Uznesenia zo 6. riadneho mestského zastupiteľstva

Uznesenia zo 6. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 18. júna 2015

Uznesenie číslo 94/1506

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 95/1506

vo veci Výročná správa o výsledkoch činnosti za rok 2014 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S za rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Výročnú správu o výsledkoch činnosti za rok 2014 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 96701 Kremnica.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 96/1506

vo veci návrhu VZN č. 5/2015, ktorým sa určuje výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
VZN č. 5/2015, ktorým sa určuje výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.

B/p o v e r u j e
mestský úrad oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení
zodpovedná: Mgr. Hana Zlatošová
termín: do 30.06.2015.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 97/1506

vo veci Zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o spracovaní Zmien a doplnkov č. 1 k ÚPN mesta Kremnica.

B/s c h v a ľ u j e
podľa § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení), § 26 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon)
1. Zmeny a doplnky č. 1 k ÚPN mesta Kremnica
2. VZN č. 6/2015 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 1 k ÚPN mesta Kremnica, ktoré je prílohou č. 2 tohto uznesenia a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o záväzných častiach ÚPN mesta Kremnica

C/s ú h l a s í
so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania návrhu, ktorých prehľad tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 98/1506

vo veci informácie o priebehu a výsledkoch výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o priebehu a výsledkoch výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici, pri ktorom bol do funkcie riaditeľa školy zvolený Mgr. Igor Kríž. Do funkcie riaditeľa bude menovaný 1.7.2015.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 99/1506

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 31.03.2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 31.03.2015 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 1 013 195,55 €, t.j. 27,52 %
výdavky: 821 714,45 €, t.j. 22,43 %
saldo: 191 481,10 €
Kapitálový rozpočet:príjmy: 294 500,00 €, t.j. 60,87 %
výdavky: 145 597,30 €, t.j. 13,31 %
saldo: 148 902,70 €
Finančné operácie: príjmy: 259 499,00 €, t.j. 35,18 %
výdavky: 35 556,11 €, t.j. 24,54 %
saldo: 223 942,89 €

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 100/1506

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2015 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2015 za Mestský bytový podnik Kremnica
(v eurách)
Výnosy: HČ 31.128 VČ 1.088 spolu 32.216 plnenie HČ 23,8 %
Náklady: HČ 28.141 VČ 998 spolu 29.139 plnenie HČ 21,5 %
Saldo: HČ 2.987 VČ 90 spolu 3.077

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 101/1506

vo veci plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2015 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2015 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) nasledovne:
HČ % PČ % Celkom %
Výnosy: 82 102,- 20,08 56284,- 34,10 138 386,- 24,11
Náklady: 76 910,- 18,81 41 584,- 25,20 118 494,- 20,65
Výsledok hospodárenia: 5 192,- 14 700,- 19 892,-

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 102/1506

vo veci prerozdelenia finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2015 na jednotlivé investičné akcie.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia MsZ č. 58/1504 zo dňa 16.04.2015, bod B/ nasledovne:
pôvodný text:
„použitie Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2015 v celkovej výške 360 918,70 € nasledovne:
1. 85 593,00 € na splácanie istín úverov
2. 60 806,00 € na splácanie istín lízingov
3. 214 519,70 € na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta. O prerozdelení finančných prostriedkov na jednotlivé investičné akcie rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Kremnici na ďalšom zasadnutí.“
sa mení na text:
„ použitie Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2015 vo výške 306 633,00 € nasledovne:
1. 85 593,00 € na splácanie istín úverov
2. 60 806,00 € na splácanie istín lízingov
3. 160 234,00 € na jednotlivé investičné akcie:
– UPN mesto Kremnica 5 110 €
– UPN zóna Veterník 5 100 €
– spolufinancovanie projektu prestavby budovy súp. č. 413 41 000 €
– obstaranie digestora na Školskej jedálne ZŠ Pavla Križku 9 024 €
– obstaranie výťahu do Školskej jedálne ZŠ Angyalova 10 000 €
– rekonštrukcia a modernizácia Radnice 40 000 €
– rekonštrukcia a modernizácia Knižnice 50 000 €“

