Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 10. septembra 2015

Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 10. septembra 2015

Uznesenie číslo 132/1509

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 133/1509

vo veci protestu prokurátora spisová značka Pd 52/15/6613-5 zo dňa 16.06.2015 proti
všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica číslo 5/2013 o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
protest prokurátora spisová značka Pd 52/15/6613-5 zo dňa 16.06.2015 proti
všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica číslo 5/2013 o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Kremnica.

B/v y h o v u j e
protestu prokurátora spisová značka Pd 52/15/6613-5 zo dňa 16.06.2015 proti
všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica číslo 5/2013 o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Kremnica.

C/z r u š u j e
všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 5/2013 o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 134/1509

vo veci návrhu VZN č. 7/2015, ktorým sa určuje výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení VZN č. 5/2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
VZN č. 7/2015, ktorým sa určuje výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení VZN č. 5/2015.

B/p o v e r u j e
vedúcu oddelenia oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení
zodpovedná: Mgr. Hana Zlatošová
termín: do 30.09.2015.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 135/1509

vo veci Dodatku č. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 136/1509

vo veci zrušenia Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Kremnici

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – z r u š u j e
Rokovací poriadok Mestskej rady v Kremnici, ktorý bol schválený uznesením MsZ číslo 195/1110 zo dňa 06.10.2011.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 137/1509

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 30.06.2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 30.06.2015 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 2 054 223,74 €, t.j. 53,82 %
výdavky: 1 730 448,34 €, t.j. 45,39 %
saldo: 323 775,40 €
Kapitálový rozpočet:príjmy: 294 599,44 €, t.j. 57,39 %
výdavky: 252 691,11 €, t.j. 20,72 %
saldo: 41 908,33 €
Finančné operácie: príjmy: 331 976,92 €, t.j. 38,49 %
výdavky: 71 278,23 €, t.j. 48,69 %
saldo: 260 698,69 €

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 138/1509

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2015 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2015 za Mestský bytový podnik Kremnica
(v eurách)
Výnosy: HČ 67.907 VČ 1.570 spolu 69.477 plnenie HČ 52,0 %
Náklady: HČ 63.603 VČ 1.395 spolu 64.998 plnenie HČ 48,7 %
Saldo: HČ 4.304 VČ 175 spolu 4.479

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 139/1509

vo veci plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2015 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2015 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) nasledovne:
Hlavná činnosť % Podnikateľská činnosť % Celkom KIC %
Výnosy: 144 825 35,41 74 312 45,02 219 137 38,18
Náklady: 140 250 34,30 64 648 39,36 205 198 35,75
Výsledok hospodárenia: 4 575 9 364 13 939

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 140/1509

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za 1. polrok 2015 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za 1. polrok 2015 za Mestský bytový podnik Kremnica.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 141/1509

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za I. polrok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za I. polrok 2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 142/1509

vo veci Rozpočtového opatrenia č. 2 k 30.06.2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie č. 2 k 30.06.2015 podľa predloženého návrhu.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 143/1509

vo veci návrhu 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
4. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015, podľa predloženého návrhu nasledovne:
bežné príjmy: 3 861 767 €
kapitálové príjmy: 519 670 €
príjmové finančné operácie: 862 482 €
spolu príjmy: 5 243 919 €

bežné výdavky: 3 857 767 €
kapitálové výdavky: 1 229 825 €
výdavkové finančné operácie: 146 419 €
spolu výdavky: 5 234 011 €

saldo bežného rozpočtu: 4 000 €
saldo kapitálového rozpočtu: – 710 155 €
saldo finančných operácií: 716 063 €
celkové saldo rozpočtu: 9 908 €

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 144/1509

vo veci schválenia návrhu 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2015
Rozpočet 2015 I. zmena rozpočtu Rozdiel
Výnosy: HČ 130.596 HČ 133.629 HČ +3.033
Náklady: HČ 130.596 HČ 133.629 HČ +3.033
Výsledok hospodárenia: HČ 0 HČ 0 HČ 0

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 145/1509

vo veci 1.zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2015
Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia:
výnosy hlavná činnosť 135 738 €
náklady hlavná činnosť 135 738 €
výsledok hospodárenia 0 €

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 146/1509

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2015 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2015 pre oblasť kultúra vo výške 69 € pre Dychovú hudbu Minciar.

