože predchádzajúce MsZ v rozpočte 2014 tieto veci schválilo, dalo do rozpočtu, ale z neznámych dôvodov sa tieto investičné akcie nezrealizovali a tým pádom tieto prostriedky prechádzajú do rezervného fondu. Ing. Vaská – konštatovala, že Ing. Popová má pravdu a na zasadnutí poslednej ekonomickej komisie uvažovali nad rozdelením 214 000,- €, ktoré sú k dispozícií v rezervnom fonde. Nakoniec na komisii mestských lesov, kde sú zastúpení všetci poslanci prijali s pánom primátorom dohodu, že všetky investičné požiadavky, ktoré tu boli a ktoré sú, sa sústredia na jednom mieste a určí sa také poradie, kde by mesto mohlo prísť k ujme, keby sa veci neriešili. Predpokladá, že k tomuto problému bude osobitné zasadnutie MsZ s tým, že budú požadovať ešte vytýčenie zámerov na dva roky, pretože niektoré akcie sa budú iste prelínať na dva roky a samozrejme aj krytie finančnými zdrojmi, takže toto je úloha, ktorá nás čaká do júnového MsZ. Poprosila tých poslancov, ktorí sú tu z predchádzajúceho MsZ, že by si spomenuli na veci, ktoré boli už nejakým spôsobom rozrobené, aby sme toto všetko mohli dať do kopy a preskúmať. Finančné zdroje sú obmedzené, nedá sa realizovať všetko, ale zrejme nejaké priority sa stanovia, aby sa tie práce pokročili. Ing. Popová – myslí si, že pani kontrolórka má dosť dobré informácie, pretože bola predsedníčkou ekonomickej komisie a úzko spolupracovala s poslancami. Určite bude vedieť povedať, aj navigovať poslancov, kde a ako sa plánovali finančné prostriedky použiť. Chcela by opäť tlmočiť požiadavku, ktorá vznikla na rokovaní poslancov na komisii mestských lesov, kde padol návrh a požiadavka na mestský úrad, aby predložili rozpracované akcie, na ktorých sa pracovalo, v akom štádiu rozpracovanosti sú a aj výšku nákladov na ich realizáciu. Možno by bolo dobré, keby tam bola aj tá naliehavosť. Pretože niektoré akcie sú také, ktoré by možno mohli počkať. Niektoré sú také, ktorých nerealizovaním by bola spôsobená ešte väčšia škoda na majetku mesta. Poprosila, keď budú o tom rozhodovať, aby sa rozhodovalo za účasti všetkých poslancov. Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že si budú musieť všetci spoločne medzi poslancami ujednotiť, aká je naozaj tá akútnosť, pretože zistili, že potreby sú tak povediac nekonečné a naozaj budeme musieť ísť do akútnosti, tak ako povedala Ing. Popová. Nemôže byť všetko hneď a tiež nevie, či úverové financovanie je pri každom z tých zámerov žiadúce, alebo či by nám nejaký úver vôbec pomohol pri takomto globálnom pohľade, pretože potreby narátali na naozaj vysoké číslo.

Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

16) Záverečný účet Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2014

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 59/1504

vo veci záverečného účtu Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mestského bytového podniku za rok 2014.
B/s c h v a ľ u j e
1. Záverečný účet Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2014 a celoročné hospodárenie Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2014 bez výhrad.
2. Zdanený zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 18,83 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
3. Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške 7 076,86 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 60/1504

vo veci záverečného účtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. Predložený záverečný účet Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za
rok 2014 v zmysle stanoviska hlavného kontrolóra.
2. Zdanený zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 140,91 € vysporiadať v prospech účtu 428- Nevysporiadaný výsledok hospodárenie minulých rokov.
3. Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške 9 845,76 € vysporiadať v prospech účtu 428- Nevysporiadaný výsledok hospodárenie minulých rokov.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 61/1504

vo veci Rozpočtového opatrenia č. 1 k 31.03.2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie č.1 k 31.03.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – konštatovala, že dostali na stôl nový návrh k tomuto bodu programu. Opýtala sa, v čom je zmena. Ing. Nováková – informovala, že ešte predtým, ako odovzdali materiály k dnešnému MsZ, diskutovali s audítormi a s asistentami audítora o tom, ako by mali vyzerať uznesenia týkajúce sa rozpočtu. V zákone je stanovené, že štátne peniaze, ktoré prídu na mesto sa nejakým spôsobom zúčtujú a tie, ktoré sa neminú, sa vrátia štátu a o tých poslanci MsZ nerozhodujú. Robili sa vždy k štvrťroku takýmto opatrením s tým, že tak, ako to bolo plnené sa to zapracovalo do opatrenia. Podľa vyjadrenia audítorov je potrebné predložiť poslancom MsZ takto vykonané opatrenie. Toto opatrenie je len o štátnych zdrojoch a bolo súčasťou návrhu 2. zmeny rozpočtu a sú to tie prvé tri stĺpce. Sú to iba peniaze, ktoré prišli na prenesený výkon štátnej správy za prvý štvrťrok, takže to dávajú na vedomie.

Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

18) Návrh 2. Zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 62/1504

vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
2. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015, podľa predloženého návrhu nasledovne:
bežné príjmy: 3 774 849 €
kapitálové príjmy: 513 309 €
príjmové finančné operácie: 916 767 €
spolu príjmy: 5 204 925 €

bežné výdavky: 3 770 849 €
kapitálové výdavky: 1 128 921 €
výdavkové finančné operácie: 146 399 €
spolu výdavky: 5 046 169 €

saldo bežného rozpočtu: 4 000 €
saldo kapitálového rozpočtu: – 615 612 €
saldo finančných operácií: 770 368 €
celkové saldo rozpočtu: 158 756 €

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – poprosila, keby sa mohli najdôležitejšie zmeny 2. zmeny rozpočtu povedať. Ing. Nováková – informovala, že boli vyznačené všetky zmeny. V bežnom rozpočte je najdôležitejšou zmenou zvyšovanie platov podľa zákona o 1 %, tam urobili úpravy skoro v každom programe programového rozpočtu. Boli tam zapracované ešte 3 splátky úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý by sme mali dostať niekedy v polroku. V 1. zmene rozpočtu boli zapracované tri splátky, takže do konca roka budeme podľa všetkého potrebovať šesť splátok. Z kapitálových výdavkov táto verzia 2. zmeny rozpočtu obsahuje iba kapitálové výdavky na realizáciu alebo na nákup digestora na II. Základnej škole P. Križku a nejakú investičnú akciu vo forme či už rekonštrukcie, alebo nového obstarania výťahu pre školskú jedáleň na Základnej škole na Ul. Angyalovej. Ing. Popová – konštatovala, že na poslednom MsZ sa pýtala ohľadom plánu PHSR. Opýtala sa, či sa niečo v tom zmenilo a či sa finančné prostriedky v rámci 2. zmeny dostali do návrhu rozpočtu na realizáciu plánu PHSR. Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že pán Hronec nemá žiadne dodatočné požiadavky, čo sa týka financií vo vzťahu k PHSR. Bude to spracované za pôvodných podmienok, ale potrebuje s poslancami dohodnúť nejaké spoločné stretnutie, na ktoré príde. Komunikovala s ním Mgr. Ďurčová a bude to musieť byť spracované podľa novej štruktúry, ktorá je zo zákona daná s tým, že budeme musieť spolupracovať. Nejedná sa o žiadne dodatočné finančné náklady v tomto smere, jedná sa čiste o to spracovanie a o tú spoluprácu.

Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

19) Úprava platu primátora mesta, zástupkyne primátora mesta a hlavnej kontrolórky mesta

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 63/1504

vo veci úpravy platu primátora mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u je
plat primátora mesta v roku 2015 v rozsahu plného úväzku mesačne vo výške 2 008,00 € v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov so spätnou platnosťou od 01.01.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 64/1504

vo veci úpravy platu zástupkyne primátora mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e do m i e,
že s účinnosťou od 01.04.2015 je podľa § 25 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení plat zástupkyne primátora vo výške 55 % z platu primátora mesta, t.j. 1 104,40 €.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – opýtala sa, aké bolo percento v porovnaní s predchádzajúcim viceprimátorom. Ing. Mgr. Ferenčík – odpovedal, že 75 %.

Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Ing. Popová – informovala, že plat viceprimátora v predchádzajúcom volebnom období nebol na rokovaní MsZ a MsZ nemalo informáciu o jeho výške platu.

Uznesenie č. 65/1504

vo veci úpravy platu hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – u r č u j e
plat hlavnej kontrolórky mesta v roku 2015 v rozsahu plného úväzku mesačne vo výške 1 562,00 € v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov so spätnou platnosťou od 01.01.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – pripomenula, aby bolo na MsZ prezentované, z čoho vychádza plat hlavného kontrolóra a prečo je tam ten koeficient 1,82. Ľudia to pozerajú a nech vedia na základe čoho to tak je. Ing. Mgr. Ferečník – informoval, že koeficient hlavnej kontrolórky mesta vychádza z počtu obyvateľov a z priemernej mzdy v Národnom hospodárstve. Je to teda súčin, myslí že 858,- € je priemerná mzda v Národnom hospodárstve za rok 2014, krát koeficient podľa počtu obyvateľov. Táto práca môže byť vykonávaná aj na nižší ako na plný úväzok, ale nie je to bežnou praxou. Býva to bežnou praxou iba v malých obciach, kde kontrolór vykonáva menší objem práce pre viaceré obce. Z toho všetkého vychádza výpočet a taktiež je to aj u primátora.

Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

20) Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28. 02. 2015

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 66/1504

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2015 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2015 pre oblasť kultúra v celkovej výške 10.520 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 8.880 € nasledovne:
a) KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. 7.000 €
b) Bašta Musica 800 €
c) Knižnica Jána Kollára 300 €
d) OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici 600 €
e) OZ 1115 180 €

2. z Fondu kultúry vo výške 1.640 € nasledovne:
a) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kremnica 200 €
b) Farnosť Kremnica – rímskokatolícka cirkev 400 €
c) Farnosť Kremnica – rímskokatolícka cirkev 400 €
d) Knižnica Jána Kollára 200 €
e)SOS Kremnica 200 €
f) Slovenský zväz telesne postihnutých 150 €
g) Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 90 €

