Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Číslo konania:OMZ2015/01270
Dátum zverejnenia informácie: 21. 9. 2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7ks Smrek obyčajný (Picea abies), 3ks Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), 13ks Čerešňa vtáčia (Cerasus avium), 5ks Vŕba rakytová (Salix caprea), 3ks Topoľ osikový (Populus tremula), 2ks Lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) a 1ks Javor horský (Acer pseudoplatanus) v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemku C-KN 683 v k. ú. Kremnica.

O začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, upovedomujeme podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

Zdieľať tento príspevok.