Zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer prevodu majetku mesta Kremnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Kremnica zverejňuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o majetku obcí“) zámer predať v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom:

– pozemok novovytvorené parcelné číslo CKN 1666/60 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 312 m²,
– pozemok novovytvorené parcelné číslo CKN 1666/61 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m²,
– pozemok novovytvorené parcelné číslo CKN 1666/65 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 45 m²,

zamerané geometrickým plánom č. 34611771 – 22/2015 zo dňa 24. 04. 2015, spoločnosti STEFE ECB, s. r. o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 889 080.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedené pozemky sú priľahlé k stavbe súpisné číslo 908, postavenej na pozemku parcelné číslo CKN 1666/13, ktorá je využívaná ako kotolňa na štiepku a je súčasťou tepelného hospodárstva, prostredníctvom ktorého sa realizuje dodávka tepla bytovým domom na Ulici Jula Horvátha, Dolnej ulici, Veterníckej ulici a Matunákovej ulici v Kremnici. Vlastníkom stavby súpisné číslo 908 je spoločnosť STEFE ECB, s. r. o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 889 080.

Mesto Kremnica plánuje prevod tohto pozemku podľa zákona o majetku obcí najmenej za cenu vo výške podľa osobitného predpisu (vyhláška č. 492/2004 Zb. v znení neskorších predpisov).

Kúpna cena za pozemky parcelné číslo CKN 1660/60, parcelné číslo CKN 1660/61 a parcelné číslo CKN 1660/65 sa stanovuje vo výške 24 €/m2, t. j. kúpna cena celkom je 9 216 €.

Zámer bude zverejnený v čase od 03. 06. 2015 do 17. 06. 2015, t. j. 15 dní na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta Kremnica.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica

Zdieľať tento príspevok.