B/ u k l a d á
mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová
termín: 15.05. 2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ivan Petráš – mal poznámku a pripomienku k dotáciám, ktorú mal už v minulom volebnom období. Myslí si, že tento spôsob rozdeľovania nie je celkom dobrý. To hlavné, čo mu tam vadí, sú energie. Myslí si, že platenie energií klubom mestom je rozhadzovanie peňazí. Druhá vec je, že sú subjekty, ktoré možno aj podnikajú v niektorých objektoch a čerpajú dotácie na energie. Myslí si, že by tá suma mala byť jednotná, či je to na elektriku, alebo na štartovné čísla, ale to už by bolo vecou toho oddielu, ale nepáči sa mu tento spôsob rozdeľovania. Dopočul sa, že bola diskusia o tom, či dávame na úpravu tratí Bielej stope, alebo nie. Nechce to rozvíjať debatou o tom, kde tie peniaze idú, ale aj preto si dovolil spraviť taký záver sezóny minulý týždeň v sobotu na Cabanke, kde bol dve hodiny a bol veľmi milo prekvapený z ľudí, ktorí išli okolo. Mal pre nich pripravené dotazníky a dozvedel sa veľmi zaujímavú vec a kto bude mať záujem môžu sa o tom porozprávať. Myslí si, že peniaze investované do úpravy tratí sú investované dobre, sú minuté dobre na rozdiel možno od niektorých iných dotácií, ktoré sa rozdeľujú iným oddielom. Úprava tratí by určite mala fungovať aj v budúcich obdobiach, v budúcich zimách. Ak bola nejaká debata o tom, či má, alebo nemá Biela stopa dostávať dotácie na úpravu tratí, či už letnú, alebo zimnú, môže si to každý vyskúšať sám. Nechce teraz napádať napríklad futbalistov, že sa im tam kosí 10-krát, ale podľa neho sú tieto dotácie jednoducho zvrhlé a nie sú a ani nikdy nebudú rozdeľované nejakým úplne objektívnym spôsobom. Vie, že sa už minuli všetky peniaze, čo v minulosti tiež nebolo úplne štandardné. Možno bude nejaké nové podujatie, možno sa budú peniaze niekde hľadať. Myslí si, že by sa nejaké peniaze mohli odložiť a podporiť v neskoršom termíne pri rozdeľovaní dotácií. Mgr. Zlatošová – informovala, že už asi šiesty rok robievajú jarné upratovanie mesta. Vyzývajú občianske združenia, športové oddiely, športové kluby a proste tie organizácie na území mesta, ktoré dostávajú dotácie aj v tom smere, že tú dotáciu dostávajú, aby pri jarnom upratovaní mesta pomohli. Prvé roky s tým skutočne problém nemali a naozaj tie organizácie tak, ako boli oslovené sa do jarného upratovania zapojili. V minulom roku im to začalo škrípať a niektoré oddiely skutočne na to kašlú. Tento rok sa jej to potvrdilo detto. Skutočne tí vedúci niektorých oddielov vôbec nezabezpečili ani to, aby si ľudia prišli prevziať vrecia, aby si ten svoj rajón vyzbierali. Dodnes nemá odozvu napriek tomu, že všetkým rozposlala e-maily ako každý rok a preto ich osloví ešte raz. Vie, že niektoré úseky sa nedajú zbierať kým je sneh. Napríklad Skalka sa zbiera vždy v tom neskoršom období. Ale opätovne vyzve tie organizácie, ktoré dotáciu dostávajú a ktoré sa nám do jarného upratovania nezapojili, aby tak spravili a aby si uvedomili, že aj to je možno jednou z podmienok, že sa trošku o tie peniažky treba aj zaslúžiť. Ivan Petráš – konštatoval, že v tomto smere bola Biela stopa priekopníkmi, ktorá začala realizovať pred niekoľkými rokmi jarnú očistu mesta. Vymysleli to v rámci Bielej stopy a oslovili aj iné oddiely a fakt je ten, že vždy ich tam bolo asi najviac, boli najiniciatívnejší a postupom rokov na to každý kašlal. Mgr. Sekaj – konštatoval, že dotačný fond nie je zle myslený. Myslí sa na deti a na ľudí, ktorí s deťmi robia. Myslí si, že je to správne, lebo keď nebudeme mať v tomto meste deti, tak nebude žiadny šport. Tiež majú záujem o to, aby sa v budúcnosti to financovanie trošku zmenilo. Majú tam položky, ktoré sa im nepáčia, ako napríklad platenie určitých nákladov energií. Netrúfa si povedať, keby spravili takú vec, že by nepodporili našich lyžiarov, nedajbože futbalistov, čo sa týka financovania elektrických energií. Môžu zatvoriť športoviská a tým bude koniec. Ďalšia vec je to, že Biela Stopa má možnosť si zarobiť nejaké peniažky, ale toto sú športy, ktoré sú pre toto mesto dôležité. Myslí si, že ten pohľad a názor v tejto veci má trošku iný, ako pán Petráš. Ivan Petráš – nepovedal, že nejaký oddiel má dostať menej. Každý oddiel dostane peniaze a na čo si ich minie, na to si ich minie. Keď si minú na elektriku a nebudú mať na deti, bude to ich problém, ale jednoducho energie by tam byť nemali.
Mgr. Sekaj – konštatoval, že sa o tom môžu porozprávať a budú sa snažiť nájsť nejaký optimálny vzorec. Mgr. Ing. Novodomec – informoval, že ešte aj samostatne v komisií dotačnej vznikol podnet, že je naozaj nevyhnutnosťou, aby sme to samotné VZN nejakým spôsobom prekopali. Presne tak, ako apeluje aj na Mgr. Zlatošovú, že jednoducho nejaká tá zásluhovosť, predovšetkým primárne, aby financie z dotácií zostali na území mesta pre deti a jednoducho aby to malo nejaký cieľ, nejaký zmysel. Zdá sa im, že niektoré tie ustanovenia sú možno nejaké účelové a vtedy sa bude môcť každý k tomu vyjadriť. Chcú nastaviť nové pravidlá a nový cieľ celých dotácií, takže je snaha to zmeniť. Ing. Popová – pridala sa k tomu, aby sa podmienky pre poskytovanie dotácií upravili. Sama mala problém s tým, že dotácie, ktoré máme a podmienky, ktoré máme nastavené, riešia len poskytovanie finančných prostriedkov klubom, oddielom, alebo občianskym združeniam. Už aj v predchádzajúcom volebnom období potrebovali pomôcť, alebo podporiť aj FO, športovcov, ktorí reprezentovali naše mesto, ale také podmienky, ktoré mali nastavené im to neumožnili. Myslí si, že ak dokážeme podporiť športovcov v kluboch mali by sme myslieť aj na ľudí, ktorí už nie sú v kluboch, ale určitým spôsobom naše mesto reprezentujú a šíria dobré meno mestu. Mgr. Sekaj – konštatoval, že ak sú to športovci do 18 rokov, je na to určitý vzorec, ktorým sa to dá veľmi ľahko zistiť. Ing. Popová – konkrétne v minulom volebnom období riešili Bc. Martina Kapša a jeho kolegu a jednoducho nebola možnosť mesta, aby ho z dotačného fondu podporili, čo jej bolo osobne ľúto. Pretože sú to ľudia, ktorí reprezentujú mesto, ale neboli súčasťou klubu a nespadali do toho, aby mohli dostať dotáciu. Hľadali iné spôsoby dotácie a to bolo vlastne to, čo spomenul Ing. Mutňanský, že sme ho dotlačili k tomu, aby Mestské lesy nejakým spôsobom podporovali ľudí, ktorých sme my z rozpočtu mesta nemohli podporiť. Zdá sa jej to scestné a keď podporujeme kluby, mali by sme nájsť aj nejaký vzorec, alebo mechanizmus, aby sme mohli podporiť aj takýchto ľudí. Nemusí to byť iba športovec, ale môže to byť napríklad umelec, alebo človek, ktorý iným spôsobom reprezentuje naše mesto. Ale toto boli veci, ktoré sme nemohli z nášho dotačného fondu riešiť. Mgr. Ing. Novodomec – informoval, že aj toto je cieľom zmeny VZN, aby sme jednoducho neuprednostňovali iba PO a FO, ale aj bežných občanov, ktorí si požiadajú o dotáciu a vedia to efektívne využiť. Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že hovorili o tom, že by bolo možno na mieste zmeniť VZN o poskytovaní dotácií, ale je to na obsiahlejšiu a dlhšiu diskusiu.

Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 67/1504

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2015 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2015 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 10.377 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu mládežníckeho športu vo výške 3.992 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov 1.908 €
b)SKI KLUB Kremnica 830 €
c) Športový klub futbalu 785 €
d) Športový klub tenisu 276 €
e) TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel 193 €

2. z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu vo výške 3.022 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov 500 €
b) Športový klub futbalu 1.559 €
c) Športový klub futbalu 300 €
d) Športový klub tenisu 300 €
e) TJ Kremnica 363 €

3.z Fondu športových podujatí vo výške 2.963 € nasledovne:
a) FRST CREW Kremnica 800 €
b) Mestský klub lyžiarov 363 €
c) Mestský klub lyžiarov 1.500 €
d) TJ Kremnica – volejbalový oddiel 300 €

z Fondu športu vo výške 400 € nasledovne:
a)Mestský klub lyžiarov 300 €
b)Šachový klub Mestské lesy Kremnica 100 €

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová
termín: 15.05.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

21) Majetkové veci:

a) Zmluva o nájme nehnuteľnosti – REMESLO stav, s. r. o., Žiar nad Hronom

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 68/1504

vo veci zmluvy o nájme nehnuteľnosti.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
nájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Kremnica, obec Kremnica, okres Žiar nad Hronom, zapísanej na Liste vlastníctva číslo 3104, a to:
• stavby súpisné číslo 413 postavenej na parcele registra „C“ parcelné číslo 553/1, s popisom stavby ako „bytový dom“, druh stavby 9, vrátane technickej vybavenosti, súčastí a príslušenstva, a to miestnej komunikácie, odstavných a spevnených plôch, vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, plynovej prípojky, merania plynu, telekomunikačnej prípoky a prípojky verejného osvetlenia.
Technická vybavenosť sa nachádza v katastrálnom území Kremnica, a to na pozemkoch:
– parcela registra „C“ parcelné číslo 552,
– parcela registra „C“ parcelné číslo 2218/1.
Bytový dom pozostáva z 11 Bytových jednotiek o celkovej podlahovej ploche 549,41 m2.
Prenajímateľ: REMESLO stav, s.r.o., IČO: 36 057 088
Sídlo: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, SR
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S

Nájomca: Mesto Kremnica, IČO: 00 320 781
Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, SR

Nájomné: 758,19 EUR mesačne (slovom: sedemstopäťdesiatosem eur a devätnásť eurocentov mesačne)

Splatnosť
nájomného: mesačne, a to vždy v príslušnom mesiaci do dvadsiateho dňa toho mesiaca

Doba nájmu: nájomný vzťah vzniká dňom 01.05.2015, uzatvára sa na dobu určitú, a to do 31.12.2017. Nakoľko nájomca uzavrel s prenajímateľom Kúpnu zmluvu na Predmet nájmu, tak nájom Predmetu nájmu skončí dňom vydania právoplatného rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva k Predmetu nájmu v prospech nájomcu.
Nájomca si na vlastné náklady bude zabezpečovať všetky plnenia spojené s užívaním Bytového domu a poistenie Bytového domu.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť zmluvu o nájme nehnuteľnosti podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová, Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

b) Návrh na schválenie výšky nájomného v bytovom dome na Angyalovej ulici 413 v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 69/1504

vo veci návrhu na schválenie výšky nájomného v bytovom dome na Angyalovej ulici 413 v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1. v súlade s § 2 Opatrenia MFSR z 23.4.2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien bytov výšku nájomného v bytovom dome na Angyalovej ulici 413 – 11 bytových jednotiek vo výške 2,00 EUR/m2 podlahovej plochy mesačne,
2. v súlade s § 18 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov tvorbu fondu opráv z nájomného vo výške 0,5% nákladov na obstaranie nájomného bytu

B/ukladá
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť zmluvu o podnájme podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.05.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – konštatovala, že po realizácii prestavby CVČ na bytový dom sa prideľovali byty žiadateľom. Zaujíma ju to preto, lebo sa k tejto problematike na predchádzajúcom MsZ dosť intenzívne venovali a chce vedieť, koľko bolo záujemcov a na základe čoho komisia rozhodovala. Z iniciatívy predchádzajúcej sociálnej komisie mali požiadavku na vybudovanie bezbariérového bytu, v tomto bytovom dome. Opýtala sa, koľko žiadateľov bolo so zdravotným postihnutím o tento bezbariérový byt a pre koho sa nakoniec komisia rozhodla. Ing. Reichlová – na základe stanoviska predchádzajúcej komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky sa vytvoril dotazník, ktorý doručilo v stanovenom termíne 29 žiadateľov. Zmyslom dotazníka bol termín na vloženie finančnej zábezpeky časti vo výške 500,- € na účet. Túto podmienku splnilo 22 žiadateľov, z týchto 22 žiadateľov po prehodnotení splnenia podmienok v zmysle VZN 2/2010 a VZN 9/2014 boli vylúčené 4 žiadosti, ktoré nespĺňali. Komisia zostavila poradovník z osemnástich žiadateľov, z ktorých bolo jedenásť žiadateľov uspokojených. Jeden žiadateľ splnil podmienky ZŤP s tým, že mu bol pridelený byt, ktorý nie je vedený ako bezbariérový, ale je upravený pre bezbariérového, tak ako sa dohodli na predchádzajúcom MsZ na základe pripomienok poslancov. To znamená, že byt má širšie zárubne, ale nemá elektroinštaláciu, ani kuchynskú linku v takej výške, ako by si vyžadoval bezbariérový byt s tým, že sa už aj vtedy predpokladalo, že ak tam bude bývať osoba ZŤP väčšinou má so sebou ešte niekoho, kto sa o neho stará a komu by napríklad kuchynská linka v takej výške nebola postačujúca. V tom čase, ešte nemali ani žiadneho žiadateľa ZŤP, pri ktorom to mohli robiť. Tým, že to dostala osoba so ZŤP si byt pozrela a vyhovel jej v plnom rozsahu. Ing. Popová – opýtala sa, koľko bolo žiadateľov so ZŤP. Ing. Reichlová – odpovedala, že bol iba jeden taký žiadateľ, ktorému vyhoveli. Ing. Popová – opýtala sa, prečo boli 4 žiadatelia vylúčení. Ing. Reichlová – informovala, že jeden žiadateľ bol vylúčený z toho dôvodu, že bol vlastníkom nehnuteľnosti a ostatní prekročili príjem v zmysle zákona č. 443/2010, kde boli podmienky vo výške 3-násobku životného minima rodiny. Ing. Popová – informovala, že na rokovaní komisie mestských lesov mali požiadavku, či by sa tam dalo ísť pozrieť ešte predtým, ako sa tam nájomníci nasťahujú. Ing. Reichlová – bola by rada, keby sa dohodli cez prestávku, alebo po skončení MsZ.

Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Ing. Mgr. Ferenčík – vyhlásil krátku prestávku v trvaní 10 minút. Po skončení prestávky sa pokračovalo nasledujúcim bodom programu.

c) Zrušenie žiadosti o prenájom priestoru – Slavomír Antony, Krahule

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 70/1504

vo veci zrušenia uznesenia č. 30/1502 zo dňa 12.02.2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í
uznesenie č. 30/1502 zo dňa 12.02.2015

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť zrušenie podľa bodu A/ uznesenia žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 30.04.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

d) Výpoveď nájomného vzťahu – STEFE Zvolen, s. r. o.

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 71/1504

vo veci výpovede nájomného vzťahu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
výpoveď nájomného vzťahu – nebytový priestor v objekte na Dolnej ulici č. 49/21 v Kremnici, ktorú podala spoločnosť – STEFE Zvolen, s.r.o., Unionka 54, 960 01 Zvolen, IČO: 31 612 300. V zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov dojednaná výpovedná lehota uplynie dňa 30.06.2015 a tým dňom sa skončí aj predmetný nájomný pomer.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.07.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Vaská – informovala, že po rozhovore s pánom Adamom šéfom firmy STEFE vo Zvolene sa dozvedela, že táto kancelária im slúžila ako potrebné priestory, keď budovali rozvodné siete na teplo a následne ako kontaktné miesto pre občanov mesta vo veci pripomienok, názorov a nápadov, ale z prieskumu, ktorý mali vyšlo, že tam občania nechodili, nekontaktovali ich. Pre nich je podľa jeho vyjadrenia tiež dôležité šetrenie nákladov. Z tohto dôvodu pristúpili k žiadosti o zrušenie nájmu v zmysle nájomnej zmluvy.

Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

e) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Janka Krajčovičová – očná optika, Turček

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č.72/1504

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov (miestností č. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 a 150) v budove 4 OBZS na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici žiadateľovi – Janka Krajčovičová – očná optika, 038 48 Turček 269, IČO: 30 501 814.
Dôvodom neschválenia prenájmu je nesúhlas s navrhovanými stavebnými úpravami miestností č. 139, 140, 141 a 142.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť uznesenie žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.05.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

f) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – DD net Detva

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 73/1504

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov (miestností č. 29, 30 a 31) v budove 4 OBZS na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici spoločnosti – DD net DETVA s.r.o., M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva, IČO: 46079386. Nájom je stanovený v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 35,849 EUR/m2/rok. Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2015.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
Zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
Termín: 31.05.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – opýtala sa, na aké obdobie je stanovený nájom tohto priestoru. Ing. Reichlová – odpovedala, že nájom tohto priestoru je stanovený na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou. Ing. Popová – ďalej sa opýtala, či sa bude nájom navyšovať o infláciu. Ing. Reichlová – odpovedala, že áno, bude sa navyšovať. Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že táto spoločnosť momentálne využíva rozvody, ktoré predpripravila spoločnosť STEFE. Predpokladá, že to bude nejaké zákaznícke miesto.

Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

g) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – FRST Crew Kremnica o. z.

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 74/1504

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov (pivníc č. 1 a 2) v budove súp. č. 14 na Štefánikovom námestí v Kremnici spoločnosti – FRST Crew Kremnica o.z., Angyalova 493/38, Kremnica, IČO: 42 301 394. Nájom je stanovený individuálne v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 12,00 EUR/rok. Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2015.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.05.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

h) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Slovenský olympijský výbor, Bratislava

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 75/1504

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
Slovenskému olympijskému výboru, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava:
1. prenájom nebytových priestorov (miestností č. 102, 103, 111 a 112) v budove súp. č. 14 na Štefánikovom námestí v Kremnici,
2. prenájom nebytových priestorov s celkovou výmerou 31,6 m2 na prvom poschodí v budove súp. č. 2/3 na Štefánikovom námestí v Kremnici.
Nájom je stanovený individuálne v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 1,00 EUR/rok. Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2015.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.05.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Vaská – informovala, že od 01. 01. 2015 je novým zriaďovateľom Slovenský olympijský výbor, s ktorým vstupuje mesto do vzťahu cez Mestský bytový podnik a žiada o rozšírenie nájomnej plochy na prvom poschodí o 31,6 m2. Mestský bytový podnik postupuje v súlade s cenami stanovenými za nájom nebytových priestorov.

Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

i) Kúpa nákladného automobilu MULTICAR

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 76/1504

vo veci odkúpenia nákladného vozidla MULTICAR, M26 AL s nadstavbou na zimnú údržbu Beilhack 1,5 m3 .

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
odkúpenie nákladného vozidla MULTICAR, M26 AL, s nadstavbou na zimnú údržbu Beilhack 1,5 m3, rok výroby 2002 mestom Kremnica od spoločnosti KO a LA Plus, s.r.o., Železničiarska 68, 080 01 Prešov, IČO 36 468 070, za kúpnu cenu dohodou vo výške 13 000,00 €
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odkúpenie a prehlásenie vozidla podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedný: Bc. Peter Grosch termín: 31.05.2015.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – konštatovala, že rok výroby Multikáry je 2002. Opýtala sa, či to nebude staré, alebo po životnosti. Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že sú to finančné prostriedky ktoré Bc. Grosch získal z predaja vozidiel, ktoré sme mali. Nové vozidlo, ktoré bolo obstarané stálo zhruba 120 000,- €, takže aj vzhľadom na finančné možnosti mesta sa rozhodli takto. Bc. Grosch k tomu povie viac. Bc. Grosch – informoval, že nová Multikára stojí cez 100 000 €, je samozrejmé, že radšej by chceli novú, ale určite im pomôže aj táto. Ing. Popová – opýtala sa, na čo bude nová Multikára slúžiť. Bc. Grosch – informoval, že bude slúžiť na posypávanie ciest. Ing. Popová – opýtala sa, či nebude mať problém ísť do kopca. Bc. Grosch – konštatoval, že je to 4×4, má to redukciu a je bežne využívaná na takéto účely.

Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

j) Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku, k. ú. Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 77/1504

vo veci zámeru odpredaja pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zámer predať pozemok parcelné číslo CKN 1718 – zastavené plochy a nádvoria s výmerou 330 m2 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okr. Žiar nad Hronom, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1388. Predaj bude realizovaný formou priameho predaja podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o majetku obcí“) najmenej za cenu vo výške podľa osobitného predpisu (vyhláška č. 492/2004 Zb. v znení neskorších predpisov), s tým, že podľa § 9a ods. 2 a 5 zákona o majetku obcí bude na webovom sídle mesta Kremnica, na úradnej tabuli mesta a v regionálnom týždenníku MY Noviny Žiarskej kotliny a v Kremnických novinách zverejnený zámer predaja uvedeného pozemku.
Pozemok ponúkaný na predaj je na kópii katastrálnej mapy vyznačený žltou farbou.

B/ u k l a d á
mestskému úradu:
1. zverejniť na webovom sídle mesta Kremnica, na úradnej tabuli mesta a v regionálnom týždenníku MY Noviny Žiarskej kotliny a v Kremnických novinách zámer mesta Kremnica predať pozemok v katastrálnom území Kremnica podľa bodu A/ uznesenia
2. obstarať na náklady mesta znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty predávaného pozemku podľa vyhlášky č. 492/2004 Zb. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Vaská – informovala, že o tento pozemok, ktorý sa nachádza medzi pekárňou a pod domom pána Richarda Fodora požiadal o odkúpenie tohto pozemku vo výmere 330 m2. Je to v takej zanedbanej časti a niekedy tam mal pán Trgina záhradu. Keďže zákon neumožňuje priamy predaj tomuto záujemcovi musí sa postupovať cez inzerciu v tlačovinách, alebo na webe s tým, že predpokladajú, že pán Fodor sa bude k tomuto prostredníctvom pani Luptákovej, ktorá to organizuje hlásiť a k realizácií predaja dôjde. Ale zároveň pri takejto forme predaja geometrický plán a náklady s tým spojené bude musieť znášať mesto.

Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

k) Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku, k. ú. Horný Turček

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Informoval, že sa taktiež jedná o návrh uznesenia, ktorý vychádza z toho, že o tento pozemok prejavil záujem žiadateľ. Jedná sa o pozemok za účelom výstavby rodinného domu. Ing. Vaská – informovala, že to je v podstate ten istý proces, ako u pána Fodora s tým, že tento pozemok obhospodárujú Mestské lesy Kremnica. Ing. Nováková vyžiadala od riaditeľa Mestských lesov aj stanovisko k tomuto zámeru. Stanovisko bolo kladné, pretože ten pozemok nie je pre Mestské lesy podstatný a doporučujú ho odpredať presne takým istým spôsobom, ako bolo v predchádzajúcom prípade.

Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 78/1504

vo veci zámeru odpredaja pozemku v katastrálnom území Horný Turček.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zámer predať časť z pozemku parcelné číslo CKN 91/1 – ostatné plochy s celkovou výmerou 12266 m2 v obci Turček, katastrálne územie Horný Turček, okr. Turčianske Teplice, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 71, a to časť o výmere cca 730 m2. Predaj bude realizovaný formou priameho predaja podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o majetku obcí“) najmenej za cenu vo výške podľa osobitného predpisu (vyhláška č. 492/2004 Zb. v znení neskorších predpisov), s tým, že podľa § 9a ods. 2 a 5 zákona o majetku obcí bude na webovom sídle mesta Kremnica, na úradnej tabuli mesta a v regionálnom týždenníku MY Turčianske noviny zverejnený zámer predaja uvedeného pozemku. Časť pozemku ponúkaná na predaj je na kópii katastrálnej mapy vyznačená žltou farbou.