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová
termín: 30.09.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 147/1509

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2015 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. presun finančných prostriedkov vo výške 1.538 € v 4. zmene rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2015 nasledovne:
z programu 005 podprogram 00504 do programu 008 podprogram 00803.

2. pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2015 pre oblasť telesná kultúra vo výške 100 € pre TJ Kremnica – kolkársky oddiel.

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová
termín: 30.09.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 148/1509

vo veci žiadosti o prenájom priestoru pre umiestnenie jednej prijímacej antény na streche budovy súp. č. 265/60, na ulici Československej armády v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom a udeľuje súhlas na umiestnenie jednej prijímacej antény o priemere 60 cm na streche budovy súp. č. 265/60 na ulici Československej armády v Kremnici pre žiadateľa – spoločnosť DT net Detva s.r.o., M .R. Štefánika 65, 962 12 Detva, IČO: 46 079 386 za nasledovných podmienok:
1. výška nájmu: 850 EUR/rok s tým, že prenajímateľ si vyhradzuje právo výšku nájomného každoročne upraviť vždy k 1. januáru kalendárneho roka počnúc 1. januárom 2016 o ročnú priemernú mieru inflácie za predchádzajúci kalendárny rok, meranú harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) zverejneným Eurostatom pre oblasť Európskej únie (EICP).
2. doba nájmu: nájom sa uzatvára na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.10.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 149/1509

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
dodatkom k zmluve č. 7/2006 o nájme nebytových priestorov zo dňa 16.10.2006 prenájom nebytových priestorov (miestností č. 168, 175, 176 a 177 ) s celkovou výmerou 39,18 m2 v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici žiadateľke – Janka Krajčovičová – očná optika, Turček 269, IČO:30 501 814. Dodatkom sa do predmetu nájmu doplnia nebytové priestory č. 168, 175, 176 a 177 s celkovou výmerou 39,18 m2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

B/u k l a dá
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť dodatok k zmluve č. 7/2006 o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.10.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 150/1509

vo veci zámeru odpredaja pozemku v katastrálnom území Kremnica mestom Kremnica priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov po zverejnení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e,
že zámer predaja pozemku mestom Kremnica priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – parcelné číslo CKN 1718 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 330 m² v katastrálnom území Kremnica bol zverejnený v čase od 19.06.2015 do dňa 15.07.2015 na úradnej tabuli mesta Kremnica, na webovom sídle mesta Kremnica, v regionálnom týždenníku MY – NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY č. 24 a v Kremnických novinách, ktoré vyšli dňa 26. júna 2015.
Všeobecná hodnota pozemku parcelné číslo CKN 1718 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 330 m² v katastrálnom území Kremnica je podľa znaleckého posudku č. 127/2015 zo dňa 11.05.2015 vo výške 1 660,00 €. Ponuková kúpna cena za pozemok parcelné číslo CKN 1718 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 330 m² v katastrálnom území Kremnica bola stanovená vo výške 2 640,00 €.
Na základe uvedeného zverejnenia predaja pozemku bola na mestský úrad doručená jediná cenová ponuka pôvodného žiadateľa o odkúpenie pozemku Richarda Fodora a manželky Mariany, Jula Horvátha 920/70, 967 01 Kremnica, ktorý ponúka celkovú kúpnu cenu vo výške 2 650,00 €.

