Zápisnica č. 7/2015 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, zo dňa 21. 07. 2015

Zápisnica č. 7/2015 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, zo dňa 21. 07. 2015

Zápisnica č. 7/2015 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 21. 07. 2015 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici.
Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva
– Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Klára Popová

Neskorší príchod nahlásili:

Neprítomní:

Ospravedlnení:
– Bc. Martin Kapšo

Prizvaní a hostia:
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica

Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici

Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici

Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

1) k bodu: Otvorenie
Rokovanie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 15:42 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku Ing. Beátu Kirkovú, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 7. v tomto roku, siedme v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (12) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

2) k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

3) Predĺženie platnosti „Programu sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja mesta Kremnica do roku 2013“ pre rok 2015
4) Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, podpora obnovy verejného osvetlenia miest a obcí
5) Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.
Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Program:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Predĺženie platnosti „Programu sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja mesta Kremnica do roku 2013“ pre rok 2015
4) Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, podpora obnovy verejného osvetlenia miest a obcí
5) Záver

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Klára Štroffeková
12 12 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová
12 12 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

pracovné predsedníctvo – Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, Iveta Ceferová, Ing. Viera Vaská
12 12 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Viktóriu Gretschovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Ing. Kláru Popovú a Miloša Bíreša. Ing. Mgr. Ferenčík informoval poslancov, že na stôl im boli pripravené doplňujúce materiály k mestskému zastupiteľstvu.

3) Predĺženie platnosti „Programu sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja mesta Kremnica do roku 2013“ pre rok 2015

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 130/1507

vo veci predĺženia platnosti Programu sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja mesta Kremnica do roku 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
posúdenie aktuálnosti Programu sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja mesta Kremnica do roku 2013.

B/s c h v a ľ u j e
predĺženie platnosti Programu sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja mesta Kremnica do roku 2013, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 38/0803 zo dňa 27.03.2008, do doby prijatia nového programu rozvoja mesta Kremnica s tým, že do konca roka 2015 bude nový program rozvoja mesta Kremnica uvedený do súladu s ustanoveniami novelizovaného zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, účinného od 1. januára 2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – vyjadrila sa k predloženému návrhu uzneseniu. Po obdržaní e-mailu o tom, že by sme mali mať mimoriadne zastupiteľstvo, kde sa bude schvaľovať predĺženie platnosti PHSR, zostala dosť prekvapená. Pretože v minulosti, plán, ktorý sme mali skončil v roku 2013. Mesto sa chcelo uchádzať o využitie peňazí z Európskej Únie na obnovu Zechenterovho domu a aj na prestavbu CVČ. Ale práve z titulu, že nám skončila PHSR, sme nemohli zareagovať, alebo zapojiť sa do výzvy, aby sme dostali finančné prostriedky. Dosť ju to prekvapilo, že sa predkladá návrh uznesenia, kde sa predlžuje platnosť PHSR. Možno to aj bolo dobre, že takto zareagovala v e-maile, ktorý poslala, pretože v materiáloch, ktoré dostali, je jednak uznesenie na každý bod rozpísané, čo bola tiež dosť podstatná chyba. V dôvodovej správe je napísané, že na základe odporúčania úradného orgánu je možné predĺžiť platnosť PHSR do vypracovania nového. Dosť ju to prekvapilo a preto požiadala hlavnú kontrolórku mesta, aby zaujala stanovisko, či to je v súlade so zákonom. Toto stanovisko potvrdila, čo ju na druhej strane potešilo, ale nezávisle na vyjadrení hlavnej kontrolórky sa aj ona snažila zistiť nejaké informácie a dala podnet na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Je rada, že potvrdili to, čo máme dnes v návrhu uznesenia a že môžeme predĺžiť platnosť PHSR. Ale do konca roka 2015 je potrebné vypracovať nový plán PHSR. Škoda, že sme o tejto skutočnosti nevedeli. Tak, ako spomínala, preto, aby sme vôbec mohli riešiť CVČ a uchádzať sa o tie finančné prostriedky poslanci našli možnosť vypracovania programu rozvoja bývania a tak sa nám podarilo získať peniaze na zrealizovanie prestavby tohto domu. Je rada, že sa našlo riešenie a že dnes môže úplne normálne zdvihnúť ruku za predložené uznesenie. Vzhľadom na to, že celý ten proces schvaľovania PHSR nie je jednoduchý a nie je to obsahovo malý materiál požiadala, aby poslanci čím skôr dostali návrh plánu PHSR, aby sa mohli k nemu vyjadriť. Dala do pozornosti to, že ak sa možno vychádza z toho programu, čo bol rozpracovaný pánom Hroncom, nebola tam najlepšie pripravená plánovacia časť, ktorá sa nedala použiť pre plánovanie rozpočtu. Rozpočet mesta sa musí opierať o plán PHSR. Ten návrh, ktorý sme mali v predchádzajúcom období vypracovaný, sa aj podľa vyjadrenia vedúcej ekonomického oddelenia nedal použiť na to, aby nastavili rozpočet. Konštatovala, aby sa dalo záležať aj na tomto, aby sme mali taký plán, s ktorým môžeme ďalej pracovať. Ing. Mgr. Ferenčík – vyjadril sa, že ho taktiež neteší to, že taký dokument, ako plán PHSR ďalej predlžujeme v takomto provizóriu. V súčasnosti schvaľovací proces a proces prípravy podľa nových zákonných predpisov, ktoré musíme rešpektovať je dosť zložitý proces, na ktorom pracujeme. Podľa jeho názoru, analytická časť, ktorej bolo dosť vecí vytýkaných, hlavne pánovi Hroncovi, nie je nosnou líniou PHSR. Budeme sa k tomu musieť postaviť konštruktívne a tiež v dohľadnej dobe bude poslancom zaslaná na pripomienkovanie práve táto strategická časť, pretože nikto učený z neba nespadol a každý bude musieť svoju pripomienku zapracovať. Spravíme všetko pre to, aby sme to do konca roku 2015 mali v súlade so zákonom. Nemáme na to veľa času a bude to treba spracovať čím skôr, aby sme všetky tie následné veci, ktoré nás ešte čakajú v schvaľovacom procese stihli.

Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

4) Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, podpora obnovy verejného osvetlenia miest a obcí

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 131/1507

vo veci návrhu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenia 2.2. Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenia 2.2. Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za účelom realizácie projektu „Podpora obnovy verejného osvetlenia miest a obcí“ , ktorý je realizovaný Mestom Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO 00320781, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta
2. zabezpečenie realizácie projektu mestom Kremnica po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. financovanie projektu vo výške 5%

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali žiadne otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

5) Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 15:59 hod. 7. mimoriadne zasadnutie MsZ v tomto roku, siedme v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

1 . overovateľ 2. overovateľ
Ing. Klára Popová Miloš Bíreš

Zapísala: Viktória Gretschová

Zdieľať tento príspevok.