Zápisnica č. 8/2015 z riadneho Mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 8/2015 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 10. 09. 2015 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Prítomní

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva: Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo

Neskorší príchod nahlásili: Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Dana Blahyjová

Neprítomní: –

Ospravedlnení: Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská

Prizvaní a hostia:

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Mgr. Igor Kríž, riaditeľ, Základná škola Angyalova

Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:03 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku Ing. Beátu Kirkovú, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 8. v tomto roku, ôsme v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (8) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

3) Kontrola plnenia uznesení
4) Protest prokurátora proti VZN č. 5/2013 o vykonávaní dezinfekcie a regulácií živočíšnych škodcov na území mesta Kremnica
5) Návrh VZN, ktorým sa určuje výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica
6) Návrh Dodatku č. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici
7) Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 30. 06. 2015
8) Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30. 06. 2015 za Mestský bytový podnik Kremnica
9) Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30. 06. 2015 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
10) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1. polrok 2015
11) Rozpočtové opatrenie č. 2 k 30. 06. 2015
12) Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015
13) 1. Zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2015
14) 1. Zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2015
15) Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 08. 2015
16) Majetkové veci:
a) Žiadosť o prenájom priestoru pre umiestnenie prijímacej antény – DTnet Detva, s. r. o., Detva
b) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Janka Krajčovičová, očná optika, Turček
c) Priamy predaj pozemku v katastrálnom území Kremnica – Richard Fodor s manželkou, Kremnica
d) Priamy predaj pozemku v katastrálnom území Horný Turček – Ľuboš Šablatúra, Bratislava
e) Žiadosť o odpredaj pozemkov po predložení GP a ZP – Mgr. Art. Stanislav Herko, Bratislava
f) Žiadosť o odpredaj pozemku – Ing. Marián Šalát, Kremnica
g) Žiadosť o prenájom pozemku – Mgr. Alfréd Haško, Kremnica
h) Žiadosť o prenájom pozemku – Katarína Husárová, Kremnica
i) Žiadosť o prenájom pozemku – Anna Faltýnková, Kremnica
j) Žiadosť o prenájom pozemku – Viliam Kuracina s manželkou, Kremnica
k) Žiadosť o prenájom pozemku – Bc. Barbora Drienková, Kremnica
l) Žiadosť o prenájom alebo odpredaj pozemku – Jozef Čerňanský, Kremnica
m) Žiadosť o prenájom pozemku – Ondrej Štefan, Kremnica
n) Žiadosť o prenájom pozemku – Ján Schnierer, Kremnica
o) Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy – Albína Kondrová, Kremnica
p) Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy – Jarmila Dragúňová, Kremnica
q) Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy – Anna Čerňanská, Kremnica
r) Žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy a žiadosť o odpustenie nedoplatku na nájomnom – Ing. Jaroslav Adamát, Bratislava
17) Blok informácií a správ:
a) O činnosti hlavného kontrolóra za 1. Polrok 2015
b) O vybavovaní sťažností a petícií za 1. Polrok 2015
c) O ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. Polrok 2015
18) Rôzne
19) Interpelácie
20) Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.
Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Program:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Protest prokurátora proti VZN č. 5/2013 o vykonaní dezinfekcie a regulácií živočíšnych škodcov na území mesta Kremnica
5) Návrh VZN, ktorým sa určuje výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica
6) Návrh Dodatku č. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici
7) Správa čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 30. 06. 2015
8) Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30. 06. 2015 za Mestský bytový podnik Kremnica
9) Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30. 06. 2015 za kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
10) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1. Polrok 2015
11) Rozpočtové opatrenie č. 2. K 30. 06. 2015
12) Návrh 4. Zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015
13) 1. Zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2015
14) 1. Zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2015
15) Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 08. 2015
16) Majetkové veci:
a) Žiadosť o prenájom priestoru pre umiestnenie prijímacej antény – Dtnet Detva, s. r. o., Detva
b) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Janka Krajčovičová, očná optika, Turček
c) Priamy predaj pozemku v katastrálnom území Kremnica – Richard Fodor s manželkou, Kremnica
d) Priamy predaj pozemku v katastrálnom území Horný Turček – Ľuboš Šablatúra, Bratislava
e) Žiadosť o odpredaj pozemkov po predložení GP a ZP – Mgr. Art. Stanislav Herko, Bratislava
f) Žiadosť o odpredaj pozemku – Ing. Marián Šalát, Kremnica
g) Žiadosť o prenájom pozemku – Mgr. Alfréd Haško, Kremnica
h) Žiadosť o prenájom pozemku – Katarína Husárová, Kremnica
i) Žiadosť o prenájom pozemku – Anna Faltýnková, Kremnica
j) Žiadosť o prenájom pozemku – Viliam Kuracina s manželkou, Kremnica
k) Žiadosť o prenájom pozemku – Bc. Barbora Drienková, Kremnica
l) Žiadosť o prenájom alebo odpredaj pozemku – Jozef Čerňanský, Kremnica
m) Žiadosť o prenájom pozemku – Ondrej Štefan, Kremnica
n) Žiadosť o prenájom pozemku – Ján Schnierer, Kremnica
o) Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy – Albína Kondrová, Kremnica
p) Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy – Jarmila Dragúňová, Kremnica
q) Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy – Anna Čerňanská, Kremnica
r) Žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy a žiadosť o odpustenie nedoplatku na nájomnom – Ing. Jaroslav Adamát, Bratislava
17) Blok informácií a správ:
a) O činnosti hlavného kontrolóra za 1. Polrok 2015
b) O vybavovaní sťažností a petícií za 1. Polrok 2015
c) O ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. Polrok 2015
18) Rôzne
19) Interpelácie
20) Záver

O 16:04 hod. prišiel na rokovanie MsZ Mgr. Ing. Martin Novodomec

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová
9 9 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Bc. Martin Kapšo, Miloš Bíreš
9 9 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 26. 11. 2015 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta a Bc. Martin Kapšo.
9 9 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 26. 11. 2015 bolo jednohlasne zvolené.

pracovné predsedníctvo – Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, Iveta Ceferová, Maroš Kraml
9 9 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Viktóriu Gretschovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Maroša Kramla a Jaroslava Slašťana. Ing. Mgr. Ferenčík informoval poslancov, že na stôl im boli pripravené doplňujúce materiály k mestskému zastupiteľstvu.