B/ s c h v a ľ u j e
predaj pozemku parcelné číslo CKN 1718 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 330 m² v katastrálnom území Kremnica predkladateľovi jedinej ponuky Richardovi Fodorovi, rod. Fodorovi a manželke Mariane Fodorovej, rod. Kapustovej, obaja miesto trvalého pobytu: Jula Horvátha 920/70, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 8,03 €/m², t.j. kúpna cena celkom 2 650,00 €, za podmienky, že kupujúci uhradia všetky výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.
Ide o priamy prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dojednaná kúpna cena predávaného pozemku 2 650,00 € je vyššia ako všeobecná hodnota predávaného pozemku stanovená podľa znaleckého posudku č. 127/2015 zo dňa 11.05.015 znalca z odboru stavebníctvo Ing. Ľudmily Beczányiovej, ktorá predstavuje sumu 1 660,00 €.
Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ predkladateľom ponuky a realizovať odpredaj pozemku podľa bodu B/
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.10.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 151/1509

vo veci zámeru odpredaja pozemku v katastrálnom území Horný Turček mestom Kremnica priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov po zverejnení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e,
že zámer predaja pozemku mestom Kremnica priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – novovytvorenej parcely číslo CKN 91/18
– ostatné plochy s výmerou 627 m² v katastrálnom území Horný Turček bol zverejnený v čase od 19.06.2015 do dňa 15.07.2015 na úradnej tabuli mesta Kremnica, na webovom sídle mesta Kremnica, v regionálnom periodiku MY – TURČIANSKE NOVINY č. 24 a v Kremnických novinách, ktoré vyšli dňa 26. júna 2015.
Všeobecná hodnota novovytvorenej parcely číslo CKN 91/18 – ostatné plochy s výmerou 627 m² v katastrálnom území Horný Turček, zameranej geometrickým plánom č. 34611771 -32/2015 zo dňa 19.05.2015, je podľa znaleckého posudku č. 152/2015 zo dňa 03.06.2015 vo výške 2 230,00 €. Ponuková kúpna cena za pozemok parcelné číslo CKN 91/18 – ostatné plochy s výmerou 627 m² v katastrálnom území Horný Turček bola stanovená vo výške 6 270,00 €.
Na základe uvedeného zverejnenia bola na mestský úrad doručená jediná cenová ponuka pôvodného žiadateľa o odkúpenie pozemku Ľuboša Šablatúru, Bodrocká 17, 821 07 Bratislava, ktorý ponúka celkovú kúpnu cenu vo výške 8 500,00 €.

B/ s c h v a ľ u j e
predaj pozemku novovytvorené parcelné číslo CKN 91/18 – ostatné plochy s výmerou 627 m² v katastrálnom území Horný Turček, zameraného geometrickým plánom č. 34611771- 32/2015 zo dňa 19.05.2015 z pozemku parcelné čísla CKN 91/1 predkladateľovi jedinej ponuky Ľubošovi Šablatúrovi, rod. Šablatúra, miesto trvalého pobytu: Bodrocká 17, 821 07 Bratislava, za kúpnu cenu dohodou celkom vo výške 8 500,00 €, za podmienky, že kupujúci uhradí všetky výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.
Ide o priamy prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dojednaná kúpna cena predávaného pozemku 8 500,00 € je vyššia ako všeobecná hodnota predávaného pozemku stanovená podľa znaleckého posudku č. 152/2015 zo dňa 03.06.2015 znalca z odboru stavebníctvo Ing. Ľudmily Beczányiovej, ktorá predstavuje sumu 2 230,00 €.
Kupujúci nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ predkladateľovi ponuky a realizovať odpredaj pozemku podľa bodu B/
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.10.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 152/1509

vo veci žiadosti Mgr. Art. Stanislava Herka, Tylova 1049/14, 831 04 Bratislava – Nové mesto a Ing. Silvie Herkovej, Tylova 1049/14, 831 04 Bratislava – Nové mesto odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 112/1506 zo 18. júna 2015.

