Zápisnica č. 6/2015 z riadneho Mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 6/2015 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 18. 06. 2015 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Prítomní

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva
– Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová,
Neskorší príchod nahlásili: Jaroslav Slašťan
Neprítomní: –
Ospravedlnení: Bc. Martin Kapšo, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Klára Popová
Prizvaní a hostia:
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici
Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:05 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku Ing. Beátu Kirkovú, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 6. v tomto roku, šieste v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (9) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

3) Kontrola plnenia uznesení
4) Návrh VZN, ktorým sa určuje výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica
5) Zmeny a doplnky č. 1 k Územnému plánu mesta Kremnica
6) Informácia o priebehu a výsledkoch výberového konania na miesto riaditeľa Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici
7) Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 31. 03. 2015
8) Plnenie rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31. 03. 2015 za Mestský bytový podnik Kremnica
9) Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31. 03. 2015 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
10) Návrh 3. Zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015
11) Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 05. 2015
12) Majetkové veci:
a) Návrh zmluvy o nájme športového zariadenia – In – Line dráhy s príslušenstvom
b) Výpoveď o pridelenie priestorov pre expozíciu Múzeum Gýča
c) Výpoveď z prenájmu priestorov – Bc. Ročianková Iveta
d) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Janka Krajčovičová – očná optika
e) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Ing. Karol Kucharík
f) Zverenie majetku do správy Mestského bytového podniku Kremnica
g) Žiadosť o odpredaj pozemkov po predložení GP – STEFE ECB, s. r. o., Banská Bystrica
h) Žiadosť o odpredaj pozemkov – Mgr. Art. Stanislav Herko a Ing. Silvia Herková, Bratislava
i) Žiadosť o odpredaj pozemku – Katarína Nosálová, Kremnica
j) Žiadosť o odpredaj pozemku – Boris Hrúza, Kremnica
k) Žiadosť o odpredaj pozemkov, k. ú. Dubové – Oľga Verešová, Dubové
l) Žiadosť o odpredaj pozemkov po predložení GP a ZP – Jozef Orlický, Ingrid Daubnerová Fronková, Kremnica
m) Žiadosť o odpredaj pozemkov – eMKlub, Kremnica
n) Žiadosť o prenájom pozemku – Ľubica Negérová, Kremnica
o) Žiadosť o prenájom pozemku – Zuzana Štulajterová, Kopernica
p) Žiadosť o prenájom pozemku – Albín Dunček, Kremnica
q) Žiadosť o prenájom pozemku – Bc. Milan Slezák, Kremnica
r) Žiadosť o zmenu nájomcu – Jozef Holečka, Kremnica
s) Žiadosť o zmenu nájomcu – Jarmila Grendárová, Kremnica
t) Odstúpenie mesta od zmluvy o nájme pozemku – Milan Šavolt, Kremnica
13) Správa o plnení investičnej výstavby za 1. Polrok 2015 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov
14) Rôzne
15) Interpelácie
16) Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Mgr. Eva Hrončová – poprosila doplniť program o návrh na uznesenie vo veci zrušenia mestskej rady ako orgánu samosprávy mesta Kremnice.

Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať o doplnení programu.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že doplnenie programu bolo jednohlasne prijaté.