Kontrola plnenia uznesení

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 132/1509

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Protest prokurátora proti VZN č. 5/2013 o vykonávaní dezinfekcie a regulácií živočíšnych škodcov na území mesta Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Jedná sa o zrušenie VZN mesta, kde nám bolo prokurátorom vytýkané, že upravuje postupy a spôsoby mesta vo veci dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov, ktoré neprináleží mestu ako takému, ktorá je regulovaná zákonnými predpismi. Preto sme vyhoveli protestu prokurátora a toto VZN rušíme. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 133/1509

vo veci protestu prokurátora spisová značka Pd 52/15/6613-5 zo dňa 16.06.2015 proti
všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica číslo 5/2013 o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
protest prokurátora spisová značka Pd 52/15/6613-5 zo dňa 16.06.2015 proti
všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica číslo 5/2013 o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Kremnica.

B/v y h o v u j e
protestu prokurátora spisová značka Pd 52/15/6613-5 zo dňa 16.06.2015 proti
všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica číslo 5/2013 o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Kremnica.

C/z r u š u j e
všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 5/2013 o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Kremnica.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Návrh VZN, ktorým sa určuje výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Iveta Ceferová konštatovala, že k tejto úprave došlo na základe návrhu pána riaditeľa, vznesené pripomienky k nemu neboli. Jedná sa iba o doplnenie na základe zvýšenia cien.

Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 134/1509

vo veci návrhu VZN č. 7/2015, ktorým sa určuje výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení VZN č. 5/2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
VZN č. 7/2015, ktorým sa určuje výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení VZN č. 5/2015.

B/p o v e r u j e
vedúcu oddelenia oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení
zodpovedná: Mgr. Hana Zlatošová
termín: do 30.09.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

O 16:13 hod. prišiel na rokovanie MsZ Ivan Petráš.

Návrh Dodatku č. 4. Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Jedná sa o formálnu úpravu, vzhľadom na nezostavenie mestskej rady a nenaplnenie jej členov. Rokovací poriadok Mestskej rady v Kremnici bol zrušený, toto sú iba prieniky medzi rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva a mestskej rady. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 135/1509

vo veci Dodatku č. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 136/1509

vo veci zrušenia Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Kremnici

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – z r u š u j e
Rokovací poriadok Mestskej rady v Kremnici, ktorý bol schválený uznesením MsZ číslo 195/1110 zo dňa 06.10.2011.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 30. 06. 2015

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal Ing. Novákovú, aby sa vyjadrila. Ing. Nováková – informovala, že čerpanie rozpočtu mesta Kremnica bolo zostavené ku dňu 30. 06. 2015, v materiáli je spracované % čerpanie rozpočtu mesta podľa jednotlivých bodov v programoch. Mestský úrad pracuje ešte na zostavení monitorovacej správy ku dňu 30. 06. 2015, ktorá vychádza z tohto čerpania a mala by byť predmetom ďalšieho rokovania MsZ.
Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 137/1509

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 30.06.2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 30.06.2015 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 2 054 223,74 €, t.j. 53,82 %
výdavky: 1 730 448,34 €, t.j. 45,39 %
saldo: 323 775,40 €
Kapitálový rozpočet:príjmy: 294 599,44 €, t.j. 57,39 %
výdavky: 252 691,11 €, t.j. 20,72 %
saldo: 41 908,33 €
Finančné operácie: príjmy: 331 976,92 €, t.j. 38,49 %
výdavky: 71 278,23 €, t.j. 48,69 %
saldo: 260 698,69 €

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30. 06. 2015 za Mestský bytový podnik Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal Ing. Reichlovú, aby sa vyjadrila. Ing. Reichlová – informovala, že v predloženom plnení rozpočtu hlavnú činnosť plnili na 52 %, prekročenie plnenia bolo z dôvodu, že v exekúcií sa im podarilo minúť viac pohľadávok oproti plánovanému rozpočtu. Výnosy čerpali na 48,7 %, výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti bol zisk 4 304,- €, z podnikateľskej činnosti 175,- € a celkovo 4 479,-€.
Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 138/1509

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2015 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2015 za Mestský bytový podnik Kremnica
(v eurách)
Výnosy: HČ 67.907 VČ 1.570 spolu 69.477 plnenie HČ 52,0 %
Náklady: HČ 63.603 VČ 1.395 spolu 64.998 plnenie HČ 48,7 %
Saldo: HČ 4.304 VČ 175 spolu 4.479

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30. 06. 2015 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal Ing. Tileschovú, aby sa vyjadrila. Ing. Tileschová – informovala, že vo väčšine položiek je plnenie zodpovedajúce prvému polroku. Pokiaľ je prekročené, tak z toho dôvodu, že sa jedná o jednorázové položky, čo znamená, čo sa týka nákladov už tam ďalšie plnenie nebude.
Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 139/1509

vo veci plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2015 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2015 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) nasledovne:
Hlavná činnosť % Podnikateľská činnosť % Celkom KIC %
Výnosy: 144 825 35,41 74 312 45,02 219 137 38,18
Náklady: 140 250 34,30 64 648 39,36 205 198 35,75
Výsledok hospodárenia: 4 575 9 364 13 939

