Územný plán zóny Veterník

Mesto Kremnica ako obstarávateľ Územného plánu zóny podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) oznamuje v súlade s ustanovením § 20 stavebného zákona dotknutým vlastníkom pozemkov riešeného územia a občanom, že prerokovanie Zadania pre spracovanie územného plánu zóny „Veterník Kremnica“ sa uskutoční v čase od 04. 06. 2015 do 04. 07. 2015.

Zadanie je uložené k nahliadnutiu na mestskom úrade V Kremnici, každý pracovný deň od 8.00hod do 15.30hod. Zadanie je tiež od 03. 06. 2015 zverejnené na internetovej stránke: https://www.kremnica.sk
Prípadné pripomienky a námety je potrebné doručiť PÍSOMNE na mestský úrad V Kremnici. V zmysle stavebného zákona č.50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov Vás žiadame o zaslanie písomných pripomienok k predmetne ÚPD do 30 dní od vyvesenia daného oznámenia. Kto nepodá písomnú pripomienku do 30 dní, v zmysle stavebného zákona §20 odsek 4) sa predpokladá že nemá pripomienky k zadaniu. Lehota na ukončenie vyjadrení je do 04. 07. 2015.

[pdf] Zadanie pre spracovanie územného plánu zóny „Veterník Kremnica“

[pdf] Schéma vymedzenia riešeného územia

 

 

Zdieľať tento príspevok.