Poslanci nemali ďalšie pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Program:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Návrh VZN, ktorým sa určuje výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica
5) Zmeny a doplnky č. 1 k Územnému plánu mesta Kremnica
6) Informácia o priebehu a výsledkoch výberového konania na miesto riaditeľa Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici
7) Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 31. 03. 2015
8) Plnenie rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31. 03. 2015 za Mestský bytový podnik Kremnica
9) Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31. 03. 2015 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
10) Návrh 3. Zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015
11) Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 05. 2015
12) Majetkové veci:
a) Návrh zmluvy o nájme športového zariadenia – In – line dráhy s príslušenstvom
b) Žiadosť o pridelenie priestorov pre expozíciu Múzeum Gýča
c) Výpoveď z prenájmu priestorov – Bc. Ročiaková Iveta
d) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Janka Krajčovičová – očná optika
e) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Ing. Karol Kucharík
f) Zverenie majetku do správy Mestského bytového podniku Kremnica
g) Žiadosť o odpredaj pozemkov po predložení GP – STEFE ECB, s. r. o., Banská Bystrica
h) Žiadosť o odpredaj pozemkov – Mgr. Art. Stanislav Herko a Ing. Silvia Herková, Bratislava
i) Žiadosť o odpredaj pozemku – Katarína Nosálová, Kremnica
j) Žiadosť o odpredaj pozemku – Boris Hrúza, Kremnica
k) Žiadosť o odpredaj pozemkov, k. ú. Dubové – Oľga Verešová, Dubové
l) Žiadosť o odpredaj pozemkov po predložení GP a ZP – Jozef Orlický, Ingrid Daubnerová Fronková, Kremnica
m) Žiadosť o odpredaj pozemkov – eMKlub, Kremnica
n) Žiadosť o prenájom pozemku – Ľubica Négerová
o) Žiadosť o prenájom pozemku – Zuzana Štulajterová, Kopernica
p) Žiadosť o prenájom pozemku – Albín Dunček, Kremnica
q) Žiadosť o prenájom pozemku – Bc. Milan Slezák, Kremnica
r) Žiadosť o zmenu nájomcu – Jozef Holečka, Kremnica
s) Žiadosť o zmenu nájomcu – Jarmila Grendárová, Kremnica
t) Odstúpenie mesta od zmluvy o nájme pozemku – Milan Šavolt, Kremnica
13) Správa o plnení investičnej výstavby za 1. Polrok 2015 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov
14) Návrh uznesenia na zrušenie mestskej rady ako orgánu samosprávy mesta Kremnice.
15) Rôzne
16) Interpelácie
17) Záver

Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Ivan Petráš, Maroš Kraml
9 9 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Ing. Viera Vaská, Miloš Bíreš
9 9 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 10. 09. 2015 pracovalo v zložení –primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta a Maroš Kraml.
9 9 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 10. 09. 2015 bolo jednohlasne zvolené.

pracovné predsedníctvo – Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová
9 9 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Viktóriu Gretschovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Mgr. Evu Hrončovú a Mgr. Kláru Štroffekovú. Ing. Mgr. Ferenčík informoval poslancov, že na stôl im boli pripravené doplňujúce materiály k mestskému zastupiteľstvu.

Kontrola plnenia uznesení

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 94/1506

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 95/1506

vo veci Výročná správa o výsledkoch činnosti za rok 2014 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S za rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Výročnú správu o výsledkoch činnosti za rok 2014 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 96701 Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Návrh VZN, ktorým sa určuje výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 96/1506

vo veci návrhu VZN č. 5/2015, ktorým sa určuje výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
VZN č. 5/2015, ktorým sa určuje výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.

B/p o v e r u j e
mestský úrad oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení
zodpovedná: Mgr. Hana Zlatošová
termín: do 30.06.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Zmeny a doplnky č. 1 k Územnému plánu mesta Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 97/1506

vo veci Zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o spracovaní Zmien a doplnkov č. 1 k ÚPN mesta Kremnica.

B/s c h v a ľ u j e
podľa § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení), § 26 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon)
1. Zmeny a doplnky č. 1 k ÚPN mesta Kremnica
2. VZN č. 6/2015 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 1 k ÚPN mesta Kremnica, ktoré je prílohou č. 2 tohto uznesenia a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o záväzných častiach ÚPN mesta Kremnica

C/s ú h l a s í
so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania návrhu, ktorých prehľad tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Informácia o priebehu a výsledkoch výberového konania na miesto riaditeľa Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 98/1506

vo veci informácie o priebehu a výsledkoch výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o priebehu a výsledkoch výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici, pri ktorom bol do funkcie riaditeľa školy zvolený Mgr. Igor Kríž. Do funkcie riaditeľa bude menovaný 1.7.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 31. 03. 2015

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 99/1506

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 31.03.2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 31.03.2015 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 1 013 195,55 €, t.j. 27,52 %
výdavky: 821 714,45 €, t.j. 22,43 %
saldo: 191 481,10 €
Kapitálový rozpočet:príjmy: 294 500,00 €, t.j. 60,87 %
výdavky: 145 597,30 €, t.j. 13,31 %
saldo: 148 902,70 €
Finančné operácie: príjmy: 259 499,00 €, t.j. 35,18 %
výdavky: 35 556,11 €, t.j. 24,54 %
saldo: 223 942,89 €