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1. polrok 2015

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal Ing. Reichlovú, aby sa vyjadrila. Ing. Reichlová – informovala, že v súčasnosti majú 9 zamestnancov, pohľadávky a záväzky sú vysoké kvôli tomu, že sú pohľadávky zo zálohy platieb, ktoré budú potom predmetom vyúčtovania v máji ďalšieho roku. Záväzky budú v budúcnosti rozúčtované. Upriamila pozornosť na opravy a údržby, celková hodnota opráv bola 18 118,- €, z toho vlastná údržba vykonaná ich zamestnancami bola v hodnote 16 086,- €. Dodávateľskú údržbu vykonávali v hodnote 2 031,- €, ale skutočne iba na také služby, ktoré museli objednávať, čo znamená na nejakú výpočtovú techniku, revízie, oprava auta. Ing. Tileschová – konštatovala, že pohľadávky a záväzky sú všetky v splatnosti.
Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 140/1509

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za 1. polrok 2015 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za 1. polrok 2015 za Mestský bytový podnik Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 141/1509

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za I. polrok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za I. polrok 2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Rozpočtové opatrenie č. 2 k 30. 06. 2015

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Iveta Ceferová – informovala, že rozpočtové opatrenie č. 2 bolo zostavené k 3. zmene rozpočtu k 30. 06. 2015 a zapracované zmeny rozpočtu sa týkajú účelových finančných prostriedkov prijatých mestom Kremnica v 2. štvrťroku 2015. Jedná sa o finančné prostriedky, ako je dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, nenormatívne finančné prostriedky na rok 2015, ako sú učebnice a príspevok z účelových finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na zabezpečenie pedagogickej praxe študentov.
Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 142/1509

vo veci Rozpočtového opatrenia č. 2 k 30.06.2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie č. 2 k 30.06.2015 podľa predloženého návrhu.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal Ing. Novákovú, aby sa vyjadrila. Ing. Nováková – konštatovala, že 4. zmena rozpočtu mesta bola spracovaná podľa predložených požiadaviek zamestnancov mesta zodpovedných za rozpočtové položky a zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií. Všetky zmeny sú popísané v prílohe č. 1, čo je dôvodová správa. Do 4. zmeny rozpočtu zapracovali v zmysle uznesenia komisie dotačnej prenos rozpočtových prostriedkov z programu kultúra do programu šport na uvoľnenie dotácií, ktoré budú tiež predmetom rokovania tohto MsZ.
Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 143/1509

vo veci návrhu 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
4. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015, podľa predloženého návrhu nasledovne:
bežné príjmy: 3 861 767 €
kapitálové príjmy: 519 670 €
príjmové finančné operácie: 862 482 €
spolu príjmy: 5 243 919 €

bežné výdavky: 3 857 767 €
kapitálové výdavky: 1 229 825 €
výdavkové finančné operácie: 146 419 €
spolu výdavky: 5 234 011 €

saldo bežného rozpočtu: 4 000 €
saldo kapitálového rozpočtu: – 710 155 €
saldo finančných operácií: 716 063 €
celkové saldo rozpočtu: 9 908 €

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

1. Zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2015

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal Ing. Reichlovú, aby sa vyjadrila. Ing. Reichlová- informovala, že tak, ako je uvedené aj v dôvodovej správe, žiadajú o navýšenie vo výške 3 033,- €, z dôvodu zverenia bytového domu na Ul. Angyalovej 413 do správy. Na jednej strane odvedú do mesta príjem za nájom a na druhej strane potrebujú príspevok na úpravu nákladov na správu a tak isto na poistenie danej budovy. Ďalej požadujú ďalšie finančné prostriedky z dôvodu legislatívnych zmien a absolvovania ďalšieho odborného vzdelávania správcu bytového domu, čo im ukladá zákon.
Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 144/1509

vo veci schválenia návrhu 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2015
Rozpočet 2015 I. zmena rozpočtu Rozdiel
Výnosy: HČ 130.596 HČ 133.629 HČ +3.033
Náklady: HČ 130.596 HČ 133.629 HČ +3.033
Výsledok hospodárenia: HČ 0 HČ 0 HČ 0

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

1. Zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2015

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal Ing. Tileschovú, aby sa vyjadrila. Ing. Tileschová – informovala, že prvá zmena spočíva najmä v zmenách v rámci jednotlivých položiek. Okrem toho požadujú dodatočný príspevok vo výške 2 000,- €, pretože bežná prevádzka Relax Centra je riešená z príjmov. Dohodnuté bolo, že časť mzdových nákladov a zhodnotenie budovy bude riešené z príspevkov a je nevyhnutné vymeniť svietidlá v telocvični. Na to im bude slúžiť zvýšený príspevok.
Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 145/1509

vo veci 1.zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2015
Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia:
výnosy hlavná činnosť 135 738 €
náklady hlavná činnosť 135 738 €
výsledok hospodárenia 0 €

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 08. 2015

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Iveta Ceferová – informovala, že pridelené dotácie boli pre Dychovú hudbu Minciar vo výške 69,- €, bola odporučená dotácia pre kolkársky oddiel vo výške 100,- €. Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že tieto skutočnosti sú predmetom viacerých uznesení, preto o nich budeme postupne hlasovať. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 146/1509

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2015 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2015 pre oblasť kultúra vo výške 69 € pre Dychovú hudbu Minciar.

B/ u k l a d á
mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová
termín: 30.09.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 147/1509

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2015 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. presun finančných prostriedkov vo výške 1.538 € v 4. zmene rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2015 nasledovne:
z programu 005 podprogram 00504 do programu 008 podprogram 00803.

2. pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2015 pre oblasť telesná kultúra vo výške 100 € pre TJ Kremnica – kolkársky oddiel.