B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov podľa §9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Kremnica, mesto Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to:
– parcely číslo CKN 648/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 100 m²,
– parcely číslo CKN 648/4- zastavané plochy a nádvoria s výmerou 90 m²
Mgr. Art. Stanislavovi Herkovi, rod. Herkovi, miesto trvalého pobytu Tylova 1049/14, 831 04 Bratislava – Nové mesto, s tým, že kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov. Dôvodom majetkovoprávneho usporiadania týchto pozemkov je skutočnosť, že pozemky sú priľahlé k rodinnému domu súp. č. 449 na Bystrickej ulici v Kremnici a sú historicky a dlhodobo využívané ako vstupný dvor a záhradka k rodinnému domu. Žiadateľ je vlastníkom uvedeného rodinného domu, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 1947.

Kupujúci nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Podľa Znaleckého posudku č. 200/2015 zo dňa 14. 07. 2015 všeobecná hodnota pozemkov parcelné číslo CKN 648/3 a parcelné číslo CKN 648/4 je 970,00 €, t. j. 5,11 €/m².
Kúpna cena za predaj pozemkov parcelné číslo CKN 648/3 a parcelné číslo CKN 648/4 sa stanovuje vo výške 2 850,00 €, t. j. 15,00 €/m².

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľovi a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.10.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 153/1509

vo veci žiadosti Ing. Mariana Šaláta, Dolná 55/33, 967 01 Kremnica, o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 2257 (právna parcela EKN 2664/1) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 35 m2 v katastrálnom území Kremnica Ing. Marianovi Šalátovi, Dolná 55/33, 967 01 Kremnica.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.09.2015.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 154/1509

vo veci žiadosti Alfréda Hašku, Sama Chalupku 306/67, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1265/1 (právna parcela číslo EKN 2285/1) – záhrady s výmerou 30 m2 v katastrálnom území Kremnica, Alfrédovi Haškovi, Sama Chalupku 306/67, 967 01 Kremnica, za účelom chovu včiel, na dobu určitú od 01. 10. 2015 do 30. 09. 2020, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03. 11. 2011 vo výške 0,02 €/m2/rok, t. j., celkové ročné nájomné činí 0,60 €/rok.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.09.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 155/1509

vo veci žiadosti Kataríny Husárovej, Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku na umiestnenie drobnej stavby drevárne.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 v katastrálnom území Kremnica, Kataríne Husárovej, Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne, na dobu určitú od 01.10.2015 do 30.09.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok, t. j., celkové ročné nájomné činí 20,00 €/rok.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.09.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 156/1509

vo veci žiadosti Anny Faltýnkovej, Ulica Československej armády 262/54, 967 01 Kremnica, o prenájom alebo odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s ch v a ľ u j e
1. odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 2272/1 (právna parcela číslo EKN 2296/104) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12 m2 v katastrálnom území Kremnica, Anne Faltýnkovej, Ulica Československej armády 262/54, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne.
2. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 2272/1 (právna parcela číslo EKN 2296/104) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 v katastrálnom území Kremnica, Anne Faltýnkovej, Ulica Československej armády 262/54, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.10.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 157/1509

vo veci žiadosti Viliama Kuracinu s manželkou, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica, o prenájom alebo odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s ch v a ľ u j e
1. odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 2272/1 (právna parcela číslo EKN 2296/104) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 16 m2 v katastrálnom území Kremnica, Viliamovi Kuracinovi s manželkou, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne na uskladnenie palivového dreva a záhradnej techniky
2. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 2272/1 (právna parcela číslo EKN 2296/104) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 16 m2 v katastrálnom území Kremnica, Viliamovi Kuracinovi s manželkou, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne na uskladnenie palivového dreva a záhradnej techniky.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.09.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 158/1509

vo veci žiadosti Bc. Barbory Drienkovej, Ulica Československej armády 206/47, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 76 m2 v katastrálnom území Kremnica, Bc. Barbore Drienkovej, Ulica Československej armády 206/47, 967 01 Kremnica, za účelom záhradky, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m2/rok, t. j., celkové ročné nájomné činí 1,52 €/rok.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.10.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Maroš Kraml)