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Plnenie rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31. 03. 2015 za Mestský bytový podnik Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 100/1506

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2015 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2015 za Mestský bytový podnik Kremnica
(v eurách)
Výnosy: HČ 31.128 VČ 1.088 spolu 32.216 plnenie HČ 23,8 %
Náklady: HČ 28.141 VČ 998 spolu 29.139 plnenie HČ 21,5 %
Saldo: HČ 2.987 VČ 90 spolu 3.077

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31. 03. 2015 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 101/1506

vo veci plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2015 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2015 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) nasledovne:
HČ % PČ % Celkom %
Výnosy: 82 102,- 20,08 56284,- 34,10 138 386,- 24,11
Náklady: 76 910,- 18,81 41 584,- 25,20 118 494,- 20,65
Výsledok hospodárenia: 5 192,- 14 700,- 19 892,-

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 102/1506

vo veci prerozdelenia finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2015 na jednotlivé investičné akcie.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia MsZ č. 58/1504 zo dňa 16.04.2015, bod B/ nasledovne:
pôvodný text:
„použitie Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2015 v celkovej výške 360 918,70 € nasledovne:
1. 85 593,00 € na splácanie istín úverov
2. 60 806,00 € na splácanie istín lízingov
3. 214 519,70 € na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta. O prerozdelení finančných prostriedkov na jednotlivé investičné akcie rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Kremnici na ďalšom zasadnutí.“
sa mení na text:
„ použitie Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2015 vo výške 306 633,00 € nasledovne:
1. 85 593,00 € na splácanie istín úverov
2. 60 806,00 € na splácanie istín lízingov
3. 160 234,00 € na jednotlivé investičné akcie:
– UPN mesto Kremnica 5 110 €
– UPN zóna Veterník 5 100 €
– spolufinancovanie projektu prestavby budovy súp. č. 413 41 000 €
– obstaranie digestora na Školskej jedálne ZŠ Pavla Križku 9 024 €
– obstaranie výťahu do Školskej jedálne ZŠ Angyalova 10 000 €
– rekonštrukcia a modernizácia Radnice 40 000 €
– rekonštrukcia a modernizácia Knižnice 50 000 €“

(O 16:30 hod. prišiel na rokovanie MsZ Jaroslav Slašťan.)

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Jaroslav Slašťan)

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Návrh 3. Zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 103/1506

vo veci návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
3. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015, podľa predloženého návrhu nasledovne:
bežné príjmy: 3 814 849 €
kapitálové príjmy: 513 309 €
príjmové finančné operácie: 862 482 €
spolu príjmy: 5 190 640 €

bežné výdavky: 3 810 849 €
kapitálové výdavky: 1 219 285 €
výdavkové finančné operácie: 146 399 €
spolu výdavky: 5 176 533 €

saldo bežného rozpočtu: 4 000 €
saldo kapitálového rozpočtu: – 705 976 €
saldo finančných operácií: 716 083 €
celkové saldo rozpočtu: 14 107 €

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 05. 2015

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 104/1506

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2015 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2015 pre oblasť kultúra v celkovej výške 250 € pre občianske združenie SOS Kremnica.

B/ u k l a d á
mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová
termín: 15.07.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Majetkové veci

a) Návrh zmluvy o nájme športového zariadenia – In – line dráhy s príslušenstvom

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 105/1506

vo veci návrhu zmluvy o nájme športového zariadenia IN LINE dráhy s príslušenstvom.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – n e s c h v a ľ u j e
návrh zmluvy o nájme športového zariadenia IN LINE dráhy s príslušenstvom.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 8 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan)

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

b) Žiadosť o pridelenie priestorov pre expozíciu Múzeum Gýča

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 106/1506

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov (miestností č. 5, 7 a 10) s celkovou výmerou 109,5 m2 v budove súp. č. 14 na Štefánikovom námestí v Kremnici spoločnosti – Občianske združenie MÚZEUM GÝČA, Angyalova 469/91, Kremnica, IČO: 42 002 834, za nasledovných podmienok:
Nájomné: stanovené individuálne v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 1,00 EUR/rok
Náklady na služby
spojené s nájmom: paušálne vo výške 600,00 EUR/rok