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová
termín: 30.09.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Majetkové veci

a) Žiadosť o prenájom priestoru pre umiestnenie prijímacej antény – DTnet Detva, s. r. o., Detva

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 148/1509

vo veci žiadosti o prenájom priestoru pre umiestnenie jednej prijímacej antény na streche budovy súp. č. 265/60, na ulici Československej armády v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom a udeľuje súhlas na umiestnenie jednej prijímacej antény o priemere 60 cm na streche budovy súp. č. 265/60 na ulici Československej armády v Kremnici pre žiadateľa – spoločnosť DT net Detva s.r.o., M .R. Štefánika 65, 962 12 Detva, IČO: 46 079 386 za nasledovných podmienok:
1. výška nájmu: 850 EUR/rok s tým, že prenajímateľ si vyhradzuje právo výšku nájomného každoročne upraviť vždy k 1. januáru kalendárneho roka počnúc 1. januárom 2016 o ročnú priemernú mieru inflácie za predchádzajúci kalendárny rok, meranú harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) zverejneným Eurostatom pre oblasť Európskej únie (EICP).
2. doba nájmu: nájom sa uzatvára na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.10.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

b) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Janka Krajčovičová, očná optika, Turček

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 149/1509

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
dodatkom k zmluve č. 7/2006 o nájme nebytových priestorov zo dňa 16.10.2006 prenájom nebytových priestorov (miestností č. 168, 175, 176 a 177 ) s celkovou výmerou 39,18 m2 v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici žiadateľke – Janka Krajčovičová – očná optika, Turček 269, IČO:30 501 814. Dodatkom sa do predmetu nájmu doplnia nebytové priestory č. 168, 175, 176 a 177 s celkovou výmerou 39,18 m2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

B/u k l a dá
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť dodatok k zmluve č. 7/2006 o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.10.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

c) Priamy predaj pozemku v katastrálnom území Kremnica – Richard Fodor s manželkou, Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 150/1509

vo veci zámeru odpredaja pozemku v katastrálnom území Kremnica mestom Kremnica priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov po zverejnení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e,
že zámer predaja pozemku mestom Kremnica priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – parcelné číslo CKN 1718 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 330 m² v katastrálnom území Kremnica bol zverejnený v čase od 19.06.2015 do dňa 15.07.2015 na úradnej tabuli mesta Kremnica, na webovom sídle mesta Kremnica, v regionálnom týždenníku MY – NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY č. 24 a v Kremnických novinách, ktoré vyšli dňa 26. júna 2015.
Všeobecná hodnota pozemku parcelné číslo CKN 1718 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 330 m² v katastrálnom území Kremnica je podľa znaleckého posudku č. 127/2015 zo dňa 11.05.2015 vo výške 1 660,00 €. Ponuková kúpna cena za pozemok parcelné číslo CKN 1718 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 330 m² v katastrálnom území Kremnica bola stanovená vo výške 2 640,00 €.
Na základe uvedeného zverejnenia predaja pozemku bola na mestský úrad doručená jediná cenová ponuka pôvodného žiadateľa o odkúpenie pozemku Richarda Fodora a manželky Mariany, Jula Horvátha 920/70, 967 01 Kremnica, ktorý ponúka celkovú kúpnu cenu vo výške 2 650,00 €.

B/ s c h v a ľ u j e
predaj pozemku parcelné číslo CKN 1718 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 330 m² v katastrálnom území Kremnica predkladateľovi jedinej ponuky Richardovi Fodorovi, rod. Fodorovi a manželke Mariane Fodorovej, rod. Kapustovej, obaja miesto trvalého pobytu: Jula Horvátha 920/70, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 8,03 €/m², t.j. kúpna cena celkom 2 650,00 €, za podmienky, že kupujúci uhradia všetky výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.
Ide o priamy prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dojednaná kúpna cena predávaného pozemku 2 650,00 € je vyššia ako všeobecná hodnota predávaného pozemku stanovená podľa znaleckého posudku č. 127/2015 zo dňa 11.05.015 znalca z odboru stavebníctvo Ing. Ľudmily Beczányiovej, ktorá predstavuje sumu 1 660,00 €.
Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ predkladateľom ponuky a realizovať odpredaj pozemku podľa bodu B/
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.10.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

d) Priamy predaj pozemku v katastrálnom území Horný Turček – Ľuboš Šablatúra, Bratislava

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Jedná sa o pozemok, ktorý bol publikovaný podobným spôsobom ako predchádzajúci predaj pozemku. Jedná sa o pozemok v obci Turček pri Lesnej správe. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 151/1509

vo veci zámeru odpredaja pozemku v katastrálnom území Horný Turček mestom Kremnica priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov po zverejnení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e,
že zámer predaja pozemku mestom Kremnica priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – novovytvorenej parcely číslo CKN 91/18
– ostatné plochy s výmerou 627 m² v katastrálnom území Horný Turček bol zverejnený v čase od 19.06.2015 do dňa 15.07.2015 na úradnej tabuli mesta Kremnica, na webovom sídle mesta Kremnica, v regionálnom periodiku MY – TURČIANSKE NOVINY č. 24 a v Kremnických novinách, ktoré vyšli dňa 26. júna 2015.
Všeobecná hodnota novovytvorenej parcely číslo CKN 91/18 – ostatné plochy s výmerou 627 m² v katastrálnom území Horný Turček, zameranej geometrickým plánom č. 34611771 -32/2015 zo dňa 19.05.2015, je podľa znaleckého posudku č. 152/2015 zo dňa 03.06.2015 vo výške 2 230,00 €. Ponuková kúpna cena za pozemok parcelné číslo CKN 91/18 – ostatné plochy s výmerou 627 m² v katastrálnom území Horný Turček bola stanovená vo výške 6 270,00 €.
Na základe uvedeného zverejnenia bola na mestský úrad doručená jediná cenová ponuka pôvodného žiadateľa o odkúpenie pozemku Ľuboša Šablatúru, Bodrocká 17, 821 07 Bratislava, ktorý ponúka celkovú kúpnu cenu vo výške 8 500,00 €.