B/ u k l a d á
mestskému úradu:
1. zverejniť na webovom sídle mesta Kremnica, na úradnej tabuli mesta a v regionálnom týždenníku MY Turčianske noviny zámer mesta Kremnica predať pozemok v katastrálnom území Horný Turček podľa bodu A/ uznesenia
2. obstarať na náklady mesta geometrický plán na oddelenie predávanej časti pozemku a znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty predávaného pozemku podľa vyhlášky č. 492/2004 Zb. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

l) Žiadosť o odpredaj pozemku – Jozef Daxner – TEMPO, Kopernica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 79/1504

vo veci žiadosti Jozefa Daxnera – TEMPO, Kopernica 23, 967 01 Kremnica, IČO: 33 322 236 o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 1129 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 257 m² v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Daxnerovi – TEMPO, Kopernica 23, 967 01 Kremnica, IČO: 33 322 236.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.04.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Vaská – poprosila Ing. Sikoraia, aby sa k tomu vyjadril. Ing. Sikorai – informoval, že sa jedná o opakovanú žiadosť. Oddelenie výstavby dávalo vždy určité negatívne stanovisko v tom zmysle, že tá plocha, kde sa tieto priestory nachádzajú je v zmysle územného plánu vyčlenená na vyššiu občiansku vybavenosť. Čo je pre budúci rozvoj mesta a preto z toho titulu nebol zámer v tomto zmysle priechodný. Podľa územného plánu sa za vyššiu občiansku vybavenosť považujú rozsiahlejšie služby, ktoré majú celomestský, alebo nadmestský charakter. Vzhľadom k tomu, že aj celé ťažisko rozvoja mesta sa posúva týmto smerom do priestoru Veterníka, je táto lokalita vymedzená ako vyššia občianska vybavenosť. Ivan Petráš – opýtal sa, čo spravíme s budovou pána Daxnera firmy TEMPO, pretože sa to pýta už piaty rok. V podstate mestu patrí len pozemok pod budovou a to je všetko. Jemu patrí iba objekt a všetko okolo je Slovenského pozemkového fondu. Nevie si predstaviť ten mechanizmus toho, že my tú budovu od neho odkúpime a potom zbúrame. Predpokladá, že podľa zákona je mesto prvé, ktoré by malo jednať so Slovenským pozemkovým fondom, ale zase na druhej strane to znamená, že my budeme musieť pozemok kúpiť za trhovú cenu a vie, že tam má žiadosť už aj pán Daxner. Zase sa budeme nejakým spôsobom vybíjať na niečom, čo nebude mať koniec. Nejde sa zastavovať nad tým, či to odpredať, alebo neodpredať. Podľa neho je to nepriechodné a myslí si, že je to nezmysel. Ďalšia vec je, že mesto požiadalo Slovenský pozemkový fond o vyjadrenie, ale nič mu to nehovorí, pretože je tam iba kopec citovaných zákonov a to je všetko. Ale nie je tam tá cena, ktorú chcelo mesto. Keď bude vedieť, že cena je pre mesto prijateľná, vyčlenia sa peniaze a odkúpi sa pozemok okolo. Potom to už bude zaujímavé. Myslí si, že je to iba stavanie vzdušných zámkov. Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že si presne nepamätá detaily územného plánu, ale vie, že týmto smerom bol aj trasovaný nejaký výhľadový obchvat mesta v smere od Domu smútku cez Veterník. Tak nevie, ako je to vo vzťahu k tomu. Ivan Petráš – konštatoval, že aj územný plán by mal vychádzať z jestvujúcich skutočností. Ten objekt tam je, tak nech niekto na meste povie, čo s ním spravíme. Ako príklad uviedol Skalku. Dom horskej služby je na pozemku pána Glucha. Pán Gluch sa dozvie, že sme to s pánom Daxnerom nejako riešili a teraz vyženieme Horskú službu, ktorá tam robí podľa neho dosť aktívnu činnosť, ale tak isto je to nevysporiadané. Treba sa pozerať na pozemky v rámci katastra mesta Kremnica a okolia, ktoré máme ako vysporiadané a ktoré stavby sú na našich pozemkoch. Tá budova bola postavená ešte za čias komunizmu, v tej firme robil, tak vie, ako to bolo. Nechápe prečo, alebo ako a kto to predal. Ing. Vaská – konštatovala, že pán Daxner to kúpil s vedomím, že to kupuje bez pozemku. Ivan Petráš – informoval, že naši predkovia zakladali Horskú službu, postavili Horskú službu na Skalke, ktorá je postavená na pozemku, ktorý nám nepatrí. Takéto veci by sa mali vyriešiť v prvom rade a až potom o tom hlasovať, či to chceme kúpiť, alebo nie. Dovolil si tvrdiť, že musíme najprv riešiť to, čo spravíme s budovou pána Daxnera, lebo to je podľa neho na dlhé súdne konanie. Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že sa k tomu nevie presne vyjadriť Ivan Petráš – konštatoval, že to tu počúva už niekoľký rok, ale myslí si, že je zbytočné dávať pozmeňujúci návrh,

Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 10 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 1 (Ivan Petráš)
ZDRŽAL SA: 1 (Maroš Kraml)

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

m) Žiadosť o odpredaj pozemku – Jozef Orlický, Ingrid Daubnerová Fronková

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 80 / 1504

vo veci žiadostí Jozefa Orlického, Zámocké námestie 587/40, Kremnica a Ingrid Daubnerovej Fronkovej, Zámocké námestie 587/44, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 505/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 4,21 m² v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Orlickému, Zámocké námestie 587/40, Kremnica, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa
2. odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 505/1 – zastavené plochy a nádvoria s výmerou cca 4,32 m² v katastrálnom území Kremnica Ingrid Daubnerovej Fronkovej, Zámocké námestie 587/44, Kremnica, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľky,
za podmienky dodania geometrického plánu a znaleckého posudku s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.04.2015.

Pozn.:
V prípade, že žiadatelia nedoručia na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán a znalecký posudok do 31.10.2015, uznesenie stráca platnosť.

Ing. Mgr. Ferečník – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Vaská – informovala, že sa tu jedná o veľmi malý pozemok, na ktorom majú postavené dočasné stavby s tým, že tu platí zákon, že sa jedná o osobitný zreteľ, čiže mesto to môže priamo predať. S tým, že náležitosti geometrického plánu a ostatné si žiadatelia doložia sami na vlastné náklady. V tomto prípade tam tiež figuruje Slovenský pozemkový fond, ktorý už súhlasil s odpredajom.

Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferečník konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

n) Žiadosť o odpredaj, resp. prenájom pozemku – Janka Speváková s manželom

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Jedná sa o pozemok bezprostredne susediaci s budovou, v ktorej majú byt na Ul. Zlatej. Ing. Vaská – informovala, že ich alternatíva bola kúpa, alebo dlhodobý prenájom. Komisia sa priklonila k dlhodobému prenájmu, za bežných podmienok stanovených vo výške 2,- €/m2, nakoľko je tam dočasná stavba. Uspokojíme ich v časti dlhodobého prenájmu. Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 81 / 1504

vo veci žiadosti Janky Spevákovej s manželom, Zlatá ulica 624/59, 967 01 Kremnica
o odkúpenie, resp. dlhodobý prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 640/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 25 m² v katastrálnom území Kremnica Janke Spevákovej s manželom, Zlatá ulica 624/59, 967 01 Kremnica.

B/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 640/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 25 m² v katastrálnom území Kremnica Janke Spevákovej s manželom, Zlatá ulica 624/59, 967 01 Kremnica, na účel umiestnenia prenosnej konštrukcie prístrešku, na dobu určitú od 01.05.2015 do 30.04.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 50,00 €.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/, B/ žiadateľom a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferečník konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

o) Žiadosť o prenájom pozemku – Ľubica Négerová

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 82 / 1504

vo veci žiadosti Ľubice Négerovej, Rumunskej armády 850/30, 96701 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1153/1 – záhrady s výmerou 123,75 m² v katastrálnom území Kremnica Ľubici Négerovej, Rumunskej armády 850/30, 967 01 Kremnica, za účelom zriadenia záhradky, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 2,48 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že aj v tomto prípade sa jedná o legalizáciu drobných stavieb na ulici ČSA, do ktorej sme sa pustili pred dvomi mesiacmi. Jedná sa o legalizáciu nájomných vzťahov a stavieb, ktoré sú tam vybudované. Bude sa opakovať aj pri ďalších uzneseniach, pretože sú to tak povediac nejaké sklady náradia a drevárne. Opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Vaská – konštatovala, že to je všetko podobné. Vyčlenila sa tá časť parcely, na ktorej je stavba a na ktorú sa vzťahuje iné nájomné a vyčlenila sa záhrada, ktorá spadá pod inú cenovú kategóriu, čo sa týka nájomného. Niektoré stavby boli povolené ako dočasné do roku 2025 a niektoré neboli povolené. Musia spĺňať VZN o drobných stavbách.

Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferečník konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

p) Žiadosť o prenájom pozemku – Anna Adamecová

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 83 / 1504

vo veci žiadosti Anny Adamecovej, Ulica Československej armády 203/41, 96701 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1153/1 – záhrady s výmerou 53 m² v katastrálnom území Kremnica, Anne Adamecovej, Ulica Československej armády 203/41, 967 01 Kremnica, za účelom zriadenia záhradky, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03. 11.2011 vo výške 0,02 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 1,06 €,
2. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1153/1 – záhrady s výmerou 4 m2 v katastrálnom území Kremnica, Anne Adamecovej, Ulica Československej armády 203/41, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby, na dobu určitú od 01.05.2015 do 30.04.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m²/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 8,00 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015.

Ing. Mgr. Ferečník – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferečník konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

q) Žiadosť o prenájom pozemku – SVB „Dom 203 a 204“

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 84 / 1504

vo veci žiadosti Spoločenstva vlastníkov bytov dom 203 a 204, Ulica Československej armády 203/41 a 204/43, 96701 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela EKN 2297/20) –
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 81 m2 v katastrálnom území Kremnica Spoločenstvu vlastníkov bytov Dom 203 a 204, Ulica Československej armády 203/41 a 204/43, 96701 Kremnica, za účelom uloženia palivového dreva, na dobu určitú od 01.05.2015 do 30.04.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 162,00 €
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015.

Ing. Mgr. Ferečník – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferečník konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

r) Žiadosť o prenájom pozemku – Ing. Jozef Hôra

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Jedná sa o prenájom pozemku za účelom zriadenia záhradky a za účelom zriadenia garáže. V tomto prípade nebolo vyhovené v plnom rozsahu žiadateľovi, pretože žiadal o druhé miesto na garáž. Bolo mu vyhovené, čo sa týka záhradky a garáže, ale v prípade druhého miesta na garáž mu nebolo v tomto prípade vyhovené. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 85 / 1504

vo veci žiadosti Ing. Jozefa Hôru s manželkou, Ulica Československej armády 206/47, 96701 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 30,8 m2 v katastrálnom území Kremnica, Ing. Jozefovi Hôrovi s manželkou, Ulica Československej armády 206/47, 967 01 Kremnica, za účelom zriadenia záhradky, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 0,62 €,
2. prenájom časti z pozemku parcela číslo CKN 1152/1 (právna parcela EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m2 v katastrálnom území Kremnica, Ing. Jozefovi Hôrovi s manželkou, Ulica Československej armády 206/47, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia prenosnej plechovej garáže, na dobu určitú od 01.05.2015 do 30.04.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m²/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 38,00 €.

B/n e s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m2 v katastrálnom území Kremnica, Ing. Jozefovi Hôrovi s manželkou, Ulica Československej armády 206/47, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia prenosnej plechovej garáže.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/, B/ žiadateľom a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015.

Ing. Mgr. Ferečník – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – konštatovala, že v materiáli je napísané, že pán Hôra mal súhlas na umiestnenie dočasnej garáže do roku 1980 a potom ju má odstrániť. Teraz požiadal o iné miesto na umiestnenie garáže a my sme s tým nesúhlasili. Predpokladá, že tá garáž, aspoň z obrázkov, ktoré sú v materiáli predložené tam je. Opýtala sa, čo s tou garážou, či ju bude aj naďalej používať, alebo sa prikročí k tomu, že dostane rozhodnutie o zrušení tejto garáže. Lebo tam je niečo, čo už nemalo byť. On žiadal o iné miesto, my nesúhlasíme, ale nie je zrejmé, čo s tou dočasnou stavbou. Ing. Sikorai – informoval, že stavba mala byť odstránená v nejakej lehote v predchádzajúcich obdobiach a je teda nelegálna. Aby ju mohol legalizovať mal by mať právo pozemku, na ktorom tá stavba stojí. Rozhodnutím MsZ mu nebolo takéto právo udelené, čo znamená, že stavebný úrad bude postupovať v zmysle stavebného zákona. Pokiaľ nepredloží všetky doklady na legalizáciu stavby, bude nariadené jej odstránenie. Ing. Popová – konštatovala, že pán Hôra má záujem o umiestnenie garáže. Opýtala sa, či pán Hôra dostal nejakú možnosť, kde by si mohol garáž umiestniť. Ďalej sa opýtala, ako to ideme riešiť, pretože sa jej to nezdá celkom „košér“, keď mu povieme, aby si odstránil garáž, pretože ju tam mať nemôže. Ing. Mgr. Ferenčík – predpokladá, že mu bolo vyhovené v jednom mieste vo výmere 19 m2. Záhradka je zvlášť a druhá garáž mu nebola vyhovená.

Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferečník konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Ing. Mgr. Ferenčík – keďže sa jedná o uznesenia, ktoré sú naozaj identické (uznesenie č. 86, 87, 88, 89, 90) navrhol, aby sme tieto uznesenia spojili, ale hlasovali o každom uznesení ako o samostatnom. Pretože sú naozaj identické, je to tá istá legalizácia. Opýtal sa Mgr. Ďurčovej, či to tak môže byť. Mgr. Ďurčová – konštatovala, že to tak môže byť, ale aby bolo hlasovanie pri každom jednom uznesení. Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že dá vyhlásiť číslo uznesenia, nebudú sa čítať, ale budú o nich samostatne hlasovať.

s) Žiadosť o prenájom pozemku – Jozef Haranza

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 86 / 1504

vo veci žiadosti Jozefa Haranzu, Ulica Československej armády 207/49 96701 Kremnica
o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8,7 m2 v katastrálnom území Kremnica, Jozefovi Haranzovi, Ulica Československej armády 207/49, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby na uskladnenie palivového dreva, na dobu určitú od 01.05.2015 do 30.04.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 17,40 €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015.

Ing. Mgr. Ferečník – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferečník konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

t) Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy – Miroslav Bielesch

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 87 / 1504

vo veci zmeny Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2004/01465 zo dňa 17.12.2004 uzavretej s Miroslavom Bieleschom s manželkou, Ulica Československej armády 205/45, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1. zmenu nájmu pozemku podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2004/01465 zo dňa 17.12.2004 uzavretej s Miroslavom Bieleschom s manželkou nasledovne:
– pôvodná výmera pozemku parcelné číslo EKN 2297/20 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 69 m2 v katastrálnom území Kremnica sa mení na výmeru 59 m2
– nájomné za prenájom pozemku s výmerou 59 m2 , na účel záhradky je stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 1,18 €
– Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2004/01465 zo dňa 17.12.2004 zostávajú bez zmeny.
2. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 v katastrálnom území Kremnica, Miroslavovi Bieleschovi s manželkou, Ulica Československej armády 205/45, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby, na dobu určitú od 01.05.2015 do 30.04.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok t.j. celkové ročné nájomné činí 20,00 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ nájomcom a realizovať uzavretie dodatku k Zmluve o nájme pozemku č. OEaPA 2004/01465 zo dňa 17.12.2004
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015.

Ing. Mgr. Ferečník – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferečník konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

u) Prenájom pozemku – Mária Kružicová

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 88 / 1504

vo veci prenájmu pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1153/1 – záhrady s výmerou 8,75 m2 v katastrálnom území Kremnica, Márii Kružicovej, Ulica Československej armády 203/41, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby, na dobu určitú od 01.05.2015 do 30.04.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok t.j. celkové ročné nájomné činí 17,50 €
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferečník konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

v) Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy – Michal Valent

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 89 / 1504

vo veci zmeny Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2008/00437 zo dňa 09.04.2008 uzavretej s Michalom Valentom, Jungmannova 20, Bratislava.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1. zmenu nájmu pozemku podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2008/00437 zo dňa 09.04.2008 uzavretej s Michalom Valentom, Jungmannova 20, Bratislava nasledovne:
– pôvodná výmera pozemku parcelné číslo EKN 2297/20 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 97 m2 v katastrálnom území Kremnica sa mení na výmeru 94,75 m2
– nájomné za prenájom pozemku s výmerou 94,75 m2 , na účel záhradky je stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 1,90 €
– Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2008/00437 zo dňa 09.04.2008 zostávajú bez zmeny.
2. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2,25 m2 v katastrálnom území Kremnica, Michalovi Valentovi, Jungmannova 20, 851 04 Bratislava, za účelom umiestnenia drobnej stavby, na dobu určitú od 01.05.2015 do 30.04.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok t.j. celkové ročné nájomné činí 4,50 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ nájomcom a realizovať uzavretie dodatku k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2008/00437 zo dňa 09.04.2008
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015.

Ing. Mgr. Ferečník – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferečník konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

w) Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy – Jana Kraková

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 90 / 1504

vo veci zmeny Nájomnej zmluvy č. OSMM 2014/01270 zo dňa 10.11.2014 uzavretej
s Janou Krakovou, Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1. zmenu nájmu pozemku podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2014/01270 zo dňa 10.11.2014 uzavretej s Janou Krakovou nasledovne:
– pôvodná výmera pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 16,25 m2 v katastrálnom území Kremnica sa mení na výmeru 8,75 m2
– nájomné za prenájom pozemku s výmerou 8,75 m2 , na státie osobného auta je stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 17,50 €
– Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. OSMM 2014/1270 zo dňa 10.11.2014 zostávajú bez zmeny.
2. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 v katastrálnom území Kremnica, Jane Krakovej, Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica, za účelom postavenia drevárne, na dobu určitú od 01.05.2015 do 30.04.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok t.j. celkové ročné nájomné činí 20,00 €
3. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3,6 m2 v katastrálnom území Kremnica, Jane Krakovej, Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica, za účelom uloženia palivového dreva, na dobu určitú od 01.05.2015 do 30.04.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok t.j. celkové ročné nájomné činí 7,20 €

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ nájomcovi a realizovať uzavretie dodatku k Nájomnej zmluve č. OSMM 2014/01270 zo dňa 10.11.2014
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferečník konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

17) Blok informácií a správ:

a) Správa o činnosti mestskej polície za 2. polrok 2014

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 91 / 1504

vo veci správy o činnosti mestskej polície za 2.polrok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti mestskej polície za 2.polrok 2014.

Ing. Mgr. Ferečník – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – konštatovala, že z rôznych strán počúva hlásenie, že nepotrebujeme mestskú políciu, čo robí mestská polícia a na čo ich máme. Myslí si, že toto je priestor na to, kedy hlasujeme o správe o činnosti za 2. polrok 2014 a Mgr. Brhlík by nám mohol vybrať aspoň také najdôležitejšie body. Je to na záznam, ľudia to pozerajú a možno skôr pochopia, prečo naše mesto potrebuje Mestskú políciu. Mgr. Brhlík – informoval, že v správe o činnosti je rozdelená ich činnosť na hlavné body. Ak by mal niekto záujem, mohol by si ju prečítať na webe. Ich činnosť je vyčlenená jednoznačne zákonom o obecnom zriadení a zákonom o obecnej polícií. Tu v meste Kremnica by sa to dalo rozdeliť na objasňovanie a riešenie priestupkov, vrátane preventívnych obhliadok atď. Potom sú to koncentralizované ochrany, čo znamená komplet celá činnosť monitorovania objektov, prevádzania zákrokov. Potom je to činnosť ohľadom statickej dopravy, je to celý parkovací systém, všetky priestupky na úseku statickej a dynamickej dopravy. Je to činnosť v oblasti odchytu zbehnutých a túlavých zvierat a tak isto zákonom je prenesená povinnosť na obce a mestá, čo sa týka povinnosti zabezpečiť odchyt zbehnutých a túlavých zvierat tak, ako aj zriaďovať a starať sa o karanténne stanice, čiže táto činnosť je tiež vyslovene u nich na mestskej polícií. Môžu to vykonávať iba odborne spôsobilé osoby, ktoré musia byť vyškolené. Mesto Kremnica, alebo mestská polícia disponuje piatimi takýmito osobami. Potom je to činnosť v oblasti mestského kamerového systému. Za celú dobu, ako je realizovaný mestský kamerový systém boli podané štyri projekty, z ktorých boli tri úspešné, na základe čoho dostali finančné prostriedky, tak na zriadenie celého mestského kamerového systému, ako aj na rozširovanie. V súčasnosti je vlastne v meste funkčných sedem inteligentných kamier a tri statické IP kamery, ktoré sú umiestnené v priestoroch medzibránia a v jednotlivých bránach. Tak isto je tu starostlivosť o celý kamerový systém. V dnešnom čase môže povedať, že bol úspešný projekt na zriadenie chránenej dielne, kedy dostali peniaze na zriadenie chránenej dielne. Po úspešnom urobení podmienok a získaniu štatútu chránenej dielne by mali byť prijatí štyria telesne postihnutí zamestnanci, ktorí budú vykonávať operátorov kamerového systému. Čiže je to celá činnosť v oblasti kamerového systému, čo nie je len samotné monitorovanie, ale je to aj vyhodnocovanie záznamov, či už pre ich účely priestupkového charakteru, či pre účely súdu, pre účely orgánov činných v trestnom konaní, alebo pre účely dopravnej polície, čo sa týka dopravných nehôd atď. Ďalej je tá činnosť na báze nejakej tej spolupráce, či to už je najmä so Štátnou políciou. V priebehu tejto zimy boli minimálne 10-krát na uzávierke 1/65-ky, kde obvodné oddelenie policajného zboru disponuje len jednou bočnou hliadkou, ktorá nie je schopná sama zabezpečiť uzávierku tejto cesty. Tak isto, ako v správe spomínal, dvaja príslušníci majú na starosti celý obvod, ktorý majú pod sebou, čo znamená, že to nie je iba mesto Kremnica, aby si to niekto nemýlil. Dvaja príslušníci majú na starosti komplet celý obvod od Bartošovej Lehôtky, Jastrabej, Ihráča, až po Kunešov. Čiže veľmi často sa stáva, že operačný dôstojník, to je číslo 158, vysiela na oznámenie, alebo na riešenie situácie hliadku mestskej polície. A preto sa pri zákroku niektorí ľudia čudujú, že volali štátnu políciu a prišla mestská polícia. Nemajú pôsobnosť inde ako v meste. Celkovo sú činnosti, ktoré sa dajú dať na papier, sú veci, ktoré sa dajú prezentovať a potom sú veci, ktoré sa nejako veľmi prezentovať nedajú a sú niekde medzi riadkami. Preto by chcel a využil by túto možnosť, pozvať poslancov, ktorí sú tu v tomto volebnom období prvýkrát a neboli predtým ešte poslancami MsZ, aby prišli, aby videli podmienky, aby videli systém práce a aby videli o čom je tá práca. Potom sa im bude možno ľahšie u občanov argumentovať, ktorí idú s tým, že načo, prečo, zbytočne a tď. Celkovo si musia poslanci zvážiť opodstatnenosť, alebo neopodstatnenosť mestskej polície. Fungujú tu už vyše 20 rokov a myslí si, že úroveň našej mestskej polície v porovnaní s počtom obyvateľom rovnakého charakteru ako je naše mesto je minimálne na tom vyššom štandarde, čo sa vždy potvrdilo, keď sa realizovali projekty. Dali sa tam porovnať jednotlivé veci, rôzne činnosti mestskej polície. Naša mestská polícia sa medzi mestami rovnakého charakteru ako Kremnica pohybovala vždy medzi prvými dvomi, alebo prvými tromi. Robota to nie je ľahká. Keď si zoberiete plat policajtov a odrátate z neho nadčasy, príplatky za soboty, za nedele a príplatky za nočné, tak nerobia za nejaké veľké honoráre, ako sa rozpráva, že za chodenie, alebo vozenie sa dostávajú strašne veľký plat. Treba si to rozrátať na drobné a potom keď sa na to bude človek triezvo pozerať tak zistí. Myslí si, že to nie je ľahké ani po fyzickej, ani po psychickej stránke, pretože chlapci robia v malom meste, robia s takými ľuďmi ako robia, musia sa rozprávať s človekom, ktorý je pod vplyvom nejakej návykovej látky a jeho úsudok a prah bolesti a všetko ostatné je niekde úplne inde, až po človeka, ktorý má dva tituly pred menom a dva tituly za menom. Nie je to nič moc v takomto malom meste. Treba prísť, s veľa ktorými sa poznáte osobne, treba sa porozprávať. Vie, že tieto reči sú, boli a budú a ťažko povedať, ako im zabrániť, ale jednoducho sa to nedá. V prvom rade by bol rád, aby naša mestská polícia mala dôveru poslancov. Pretože to, čo sa rozpráva po meste sa rozpráva nie len o nich, ale rozpráva sa to aj o rôznych oblastiach. Ale pokiaľ oni budú mať dôveru poslancov, ktorí budú poznať ich robotu a nejako sa vyvarujeme z vašej strany takýmto rečiam, myslí si, že sa bude chlapcom oveľa lepšie robiť. Preto by bol rád, keby poslanci prišli, keby zistili a vedeli o čom to je. Ing. Popová – informovala, že podľa správy mali zaznamenaných za 2. polrok 2014 na mestskej polícií 1 008 udalostí, z ktorých od občanov bolo nahlásených 492, takže si myslí, že toto číslo hovorí o tom, že zrejme tú políciu potrebujeme. Ivan Petráš – poďakoval sa za činnosť mestskej polície, ktorá je aj na športových podujatiach, nie len Bielej stopy, ale všetkých, ktoré v Kremnici sú. Možno nemáme až tak veľa tých akcií, ale myslí si, že keď máme jednu, dve, alebo tri akcie za rok, tak to má určite zmysel. Aj keď máme málo štátnych policajtov, je tu horská služba, mestská polícia a vždy sa vieme dať dokopy a hľadať stratených občanov.

Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferečník konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

b) Správa o prevádzkovaní mestského cintorína za rok 2014

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 92 / 1504

vo veci správy o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2014 predloženú prevádzkovateľom pohrebiska spoločnosťou T.B.S. servis-služby, spol. s r.o., Kremnica.

Ing. Mgr. Ferečník – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – konštatovala, že tu máme správu o prevádzkovaní mestského cintorína za rok 2014. Minulý rok dosť búrlivo diskutovali o správcovi mestského cintorína. Mali sme niekoľko stretnutí, mali sme k tomu prijaté uznesenie s tým, že znovu dostal mandát, aby bol prevádzkovateľom mestského cintorína, ale nevie sa stotožniť s jednou vecou, ktorú pripomienkovala aj v minulom období. Náš mestský cintorín nie je taký, ako by mal byť. Nemyslí si, že je to až tak veľmi nákladné ale mrzí ju, keď vidí, aké sú vstupné brány do cintorína. Sú ošarpané, rozbité, nezatvorené, sú tam mláky, cez ktoré ľudia prechádzajú. Hoci to pripomienkujeme už možno šesť rokov, ak nie aj viac, náprava v tomto smere nebola žiadna. Pán Reiter, ktorý cintorín prevádzkuje k tomu mal tiež svoje výhrady. Povedal, že mesto ako také, nedáva na správu cintorína, čo by malo dávať. Ale to už je vecou dohody. Myslí si, že minimálne toto, o čom hovorí, by sa mohlo zlepšiť. Ešte taká ďalšia vec, ktorá pretrváva je to, že sa musí stotožniť s pánom Reiterom vtom, že Dom smútku je v katastrofálnom stave a tečie tam strecha už niekoľko rokov. Ak nenájdeme prostriedky na to, aby sa to poriešilo, alebo spôsob, aby sa táto závada odstránila, tak sa môže stať, že sa nám Dom smútku v tej časti rozpadne. Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že ohľadom zatekania strechy sa stretol s pánom Reiterom a našli nejaké riešenie, ktoré by nemuselo byť ani také nákladné. Nejedná sa o zatekanie Domu smútku ako takého, ale tých ostatných priestorov. Je tam ešte viacero takých vecí, ako napríklad Trafostanica a predpokladá, že investície v tomto smere by taktiež išli z mesta, čo musíme zvážiť. Čo nás teraz naozaj tlačí je riziko spôsobenia väčšej škody a podľa toho budeme musieť ísť. Vie, že to je vec, ktorú keď už niekto vníma, alebo keď na ten cintorín ide, tak to vníma veľmi citlivo, ale limitujúce v tomto prípade budú peniaze.

Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

Ing. Mgr. Ferečník konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

c) Správa o ochrane pred požiarmi za 2. Polrok 2014

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 93 / 1504

vo veci správy o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2. polrok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2. polrok 2014.

Ing. Mgr. Ferečník – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferečník konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

18) Rôzne

Miroslav Lutpák – opýtal sa, kedy sa na zmenu jeho územného plánu konečne pozrú kompetentní. Znova požiadal, aby to dali na prejednanie a myslí si, že kompetentní ľudia už vedia o čo sa jedná. Informoval, že z jeho strany bola požiadavka stavať garáže na súkromnom pozemku, ktoré odkúpil od Miroslava Flešku. Nebola vôľa, nebola cesta, nemal na to chuť a už si potreboval svoje aktivity trošku zohľadniť. Od roku 2013 sa tým postupom času začal zaoberať a myslí si, že sa aj zmenil trošku ten zámer, že sa tam tie garáže už budú stavať a že sa zmení aj spoločensko občianska vybavenosť a že sa môžu postaviť na tých garážach aj nejaké bytové priestory, ak sa to odsúhlasí a ak sa to vôbec bude môcť realizovať. Požiadal poslancov, ktorí sú tu noví, aby nemusel čakať do ďalšieho obdobia, kedy sa to bude schvaľovať. Pretože bol tam zámer najskôr výstavby garáží, ale teraz by to chceli trošku pomeniť, aby sme sa stále neoháňali iba zákonmi ale možno aj nejakou vôľou výjsť v ústrety ľuďom, ktorí tu chcú niečo robiť. Nebude to jednoznačne len nejaký biznis, ale možno pre tých ľudí, ktorí tam v okolí parkujú po tráve vniesť trošku kultúry. Garáže by mali stáť na pozemku pri paneláku, ku kúpalisku. S tým, že ten zámer by bol pre mesto tiež prínosom. Chceli tam postaviť také niečo, ako možno malý developérsky projekt, ale do budúcna si tam chce aj on niečo zabezpečiť, pretože bývajú vo veľkom dome na Nevoľnom, kde bývajú už sami. Tak za nejakých 5, 6 rokov, možno aj viac, by si tam chcel niečo zriešiť, ale samozrejme je tam priestor aj pre ďalších. Chcel by tam stavať dve garáže plus nejaké dvojizbové byty. Samozrejme všetko sa bude vyvíjať podľa toho, aká bude vôľa mesta, či tu chceme niečo budovať, alebo sa budeme vyhovárať, že sa niečo nedá. Určite tam je na to priestor. Dúfa, že si tam bude môcť tento rok spraviť aspoň nejaké inžinierske siete, ukázať projektovú dokumentáciu, vizualizáciu, má niečo aj tu. Tak, ako to bolo prednesené v roku 2013, sú tam iba garáže, sú tam 4 verzie. Mali tam byť poschodové garáže, ktoré tam ešte stále môžu byť, ale myslí si, že by bolo zaujímavejšie postaviť tam niečo pre ľudí. Bývanie je tu v Kremnici také, aké je a keď si predstaví, že si chcel kúpiť byt na bývanie a má kúpiť starý byt za 30 000,- – 40 000,- €, a ešte do toho aj investovať, tak si rovno môže postaviť nový. Nebude to prvý raz, pretože už staval rodinný dom, staval garáže, robili podkrovie v Kremnici. Chcel by počuť názor poslancov na to, aký to má zámer, a či tam bude vôľa zo strany poslancov. Zatiaľ je prvotný plán iba výstavba garáží, ale myslí si, že by tam bolo aj na viac. Ing. Sikorai – konštatoval, že čo sa týka garáží, v súčasnosti je ukončené spracovanie prvej zmeny územného plánu, ktorý rešpektoval požiadavky, ktoré boli uplatnené na umožnenie poschodových garáží. V súčasnosti visí VZN, ktorým sa mení územný plán mesta a musí byť nejaká lehota, aby sa toto zverejnilo a na najbližšom MsZ v júni bude predložený posledný krok, aby poslanci schválili zmenu územného plánu č. 1, ktorá sa naozaj ťahala dlho, asi dva roky a s nejakou prípravou aj dlhšie. V podstate, ak by to išlo takýmto spôsobom, tak v júni ten pozemok bude pripravený na to, aby tam mohli byť garáže. Ak teraz pán Lupták navrhuje do druhej zmeny dať tento návrh na zmenu toho pôvodného, že by tam bola polyfunkcia, tak je to len zase v rámci druhej zmeny územného plánu, čo znamená, zase určitý legislatívny proces, ktorý je zdĺhavý. Aj keď ho chceme spraviť rýchlejšie, ako prvú zmenu, tak skôr ako v októbri, alebo v novembri ten výsledok nie je možný. Buď sa pán Lupták odsunie zase do nejakého neznáma, alebo to územie bude určené na to, že tam môžu byť garáže. Je to zdĺhavý proces a istým spôsobom dobiehame možno, že zámery, ktoré v tomto meste boli. Už v čase jeho schválenia bol možno zastaralý a ten proces takto fungoval z hľadiska rôznych vecí. Tým, že mesto je pamiatkovo chránené, je tu kvantum obmedzení a tento proces je naozaj v tomto problémový a zdĺhavý. V súčasnosti je predpoklad, že by tá zmena územného plánu prešla a pozemok bude určený teda na stavanie garáží. Miroslav Lupták – sa opýtal, či si myslí, že by to na jeseň už bolo aktuálne. Ing. Sikorai – konštatoval, že to bude záležať od spôsobu prerokovania. Vieme dobre, ako sa prvá zmena územného plánu zrodila aj kvôli tomu, že tam bol problém s ľahkoatletickým ihriskom, čo celé komplikovalo. Najskôr by to bolo v októbri, alebo v novembri. Miroslav Lupták – konštatoval, že to by bolo v poriadku, ale aby to nebolo v októbri roku 2018. Ing. Mgr. Ferenčík – zmeny a doplnky číslo jedna sa upravovali dosť dlho aj kvôli spracovateľovi, aj kvôli všetkým iným aspektom. Druhú zmenu územného plánu nespracoval ten istý spracovateľ, ktorý spracoval prvú zmenu územného plánu, ale tak, či tak sú tam nejaké lehoty na vyvesenie a na komunikovanie. Pri prvej zmene územného plánu zlyhala komunikácia so spracovateľom. Teraz to chcú mať čím skôr, pretože stavba pána Luptáka nie je jediná stavba, ktorá stojí. Myslí si, že o tom bude pán Lupták informovaný tak rýchlo, ako to pôjde. Nie je to iba jeho stavba, ktorú to zdržuje, ale je toho viac. Trúfa si povedať, že to bude tentokrát aj skôr. Už to, že v prvej zmene schválili peniaze aj na druhú zmenu územného plánu, kde v podstate nemáme dokončenú prvú zmenu územného plánu a už robíme na druhej. Konštatoval, že robia všetko, čo sa dá. Miroslav Lupták – myslí si, že bol celé tri roky tiež dosť trpezlivý. Zobral si úver, ktorý spláca a nemôže tam spraviť nič, pretože nevie, či tam vôbec bude môcť niečo robiť. Nikoho neobháňal, ani nikomu nenadával, ani sa nepriečil s ľuďmi, čo mu chodia po pozemku. Vedel, že tie roky boli také nešťastné, ako boli, či už nepodarený rok 2013, v roku 2014 išli zase zmeny a myslí si, že v tomto roku by si aj on zaslúžil, aby poslanci niečo spravili. Ing. Mgr. Ferenčík – poslanci na to schválili peniaze a teraz je to naozaj len na spracovateľovi. Miroslav Lupták – nebude tam samozrejme riešiť jeden rok hneď všetko, ale už by chcel s niečím začať. Ing. Sikorai – informoval, že zajtra majú stretnutie so spracovateľom druhej zmeny územného plánu a povedal pánovi Luptákovi, aby prišiel a rovno spracovateľ povie, či to je reálne. Myslí si, že už toto bude pre pána Luptáka takým prvým krokom.