Doba nájmu: nájomný pomer sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.07.2016

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.07.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

c) Výpoveď z prenájmu priestorov – Bc. Ročiaková Iveta

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 107/1506

vo veci výpovede prenájmu priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
výpoveď prenájmu priestorov v objekte na Dolnej ulici č. 49/21 v Kremnici, ktorú podala Bc. Iveta Ročiaková, Stará Kremnička 288, Žiar nad Hronom, IČO: 41 979 052. V zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov dojednaná výpovedná lehota uplynie dňa 31.08.2015.
B/s c h v a ľ u j e
ukončenie nájomného vzťahu dohodou k 30.06.2015, z dôvodu zrušenia Agentúrnej kancelárie a záujmu o prenájom nebytových priestorov iným žiadateľom.

C/u k l a dá
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť dohodu o ukončení nájomného vzťahu dohodou podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.07.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

d) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Janka Krajčovičová – očná optika

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 108/1506

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
dodatkom k zmluve č. 7/2006 o nájme nebytových priestorov zo dňa 16.10.2006 prenájom nebytových priestorov (miestnosti č. 170) s celkovou výmerou 15,64 m2 v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici žiadateľke – Janka Krajčovičová – očná optika, Turček 269, IČO:30 501 814. Dodatkom sa do predmetu nájmu doplní nebytový priestor č. 170 s celkovou výmerou 15,64 m2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

B/ukladá
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť dodatok k zmluve č. 7/2006 o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.07.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

e) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Ing. Karol Kucharík

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 109/1506

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov (miestností č. 156 a 157) s celkovou výmerou 11,73 m2 v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici žiadateľovi – Ing. Karol Kucharík, Zámocké námestie 592/56, Kremnica, IČO: 35 079 720, za nasledovných podmienok:
Nájomné: stanovené v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 35,849 €/m2/rok
Náklady na služby
spojené s nájmom: budú stanovené podľa predpokladu na rok 2015

Doba nájmu: na dobu neurčitú, s 3 mesačnou výpovednou lehotou

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.07.2015

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

f) Zverenie majetku do správy Mestského bytového podniku Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 110/1506

vo veci zverenia bytového domu súpisné číslo 413 do správy Mestského bytového podniku, Dolná 49/21, Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zverenie bytového domu súp. č. 413 s pozemkami do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, Kremnica, po prevode vlastníckych práv na mesto Kremnica, a to:
– bytový dom súpisné číslo 413, postavený na pozemku parc. č. CKN 553/1 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 493 919,59 €, hodnota oprávok 0,00 €, zostatková cena 493 919,59 €,
– pozemok parc. č. CKN 553/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 398 m2 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 10 204,00 €,
– pozemok parc. č. CKN 552 – záhrady s výmerou 256 m2 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 1 274,65 €,
– technická vybavenosť, vybudovaná na pozemku parc. č. CKN 552 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 41 000 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Mestského bytového podniku, Kremnica po prevode vlastníckych práv na mesto Kremnica
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: do 30 dní od povolenia vkladu vlastníckeho práva

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

g) Žiadosť o odpredaj pozemkov po predložení GP – STEFE ECB, s. r. o., Banská Bystrica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 111/1506

vo veci žiadosti spoločnosti STEFE ECB, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 35 889 080 o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
Bod 2. Uznesenia MsZ č. 38/1502 zo dňa 12. 02. 2015