B/ s c h v a ľ u j e
predaj pozemku novovytvorené parcelné číslo CKN 91/18 – ostatné plochy s výmerou 627 m² v katastrálnom území Horný Turček, zameraného geometrickým plánom č. 34611771- 32/2015 zo dňa 19.05.2015 z pozemku parcelné čísla CKN 91/1 predkladateľovi jedinej ponuky Ľubošovi Šablatúrovi, rod. Šablatúra, miesto trvalého pobytu: Bodrocká 17, 821 07 Bratislava, za kúpnu cenu dohodou celkom vo výške 8 500,00 €, za podmienky, že kupujúci uhradí všetky výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.
Ide o priamy prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dojednaná kúpna cena predávaného pozemku 8 500,00 € je vyššia ako všeobecná hodnota predávaného pozemku stanovená podľa znaleckého posudku č. 152/2015 zo dňa 03.06.2015 znalca z odboru stavebníctvo Ing. Ľudmily Beczányiovej, ktorá predstavuje sumu 2 230,00 €.
Kupujúci nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ predkladateľovi ponuky a realizovať odpredaj pozemku podľa bodu B/
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.10.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

e) Žiadosť o odpredaj pozemkov po predložení GP a ZP – Mgr. Art. Stanislav Herko, Bratislava

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Jedná sa o usporiadanie pozemkov, alebo o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica. Jedná sa o predzáhradku a o vstupný dvor domu, ktorý žiadateľ vlastní. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 152/1509

vo veci žiadosti Mgr. Art. Stanislava Herka, Tylova 1049/14, 831 04 Bratislava – Nové mesto a Ing. Silvie Herkovej, Tylova 1049/14, 831 04 Bratislava – Nové mesto odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 112/1506 zo 18. júna 2015.

B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov podľa §9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Kremnica, mesto Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to:
– parcely číslo CKN 648/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 100 m²,
– parcely číslo CKN 648/4- zastavané plochy a nádvoria s výmerou 90 m²
Mgr. Art. Stanislavovi Herkovi, rod. Herkovi, miesto trvalého pobytu Tylova 1049/14, 831 04 Bratislava – Nové mesto, s tým, že kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov. Dôvodom majetkovoprávneho usporiadania týchto pozemkov je skutočnosť, že pozemky sú priľahlé k rodinnému domu súp. č. 449 na Bystrickej ulici v Kremnici a sú historicky a dlhodobo využívané ako vstupný dvor a záhradka k rodinnému domu. Žiadateľ je vlastníkom uvedeného rodinného domu, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 1947.

Kupujúci nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Podľa Znaleckého posudku č. 200/2015 zo dňa 14. 07. 2015 všeobecná hodnota pozemkov parcelné číslo CKN 648/3 a parcelné číslo CKN 648/4 je 970,00 €, t. j. 5,11 €/m².
Kúpna cena za predaj pozemkov parcelné číslo CKN 648/3 a parcelné číslo CKN 648/4 sa stanovuje vo výške 2 850,00 €, t. j. 15,00 €/m².

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľovi a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.10.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Ing. Mgr. Ferenčík vyhlásil krátku prestávku v trvaní 10 minút.
Po skončení prestávky sa pokračovalo v programe.

f) Žiadosť o odpredaj pozemku – Ing. Marián Šalát, Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Konštatoval, že vzhľadom k stanoviskám technických služieb a oddeleniu majetku mesta sa k tomuto odpredaju nepristupuje. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 153/1509

vo veci žiadosti Ing. Mariana Šaláta, Dolná 55/33, 967 01 Kremnica, o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 2257 (právna parcela EKN 2664/1) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 35 m2 v katastrálnom území Kremnica Ing. Marianovi Šalátovi, Dolná 55/33, 967 01 Kremnica.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.09.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

g) Žiadosť o prenájom pozemku – Mgr. Alfréd Haško, Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 154/1509

vo veci žiadosti Alfréda Hašku, Sama Chalupku 306/67, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1265/1 (právna parcela číslo EKN 2285/1) – záhrady s výmerou 30 m2 v katastrálnom území Kremnica, Alfrédovi Haškovi, Sama Chalupku 306/67, 967 01 Kremnica, za účelom chovu včiel, na dobu určitú od 01. 10. 2015 do 30. 09. 2020, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03. 11. 2011 vo výške 0,02 €/m2/rok, t. j., celkové ročné nájomné činí 0,60 €/rok.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.09.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

h) Žiadosť o prenájom pozemku – Katarína Husárová, Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 155/1509

vo veci žiadosti Kataríny Husárovej, Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku na umiestnenie drobnej stavby drevárne.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 v katastrálnom území Kremnica, Kataríne Husárovej, Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne, na dobu určitú od 01.10.2015 do 30.09.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok, t. j., celkové ročné nájomné činí 20,00 €/rok.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.09.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

i) Žiadosť o prenájom pozemku – Anna Faltýnková, Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Tejto žiadosti nebolo vyhovené vzhľadom na to, že sa jedná o pozemky, ktoré nie je možné takýmto spôsobom prenajať, pretože sa jedná o pozemok v blízkosti obslužnej komunikácii k týmto domom. V prípade ďalšej komunikácie so žiadateľkou jej bude vyhovené, ale bude to musieť byť iný pozemok v tejto lokalite, alebo v blízkosti ich domu. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 156/1509

vo veci žiadosti Anny Faltýnkovej, Ulica Československej armády 262/54, 967 01 Kremnica, o prenájom alebo odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s ch v a ľ u j e
1. odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 2272/1 (právna parcela číslo EKN 2296/104) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12 m2 v katastrálnom území Kremnica, Anne Faltýnkovej, Ulica Československej armády 262/54, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne.
2. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 2272/1 (právna parcela číslo EKN 2296/104) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 v katastrálnom území Kremnica, Anne Faltýnkovej, Ulica Československej armády 262/54, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.10.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