Ing. Mgr. Ferenčík – poprosil MUDr. Blahyjovú, aby povedala niečo ohľadom LSPP, pretože sa nám zmenilo pár vecí. MUDr. Blahyjová – informovala, že od septembra nastal problém, čo sa týka obsadenosti služieb, pretože pani doktorka, ktorá im pomáhala so službami ochorela. Tým pádom ostali na služby iba traja. Mesačne mali 4-6 veľkých služieb, čo znamená, že do mesiaca štyri soboty, alebo štyri nedele. Tým pádom sú to 24-ky, kde slúžia 24 hodín a na druhý deň idú po nedeli do ambulancie. S pánom primátorom boli na VÚC-ke 2-krát, kde pani vedúcu požiadali, aby nám pomohla nájsť doktorov, ktorí by nám pomohli s týmito službami a aby v Kremnici ostala pohotovosť aspoň v takom rozsahu, v akom je. Úspešní neboli, ani doktorov, ani financie nám nevedia z VÚC-ky pomôcť. Keď urobili štatistiku, tak každému, kto v Kremnici slúži, či už MUDr. Višňovský, alebo MUDr. Palúch, vychádza ročne 38-40 24-iek. Keď si porovnala, koľko slúžia doktori v Žiari nad Hronom, tak jej tam vychádza 12-14 24-iek. Rozhodli sa, že to takto ďalej nebude, pretože sa to fyzicky, ani psychicky stíhať nedá. Boli znova na VÚC-ke a prišli na také riešenie, že MUDr. Šuška, ktorý má pohotovosť v Žiari nad Hronom povedal, že nevezme Kremnicu skorej, kým sa mu neodľahčí región, nakoľko to sanitka nedokáže stíhať. Teraz je to v takom riešení, že Žarnovica a Nová Baňa by mali mať novú stanicu LSPP a Kremnica by sa mala preradiť k Žiaru nad Hronom. Tým pádom nebude mať pohotovosť stanicu v Kremnici, ale všetci pacienti budú mať k dispozícií nie len LSPP cez víkendy, ako bolo doteraz, ale nonstop, aj v pracovné dni, aj cez víkendy, ale v Žiari nad Hronom. Iné riešenie sa nenašlo. Či to bude k 01. júnu, alebo k 01. júlu, to je ešte otázne. Ing. Popová – konštatovala, že o tejto problematike vie, bola do toho zainteresovaná v minulom volebnom období. Tiež riešili problémy so zachovaní LSPP, znižoval sa rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti. Podľa zákona sa má LSPP poskytovať aj počas týždňa, čiže v tých hodinách, keď sa neposkytuje starostlivosť v ambulancii, ale na základe toho, že bolo málo lekárov, znížil sa rozsah poskytovania LSPP v Kremnici len na víkendy a sviatky, čo nebolo v súlade so zákonom. MUDr. Blahyjová – bolo to dohodnuté na VÚC-ke so súhlasom, že cez pracovné dni bude LSPP v Žiari nad Hronom. Vtedy bolo viacej doktorov a ako povedala, na našej stanici sú momentálne traja doktori, ktorí slúžia. V Žiari nad Hronom majú 24 doktorov na tie služby, na ktoré u nás slúžia iba traja. Už sa to nedá časovo, ani personálne stíhať. Ing. Popová – vie, že MUDr. Barnová má takú špecializáciu s ktorou môže slúžiť na LSPP, pretože nie všetci lekári môžu slúžiť na LSPP. Opýtala sa, či sa hovorilo aj s MUDr. Barnovou, či chce, alebo nechce slúžiť. MUDr. Blahyjová – informovala, že na LSPP môže slúžiť doktor, ktorý má špecializáciu všeobecného lekárstva, alebo interného lekárstva. MUDr. Barnová má špecializáciu zo všeobecného lekárstva a môže slúžiť, ale nechcela slúžiť za podmienok, ktoré majú všetci a žiadala si vyššiu finančnú odmenu. Bolo s ňou jednané, bolo jednané aj s MUDr. Angelovičom, ktorý sa rozhodoval, či pôjde, alebo nepôjde slúžiť, ale nakoniec to tak isto stroskotalo. Ing. Popová – v prípade, že Kremnica bude patriť pod Žiar nad Hronom, čo bude považovať za jedno z tých lepších riešení z tých horších, pretože v čase keď sme my riešili LSPP, bolo nám na VÚC –ke povedané, že by Kremnica pripadla podľa všetkého pod mesto Zvolen alebo pod mesto Handlová. MUDr. Blahyjová – konštatovala, že Ing. Popová má pravdu. Bolo to presne tak, pretože MUDr. Šuška má veľký obvod a odmietal prijať Kremnicu k sebe. Nikto mu to nemôže nanútiť a tým pádom VÚC-ka by to vyriešila tak, že by sme patrili pod Zvolen a chodili by sem doktori z pohotovosti zo Zvolena, alebo z Handlovej. Ale teraz sa to vyriešilo tak, že MUDr. Šuškovi väčšiu časť zobrali a ochotne zobral Kremnický región. Ing. Popová – konštatovala, že druhou časťou LSPP je dopravná zdravotná služba. Nevie, či to pomenuje správne, ale ide o to, že ak ochorie pacient v teritóriu, kde LSPP slúži, tak lekár so sanitkou k pacientovi príde. Vtedy im bolo povedané, že ak by v Kremnici LSPP nebola, môže ísť pacient do Žiaru nad Hronom a tam by bola zabezpečená táto dopravná zdravotná služba. Opýtala sa, keď bude LSPP v Kremnici zrušené a budeme patriť pod Žiar nad Hronom, či príde sanitka k pacientovi do Kremnice, po prípade do Kunešova. MUDr. Blahyjová – odpovedala, že áno, sanitka príde k pacientovi. Od pondelka do piatku bol k dispozícií pán Baláš, šofér mestskej sanitky, ktorý keď sa nemal ako dostať do Žiaru nad Hronom na pohotovosť, tak bola sanitka k dispozícií. Keď bude LSPP v Žiari nad Hronom a bude mať pod sebou Kremnicu, automaticky majú pod sebou svoju dopravnú službu, ktorá vezie doktora na návštevu k pacientovi, alebo opačne, zabezpečí prevoz pacienta do nemocnice. Ing. Popová – opýtala sa, či sa nemôže stať, že na LSPP v Žiari nad Hronom odmietnu prísť k pacientovi a povedia, že si ho majú doviesť do Žiaru nad Hronom. MUDr. Blahyjová – konštatovala, že sa to stať nemôže a nemohlo sa to stať ani teraz. Veľa Kremničanov chodilo cez týždeň do Žiaru nad Hronom a tam ich všetkých ošetrili. Ing. Popová – áno ošetrili ich, ale lekár zo Žiaru nad Hronom neprišiel k pacientovi. MUDR. Blahyjová – nie, ale sanitka ho doviezla tam. Ale teraz to bude tak, že lekár bude musieť v pracovné dni prísť do regiónu a späť. Bude to zabezpečené tak v pracovné dni, ako aj cez víkendy. Jedine stanica nebude v Kremnici na poliklinike, ale budú musieť prísť do Žiaru nad Hronom. Ing. Popová – konštatovala, že to nepovažuje za extra výhru možno aj v tom kontexte, že v Kremnici máme Domov dôchodcov. Bola by bývala omnoho radšej, keby sa nám podarilo vybaviť, aby zdravotná záchranná služba v Kremnici, ktorá je bez lekára sa znovu vrátila s lekárom, čo by bolo pre Kremnicu prínos. MUDr. Blahyjová – myslí si, že o tomto nemáme čo dlhšie diskutovať, čo sa týka zdravotnej služby. Patrí to pod ministerstvo, ktoré rozhodlo, že tu nebude LSPP a s tým sa pohnúť už nedá. S bývalou pani primátorkou na to písali petíciu, ale neuspeli. Takže toto s tým nemá nič spoločné. LSPP je zriaďovateľom VÚC-ka, ktorá je pod ministerstvom. Bude to asi takto, čo je jediná možnosť. Ona by radšej slúžila tu v Kremnici a nechodila do Žiaru nad Hronom, ale treba si zobrať, že Turčianske Teplice sú kúpeľné mesto a nemajú viac ako dva roky LSPP. Čo znamená, že keď neprídu ľudia z Turčeka k nám, chodia až do Martina. Treba si zobrať, koľko má Martin obyvateľov a má iba jednu LSPP a Turčianske Teplice nemajú žiadnu. Horná Štubňa, Sklené chodia všetci do Martina, čo sú ešte väčšie vzdialenosti. Bohužiaľ je taká doba, že zdravotníctvo je zorganizované tak, ako je a jednoducho nie sú tu ľudia, ktorí by slúžili a stihli by to pokryť. Teraz keď sa to spojí so Žiarom nad Hronom, tak si myslí, že tá vzdialenosť 10-15 minút je bezpredmetná. Ing. Popová – jedno jej nie je isté, že tým, že z Kremnice odchádzajú aj takéto služby, ako je LSPP sa znižuje hodnota mesta, čo by sme si mali tiež uvedomiť.

