Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Číslo konania: OMZ2015/01239
Dátum zverejnenia informácie: 07. 09. 2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks Cypruštek Lawsonov (Chamaecyparis lawsoniana)
v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorá rastie na pozemku C-KN 1666/1 v k. ú. Kremnica.

O začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, upovedomujeme podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

Zdieľať tento príspevok.