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Jaroslav Slašťan)

Uznesenie číslo 103/1506

vo veci návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
3. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015, podľa predloženého návrhu nasledovne:
bežné príjmy: 3 814 849 €
kapitálové príjmy: 513 309 €
príjmové finančné operácie: 862 482 €
spolu príjmy: 5 190 640 €

bežné výdavky: 3 810 849 €
kapitálové výdavky: 1 219 285 €
výdavkové finančné operácie: 146 399 €
spolu výdavky: 5 176 533 €

saldo bežného rozpočtu: 4 000 €
saldo kapitálového rozpočtu: – 705 976 €
saldo finančných operácií: 716 083 €
celkové saldo rozpočtu: 14 107 €

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 104/1506

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2015 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2015 pre oblasť kultúra v celkovej výške 250 € pre občianske združenie SOS Kremnica.

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová
termín: 15.07.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 105/1506

vo veci návrhu zmluvy o nájme športového zariadenia IN LINE dráhy s príslušenstvom.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – n e s c h v a ľ u j e
návrh zmluvy o nájme športového zariadenia IN LINE dráhy s príslušenstvom.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 8 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan)

Uznesenie číslo 106/1506

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov (miestností č. 5, 7 a 10) s celkovou výmerou 109,5 m2 v budove súp. č. 14 na Štefánikovom námestí v Kremnici spoločnosti – Občianske združenie MÚZEUM GÝČA, Angyalova 469/91, Kremnica, IČO: 42 002 834, za nasledovných podmienok:
Nájomné: stanovené individuálne v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 1,00 EUR/rok
Náklady na služby
spojené s nájmom: paušálne vo výške 600,00 EUR/rok

Doba nájmu: nájomný pomer sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.07.2016

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.07.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 107/1506

vo veci výpovede prenájmu priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
výpoveď prenájmu priestorov v objekte na Dolnej ulici č. 49/21 v Kremnici, ktorú podala Bc. Iveta Ročiaková, Stará Kremnička 288, Žiar nad Hronom, IČO: 41 979 052. V zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov dojednaná výpovedná lehota uplynie dňa 31.08.2015.
B/s c h v a ľ u j e
ukončenie nájomného vzťahu dohodou k 30.06.2015, z dôvodu zrušenia Agentúrnej kancelárie a záujmu o prenájom nebytových priestorov iným žiadateľom.

C/u k l a dá
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť dohodu o ukončení nájomného vzťahu dohodou podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.07.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 108/1506

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
dodatkom k zmluve č. 7/2006 o nájme nebytových priestorov zo dňa 16.10.2006 prenájom nebytových priestorov (miestnosti č. 170) s celkovou výmerou 15,64 m2 v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici žiadateľke – Janka Krajčovičová – očná optika, Turček 269, IČO:30 501 814. Dodatkom sa do predmetu nájmu doplní nebytový priestor č. 170 s celkovou výmerou 15,64 m2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

B/ukladá
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť dodatok k zmluve č. 7/2006 o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.07.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 109/1506

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov (miestností č. 156 a 157) s celkovou výmerou 11,73 m2 v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici žiadateľovi – Ing. Karol Kucharík, Zámocké námestie 592/56, Kremnica, IČO: 35 079 720, za nasledovných podmienok:
Nájomné: stanovené v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 35,849 €/m2/rok
Náklady na služby
spojené s nájmom: budú stanovené podľa predpokladu na rok 2015

Doba nájmu: na dobu neurčitú, s 3 mesačnou výpovednou lehotou

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.07.2015

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 110/1506

vo veci zverenia bytového domu súpisné číslo 413 do správy Mestského bytového podniku, Dolná 49/21, Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
zverenie bytového domu súp. č. 413 s pozemkami do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, Kremnica, po prevode vlastníckych práv na mesto Kremnica, a to:
– bytový dom súpisné číslo 413, postavený na pozemku parc. č. CKN 553/1 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 493 919,59 €, hodnota oprávok 0,00 €, zostatková cena 493 919,59 €,
– pozemok parc. č. CKN 553/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 398 m2 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 10 204,00 €,
– pozemok parc. č. CKN 552 – záhrady s výmerou 256 m2 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 1 274,65 €,
– technická vybavenosť, vybudovaná na pozemku parc. č. CKN 552 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 41 000 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Mestského bytového podniku, Kremnica po prevode vlastníckych práv na mesto Kremnica
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: do 30 dní od povolenia vkladu vlastníckeho práva

