Zámer predaja pozemku – zverejnenie

Mesto Kremnica zverejňuje podľa § 9a ods. 2 a 5 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o majetku obcí“) zámer predať v katastrálnom území Horný Turček, obec Turček, okres Turčianske Teplice:

– pozemok novovytvorené parcelné číslo CKN 91/18 – ostatné plochy s výmerou 627 m2. Parcela číslo CKN 91/18 bola vytvorená z parcely číslo CKN 91/1 geometrickým plánom č. 34611771 – 32/2015 zo dňa 19. 05. 2015.

Mesto Kremnica plánuje predať tento pozemok priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona o majetku obcí najmenej za cenu vo výške podľa osobitného predpisu (vyhláška č. 492/2004 Zb. v znení neskorších predpisov).

Podľa znaleckého posudku č. 152/2015 zo dňa 03. 06.2015 je všeobecná hodnota pozemku parcelné číslo CKN 91/18 stanovená vo výške 2 230,00 €.

Kúpna cena za pozemok parcelné číslo CKN 91/18 sa stanovuje najmenej vo výške 6 270,- €.

Zámer bude zverejnený v čase od 19. 06. 2015 do 15. 07. 2015 na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta Kremnica, v regionálnom týždenníku MY Turčianske noviny, ktorý vyjde dňa 23. 06. 2015 a v Kremnických novinách, ktoré vyjdú dňa 26. 06. 2015.

Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 15. 07. 2015.

Ponuku je potrebné doručiť v písomnej forme v uzavretej obálke s heslom „Zámer predaja pozemku – Turček“ na adresu: Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica

Zdieľať tento príspevok.