Uznesenie číslo 159/1509

vo veci žiadosti Jozefa Čerňanského, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, o prenájom alebo odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s ch v a ľ u j e
1. odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 20 – 24 m2 v katastrálnom území Kremnica, Jozefovi Čerňanskému, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, za účelom vybudovania garáže pre osobné motorové vozidlo
2. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 20 – 24 m2 v katastrálnom území Kremnica, Jozefovi Čerňanskému, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, za účelom vybudovania garáže pre osobné motorové vozidlo.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.09.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 160/1509

vo veci žiadosti Ondreja Štefana, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 v katastrálnom území Kremnica, Ondrejovi Štefanovi, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby – prístrešku, na dobu určitú 10 rokov, a to od 01.10.2015 do 30.09.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok, t. j., celkové ročné nájomné činí 20,00 €/rok.

B/ n e s ch v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m2 v katastrálnom území Kremnica, Ondrejovi Štefanovi, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica , za účelom skládky palivového dreva.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.09.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 161/1509

vo veci žiadosti Jána Schnierera, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 v katastrálnom území Kremnica, Jánovi Schniererovi, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby – prístrešku na drevo, na dobu určitú 10 rokov, a to od 01.10.2015 do 30.09.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok, t. j., celkové ročné nájomné činí 20,00 €/rok.

B/ n e s ch v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m2 v katastrálnom území Kremnica, Jánovi Schniererovi, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, za účelom skládky palivového dreva.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.09.2015.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 162/1509

vo veci žiadosti Albíny Kondrovej, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, o zmenu Nájomnej zmluvy č. 2011/00506/2 zo dňa 27.07.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.07.2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zmenu Nájomnej zmluvy č. 2011/00506/2 zo dňa 27.07.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.07.2014 nasledovne:
– Článku 1 bod 1.2:
nájomca – Albína Kondrová, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica
– Článku 2 bod. 2.2:
prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 v katastrálnom území Kremnica, podľa grafickej situácie prerozdelenia pozemku za bytovým domom č. 202/39, ktorá bude prílohou dodatku č. 2 k nájomnej zmluve,
– Článku 3 bod 3.1
časť pozemku s výmerou 10 m² sa prenajíma na účel umiestnenia drobnej stavby,
– Článku 4 bod 4.1
nájom pozemku sa dojednáva na dobu určitú 10 rokov, od 01.10.2015 do 30.09.2025,
– Článku 5 bod 5.1
nájomné za prenájom časti pozemku s výmerou 10 m² na účel umiestnenia drobnej stavby sa stanovuje zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok, t. j., celkové ročné nájomné činí 20,00 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie dodatku
k nájomnej zmluve
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.09.2015.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 163/1509

vo veci žiadosti Jarmily Dragúňovej, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, o zmenu Nájomnej zmluvy č. 2011/00506/1 zo dňa 27.07.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.07.2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zmenu Nájomnej zmluvy č. 2011/00506/1 zo dňa 27.07.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.07.2014 nasledovne:
– Článku 2 bod. 2.2:
prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 v katastrálnom území Kremnica, podľa grafickej situácie prerozdelenia pozemku za bytovým domom č. 202/39, ktorá bude prílohou dodatku č. 2 k nájomnej zmluve,
– Článku 3 bod 3.1
časť pozemku s výmerou 7 m² sa prenajíma na účel umiestnenia drobnej stavby a časť pozemku s výmerou 3 m² sa prenajíma na účel voľného uskladnenia palivového dreva,
– Článku 4 bod 4.1
nájom pozemku sa dojednáva na dobu určitú 10 rokov, od 01.10.2015 do 30.09.2025,
– Článku 5 bod 5.1
nájomné za prenájom časti pozemku sa stanovuje v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011
– s výmerou 7 m² na účel umiestnenia drobnej stavby vo výške 2,00 €/m2/rok, t. j., ročné nájomné činí 14,00 €,
– s výmerou 3m² na účel voľného uskladnenia palivového dreva vo výške 2,00 €/m2/rok, t. j., ročné nájomné činí 6,00 €,
t. j. celkové ročné nájomné spolu činí 20,00 €,