j) Žiadosť o prenájom pozemku – Viliam Kuracina s manželkou, Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. V tomto prípade MsZ tiež neschvaľuje prenájom pozemkov, pretože sa jedná o stavby, ktoré sú už existujúce a v rozpore. V prípade prenájmu iného pozemku bude žiadosti pravdepodobne vyhovené. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 157/1509

vo veci žiadosti Viliama Kuracinu s manželkou, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica, o prenájom alebo odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s ch v a ľ u j e
1. odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 2272/1 (právna parcela číslo EKN 2296/104) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 16 m2 v katastrálnom území Kremnica, Viliamovi Kuracinovi s manželkou, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne na uskladnenie palivového dreva a záhradnej techniky
2. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 2272/1 (právna parcela číslo EKN 2296/104) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 16 m2 v katastrálnom území Kremnica, Viliamovi Kuracinovi s manželkou, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne na uskladnenie palivového dreva a záhradnej techniky.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.09.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

k) Žiadosť o prenájom pozemku – Bc. Barbora Drienková, Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Poprosil Ing. Novákovú, aby sa vyjadrila. Ing. Nováková – informovala, že dňa 18. júna MsZ prijalo uznesenie, ktorým odstúpilo od zmluvy na prenajatý pozemok Milanovi Šavoltovi s manželkou, prenajatý pozemok bol dlhodobo neudržiavaný, nekosený, žiadateľ neplatil viac rokov nájomné. O pozemok prejavila žiadosťou záujem Barbora Drienková s tým, že pozemok by užívala na účel záhradky. V zmysle uznesenia MsZ odstúpili od zmluvy s pánom Milanom Šavoltom s manželkou a robia s ním písomne vo veci vypratania, resp. odstránenia nelegálnej drobnej stavby, ktorá sa na pozemku nachádza a týmto možno máme za to, že ak by sa pozemok naozaj užíval na ten účel, na ktorý bude prenajatý, zlepšil by sa aj jeho stav. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 158/1509

vo veci žiadosti Bc. Barbory Drienkovej, Ulica Československej armády 206/47, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 76 m2 v katastrálnom území Kremnica, Bc. Barbore Drienkovej, Ulica Československej armády 206/47, 967 01 Kremnica, za účelom záhradky, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m2/rok, t. j., celkové ročné nájomné činí 1,52 €/rok.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.10.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Maroš Kraml)

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

l) Žiadosť o prenájom alebo odpredaj pozemku – Jozef Čerňanský, Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Poprosil Ing. Sikoraia, aby sa vyjadril. Ing. Sikorai – konštatoval, že regulatívy, tak ako sú schválené predchádzajúcimi poslancami MsZ, aj podľa doplnkov územného plánu hovoria, že na drobné stavby, kôlne alebo prístrešky na drevo môže byť na mestskom pozemku vyčlenená plocha, alebo stavba maximálne 10 m2 s tým, že tam je predpísaná materiálna stránka, drevená konštrukcia, plechová strecha. Tieto stavby sa povoľujú ako dočasné na dobu maximálne 10 rokov. Návrhy na uzatvorenie nájomných zmlúv sú v takom rozsahu, aby neprekročili 10 m2 a aby bola daná maximálna doba užívania mestského pozemku na tento účel. V priestore okolo bytového domu č. 202 sú určité vzťahové problémy a mesto do toho muselo vstupovať s tým, že vymedzilo vlastníkom bytových domov určité obdĺžniky, kde sa majú drevá umiestniť, aby to malo určitý systém a aby to bolo spravodlivé, a aby každý dostal priestor na uskladnenie palivového dreva. Pretože v súčasnosti je tam taký stav, že niekto má napríklad 8 m2, niekto má 15 m2. Je to taký dlhodobejší proces a teraz sa to dostáva na poriadok a každý dostane možnosť na 10 m2 si to riešiť. Ivan Petráš – konštatoval, že bol osobne do tohto problému zainteresovaný. Vtedy sa vyjadril v takom zmysle, že do budúcna treba vyriešiť tieto pozemky okolo tých budov, lebo to bude mesto zaťažovať. Aj JUDr. Vaský v minulosti povedal, že mesto z toho nemá nič, akurát tak iba problém. Treba to vyriešiť spôsobom odpredaja. Akonáhle si niekto postaví búdku inak, ako ten druhý, tak niekto začne závidieť. Opýtal sa, aký spôsob kontroly je mestom vymyslený a či už sú tí ľudia uzrozumení s tým, že tam budú fungovať na mestskom majetku. Ing. Sikorai – ak dôjde k týmto schváleniam, pôjdu do terénu a fyzicky vyznačia jednotlivé sektory. Podľa stavebného zákona beží určité konanie, kde vyzvali vlastníkov niekoľkých stavieb, aby doložili a legalizovali si drobné stavby. Ak nie, budú musieť stavbu odstrániť a postaviť si ju nanovo v zmysle regulatív. To je riešenie z predchádzajúcich rokov. Určite to je dobrá cesta, ale chcelo by to, aby sa tam rozpracovala nejaká dokumentácia, pretože nemajú vôbec zamerané a vyznačené komunikácie, ktoré sú verejné a prístupné k týmto domom. Sú stále na jednom pozemku a nikde nie sú vyčlenené ani zakreslené. Tieto veci by sa museli urobiť projekčne, kde sa všetko vymedzí. Potom, keď sa všetko rozparceluje by mohol nastúpiť proces odpredaja. Je tam proste jeden pozemok, ktorý je mestský, ale nie je vôbec rozčlenený tak, ako sa využíva, čo sú záhradky, čo sú komunikácie a čo sú drobné stavby. Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že na niektorých drevárňach už pracujú nájomníci, ktorí už majú vysporiadaný nájomný vzťah k pozemku. Niektoré sú už podľa regulatív urobené nanovo. Postupne si to dávajú do súladu a sú to de fakto drevárne v jednej línií. Čo sa týka odpredaja si myslí, že by sme mali ešte menší dosah na to usporiadanie. Prenajaté majú pozemky pod samotnými stavbami. Ani ploty podľa neho nerešpektujú vlastnícky vzťah, niekedy je oplotené menej, niekedy viac, ako vlastnia. Je tam roboty na pár rokov. Ivan Petráš – v prvom rade by sa mali riešiť komunikácie, kde sú vybudované záhradky.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 159/1509