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 111/1506

vo veci žiadosti spoločnosti STEFE ECB, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 35 889 080 o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
Bod 2. Uznesenia MsZ č. 38/1502 zo dňa 12. 02. 2015

B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zameraných geometrickým plánom č. 34611771 – 22/2015 zo dňa 24.04.2015 v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to pozemkov:
– novovytvorená parcela číslo CKN 1666/60 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 312 m2, vytvorená z pôvodnej parcely číslo CKN 1666/60 s výmerou 26 m2, z parcely číslo CKN 1666/45 s výmerou 160 m2, z parcely číslo CKN 1666/46 s výmerou 84 m2, ktorá týmto zaniká a z parcely číslo 1666/15 s výmerou 42 m2,
– novovytvorená parcela číslo CKN 1666/61 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m², vytvorená z pôvodnej parcely číslo CKN 1666/61 s výmerou 5 m2 a z parcely číslo CKN 1666/45 s výmerou 22 m2,
– novovytvorená parcela číslo CKN 1666/65 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 45 m², vytvorená z parcely číslo CKN 1666/45 s výmerou 45 m2,
t. j. pozemky spolu s výmerou 384 m2 spoločnosti STEFE ECB, s. r. o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 889 080, za kúpnu cenu 24,00 €/m², t. j. celková kúpna cena činí 9 216,00 €, za podmienky, že kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.
Spoločnosť STEFE ECB, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO 35 889 080 nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedené pozemky sú priľahlé k stavbe súpisné číslo 908, postavenej na pozemku parcelné číslo CKN 1666/13, ktorá je využívaná ako kotolňa na štiepku a je súčasťou systému tepelného hospodárstva, prostredníctvom ktorého sa realizuje dodávka tepla bytovým domom na Ulici Jula Horvátha, Dolnej ulici, Veterníckej ulici a Matunákovej ulici v Kremnici. Vlastníkom stavby súpisné číslo 908 je spoločnosť STEFE ECB, s. r. o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 889 080.

Zámer prevodu majetku mesta Kremnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 03.06.2015 do 17.06.2015.
C/ u k l a d á B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.07.2015.

Prevod majetku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
10 10 0 0

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 112/1506

vo veci žiadosti – Mgr. Art. Stanislava Herka a Ing. Silvie Herkovej, Tylova 1049/14, 831 04 Bratislava – Nové Mesto o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parcelné číslo CKN 648/3 (právne parcely EKN 232/1 a EKN 2634/1) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 100 m2 a parcelné číslo CKN 648/4 (právna parcela EKN 231/1)
– zastavané plochy a nádvoria s výmerou 90 m2 v katastrálnom území Kremnica
Mgr. Art. Stanislavovi Herkovi a Ing. Silvii Herkovej, Tylova 1049/14, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, za podmienky dodania geometrického plánu a znaleckého posudku s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.07.2015.

Pozn.:
V prípade, že žiadatelia nedoručia na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán a znalecký posudok do 31.12.2015, uznesenie stráca platnosť.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 113/1506

vo veci žiadosti Kataríny Nosálovej, Zámocké námestie 583/26, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 505/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 15 m2 v katastrálnom území Kremnica, Kataríne Nosálovej, Zámocké námestie 583/26, 967 01 Kremnica, za podmienky dodania geometrického plánu a znaleckého posudku s tým, že kupujúca uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.07.2015.