B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zameraných geometrickým plánom č. 34611771 – 22/2015 zo dňa 24.04.2015 v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to pozemkov:
– novovytvorená parcela číslo CKN 1666/60 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 312 m2, vytvorená z pôvodnej parcely číslo CKN 1666/60 s výmerou 26 m2, z parcely číslo CKN 1666/45 s výmerou 160 m2, z parcely číslo CKN 1666/46 s výmerou 84 m2, ktorá týmto zaniká a z parcely číslo 1666/15 s výmerou 42 m2,
– novovytvorená parcela číslo CKN 1666/61 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m², vytvorená z pôvodnej parcely číslo CKN 1666/61 s výmerou 5 m2 a z parcely číslo CKN 1666/45 s výmerou 22 m2,
– novovytvorená parcela číslo CKN 1666/65 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 45 m², vytvorená z parcely číslo CKN 1666/45 s výmerou 45 m2,
t. j. pozemky spolu s výmerou 384 m2 spoločnosti STEFE ECB, s. r. o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 889 080, za kúpnu cenu 24,00 €/m², t. j. celková kúpna cena činí 9 216,00 €, za podmienky, že kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.
Spoločnosť STEFE ECB, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO 35 889 080 nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedené pozemky sú priľahlé k stavbe súpisné číslo 908, postavenej na pozemku parcelné číslo CKN 1666/13, ktorá je využívaná ako kotolňa na štiepku a je súčasťou systému tepelného hospodárstva, prostredníctvom ktorého sa realizuje dodávka tepla bytovým domom na Ulici Jula Horvátha, Dolnej ulici, Veterníckej ulici a Matunákovej ulici v Kremnici. Vlastníkom stavby súpisné číslo 908 je spoločnosť STEFE ECB, s. r. o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 889 080.

Zámer prevodu majetku mesta Kremnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 03.06.2015 do 17.06.2015.
C/ u k l a d á B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.07.2015.

Prevod majetku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
10 10 0 0

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

h) Žiadosť o odpredaj pozemkov – Mgr. Art. Stanislav Herko a Ing. Silvia Herková, Bratislava

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 112/1506

vo veci žiadosti – Mgr. Art. Stanislava Herka a Ing. Silvie Herkovej, Tylova 1049/14, 831 04 Bratislava – Nové Mesto o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parcelné číslo CKN 648/3 (právne parcely EKN 232/1 a EKN 2634/1) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 100 m2 a parcelné číslo CKN 648/4 (právna parcela EKN 231/1)
– zastavané plochy a nádvoria s výmerou 90 m2 v katastrálnom území Kremnica
Mgr. Art. Stanislavovi Herkovi a Ing. Silvii Herkovej, Tylova 1049/14, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, za podmienky dodania geometrického plánu a znaleckého posudku s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.07.2015.

Pozn.:
V prípade, že žiadatelia nedoručia na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán a znalecký posudok do 31.12.2015, uznesenie stráca platnosť.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

i) Žiadosť o odpredaj pozemku – Katarína Nosálová, Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 113/1506

vo veci žiadosti Kataríny Nosálovej, Zámocké námestie 583/26, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 505/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 15 m2 v katastrálnom území Kremnica, Kataríne Nosálovej, Zámocké námestie 583/26, 967 01 Kremnica, za podmienky dodania geometrického plánu a znaleckého posudku s tým, že kupujúca uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.07.2015.

Pozn.:
V prípade, že žiadatelia nedoručia na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán a znalecký posudok do 31.12.2015, uznesenie stráca platnosť.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

j) Žiadosť o odpredaj pozemku – Boris Hrúza, Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 114/1506

vo veci žiadosti Borisa Hrúzu, Ulica Československej armády č. 261/52, 967 01 Kremnica, o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 2272/1 (právna parcela číslo EKN 2731) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 32 m2 v katastrálnom území Kremnica, Borisovi Hrúzovi, Ulica Československej armády č. 261/52, 967 01 Kremnica, na účel umiestnenia montovanej garáže a prístupovej cesty k nej.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.07.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Maroš Kraml)

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

k) Žiadosť o odpredaj pozemkov, k. ú. Dubové – Oľga Verešová, Dubové

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 115/1506

vo veci žiadosti Oľgy Verešovej, Dubové – Požehy 271, 038 23 Dubové o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Dubové.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov:
– parcelné číslo CKN 785/6 (právna parcela EKN 1084) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 193 m2,
– pozemok parcelné číslo CKN 785/3 (právna parcela EKN 1084) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 38 m2,
– časť pozemku parcelné číslo CKN 785/1 (právna parcela EKN 1084) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 571 m2,
t. j. pozemky spolu s výmerou cca 800 m2 v katastrálnom území Dubové. Oľge Verešovej, Dubové – Požehy 271, 038 23 Dubové, za podmienky dodania geometrického plánu a znaleckého posudku s tým, že kupujúca uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.07.2015.