vo veci žiadosti Jozefa Čerňanského, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, o prenájom alebo odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s ch v a ľ u j e
1. odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 20 – 24 m2 v katastrálnom území Kremnica, Jozefovi Čerňanskému, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, za účelom vybudovania garáže pre osobné motorové vozidlo
2. prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 20 – 24 m2 v katastrálnom území Kremnica, Jozefovi Čerňanskému, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, za účelom vybudovania garáže pre osobné motorové vozidlo.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.09.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

m) Žiadosť o prenájom pozemku – Ondrej Štefan, Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Na základe vzťahov a na základe konfliktov tohto pána sa spustilo celé to usporiadanie hospodárskych budov, pozemkov a podobných vecí. Pri tejto stavbe začali vzájomné rozpory čo sa týka usporiadania dreva. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 160/1509

vo veci žiadosti Ondreja Štefana, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 v katastrálnom území Kremnica, Ondrejovi Štefanovi, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby – prístrešku, na dobu určitú 10 rokov, a to od 01.10.2015 do 30.09.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok, t. j., celkové ročné nájomné činí 20,00 €/rok.

B/ n e s ch v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m2 v katastrálnom území Kremnica, Ondrejovi Štefanovi, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica , za účelom skládky palivového dreva.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.09.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

n) Žiadosť o prenájom pozemku – Ján Schnierer, Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

O 17:35 hod. odišiel z rokovania MsZ Jaroslav Slašťan.

Uznesenie č. 161/1509

vo veci žiadosti Jána Schnierera, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 v katastrálnom území Kremnica, Jánovi Schniererovi, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby – prístrešku na drevo, na dobu určitú 10 rokov, a to od 01.10.2015 do 30.09.2025, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok, t. j., celkové ročné nájomné činí 20,00 €/rok.

B/ n e s ch v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m2 v katastrálnom území Kremnica, Jánovi Schniererovi, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, za účelom skládky palivového dreva.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.09.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

o) Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy – Albína Kondrová, Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 162/1509

vo veci žiadosti Albíny Kondrovej, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, o zmenu Nájomnej zmluvy č. 2011/00506/2 zo dňa 27.07.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.07.2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zmenu Nájomnej zmluvy č. 2011/00506/2 zo dňa 27.07.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.07.2014 nasledovne:
– Článku 1 bod 1.2:
nájomca – Albína Kondrová, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica
– Článku 2 bod. 2.2:
prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 v katastrálnom území Kremnica, podľa grafickej situácie prerozdelenia pozemku za bytovým domom č. 202/39, ktorá bude prílohou dodatku č. 2 k nájomnej zmluve,
– Článku 3 bod 3.1
časť pozemku s výmerou 10 m² sa prenajíma na účel umiestnenia drobnej stavby,
– Článku 4 bod 4.1
nájom pozemku sa dojednáva na dobu určitú 10 rokov, od 01.10.2015 do 30.09.2025,
– Článku 5 bod 5.1
nájomné za prenájom časti pozemku s výmerou 10 m² na účel umiestnenia drobnej stavby sa stanovuje zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok, t. j., celkové ročné nájomné činí 20,00 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie dodatku
k nájomnej zmluve
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.09.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

p) Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy – Jarmila Dragúňová, Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 163/1509

vo veci žiadosti Jarmily Dragúňovej, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, o zmenu Nájomnej zmluvy č. 2011/00506/1 zo dňa 27.07.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.07.2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zmenu Nájomnej zmluvy č. 2011/00506/1 zo dňa 27.07.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.07.2014 nasledovne:
– Článku 2 bod. 2.2:
prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 v katastrálnom území Kremnica, podľa grafickej situácie prerozdelenia pozemku za bytovým domom č. 202/39, ktorá bude prílohou dodatku č. 2 k nájomnej zmluve,
– Článku 3 bod 3.1
časť pozemku s výmerou 7 m² sa prenajíma na účel umiestnenia drobnej stavby a časť pozemku s výmerou 3 m² sa prenajíma na účel voľného uskladnenia palivového dreva,
– Článku 4 bod 4.1
nájom pozemku sa dojednáva na dobu určitú 10 rokov, od 01.10.2015 do 30.09.2025,
– Článku 5 bod 5.1
nájomné za prenájom časti pozemku sa stanovuje v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011
– s výmerou 7 m² na účel umiestnenia drobnej stavby vo výške 2,00 €/m2/rok, t. j., ročné nájomné činí 14,00 €,
– s výmerou 3m² na účel voľného uskladnenia palivového dreva vo výške 2,00 €/m2/rok, t. j., ročné nájomné činí 6,00 €,
t. j. celkové ročné nájomné spolu činí 20,00 €,