Pozn.:
V prípade, že žiadatelia nedoručia na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán a znalecký posudok do 31.12.2015, uznesenie stráca platnosť.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 114/1506

vo veci žiadosti Borisa Hrúzu, Ulica Československej armády č. 261/52, 967 01 Kremnica, o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 2272/1 (právna parcela číslo EKN 2731) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 32 m2 v katastrálnom území Kremnica, Borisovi Hrúzovi, Ulica Československej armády č. 261/52, 967 01 Kremnica, na účel umiestnenia montovanej garáže a prístupovej cesty k nej.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.07.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Maroš Kraml)

Uznesenie číslo 115/1506

vo veci žiadosti Oľgy Verešovej, Dubové – Požehy 271, 038 23 Dubové o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Dubové.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov:
– parcelné číslo CKN 785/6 (právna parcela EKN 1084) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 193 m2,
– pozemok parcelné číslo CKN 785/3 (právna parcela EKN 1084) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 38 m2,
– časť pozemku parcelné číslo CKN 785/1 (právna parcela EKN 1084) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 571 m2,
t. j. pozemky spolu s výmerou cca 800 m2 v katastrálnom území Dubové. Oľge Verešovej, Dubové – Požehy 271, 038 23 Dubové, za podmienky dodania geometrického plánu a znaleckého posudku s tým, že kupujúca uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.07.2015.

Poznámka:
V prípade, že žiadateľka nedoručí na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán a znalecký posudok do 31.12.2015, uznesenie stráca platnosť.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 116/1506

vo veci žiadostí Jozefa Orlického, Zámocké námestie 587/40, Kremnica a Ingrid Daubnerovej Fronkovej, Zámocké námestie 587/44, Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 80/1504 zo dňa 16. apríla 2015

B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zameraných geometrickým plánom č. 34611771 – 21/2015 zo dňa 30.03.2015
v katastrálnom území Kremnica, mesto Kremnica, okres Žiar nad Hronom a to:
1. novovytvorenej parcely číslo CKN 351/5 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 m², zameranej ako diel 5 z parcely číslo EKN 2598/18 s výmerou 2 m² a diel 7 z parcely číslo CKN 505/1 s výmerou 2 m² Jozefovi Orlickému, rod. Orlickému, miesto trvalého pobytu: Zámocké námestie 587/40, 967 01 Kremnica.
Kupujúci nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že na pozemku parcela číslo CKN 351/5 sa nachádza stavba, ktorá je majetkom Jozefa Orlického, vlastníctvo ktorej nie je evidované v katastri nehnuteľností.
Podľa Znaleckého posudku č. 11/2015 zo dňa 19.05.2015 všeobecná hodnota pozemku parcela číslo CKN 351/5 je 28,48 €.
Kúpna cena za predaj pozemku parcela číslo CKN 351/5 sa stanovuje vo výške 28,48 €.
Zámer prevodu majetku mesta Kremnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 03.06.2015 do 17.06.2015.

2. novovytvorenej parcely číslo CKN 351/6 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 m², zameranej ako diel 6 z parcely číslo EKN 2598/18 s výmerou 2 m² a diel 8 z parcely číslo CKN 505/1 s výmerou 1 m² Ingrid Daubnerovej Fronkovej, rod. Fronkovej, miesto trvalého pobytu: Zámocké námestie 587/44, 967 01 Kremnica.
Kupujúca nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že na pozemku parcela číslo CKN 351/6 sa nachádza stavba, ktorá je majetkom Ingrid Daubnerovej Fronkovej, vlastníctvo ktorej nie je evidované v katastri nehnuteľností.
Podľa Znaleckého posudku č. 12/2015 zo dňa 19. 05. 2015 všeobecná hodnota pozemku parcela číslo CKN 351/6 je 21,36 €.
Kúpna cena za predaj pozemku parcela číslo CKN 351/6 sa stanovuje vo výške 21,36 €.
Zámer prevodu majetku mesta Kremnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 03. 06. 2015 do 17. 06. 2015.
Pozemky sa predávajú za podmienky, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľom a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.07.2015.

