Uznesenia zo 7. mimoriadneho mestského zastupiteľstva

Uznesenia zo 7. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 21. júla 2015

Uznesenie číslo 130/1507

vo veci predĺženia platnosti Programu sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja mesta Kremnica do roku 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
posúdenie aktuálnosti Programu sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja mesta Kremnica do roku 2013.

B/s c h v a ľ u j e
predĺženie platnosti Programu sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja mesta Kremnica do roku 2013, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 38/0803 zo dňa 27.03.2008, do doby prijatia nového programu rozvoja mesta Kremnica s tým, že do konca roka 2015 bude nový program rozvoja mesta Kremnica uvedený do súladu s ustanoveniami novelizovaného zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, účinného od 1. januára 2015.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 131/1507

vo veci návrhu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenia 2.2. Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenia 2.2. Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za účelom realizácie projektu „Podpora obnovy verejného osvetlenia miest a obcí“ , ktorý je realizovaný Mestom Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO 00320781, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta
2. zabezpečenie realizácie projektu mestom Kremnica po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. financovanie projektu vo výške 5%

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta
MUDr. Dana Blahyjová, člen návrhovej komisie
Mgr. Eva Hrončová, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.