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie dodatku č. 2 k nájomnej zmluve
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.09.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

q) Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy – Anna Čerňanská, Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 164/1509

vo veci žiadosti Anny Čerňanskej, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, o zmenu Nájomnej zmluvy č. 2011/00506 zo dňa 27.07.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.07.2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zmenu Nájomnej zmluvy č. 2011/00506 zo dňa 27.07.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.07.2014 nasledovne:
– Článku 2 bod. 2.2:
prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 v katastrálnom území Kremnica, podľa grafickej situácie prerozdelenia pozemku za bytovým domom č. 202/39, ktorá bude prílohou dodatku č. 2 k nájomnej zmluve,
– Článku 3 bod 3.1
časť pozemku s výmerou 10 m² sa prenajíma na účel umiestnenia drobnej stavby,
– Článku 4 bod 4.1
nájom pozemku sa dojednáva na dobu určitú 10 rokov, od 01.10.2015 do 30.09.2025,
– Článku 5 bod 5.1
nájomné za prenájom časti pozemku s výmerou 10 m² na účel umiestnenia drobnej stavby sa stanovuje zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok, t. j., celkové ročné nájomné činí 20,00 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie dodatku č. 2 k nájomnej zmluve
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.09.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

r) Žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy a žiadosť o odpustenie nedoplatku na nájomnom – Ing. Jaroslav Adamát, Bratislava

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Jedná sa o pozemok, ktorý bol prenajatý pod chatu v lokalite Štós, ale chata bola zničená požiarom. Pán Adamát má trvalý pobyt v Bratislave ale žije v Prahe, preto sa o tomto požiari dozvedel s časovým odstupom. Pretože bola chata zničená požiarom, žiada o zrušenie nájmu a odpustenie nájomného od doby, kedy bola stavba zničená. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 165/1509

vo veci žiadostí Ing. Jaroslava Adamáta, Haburská 5, 821 01 Bratislava, o zrušenie nájomnej zmluvy a o odpustenie nedoplatku na nájomnom.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. ukončenie Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2008/00968 zo dňa 30.06.2008 uzavretej medzi mestom Kremnica a nájomcom Jaroslavom Adamátom, Haburská 5, 821 01 Bratislava dohodou k 29.01.2013, z dôvodu úplného zničenia chaty požiarom dňa 29.01.2013
2. odpustenie pohľadávky na nájomnom vo výške 221,96 €, za prenájom pozemku podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2008/00968 zo dňa 30.06.2008 uzavretej medzi mestom Kremnica a nájomcom Jaroslavom Adamátom, Haburská 5, 821 01 Bratislava, za dobu od 30.01.2013 do 31.12.2015, z dôvodu zániku účelu nájmu.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať ukončenie zmluvy o nájme pozemku dohodou a odpis pohľadávky na nájomnom
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.10.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Blok informácií a správ

a) O činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2015

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. požiadal Ing. Kirkovú, aby sa vyjadrila. Ing. Kirková – konštatovala, že dôvodová správa bola vypracovaná dosť podrobne a ak bude mať niekto otázky, tak odpovie. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 166/1509

vo veci správy hlavnej kontrolórky mesta Kremnica o kontrolnej činnosti za 1.polrok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnica o kontrolnej činnosti za 1.polrok 2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

b) O vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2015

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Ing. Kirková – informovala, že bolo doručených 12 sťažností. 6 ich bolo vybavených, 5 sťažností je otvorených v riešení, a jedna sťažnosť bola odstúpená na Okresný úrad v Žiari nad Hronom na riešenie. Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 167/1509

vo veci správy hlavnej kontrolórky mesta Kremnica o vybavovaní sťažností a petícií za 1.polrok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnica o vybavovaní sťažností a petícií za 1.polrok 2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

c) O ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2015

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Poprosil Ing. Reichlovú, aby sa vyjadrila. Ing. Reichlová – informovala, že Dobrovoľný hasičský zbor sa zúčastnil v prvom polroku niekoľkých pohárových súťaží, napríklad v Mošovciach, v Prenčove. Medzi súťažiacimi sa konajú pravidelné školenia dobrovoľných hasičov. Uskutočnil sa 23. ročník súťaže o pohár primátora mesta Kremnica. V druhom polroku budú preventivári obce vykonávať preventívne protipožiarne kontroly FO a PO na uliciach ČSA, Sama Chalupku, na Námestí SNP, na ulici J. Horvátha, na ulici J. Kollára a na Štefánikovom námestí.
Ing. Mgr. Ferenčík požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 168/1509

vo veci správy o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Rôzne

Uznesenie č. 169/1509

vo veci správ o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia MsZ č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 2.štvrťrok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia MsZ č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 2.štvrťrok 2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Ing. Mgr. Ferenčík – poprosil Ing. Mutňanského, aby sa vyjadril. Ing. Mutňanský – konštatoval, že rozšírenie predmetu podnikania odprezentovali v pondelok na komisii, kde bola správa dosť podrobná. V krátkosti informoval, že by chceli začať chovať včelstvá a na to, aby mohli začať potrebujú súhlas MsZ.

Uznesenie č. 170/1509

vo veci rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo – Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.“).

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
zámer spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. vykonávať včelárstvo ako nový predmet činnosti

B/ s c h v a ľ u j e
1. rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. o novú činnosť s názvom poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja.
2. zmenu Zakladateľskej listiny o založení obchodnej spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., a to tak, že článok II. Predmet podnikania (činnosti) sa dopĺňa o nový predmet podnikania (činnosti) pod poradovým číslom 15 s názvom:
15. Poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

C/ p o v e r u j e
poslanca mestského zastupiteľstva Ivetu Ceferovú, aby podľa bodu 3.3 Dohody o rozdelení kompetencií medzi mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. zo strany mesta Kremnice ako jediného spoločníka zo dňa 11. novembra 2005, spolupodpísal rozhodnutie mesta Kremnica ako jediného spoločníka, ktoré bude obsahovať rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. a zmenu Zakladateľskej listiny podľa tohto uznesenia.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 171/1509

vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica pre 2.polrok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica pre 2.polrok 2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Interpelácie

Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 17:55 hod. 8. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, ôsme v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta
Maroš Kraml, 1 . overovateľ
Jaroslav Slašťan, 2. overovateľ
Zapísala: Viktória Gretschová

Zdieľať tento príspevok.