PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov žiakov v školách

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov žiakov v školách

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 25. 08. 2015, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Kremnici. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Pripomienkovanie je možné od 25. 08. 2015 do 08. 09. 2015.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.

Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie :

Článok 1

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica sa dopĺňa nasledovne :

1. V článku 1 sa doterajší text dopĺňa textom:

Základná umelecká škola
Umelecký odborŠtúdiumSpôsob vyučovaniaPríspevok rodičov/mesačne
VO, TO, LDOprípravnékolektívne6
VO, TO, LDOzákladnékolektívne6

Článok 2
Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č……………… zo dňa ……………….. 2015.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta Kremnica v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 25. 8. 2015 do 8. 9. 2015.
2. Príspevok podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa bude platiť od 01. 09. 2015.

Zdieľať tento príspevok.