Poznámka:
V prípade, že žiadateľka nedoručí na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán a znalecký posudok do 31.12.2015, uznesenie stráca platnosť.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Ing. Mgr. Ferenčík vyhlásil krátku prestávku v trvaní 10 minút. Po skončení prestávky sa pokračovalo v programe.

l) Žiadosť o odpredaj pozemkov po predložení GP a ZP – Jozef Orlický, Ingrid Daubnerová Fronková, Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 116/1506

vo veci žiadostí Jozefa Orlického, Zámocké námestie 587/40, Kremnica a Ingrid Daubnerovej Fronkovej, Zámocké námestie 587/44, Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 80/1504 zo dňa 16. apríla 2015

B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zameraných geometrickým plánom č. 34611771 – 21/2015 zo dňa 30.03.2015
v katastrálnom území Kremnica, mesto Kremnica, okres Žiar nad Hronom a to:
1. novovytvorenej parcely číslo CKN 351/5 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 m², zameranej ako diel 5 z parcely číslo EKN 2598/18 s výmerou 2 m² a diel 7 z parcely číslo CKN 505/1 s výmerou 2 m² Jozefovi Orlickému, rod. Orlickému, miesto trvalého pobytu: Zámocké námestie 587/40, 967 01 Kremnica.
Kupujúci nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že na pozemku parcela číslo CKN 351/5 sa nachádza stavba, ktorá je majetkom Jozefa Orlického, vlastníctvo ktorej nie je evidované v katastri nehnuteľností.
Podľa Znaleckého posudku č. 11/2015 zo dňa 19.05.2015 všeobecná hodnota pozemku parcela číslo CKN 351/5 je 28,48 €.
Kúpna cena za predaj pozemku parcela číslo CKN 351/5 sa stanovuje vo výške 28,48 €.
Zámer prevodu majetku mesta Kremnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 03.06.2015 do 17.06.2015.

2. novovytvorenej parcely číslo CKN 351/6 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 m², zameranej ako diel 6 z parcely číslo EKN 2598/18 s výmerou 2 m² a diel 8 z parcely číslo CKN 505/1 s výmerou 1 m² Ingrid Daubnerovej Fronkovej, rod. Fronkovej, miesto trvalého pobytu: Zámocké námestie 587/44, 967 01 Kremnica.
Kupujúca nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že na pozemku parcela číslo CKN 351/6 sa nachádza stavba, ktorá je majetkom Ingrid Daubnerovej Fronkovej, vlastníctvo ktorej nie je evidované v katastri nehnuteľností.
Podľa Znaleckého posudku č. 12/2015 zo dňa 19. 05. 2015 všeobecná hodnota pozemku parcela číslo CKN 351/6 je 21,36 €.
Kúpna cena za predaj pozemku parcela číslo CKN 351/6 sa stanovuje vo výške 21,36 €.
Zámer prevodu majetku mesta Kremnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 03. 06. 2015 do 17. 06. 2015.
Pozemky sa predávajú za podmienky, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľom a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.07.2015.

Prevod majetku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
10 10 0 0

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

m) Žiadosť o odpredaj pozemkov – eMKlub, Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 117/1506

vo veci žiadosti občianskeho združenia eMKLub, Dolná 48/19, 967 01 Kremnica, IČO: 00 621 200 o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcela číslo CKN 841/3 – ostatné plochy s výmerou 792 m2 a časti pozemku parcela číslo CKN 841/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 600 m2 v katastrálnom území Kremnica, občianskemu združeniu eMKLub, Dolná 48/19, 967 01 Kremnica, IČO: 00 621 200.
B/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku parcelné číslo CKN 841/3 – ostatné plochy a nádvoria s výmerou 792 m² a časti pozemku parcelné číslo CKN 841/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 600 m2 v katastrálnom území Kremnica občianskemu združeniu eMKLub, Dolná 48/19, 967 01 Kremnica, IČO 00 621 200, za účelom dvora k budove súp. č. 48, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,15 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 208,80 €.
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ žiadateľovi a realizovať uzatvorenie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.08.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