Prevod majetku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
10 10 0 0

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 117/1506

vo veci žiadosti občianskeho združenia eMKLub, Dolná 48/19, 967 01 Kremnica, IČO: 00 621 200 o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcela číslo CKN 841/3 – ostatné plochy s výmerou 792 m2 a časti pozemku parcela číslo CKN 841/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 600 m2 v katastrálnom území Kremnica, občianskemu združeniu eMKLub, Dolná 48/19, 967 01 Kremnica, IČO: 00 621 200.
B/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku parcelné číslo CKN 841/3 – ostatné plochy a nádvoria s výmerou 792 m² a časti pozemku parcelné číslo CKN 841/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 600 m2 v katastrálnom území Kremnica občianskemu združeniu eMKLub, Dolná 48/19, 967 01 Kremnica, IČO 00 621 200, za účelom dvora k budove súp. č. 48, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,15 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 208,80 €.
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ žiadateľovi a realizovať uzatvorenie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.08.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 118/1506

vo veci žiadosti Ľubice Négerovej, Rumunskej armády 850/30, 96701 Kremnica, o prenájom pozemku na umiestnenie drobnej stavby drevárne.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 m2 v katastrálnom území Kremnica Ľubici Négerovej, Rumunskej armády 850/30, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne, na dobu určitú od 01.07.2015 do 30.06.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok t.j. celkové ročné nájomné činí 12,00 €/rok.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.08.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 119/1506

vo veci žiadosti Zuzany Štulrajterovej, Kopernica č. 18, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku na umiestnenie drobnej stavby drevárne.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8 m2 v katastrálnom území Kremnica Zuzane Štulrajterovej, Kopernica č. 18, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne, na dobu určitú od 01.07.2015 do 30.06.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok t.j. celkové ročné nájomné činí 16,00 €/rok.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.08.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 120/1506

vo veci žiadosti Albína Dunčeka, Ulica Československej armády 958/167, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1205/9 – zastavené plochy a nádvoria s výmerou 115 m² v katastrálnom území Kremnica, Albínovi Dunčekovi, Ulica Československej armády 958/167, 967 01 Kremnica, za účelom zriadenia záhradky, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m2/rok, t.j., celkové ročné nájomné činí 2,30 €,
2. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1205/9 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4,84 m2 na účel umiestnenia altánku a s výmerou 10 m2 na účel umiestnenia drobnej stavby na uskladnenie palivového dreva, Albínovi Dunčekovi, Ulica Československej armády 958/167, 967 01 Kremnica, na dobu určitú od 01.07.2015 do 30.06.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok t.j. celkové ročné nájomné činí 29,68 €/rok.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomných zmlúv
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.08.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 121/1506

vo veci žiadosti Bc. Milana Slezáka, Ulica Jula Horvátha 928/86, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1123 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 91 m² v katastrálnom území Kremnica, Bc. Milanovi Slezákovi, Ulica Jula Horvátha 928/86, 967 01 Kremnica za účelom zriadenia záhradky, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m2/rok, t. j., celkové ročné nájomné činí 1,82 €,
2. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1123 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1,6 m2 za účelom umiestnenia drobnej stavby na uskladnenie pracovného náradia a s výmerou 9 m2 za účelom umiestnenia drobnej stavby na uskladnenie palivového dreva v katastrálnom území Kremnica, Bc. Milanovi Slezákovi, Ulica Jula Horvátha 928/86, 967 01 Kremnica na dobu určitú od 01.05.2015 do 30.06.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m²/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 21,20 €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomných zmlúv
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.08.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 122/1506

