Zmeny a doplnky č.2 územného plánu mesta Kremnica

Zmeny a doplnky č.2 územného plánu mesta Kremnica

Mesto Kremnica má spracovaný Územný plán mesta Kremnica, ktorý bol schválený dňa 8. 11. 2012 uznesením Mestského zastupiteľstva čís. 218/1211. Záväzná časť územného plánu mesta bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením čís. 8/2012 zo dňa 28. 11. 2012, s účinnosťou od 29. 11. 2012. Zmeny a doplnky č.1 boli schválené dňa 18. 06. 2015 uznesením Mestského zastupiteľstva čís. 97/1506. Záväzná časť územného plánu mesta bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením čís. 6/2015 zo dňa 18. 06. 2015, s účinnosťou od 15. 07. 2015.

V poslednom období v súvislosti s prípravou niektorých akcií investičnej výstavby orgány mestskej samosprávy zaznamenali potrebu zmien v priestorovom usporiadaní niektorých území tam, kde sa to pôvodným riešením územného plánu nepredpokladalo, alebo upresnenie niektorých už jestvujúcich a navrhovaných lokalít. Preto sa mesto na základe posúdenia a predbežného preverenia požiadaviek vlastníkov nehnuteľností, investorov a stavebníkov rozhodlo pre obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu mesta č.2 tak, aby zamýšľané investície zosúladili s jeho koncepciou priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, vrátane preverenia väzieb na urbánnu štruktúru mesta pri rešpektovaní a zohľadnení princípov trvalo udržateľného rozvoja, záujmov ochrany životného prostredia, územných systémov ekologickej stability a ochrany prírody a tvorby krajiny.

[pdf] Zmeny a doplnky č.2 územného plánu mesta Kremnica

[pdf] Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

[pdf] Komplexný urbanistický návrh

[pdf] Komplexný urbanistický návrh

[pdf] Komplexný urbanistický návrh

[pdf] Návrh verejného dopravného vybavenia

[pdf] Návrh verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo

[pdf] Návrh verejného technického vybavenia – energetika a spoje

[pdf] Návrh perspektívneho využitia PF na poľnohospodárske účely

[pdf] Návrh perspektívneho využitia PF na nepoľnohospodárske účely

Zdieľať tento príspevok.