n) Žiadosť o prenájom pozemku – Ľubica Négerová, Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 118/1506

vo veci žiadosti Ľubice Négerovej, Rumunskej armády 850/30, 96701 Kremnica, o prenájom pozemku na umiestnenie drobnej stavby drevárne.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 m2 v katastrálnom území Kremnica Ľubici Négerovej, Rumunskej armády 850/30, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne, na dobu určitú od 01.07.2015 do 30.06.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok t.j. celkové ročné nájomné činí 12,00 €/rok.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.08.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

o) Žiadosť o prenájom pozemku – Zuzana Štulajterová, Kopernica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 119/1506

vo veci žiadosti Zuzany Štulrajterovej, Kopernica č. 18, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku na umiestnenie drobnej stavby drevárne.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8 m2 v katastrálnom území Kremnica Zuzane Štulrajterovej, Kopernica č. 18, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne, na dobu určitú od 01.07.2015 do 30.06.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok t.j. celkové ročné nájomné činí 16,00 €/rok.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.08.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

p) Žiadosť o prenájom pozemku – Albín Dunček, Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 120/1506

vo veci žiadosti Albína Dunčeka, Ulica Československej armády 958/167, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1205/9 – zastavené plochy a nádvoria s výmerou 115 m² v katastrálnom území Kremnica, Albínovi Dunčekovi, Ulica Československej armády 958/167, 967 01 Kremnica, za účelom zriadenia záhradky, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m2/rok, t.j., celkové ročné nájomné činí 2,30 €,
2. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1205/9 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4,84 m2 na účel umiestnenia altánku a s výmerou 10 m2 na účel umiestnenia drobnej stavby na uskladnenie palivového dreva, Albínovi Dunčekovi, Ulica Československej armády 958/167, 967 01 Kremnica, na dobu určitú od 01.07.2015 do 30.06.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok t.j. celkové ročné nájomné činí 29,68 €/rok.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomných zmlúv
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.08.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

q) Žiadosť o prenájom pozemku – Bc. Milan Slezák, Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 121/1506

vo veci žiadosti Bc. Milana Slezáka, Ulica Jula Horvátha 928/86, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1123 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 91 m² v katastrálnom území Kremnica, Bc. Milanovi Slezákovi, Ulica Jula Horvátha 928/86, 967 01 Kremnica za účelom zriadenia záhradky, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m2/rok, t. j., celkové ročné nájomné činí 1,82 €,
2. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1123 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1,6 m2 za účelom umiestnenia drobnej stavby na uskladnenie pracovného náradia a s výmerou 9 m2 za účelom umiestnenia drobnej stavby na uskladnenie palivového dreva v katastrálnom území Kremnica, Bc. Milanovi Slezákovi, Ulica Jula Horvátha 928/86, 967 01 Kremnica na dobu určitú od 01.05.2015 do 30.06.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m²/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 21,20 €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomných zmlúv
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.08.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

r) Žiadosť o zmenu nájomcu – Jozef Holečka, Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne.Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 122/1506

vo veci žiadosti Jozefa Holečku, Revolta 1559/5, 967 01 Kremnica o zmenu nájomcu z dôvodu zmeny právnej subjektivity.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu nájomcu nasledovne:
1. v Zmluve o nájme pozemkov č. OSMM 54/0103 zo dňa 25.04.2001 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 05.06.2002 a Dodatku č. 2 zo dňa 25.09.2002 na prenájom poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Kremnica – lokalita Revolta
z nájomcu: Jozef Holečka a manželka Gabika, 966 35 Kremnické Bane č. 30,
na nájomcu: obchodnú spoločnosť: REHWALD, s. r. o., Revolta 1560/3, 967 01 Kremnica, IČO: 48 075 612
2. v Nájomnej zmluve o nájme pozemku na poľnohospodárske účely zo dňa 31.05.2006 na prenájom poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Kremnica – lokalita Kalvária a Pod Šturcom
z nájomcu: Jozef Holečka, Kremnické Bane č. 30, 967 01 Kremnica, SHR, IČO 37 896 369
na nájomcu: obchodnú spoločnosť: REHWALD, s. r. o., Revolta 1560/3, 967 01 Kremnica, IČO: 48 075 612.
Ostatné ustanovenia nájomných zmlúv podľa bodu 1. a 2. zostávajú bezo zmeny.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať dodatkom k zmluve zmenu nájomných zmlúv.
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.07.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

