Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, termín: 31. 5. 2015

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, termín: 31. 5. 2015

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, termín: 31. 5. 2015

Dotačná komisia zasadala dňa 3. 6. 2015
Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská, Mgr. Eva Hrončová
Ospravedlnení: Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, termín: 31. 5. 2015

OBLASŤ KULTÚRA: 1.857 €

A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 €

B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 1.021,60 €

C/Fond kultúry 10% = – 402,30 €

Organizácia Celkové

náklady

Žiadaná

dotácia

Schválená

Suma

Cieľ projektu      
SOS Kremnica800560250Vyhotovenie a inštalácia pamätnej tabule – Klub Labyrint

OBLASŤ TELESNÁ KULTÚRA: 0

Mgr. Alexander Sekaj, predseda dotačnej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.