Verejné prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Verejné prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Mesto Kremnica, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30, aktualizuje Územný plán mesta Kremnica a podľa § 22 ods. 2 citovaného zákona oznamuje prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Kremnica.

Návrh je vystavený na Mestskom úrade, oddelení výstavby a životného prostredia Kremnica na verejné nahliadnutie po dobu od 7. augusta 2015 do 8. septembra 2015. Do návrhu ÚPD možno tiež nahliadnuť na webovej stránke www.kremnica.sk alebo www.erstar.sk.

Verejné prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie sa uskutoční dňa 18. augusta 2015 o 16:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku Kremnica.

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k návrhu prerokúvanej územnoplánovacej dokumentácie na Mestský úrad Kremnica do 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená do 8. septembra 2015.

Ing. arch. Pavel Bugár
odborne spôsobilý pre obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta Kremnica

Zdieľať tento príspevok.