s) Žiadosť o zmenu nájomcu – Jarmila Grendárová, Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 123/1506

vo veci žiadosti Jarmily Grendárovej, Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica o zmenu nájomcu zmluvy o nájme pozemku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu nájomcu Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/20 zo dňa 14.09.2000 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.09.2012, ktorou je prenajatá časť pozemku parcela číslo CKN 1153 – záhrada s výmerou 244 m2 v katastrálnom území Kremnica na účel záhradky tak, že:
pôvodný nájomca: František Štrohner, bydlisko Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica sa mení
na nájomcu: Jarmila Grendárová, Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica.
Ostatné ustanovenia zmluvy o nájme pozemku zostávajú bezo zmeny.

B/ u k l a d á
Mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie dodatku k nájomnej zmluve
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.07.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

t) Odstúpenie mesta od zmluvy o nájme pozemku – Milan Šavolt, Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 124/1506

vo veci odstúpenia mesta Kremnica ako prenajímateľa od Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/1 zo dňa 14.09.2000.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
v zmysle § 679 ods. 3 Občianskeho zákonníka odstúpenie mesta Kremnica ako prenajímateľa od Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/1 zo dňa 14.09.2000, ktorou bol nájomcovi Milanovi Šavoltovi a manželke Jane, Ulica Československej armády 205/45, 967 01 Kremnica prenajatý pozemok s výmerou 76 m2 na účel záhradky, z dôvodu, že nájomca neuhradil nájomné v zmysle článku 5 zmluvy o nájme pozemku a nedodržal ustanovenia článku 6 zmluvy o nájme pozemku.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ Milanovi Šavoltovi a manželke Jane a odstúpiť od zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.07.2015.

Ing. Mgr. Ferečník – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferečník konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Správa o plnení investičnej výstavby za 1. Polrok 2015 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 125/1506

vo veci správy o plnení investičnej výstavby za 1.polrok 2015 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení investičnej výstavby za 1.polrok 2015 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferečník konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 126/1506

vo veci odvolania Mgr. Jozefa Paceka z komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Mgr. Jozefa Paceka z komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 127/1506

vo veci voľby Mgr. Jozefa Paceka za člena komisie kultúry a cestovného ruchu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Mgr. Jozefa Paceka za člena komisie kultúry a cestovného ruchu.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 128/1506

vo veci vo veci voľby Mgr. Romana Brhlíka za člena komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Mgr. Romana Brhlíka za člena komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Maroš Kraml)

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Návrh na zrušenie mestskej rady ako orgánu samosprávy mesta Kremnice

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 129/1506

vo veci návrhu na zrušenie mestskej rady ako orgánu samosprávy mesta Kremnice.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/m á z a to,
že mestská rada ako orgán samosprávy mesta Kremnice z hľadiska svojich kompetencii a postavenia v štruktúre orgánov mesta Kremnica, nie je potrebný orgán pre efektívne a racionálne fungovanie samosprávnych orgánov mesta Kremnice.

B/z r u š u j e
mestskú radu ako orgán samosprávy mesta Kremnice

C/u k l a d á
mestskému úradu, aby na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva zabezpečil vypracovanie materiálu na zmenu Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, v ktorom bude premietnuté zrušenie mestskej rady a Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva bude v tejto veci vrátený do stavu, v ktorom bol pred zmenou z dôvodu zriadenia mestskej rady, ako aj na všetky ďalšie zmeny a úpravy, ktoré sú potrebné v súvislosti so zrušením mestskej rady a ktoré spadajú do pôsobnosti mestského zastupiteľstva.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
*
PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Bc. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Rôzne

Poslanci nemali žiadne otázky.

Interpelácie

Poslanci nemali žiadne otázky.

Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 17:50 hod. 6. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, šieste v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta
1 . overovateľ, Mgr. Eva Hrončová
2. overovateľ, Mgr. Klára Štroffeková
Zapísala: Viktória Gretschová

Zdieľať tento príspevok.