Ivan Petráš – informoval, že v minulom volebnom období sa uzniesli a poverili hlavnú kontrolórku k vykonaniu kontroly poškodeného čerpadla na Skalke. Dostali výsledok kontroly, kde je konštatované, že došlo k porušeniu nasledovných noriem. Opýtal sa, keďže to patrí ešte minulému vedeniu mesta a bol by nerád, keby sa to pripisovalo ešte novému vedeniu. Upozorňovali na to niekoľko rokov, že to čerpadlo je nefunkčné. Opýtal sa, čo sa bude diať ďalej. Za tie štyri roky, čo bol poslanec v minulom volebnom období, mali rôzne kontroly, ale vždy to skončilo v šuflíku. Boli to dosť závažné kontroly a nič sa s tým nerobilo. Chce vedieť, aký je právny postup ďalej, aby to nebolo potom možno na individualitách poslancov. Sú to závažné porušenia a myslí si, že vecou primátora je zo zákona spravovať a zveľaďovať majetok. Toto bol evidentne poškodený majetok, nikto sa o to nestaral, nikto to nešetril, nikto to nemal zosobnené, jednoducho boli porušené zákony. Opýtal sa, ako sa to bude ďalej riešiť. Či založíme spis, kúpime nové čerpadlo. Bohužiaľ už tu nie je predchádzajúce vedenie a nebolo ani tej sily, aby sme sa nejako k tomu dopracovali možno aj tým, že sme do toho nešli trošku ostrejšie. Jednoducho si myslí, že je to problém a bol by nerád, keby v tomto štvorročnom období sme prišli opäť k takýmto problémom. Verí, že to tak už nebude a že si už dáme všetci pozor. Aj vedenie mesta, poslanci a aj občania a hlavne aj zamestnanci mestského úradu. Keď sa aj niečo stane, tak sú veci riešiteľné, ale toto nebolo riešené ani poistkou, ani zosobnením, jednoducho ničím. Ing. Kirková – informovala, že bola poverená výkonom kontroly v tejto veci. Kontrola bola vykonaná a závery sú jednoznačné. Ona nie je na to, aby robila opatrenia na zlepšenie stavu, lebo sa to už zlepšiť nedá. Ona je na to, aby keď niečo je a je nejaké porušenie zákona aby na to poukázala. Je tu výkonný orgán, ktorý by mal v tej veci konať a ona si to môže potom znova prekontrolovať. Jedna skutočnosť už bola pravdepodobne zrealizovaná, ohľadom poistenia majetku, alebo sa na tom robí. Táto vec už bude odstránená. Nevie sa k tomu vyjadriť, pretože tí ľudia, ktorí to spôsobili a boli za to zodpovední tu už nie sú. Ako v tej veci ďalej konať je vo vedení mesta. Ing. Popová – informovala, že sa bavíme o OC 54 681,76,- €, ktorá pozostávala z rôznych položiek, ktoré sa týkajú čerpadla. Kontrolné zistenia, alebo výsledok kontroly je, že došlo k porušeniu nasledovných noriem. Zákon o majetku obci, Zákony práce, Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, VZN č. 11/2003, Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, VZN č. 3/2011,Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta platné od 27.06.2011, článok 12. Chýba jej tam ale záver, kto bol zodpovedný za tieto porušenia. Myslí si, že to je škoda v dosť veľkom rozsahu na to, aby keď máme takýto výsledok kontroly, aby to zapadlo, alebo ostalo v šuflíku. Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že si túto správu ďalej prejdú a ak je možné vyvodiť nejaké konkrétne opatrenia voči konkrétnej osobe, bude v tom konať s podporou poslancov. Priznal sa, že tú správu až tak detailne nečítal. Ing. Popová – konštatovala, že jej tam ale chýba, kto je za to zodpovedný. Ing. Vaská – nie je to také jednoduché a myslí si, že to môžu zistiť orgány činné v trestnom konaní. Ing. Popová – je to asi na nás, aby sme tieto zistenia, ktoré máme postúpili orgánom činným v trestnom konaní. Ing. Vaská – keby sa ten vinník našiel, aj tak by sa to riešilo súdne. Ing. Mgr. Ferenčík – konkrétne v tomto prípade sú podstatné iné veci. Kedy to vzniklo, či je možné jednoznačne stanoviť časový moment, kedy to vzniklo. Či od tohto momentu nedošlo k premlčaniu skutku a podobné veci. Vezme si správu k sebe, naštuduje si to a budeme to riešiť právnym zástupcom mesta. Konštatoval, že v tomto momente na to nevie odpovedať, ale bude sa tomu venovať. Ing. Popová – toto je len jedna z vecí, ktoré sme mohli dotiahnuť do takéhoto stavu, pretože v decembri 2004 bol odpredaný kanalizačný zberač v hodnote 820 000,- SK. Opýtala sa, kedy boli peniaze pripísané na náš účet. V roku 2006 mala byť za neukončený stav vymáhaná suma 2 000 000,- SK, ktorá nebola vymáhaná nikdy. Toto sú všetko zmluvy Coimex, o ktorých, ak si pozreli zápisy z MsZ, v ktorých hovorili a za osem rokov sme sa nedokázali pohnúť ďalej. Tak isto kanalizačný zberač, tak isto čerpadlo zasnežovania. Toto sú nie malé peniaze, ale v pondelok sa bavili o tom, že koľko peňazí nám chýba. Ivan Petráš – informoval, že zo zákona, ak poslanec zistí, že niečo nie je v súlade so zákonom, musí na to upozorniť. Jednoducho na to upozornil. Mgr. Sekaj – opýtal sa, či to v minulom volebnom období nemohli zistiť. Ing. Popová – konštatovala, že na to upozorňovali, ale nebola ochota to zistiť. Mgr. Sekaj – o takýchto veciach sa môžu porozprávať, keď budú spolu, aby o tom vedeli. Myslí si, že nikto z poslancov neovláda tú agendu lepšie ako Ing. Popová. Ing. Popová – konštatovala, že osobne pán Petráš dával písomné podnety, na ktoré dodnes nedostal odpovede. Miloš Bíreš – konštatoval, že to čerpadlo jednoducho roztrhlo. Tá miestnosť sa mala temperovať a teraz kto zistí, či sa temperovala málo, alebo vôbec. Prišiel tam na jar a to čerpadlo tam našiel a videl, že ho roztrhlo. Ing. Popová – povedala pánovi Bírešovi, keď si prečíta správu od hlavnej kontrolórky, možno príde k inému názoru. Miloš Bíreš – čerpadlo jednoducho roztrhlo a malo sa to temperovať. On tam prišiel na jar a koho teraz chytia či sa to čerpadlo temperovalo, alebo nie. Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že sa bude venovať naštudovaniu správy hlavnej kontrolórky a ďalej budeme konať v zmysle zákona.

19) Interpelácie

Maroš Kraml – opýtal sa Bc. Groscha, či by nemohol byť zberný dvor otvorený aspoň jeden deň v týždni do 17:00 hod. Bc. Grosch – konštatoval, že ak si poslanci odsúhlasia finančné prostriedky na to, aby tam niekto bol, nebude mať s tým problém. Treba odsúhlasiť v 2. zmene rozpočtu finančné prostriedky a môže byť zberný dvor otvorený aj v sobotu. Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či by nemohol byť riešením jeden človek s posunutou pracovnou dobou. Bc. Grosch – vykrývajú to človekom, ktorý tam nakladá a vykladá odpad a je naviazaný na ďalšie autá. Chceli to riešiť pomocou VPP pracovníkov, ako na kompostovisku, ale je to tam trošku chúlostivejšie, pretože sa tam navozí hocičo, keď tam nebude taký človek, ktorý bude kompetentný. Na kompostovisku je jeden druh odpadu a na zbernom dvore je viacej druhov odpadu. Mgr. Ing. Novodomec – má opačný názor, pretože je to otvorené iba v pracovných dňoch a na domácich políčkach pracujú kvázi v sobotu. Opýtal sa, či by zberný dvor nemohol byť otvorený napríklad v sobotu a pracovník by prišiel napríklad na tri hodiny. Pretože tam minule v sobotu prišiel a hneď sa otočil, pretože bolo zavreté. Bc. grosch – auto, ktoré odchádza do Žiaru nad Hronom každý deň, alebo každý druhý deň, tam nie je iba preto, že tam čaká kým niekto niečo dovezie. Ing. Vaská – opýtala sa, či by sa to nemohlo spraviť tak, že by sa robilo niekedy iba poobede. Mgr. Ing. Novodomec – podľa neho by stačili aj dve hodiny v sobotu. Nevie, koľko by to stálo, ale Bc. Grosch to môže naceniť.

Mgr. Hrončová – informovala, že ju oslovili obyvatelia stredného výškového baráku na Ul. Matunákovej, ktorí chcú vedieť, či tam je možné do budúcnosti zriadiť parkovné miesta, pretože tam nemajú kde parkovať. Ing. Sikorai – informoval, že sa tam robia prípravné veci, boli tam vyrúbané stromy, majú tam navrhnutú dispozíciu, takže je to tam reálne. V súčasnosti je tam päť parkovacích miest.

Ing. Popová – informovala, že úrad práce mal teraz celkom slušnú ponuku nástrojov, ktorými mohol uhradiť dosť slušnú čiastku ľuďom, ktorí by boli zamestnaní prostredníctvom opatrení trhu práce. Nevie, či mesto túto možnosť využilo, ako napríklad aj zamestnať človeka so zdravotným postihnutím, pretože je to dotaz od viacerých ľudí, že skutočne by sme ten zberný dvor potrebovali mať otvorený. Ľudia pracujú a nemajú tam kedy cez týždeň ísť a tobôž nie v takých časoch, ako je to otvorené. Sú ľudia, ktorí by tam mohli robiť nejakého vrátnika a sledovali, aký druh odpadu tam je. Nemuseli by robiť inú činnosť a boli by z časti dotovaní financiami úradu práce. Takže sú aj takéto možnosti, ako poriešiť financovanie tohto človeka. Okrem toho má aj viacero iných podnetov od občanov, ktoré sa týkajú vo väčšine chodníkov a ciest. Ľudia, ktorí prechádzajú popri Bobo bare ju upozornili na to, že ten chodník je v dezolátnom stave. Opýtala sa, či by nebolo možné do rozpočtu zapracovať aj financie na opravu tohto chodníka. Pri Furmanke, odbočka na Ul. Kollárovú je v múry diera, o ktorej nevie, či sa o nej vie. Ďalšia diera je pred domom pána Šikulu na pravej strane, ako sa stretávajú múry, alebo ploty rodiny Knapových. Táto diera sa zväčšuje a tak isto múr, ktorý je pred rodinou Šikulových sa nakláňa. Toto sú oporné múry a ak nám to padne budeme mať väčší problém. Upozornila na to a opýtala sa, či sa vie o tom, čo hovorí. Ďalšia diera v ceste je pri pánovi Košíkovi, kde bola prekopaná cesta. Nevie, či sa tam zle ten prekop zaasfaltoval, ale je tam veľká diera, ktorá sa za chvíľu nebude dať obchádzať. Pred časom prosila, aby sa vyčistil výpust, pred bývalým baníckym domov, aby mohla voda odtekať. Keď prší, voda sa zhromažďuje na ceste a je tam kaluž cez celú cestu. Podobná kaluž sa už nachádza aj pri kine a bolo jej povedané, že ten kanál je zapchatý. Keď je kanál zapchatý, mali by sme skúsiť, či sa nedá odopchať. Toto sú veci, na ktoré zatiaľ odpovede nemá, ale ľudia sa jej na to pýtajú. Tiež sa zhoršil stav cesty poza CoolFood, ktorá sa minule robila a údajne autá, ktoré do CoolFoodu chodia, znovu tú cestu rozbili. Nevie, či Bc. Grosch tieto informácie má.
Bc. Grosch – konštatoval, že to je veľa otázok a ťažko na ne teraz odpovedať. Ing. Popová – konštatovala, že odpovede nechce teraz, ona to iba pripomienkuje. Bolo by dobré, keby sa na to pozreli. Ďalej ju zaujal stav šindľa na opornom múre na hradobnom múre, čo je k červenej veži. Tam je ten šindeľ polámaný a zlomený. Nevie, či nám nebude poškodzovať hradobný múr, takže by bolo dobré pozrieť aj toto. Bc. Grosch – konštatoval, že o situácii ciest v Kremnici vieme asi všetci. Ak si Ing. Popová pozrie rozpočet, tak uvidí, že každý rok minú. Nemôže povedať, že nič nerobia. Asfaltovať začali už aj tento rok, ale prvoradá je pre nich Ul. Matunákova, alebo hlavné časti. Potom sa ide na tie okrajové, ako je Ul. Kollárova, Ul. Zlatá. Ing. Popová – vie, aká je situácia, koľko peňazí majú, ale nedá jej, aby na to neupozornila. V minulom období upozorňovala na zlý stav smetných košov a osvetlenia na pešej zóne. Smetné koše sú rozbité, osvetlenie je obité. Ide leto, turistická sezóna. Bolo jej povedané, že tie koše budú vymenené. Prešiel rok, ale nič sa neudialo. Bc. Grosch- konštatoval, že oni osobne smetné koše nemôžu vymeniť. Je to pamiatkovo dané a takýto typ koša tam musí byť. Ing. Mgr. Ferenčík – tiež vie o mnohých miestach, ktoré by sme mohli zlepšiť. Ale tak, ako sa dohodli, musíme si spraviť kritériá, akútnosť, nebezpečie ďalších škôd a podľa toho potom môžeme ísť. Bol by tiež rád, keby sme mali všade nový asfalt, pekné nové koše, ale nevidí priestor, aby sme to vyriešili za mesiac. Ing. Popová – súhlasí s tým, čo hovorí Ing. Mgr. Ferenčík, ale toto bola interpelácia, ktorú dala minulý rok a bolo jej povedané, že sa už na tom pracuje. Opýtala sa, ako sa na tom pracuje, keď uplynul rok a nič sa nezmenilo, okrem toho, že sa osadil jeden smetný kôš pod dolnou bránou, čo si myslí, že je celkom slušné riešenie. Bc. Grosch – konštatoval, že jeden smetný kôš stojí 400,- €. V celom rozpočte majú na koše 700,- €, čiže majú v rozpočte iba na jeden smetný kôš.

20) Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 20:14 hod.5. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, piate v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta
1. overovateľ Ivan Petráš
2. overovateľ Ing. Klára Popová
Zapísala: Viktória Gretschová

Zdieľať tento príspevok.