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie dodatku č. 2 k nájomnej zmluve
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.09.2015.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 164/1509

vo veci žiadosti Anny Čerňanskej, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, o zmenu Nájomnej zmluvy č. 2011/00506 zo dňa 27.07.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.07.2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zmenu Nájomnej zmluvy č. 2011/00506 zo dňa 27.07.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.07.2014 nasledovne:
– Článku 2 bod. 2.2:
prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 v katastrálnom území Kremnica, podľa grafickej situácie prerozdelenia pozemku za bytovým domom č. 202/39, ktorá bude prílohou dodatku č. 2 k nájomnej zmluve,
– Článku 3 bod 3.1
časť pozemku s výmerou 10 m² sa prenajíma na účel umiestnenia drobnej stavby,
– Článku 4 bod 4.1
nájom pozemku sa dojednáva na dobu určitú 10 rokov, od 01.10.2015 do 30.09.2025,
– Článku 5 bod 5.1
nájomné za prenájom časti pozemku s výmerou 10 m² na účel umiestnenia drobnej stavby sa stanovuje zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok, t. j., celkové ročné nájomné činí 20,00 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie dodatku č. 2 k nájomnej zmluve
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.09.2015.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 165/1509

vo veci žiadostí Ing. Jaroslava Adamáta, Haburská 5, 821 01 Bratislava, o zrušenie nájomnej zmluvy a o odpustenie nedoplatku na nájomnom.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. ukončenie Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2008/00968 zo dňa 30.06.2008 uzavretej medzi mestom Kremnica a nájomcom Jaroslavom Adamátom, Haburská 5, 821 01 Bratislava dohodou k 29.01.2013, z dôvodu úplného zničenia chaty požiarom dňa 29.01.2013
2. odpustenie pohľadávky na nájomnom vo výške 221,96 €, za prenájom pozemku podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2008/00968 zo dňa 30.06.2008 uzavretej medzi mestom Kremnica a nájomcom Jaroslavom Adamátom, Haburská 5, 821 01 Bratislava, za dobu od 30.01.2013 do 31.12.2015, z dôvodu zániku účelu nájmu.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať ukončenie zmluvy o nájme pozemku dohodou a odpis pohľadávky na nájomnom
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.10.2015.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 166/1509

vo veci správy hlavnej kontrolórky mesta Kremnica o kontrolnej činnosti za 1.polrok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnica o kontrolnej činnosti za 1.polrok 2015.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 167/1509

vo veci správy hlavnej kontrolórky mesta Kremnica o vybavovaní sťažností a petícií za 1.polrok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnica o vybavovaní sťažností a petícií za 1.polrok 2015.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 168/1509

vo veci správy o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2015.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 169/1509

vo veci správ o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia MsZ č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 2.štvrťrok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia MsZ č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 2.štvrťrok 2015.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 170/1509

vo veci rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo – Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.“).

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
zámer spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. vykonávať včelárstvo ako nový predmet činnosti

B/ s c h v a ľ u j e
1. rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. o novú činnosť s názvom poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja.
2. zmenu Zakladateľskej listiny o založení obchodnej spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., a to tak, že článok II. Predmet podnikania (činnosti) sa dopĺňa o nový predmet podnikania (činnosti) pod poradovým číslom 15 s názvom:
15. Poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

C/ p o v e r u j e
poslanca mestského zastupiteľstva Ivetu Ceferovú, aby podľa bodu 3.3 Dohody o rozdelení kompetencií medzi mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. zo strany mesta Kremnice ako jediného spoločníka zo dňa 11. novembra 2005, spolupodpísal rozhodnutie mesta Kremnica ako jediného spoločníka, ktoré bude obsahovať rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. a zmenu Zakladateľskej listiny podľa tohto uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 171/1509

vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica pre 2.polrok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica pre 2.polrok 2015.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta
Bc. Martin Kapšo, člen návrhovej komisie
Miloš Bíreš, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.