vo veci žiadosti Jozefa Holečku, Revolta 1559/5, 967 01 Kremnica o zmenu nájomcu z dôvodu zmeny právnej subjektivity.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu nájomcu nasledovne:
1. v Zmluve o nájme pozemkov č. OSMM 54/0103 zo dňa 25.04.2001 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 05.06.2002 a Dodatku č. 2 zo dňa 25.09.2002 na prenájom poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Kremnica – lokalita Revolta
z nájomcu: Jozef Holečka a manželka Gabika, 966 35 Kremnické Bane č. 30,
na nájomcu: obchodnú spoločnosť: REHWALD, s. r. o., Revolta 1560/3, 967 01 Kremnica, IČO: 48 075 612
2. v Nájomnej zmluve o nájme pozemku na poľnohospodárske účely zo dňa 31.05.2006 na prenájom poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Kremnica – lokalita Kalvária a Pod Šturcom
z nájomcu: Jozef Holečka, Kremnické Bane č. 30, 967 01 Kremnica, SHR, IČO 37 896 369
na nájomcu: obchodnú spoločnosť: REHWALD, s. r. o., Revolta 1560/3, 967 01 Kremnica, IČO: 48 075 612.
Ostatné ustanovenia nájomných zmlúv podľa bodu 1. a 2. zostávajú bezo zmeny.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať dodatkom k zmluve zmenu nájomných zmlúv.
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.07.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 123/1506

vo veci žiadosti Jarmily Grendárovej, Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica o zmenu nájomcu zmluvy o nájme pozemku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu nájomcu Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/20 zo dňa 14.09.2000 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.09.2012, ktorou je prenajatá časť pozemku parcela číslo CKN 1153 – záhrada s výmerou 244 m2 v katastrálnom území Kremnica na účel záhradky tak, že:
pôvodný nájomca: František Štrohner, bydlisko Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica sa mení
na nájomcu: Jarmila Grendárová, Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica.
Ostatné ustanovenia zmluvy o nájme pozemku zostávajú bezo zmeny.

B/ u k l a d á
Mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie dodatku k nájomnej zmluve
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.07.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 124/1506

vo veci odstúpenia mesta Kremnica ako prenajímateľa od Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/1 zo dňa 14.09.2000.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
v zmysle § 679 ods. 3 Občianskeho zákonníka odstúpenie mesta Kremnica ako prenajímateľa od Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/1 zo dňa 14.09.2000, ktorou bol nájomcovi Milanovi Šavoltovi a manželke Jane, Ulica Československej armády 205/45, 967 01 Kremnica prenajatý pozemok s výmerou 76 m2 na účel záhradky, z dôvodu, že nájomca neuhradil nájomné v zmysle článku 5 zmluvy o nájme pozemku a nedodržal ustanovenia článku 6 zmluvy o nájme pozemku.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ Milanovi Šavoltovi a manželke Jane a odstúpiť od zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.07.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 125/1506

vo veci správy o plnení investičnej výstavby za 1.polrok 2015 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení investičnej výstavby za 1.polrok 2015 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 126/1506

vo veci odvolania Mgr. Jozefa Paceka z komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Mgr. Jozefa Paceka z komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 127/1506

vo veci voľby Mgr. Jozefa Paceka za člena komisie kultúry a cestovného ruchu.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Mgr. Jozefa Paceka za člena komisie kultúry a cestovného ruchu.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 128/1506

vo veci vo veci voľby Mgr. Romana Brhlíka za člena komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Mgr. Romana Brhlíka za člena komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Maroš Kraml)

Uznesenie číslo 129/1506

vo veci návrhu na zrušenie mestskej rady ako orgánu samosprávy mesta Kremnice.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/m á z a to,
že mestská rada ako orgán samosprávy mesta Kremnice z hľadiska svojich kompetencii a postavenia v štruktúre orgánov mesta Kremnica, nie je potrebný orgán pre efektívne a racionálne fungovanie samosprávnych orgánov mesta Kremnice.

B/z r u š u j e
mestskú radu ako orgán samosprávy mesta Kremnice

C/u k l a d á
mestskému úradu, aby na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva zabezpečil vypracovanie materiálu na zmenu Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, v ktorom bude premietnuté zrušenie mestskej rady a Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva bude v tejto veci vrátený do stavu, v ktorom bol pred zmenou z dôvodu zriadenia mestskej rady, ako aj na všetky ďalšie zmeny a úpravy, ktoré sú potrebné v súvislosti so zrušením mestskej rady a ktoré spadajú do pôsobnosti mestského zastupiteľstva.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta
Ing. Viera Vaská, člen návrhovej komisie
Miloš Bíreš, člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.